archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner
  i frivillige organisasjoner Studentene får mulighet til å styrke og utvikle sin kompetanse til å lede utvikle og kvalitets sikre organisasjonens virksomhet Studiet kombinerer relevant teori med praksis og oppøving av ferdigheter Studenten vil bruke eksempler fra egen erfaring i organisasjonsarbeid og benytte studiet til å løse virkelige oppgaver i egen organisasjon Slik sikrer vi læringsoverføring og en vinn vinn situasjon for deltager og den frivillige organisasjon Studiegruppene blir et viktig kontaktnettverk etter endt studium Å støtte opp om frivillighet som motivasjonsfaktor går som en rød tråd gjennom studiet og skiller det fra andre ledelse og organisasjonsutviklingsprogram Medmenneskelig eller sosial kompetanse en relasjonell lederstil og flerkulturell forståelse tillegges vekt Innhold og organisering Les om innhold og organisering av ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Du kan velge å ta ett eller flere emner Studiet gjennomføres med fellessamlinger arbeid i grupper og oppgaver mellom samlingene Studiet er nettstøttet og studentene får veiledning på nett i tillegg til samlinger Studiet består av fire emner som hver er på 15 studiepoeng Frivillige organisasjoner i en samfunnssammenheng jeg som leder i frivillig organisasjon enten jeg har et lederverv eller ikke LOFO7200 Arbeidsorganisering ledelse og organisering av grupper LOFO7300 Frivillige organisasjoner i sin sammenheng LOFO7400 Prosjektledelse planlegge gjennomføre og evaluere et prosjekt i egen organisasjon LOFO7300 og LOFO7400 er under revidering Emnene på denne delen kan bli frivillige organisasjoner i sin sammenheng og prosjektledelse som vil innebære å planlegge budsjettere gjennomføre og evaluere et prosjekt i egen organisasjon Samlingsdatoer Kunngjøres senere Søknad og opptak Søknadsfrist Kunngjøres senere Opptakskrav Generell studiekompetanse ev realkompetanse etter individuell vurdering Studiene Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner tilbyr praktisk trening og formell kompetanse for tillitsvalgte frivillige og ansatte i frivillig sektor Følg studiet også på Facebook http www facebook com Ledelseogorganiseringavfrivilligeorganisasjoner Fakta om studiet Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/ledelsefrivilligeorg (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Leseopplæring 1, for 1. -7.trinn - oppdrag
  og metodar for organiseringa av opplæringa I samarbeid med Seksjon for digital kompetanse vert det gjennomført undervisning om korleis ein kan nytte ulike digitale læringsressursar i det pedagogiske arbeidet i skolen til dømes digital tavle verktøy for digital forteljing og wikiverktøy Gjennom eigenerfaring og kunnskap om korleis ein kan nytte IKT på ulike måtar stimulerer studiet til refleksjon over moglegheiter og utfordringar knytt til den digitale utviklinga i skolen og samfunnet Organisering Les om organiseringen av studiet Studiet er nettbasert med samlingar og går over eitt år Kvar samling går over to dagar Det er tre samlingar i haustsemesteret emne 1 15 stp og tre samlingar i vårsemesteret emne 2 15 stp Etter kvart emne er det eksamen I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg studentane gjennomfører i eigen klasse Studentane arbeider med sjølvstudium og oppgåver til fagstoffet mellom samlingane Oppgåvene knyter saman teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og praksisaktivitetar i klasserommet Utprøving i eigen arbeidssituasjon og bruk av eigne didaktiske erfaringar er sentrale element I samråd med studentane vert det oppretta faste grupper ved studiestart Gruppene støttar kvarandre i arbeidet utvekslar erfaringar og diskuterer fagleg på nettet og kommenterer og gir respons på oppgåver fagtekstar Det faglege arbeidet vert dokumentert gjennom innleverte arbeidskrav gjennom heile studieåret Nokre arbeidskrav er individuelle medan andre er knytt til gruppearbeid Ein må ha fått godkjend alle arbeidskrava for å få rett til å gå opp til eksamen Det er krav om bruk av både nynorsk og bokmål som målform Det er mogleg å byggje på med 15 15 studiepoeng Lesing 2 der innhaldet er knytt til vidaregåande leseopplæring i barneskolen Målgruppe er lærarar med fullført lærarutdanning fortrinnsvis tilsett på barnetrinnet Studiet tek sikte på å kvalifisere lærarar til arbeid med å organisere og drive tilpassa lese og skriveopplæring

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/lesing1KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Leseopplæring 2 for 1. -7.trinn - oppdrag
  Det dreier seg om lesing og skriving på tvers av fag vurdering av lesing og skriving de nasjonale og internasjonale lesetestene og lesekartleggingsprøvene og lese og skrivevansker Studentene vil arbeide med både enkle og sammensatte tekster fra ulike fagområder læreboktekster og tekster skrevet av elever Sammenhengen mellom teori og praksis danner grunnlag for studiet gjennom bruk av egen undervisningspraksis Emnene knyttes opp mot praktisk arbeid med læreplanen med vekt på å operasjonalisere og konkretisere kompetansemålene i de enkelte fag knyttet til lesing og skriving Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i arbeidet med å bryte ned læreplanmålene på trinn og nivå knyttet til konkrete tiltak og metoder for organisering av opplæringen Organisering Les om organiseringen Studiet er nettbasert med samlinger og går over ett år Studiet er organisert i to uavhengige emner som avsluttes med eksamen Det er tre samlinger i høstsemesteret emne 1 15 stp og tre samlinger i vårsemesteret emne 2 15 sp Hver samling går over to dager I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører i egen klasse Deltakerne arbeider med didaktiske oppgaver til fagstoffet mellom samlingene Det blir lagt vekt på selvstendig arbeid med fagstoffet Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet Utprøving og bruk av egne didaktiske erfaringer er sentrale elementer Deltakerne arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret Gruppene støtter hverandre i arbeidet utveksler erfaringer og diskuterer faglig på nettet og kommenterer og gir respons på oppgaver fagtekster I samarbeid med Seksjon for digital kompetanse blir det gjennomført undervisning om hvordan man kan benytte ulike digitale læringsressurser i det pedagogiske arbeidet i skolen f eks digital tavle SMART Board Microsoft Photo Studio blogg og wikiverktøy Søknad og opptak Søknadsfrist Søkere utenfor vikar og stipendordningen kan ta kontakt med Kaja Kristin Ahlgreen hioa

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/lesing-2-KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag
  lesing i det enkelte fag Kurset er utviklet i et samarbeid mellom norskseksjonen ved lærerutdanningen Institutt for estetiske fag og Idrettshøgskolen Kurset er for lærere på 5 7 trinn Kursinnhold Les om kursinnhold i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Vi bryter ned læreplanmålene på trinn og nivå med tilpasset opplæring som grunnleggende prinsipp Du blir bevisstgjort sammenhengen mellom teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter knyttet til egen undervisning Samling 1 Leseforståelse og lesestrategier i alle fag Visuell lesing og digitale medier Begreper og lesing Symbollesing og lesing i kroppsøvingsfaget Presentasjon av idébank blogg wiki Samling 2 Erfaringsdeling fra mellomperioden med særlig blikk på arbeid med grunnleggende ferdigheter Matematikktekster og begreper Musikk og lesing Samling 3 Erfaringsdeling fra mellomperioden Andrespråksperspektiver Forståelsesstrategier og systematiske leseutviklingsopplegg Innføring i FOSS og hvordan stille spørsmål Praktisk oppgave Rollekort i selvvalgte fag Samling 4 Erfaringsdeling fra mellomperioden Vurdering sett i forhold til FoSS forholdet spørsmål svar læremidler og lærebøker Bredden av fagtekster lesing av tegn og symboler digitale tekster Lesing på tvers av fag Påmelding Kursbeskrivelse Målgruppe Lesing som grunnleggende ferdighet er både en norskfaglig flerfaglig og fagspesifikk kompetanse Denne kursrekka er rettet mot lærere i alle fag på 5 7 trinn Organisering Les om organiseringen av lesing av grunnleggende ferdighet i alle fag Kurset går over et halvt år og består av fire dagssamlinger kl 10 16 på studiested Pilestredet Det er minst én måned mellom hver samling slik at lærerne kan arbeide med konkrete opplegg i klasserommet i denne perioden Oppstart for kurset er planlagt september 2013 med avslutning mars 2014 Samlingsdager 12 9 13 14 11 13 16 1 14 6 3 14 Søknad og opptak Søknadsfrist 30 08 2013 Påmelding Opptakskrav Det forutsettes at du er lærer i arbeid Fakta om kurset Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieopplegg

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/lesingallefag (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Litterær journalistikk
  som journalister Litterær journalistikk gjennom historien Det litterære essayet Reportasjen især reisereportasjen Dokumentarromanen Litterær dokumentar Forholdet mellom journalistisk teori og litterær teori Teorier om bruk av litterære og fortellende virkemidler i journalistikk Nyjournalistikk New Journalism Skriveeksperimenter Karrieremuligheter Studentene skal utvikle og perfeksjonere journalistikkskrivingen sin ved å la seg inspirere av litteratur og litterær journalistikk som anvender litterære virkemidler Studentene skal tilegne seg en forståelse for forholdet mellom journalistikk og fiksjon og utvikle en evne til å reflektere kritisk over bruken av virkemidler fra skjønnlitteratur i journalistikken De skal få innsikt i teori som er relevant for å forstå litterær journalistikk og de skal tilegne seg ferdigheter slik at de kan analysere ulike eksempler på litterær journalistikk Søknad og opptak Søknadsfrist Opptaket er avsluttet Opptakskrav Studenter opptatt på masterprogrammet i journalistikk ved HiOA og UiO er automatisk kvalifisert og vil bli prioritert Studenter som er tatt opp på masterstudiet i bibliotek og informasjonsfag er automatisk kvalifisert Eksterne deltakere må ha fullført en bachelorgrad eller tilsvarende i journalistikk medievitenskap eller andre mediefag med karakteren C eller bedre i fordypningsdel Det vil også kunne gis opptak til personer med bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre i fordypningsdel og minst to års

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Journalistikk/Litteraer-journalistikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger
  alle elever Studiet inneholder et av tre fordypningskurs og et felleskurs Det er normalt at noen elever i klassen har større utfordringer enn de fleste midlertidig eller permanent Fordypningskursene tar for seg de vanligste årsakene til at elever strever med å håndtere de krav som stilles i klasserommet Les mer om innhold og organisering Disse kursene fokuserer på henholdsvis utfordringer ved omsorg og samspill det språklige og sosio kulturelle og fagvansker Felleskurset fokuserer på hva som kjennetegner et godt klasserom for alle elever og hvordan vi som lærere kan utvikle det sammen med våre elever Sentrale begreper er elevkultur det dialogiske danning inkludering tilpasset opplæring demokrati og medborgerskap Målgruppe Grunnskolelærere som over tid har ansvar for elevgrupper Undervisning Studiet går over ett semester i vårsemesteret Det er fire økter á 3 timer undervisning hver uke Kursene ligger i hovedsak på hver sin ukedag men dette må justeres noe for å gå opp Bare introduksjonsuka praksis og veiledning er obligatorisk Ingen undervisning er lagt på samme tid og det gir deg mulighet til å delta på alt som interesserer deg En fagoppgave binder sammen fordypningskurs og felleskurs og utgjør halvparten av eksamen Det er lagt inn skriveuker og tekstbasert veiledning gjennom semesteret og alle arbeidskrav bygger opp om fagoppgaven Søknad og opptak Søknadsfrist 1 september Opptakskrav For eksterne søkere forutsettes gjennomført første tre år av grunnskolelærerutdanninga eller gjennomført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen med minimum 30 studiepoeng i pedagogiske fag Søk opptak Mer om studiet Emneplan Lover og regler Studiekvalitet og evaluering Permisjon Timeplaner Fakta Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Studiestart 5 januar 2016 Studiepoeng 30 Varighet Ett semester heltid Sted Pilestredet Språk Norsk Kostnader Semesteravgift kr 730 Kontakt Faglig kontaktperson Simon Michelet Administrativt kontaktpunkt opptak lui hioa no Jobbmuligheter Studiet bidrar til at du videreutvikler den dømmekraft og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Laererarbeid-i-fellesskolen-mangfold-og-elevforutsetninger (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Makt og politikk
  Studier og kurs Forskning og utvikling Fakulteter og sentre Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lærerutdanning Etter og videreutdanning Makt og politikk Makt og politikk Studietilbud på bachelornivå innenfor utviklingsstudier Studentene skal tilegne seg kunnskaper om internasjonal politisk økonomi sosiale bevegelser og statsformer i Sør Studieinnhold Les om studieinnhold i makt og politikk Pensum er tverrfaglig og foreleserne har ulik fagbakgrunn Studentene skal tilegne seg relevant samfunnsteoretisk teori De empiriske eksemplene som diskuteres hentes fra ulike kontinenter og land Praktiske forhold Les om praktiske forhold i makt og politikk Fag studieplan er under revidering Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer Oppstart av studiet forutsetter tilstrekkelig antall søkere Søknad og opptak Søknadsfrist 01 03 2013 Søk opptak Opptakskrav Fullført årsstudiet ev Global forståelse 1 og 2 i utviklingsstudier ved HiOA eller tilsvarende utdanning innen utviklingsstudier Fakta om studiet Utviklingsstudier makt og politikk Studieopplegg Omfang heltid Studiepoeng 30 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Studiestart Høst 2014 Kostnader Semesteravgift Pris kr 730 00 Kontakt Faglig Anne Kristine Waldrop Administrativ opptak lui hioa no Mer om studiet Eksamen Programplaner Karakterutskrift Lover og regler Permisjon Studiekvalitet og evaluering Timeplaner HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger Mediekontakt Kart og veibeskrivelse Om informasjonskapsler Kontaktinformasjon

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/maktogpolitikk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Matematikk 1, for 1-7. trinn - oppdrag
  hvordan elever utvikler matematisk forståelse samt at lærerne evner å avdekke de forskjellige elevenes kunnskaper Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge gjennomføre reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse Organisering Les om organiseringen av studiet Matematikk 1 studiet er nettbasert med samlinger og går over ett år med avsluttende eksamen for hvert semester Studiet er organisert i tre samlinger i høstsemesteret emne 1 15stp og tre i vårsemestret emne 2 15stp Samlingene går over to hele dager og vil bli brukt til aktiviteter som krever samhandling Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med oppgaver Læringsplattformen Fronter benyttes aktivt Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT bruk av Fronter for dem som ikke har dette som integrert del av sitt arbeid i skolen Studiet legger opp til praksisnærhet ved at deltakerne skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet kan bli prøvd ut i praksis og drøftes ut fra teori i etterkant Disse arbeidskravene kan dreie seg om avdekking av og refleksjoner rundt barns regnestrategier gjennomføring av korte undervisningsopplegg observasjoner drøfting av ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer Studentene arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner framlegg kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess Samlingene er obligatoriske Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning Studenter som innvilges studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å få fullført sin lærerutdanning Matematikk 1 for 1 7 trinn

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/1mb-kfk (2015-09-15)
  Open archived version from archive