archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Matematikk 1, for 5.-10. trinn - oppdrag
  av matematikk Emnene vil behandles utover grunnskolens nivå for å gi grunnlag for en dypere forståelse Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering Emnet vil presentere ulike vurderingsformer både formelle og uformelle og drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene Merk at det mest sannsynlig vil bli endringer i pensumlista Organisering Les om organiseringen av studiet Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen Undervisningen går over to semestre og er organisert i seks samlinger tre i høstsemesteret emne 1 og tre i vårsemesteret emne 2 Samlingene går over to hele dager Aktivitetene på samlingene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning Der blir det god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer deling av ideer og opplegg Studentene vil møte varierte arbeidsformer og forventes å ta ansvar for egen læring gjennom oppgaver framlegg kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess Studiet vil integrere både faglige og didaktiske aspekter Arbeidet vil derfor være noe sentrert rundt praksisfeltet ved at prosjektoppgaver skal gjennomføres på skoler i klasser Studentene arbeider i grupper fra starten av Disse skal fungere som kollokviegrupper for arbeid med ulike øvingsoppgaver som gis underveis Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom Fronter og får god trening i bruk av ulike dataverktøy herunder Formeleditor Det undervises i regneark og GeoGebra samt opplæring i bruk av SMART Board i matematikkundervisningen Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav til studiet er bestått lærerutdanning Studenter som innvilges studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/1mu-kfk (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Matematikk 2 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn
  matematikk 2 vil det også i større grad bli vektlagt forskningsbasert kunnskap om læring og undervisning i matematikk Karrieremuligheter undervisningskompetanse Etter å ha fullført matematikk 2 vil en ha 60 studiepoeng undervisningskompetanse i matematikk for 1 7 trinn Undervisning studiebelastning per uke 6 7 undervisningsdager på høstsemesteret a 6 timer og 7 8 undervisningsdager à 6 timer på vårsemesteret Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene Kunnskap Studenten har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen begynneropplæring overgangen fra barnehage til skole og overganger mellom trinnene i skolen har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner blant annet plangeometri og tallteori har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring har kunnskap om ulike typer matematiske bevis argumentasjonsformer og modeller innen blant annet algebra funksjonslære og statistikk har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning Ferdigheter Studenten kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1 7 kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker for eksempel gjennom strategiopplæring kan bidra i lokalt læreplanarbeid kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring herunder valg vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter Generell kompetanse Studenten kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning kan delta og bidra i FoU prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis Målgruppe og fokusområder Les om målgruppe og fokusområder i Matematikk 2 i grunnskolelærerutdanningen Målgrupper

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Matematikk-2-i-grunnskolelaererutdanningen-1.-7.-trinn (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Matematikk 2, for 1.-7. trinn - oppdrag
  i matematikk fra allmennlærerutdanningen vil være formelt sett kvalifisert til å begynne rett på Matematikk 2 Vi anbefaler imidlertid å begynne med Matematikk 1 for 1 7 trinn Matematikk 2 bygger på Matematikk 1 for 1 7 trinn på den måten at det forventes at deltagerne er kjent med elevaktiv undervisning hvor utforsking og argumentasjon står sentralt Vi kommer til å anta kjennskap til ulike didaktiske aspekter som undersøkende virksomhet og matematisk kompetanse som er dekket i Matematikk 1 I tillegg gir Matematikk 1 gir blant annet en fordyping av ulike og alternative tilnærminger til arbeid med de fire regningsartene som er meget sentralt på barnetrinnet og ikke vil overlappe med det tidligere grunnkurset i allmennlærerutdanningen Organisering Les om organiseringen av studiet Matematikk 2 studiet er nettbasert med samlinger Studiet gir 30 studiepoeng og består av to emner hver på 15 studiepoeng Emne 1 går i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret Emne 2 bygger på emne 1 Det er avsluttende eksamen for hvert semester Studiet er organisert i tre samlinger i høstsemesteret og tre i vårsemestret Samlingene går over to hele dager og vil bli brukt til aktiviteter som krever samhandling Mellom samlingene forventes det at studentene jobber med oppgaver Læringsplattformen Fronter benyttes aktivt Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT bruk av Fronter for dem som ikke har dette som integrert del av sitt arbeid i skolen Studiet legger opp til praksisnærhet ved at deltakerne skal gjennomføre observasjon og utprøving av undervisningsopplegg mellom samlingene slik at opplegg og teorier som blir belyst i studiet kan bli prøvd ut i praksis og drøftes ut fra teori i etterkant Disse arbeidskravene kan dreie seg om avdekking av og refleksjoner rundt barns matematiske tenkning gjennomføring av korte undervisningsopplegg observasjoner drøfting av ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer Studentene arbeider i

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/2mb-kfk (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Matematikk 2, for 5.-10. trinn - oppdrag
  muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingene Det blir vektlagt at studentene skal utvikle evne til å tilrettelegge undervisningen for ulike elevgrupper Studentene skal med utgangspunkt i egne erfaringer reflektere om læring og undervisning av matematikk Merk at det mest sannsynlig vil bli endringer i pensumlista Organisering Les om organisering av studiet Studiet er organisert i to emner à 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen Undervisningen går over to semestre Studiet er organisert i seks samlinger tre i høstsemesteret emne 1 15 stp og tre i vårsemesteret emne 2 15 stp Samlingene går over to hele dager Under samlingene brukes god tid til innspill fra deltagerne og drøfting av erfaringer deling av ideer og opplegg Teoretisk arbeid i faget knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning i faget Arbeid med og vurderinger av fagdidaktiske spørsmål inngår som en viktig del av kurset Studentenes arbeid med og erfaringer fra praksis i matematikkundervisning skal eksplisitt trekkes inn som en del av undervisningen Studentene skal i løpet av grunnkurset levere inn ulike arbeid knyttet til undervisning i faget Disse kan være av matematikkfaglig og eller fagdidaktisk karakter Faglærer og eller medstudenter gir tilbakemelding på og eller veiledning av de enkelte arbeidene Studentene kommuniserer med hverandre og med lærestedet gjennom Fronter opplæring tilbys og får god trening i bruk av ulike dataverktøy herunder Formeleditor Det undervises i regneark og GeoGebra samt opplæring i bruk av SMART Board i matematikkundervisningen Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning I tillegg kreves matematikk 1 trinn 5 10 30 studiepoeng 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/matematikk-2mu-KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Matematikk for barnetrinnet (15 stp., oppdrag for kommunene Jevnaker, Lunner og Gran)
  grunnlaget vil omfatte kunnskaper i og om matematikk som fag om barns læring og utvikling av kunnskap i matematikk og om undervisning i matematikk Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring barnetrinnets matematikk spesielt tall og tallforståelse regningsartene og geometri Dette knyttes nært til praktisk tilrettelegging av undervisning til det å forstå og beskrive barns måter å bruke matematikk på og til barns utvikling av matematisk forståelse Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge gjennomføre reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse Fagmetodiske problemstillinger inngår som en viktig del av studiet som det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer undervisningsmetoder hjelpemidler lærebøker Studiet gjør studentene fortrolige med de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy i faget matematikk Tilbudet kan ses på som et enkeltstående studium à 15 studiepoeng eller som en start for på et senere tidspunkt å bygge på med ytterligere 15 studiepoeng og derigjennom oppnå påkrevd kompetanse for å undervise i matematikk på barnetrinnet med totalt 30 studiepoeng Organisering og arbeidsmåter Les mer om organisering og arbeidsmåter Arbeidet i studiet vil i sterk grad integrere de faglige og de didaktiske aspektene I studiet arbeides det med obligatoriske oppgaver Det kan dreie seg om arbeid med og refleksjoner rundt barns regnestrategier gjennomføring av korte undervisningsopplegg observasjoner drøfting av ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer Arbeidet vil foregå både individuelt og i grupper og vil inngå som en del av arbeidskravene i studiet Studiet er nettbasert med to samlinger i høstsemesteret og to i vårsemesteret Samlingene går over henholdsvis én og to hele dager per semester og vil foregå på Karrieresenteret Opus Hadeland Skolelia 3 Gran Mellom samlingene arbeider deltakerne med arbeidskravene Samlingene

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/matematikk-hadeland (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge
  arbeid på 60 studiepoeng Studiet er på deltid og går over 2 år Neste oppstart er høsten 2016 Undervisningen er lagt til RBUP sine lokaler i Gullhaugveien 1 3 Nydalen i Oslo Studieinnhold Les om studieinnhold i miljøterapeutisk og ambulant arbeid Studiet gir kompetanse for miljøterapeutisk og ambulant arbeid innen feltet barn og unges psykiske helse og feltet barnevern Studiet kvalifiserer for arbeid som klinisk miljøterapeut med utvidet fagansvar i og utenfor institusjoner innen barne og ungdomspsykiatri og barnevern Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i miljøterapeutisk og ambulant arbeid Personlig utvikling og ny kunnskap bidrar til vekst for deg selv som menneske En videreutdanning ved HiOA vil styrke din formelle kompetanse og således ha positive ringvirkninger for din karriere Søknad og opptak Søknadsfrist OBS Du søker via R BUPs nettsider se R BUP for søknadsfrist Opptakskrav Bachelor to års praksis Les mer om studiet og søk opptak via R BUPs hjemmesider Karakterutskrift Vitnemål og Diploma supplement Rettigheter og plikter Fakta om studiet Miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn og unge Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang deltid Studiepoeng 60 Antall semestre 4 Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 20 Studiestart Neste oppstart er høst 2016 Kostnader Semesteravgift Pris kr 590 00

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15856/MIL2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Motiverende intervju
  studiepoeng Studieinnhold Les om studieinnhold i motiverende samtale Formålet med emnet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons og endringsarbeid og fremme et klientsentrert perspektiv Emnet bygger på en mestrings og ressursorientert tilnærming hvor hjelperen utforsker og forsterker klientens iboende motivasjon mestringsevne og forpliktelse til endring Emnet har seks undervisningsdager i løpet av semesteret og har obligatorisk trening i smågrupper mellom samlingene Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i motiverende samtale Emnet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner og har som mål å styrke samtalekompetansen i motivasjons og endringsarbeid og å bidra til brukermedvirkning i praksis Innholdsmessig bygger emnet på en mestrings og ressursorientert tilnærming hvor det hentes elementer fra kommunikasjonsteori løsningsorientert metodikk og fra rogeriansk klientsentrert tilnærming Bestått eksamen kvalifiserer for opptak til emnet Coaching og livslæring 20 studiepoeng Søknad og opptak Søknadsfrist Ved søknad velg Samfunnsfag og økonomisk administrative fag Søk Videreutdanninger for samfunnsfag høst 2015 Søk opptak Opptakskrav Bachelorgrad fra høgskole universitet fra studier innen helse velferds og sosialfag pedagogikk eller tilsvarende Fakta om studiet Motiverende intervju Fører til grad Videreutdanning Studieopplegg Omfang samlingsbasert eller deltid Studiepoeng 10 Antall semestre 1 Studiested Pilestredet Undervisningsspråk Norsk Antall studenter pr kull 24 Studiestart Høst 2015 og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/node_15854/VMS (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Multicultural Identity in a Global World
  The main focus will be on exploring the concepts of culture and identity in the context of the present day globalization The course will treat these concepts both from a theoretical perspective as well as from a practical point of view The cultural background of the participants will be a vital resource in our discussions The setting of Oslo as an increasingly multicultural city will also be an arena for contextualisation Target Group Read about target group for Multicultural Identity in a Global World This course is designed to offer a full time study program in English for students of Early Childhood and Primary School Teacher Education but students from other academic areas may also be accepted Students must have completed at least one year of their undergraduate degree studies at their home institution in order to be accepted The period of the course is 3 months for 20 credits and 4 months for 30 credits The language of all teaching and supervision is English and the students should therefore have a working knowledge of both spoken and written English Application and admission Admission Prerequisites The course is designed for students from preschool and primary school teacher education institutions but students from other academic areas may also be accepted Students must have completed at least one year of their undergraduate degree studies at their home institution in order to be accepted Course facts Multicultural Identity in a Global World Department of Early Childhood Education Level undergraduate ECTS credits The course offers options of 20 or 30 ECTS for the periods of 3 or 4 months Semester spring Duration 1 semester Course start 21st January 2015 at 10 am Assessment Assessment The final course diploma will be based on Active participation in class including individual presentation of one s own culture

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Multicultural-Identity-in-a-Global-World (2015-09-15)
  Open archived version from archive