archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Norsk 1, for 1.-7. trinn - oppdrag
  vil være gjennomgående Arbeidet med norskfaget skal sikre et vekselspill mellom praksiserfaring teoretisk kunnskap og didaktisk refleksjon Studentene vil anvende ulike arbeidsmåter som passer fra første til og med sjuende trinn og skal få kjennskap til hvordan praktisk estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget Studiet skal gi studentene anledning til å utvikle et faglig og didaktisk grunnlag for tilpasset norskopplæring i grunnskolen Mål for studiet er å gjøre lærere i stand til å møte norskfaglige utfordringer i et flerkulturelt og multimedialt samfunn Tilpasset opplæring vurdering og didaktisk bruk av IT er en integrert del av studiet Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT bruk av Fronter og internett for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen Organisering Les mer om organiseringen av studiet Norsk 1 for 1 7 trinn går over ett studieår Det er nettbasert med 3 samlinger à 2 dager hvert av de to semestrene Studentene arbeider med skriftlige oppgaver mellom samlingene Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet Bokmål og nynorsk er likt representert Studiet består av to emner à 15 studiepoeng Emne 1 går høsten 2015 og Emne 2 går vår 2016 Hvert av de to emnene har innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil bli informert om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren bare mangler faget hun han søker på for å fullføre lærerutdanningen Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet Slik søker du 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/No1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Norsk 1, for 5.-10. trinn - oppdrag
  studentane lære å evaluere arbeida til kvarandre og eigne arbeid og prestasjonar Dei vert oppmuntra til å drøfte vurderingskriterium og premissar for responsarbeid i studiet og i eigen praksis Vurdering er eit sentralt emne og studiet føreset utprøving av ulike vurderingsmåtar knytte til arbeidskrava både i litteratur og språk Arbeidskrava føreset ei veksling mellom arbeid med eigne elevar på mellom og ungdomssteget og ein refleksjon over denne praksisen gjennom diskusjonar notat og rapportar på høgskulen I Emne 1 ligg hovudvekta på arbeid med skriftlege elevtekstar og vurdering saman med språklege emne I Emne 2 får arbeid med skjønnlitteratur og munnleg dugleik ein sentral plass i tillegg til språknormering nynorskdidaktikk og eiga skriving Organisering Les om organiseringa av studiet Studiet er nettbasert med samlingar på campus og går over eitt år Det er delt i to emne à 15 studiepoeng med avsluttande eksamen i kvart emne Det er tre samlingar i første emne og tre samlingar i andre emne Kvar samling går over to dagar Deltakarane arbeider med didaktiske oppgåver til fagstoffet mellom samlingane Oppgåvene knyter saman teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og praksisaktivitetar i klasserommet I tillegg til undervisning blir samlingane brukt til erfaringsdeling med utgangspunkt i praksisopplegg deltakarane gjennomfører i eigen klasse Deltakarane arbeider i faste grupper gjennom heile studiet Gruppene støttar kvarandre i arbeidet utvekslar erfaringar på nettet og kommenterer oppgåver Nokre arbeidskrav er knytte til gruppearbeid Dialogen mellom student og lærar oppgåveinnleveringar faglege ressursar og individuell oppfølging frå lærar skjer i nettbasert forum Studiet gjev tilbod om grunnleggjande bruk av IKT Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfrist per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren bare mangler faget hun han søker på for

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/norsk-1-KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk 2 for 1.-7. trinn
  i fortid og samtid om normeringsspørsmål i moderne norsk og om sentrale kjenneteikn ved norske dialektar har kunnskapar om kva for funksjonar lesing og skriving har hatt og har i kulturen vår og om kva som kjenneteiknar språkleg kommunikasjon i ulike medium har utvida kunnskapar om munnlege og skriftlege sjangrar og innsikt i korleis elevar frå 1 til 7 trinn utviklar kunnskapar om desse og kan nytte dei i eige tekstarbeid har litteraturhistorisk oversikt kunnskapar om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur og sakprosa og kjennskap til teoriar om samansette tekstar har kunnskap om kva som skjer når ein barnelitterær tekst blir overført frå eit medium til eit anna adaptasjon Ferdigheiter Studenten kan organisere og drive tilpassa lese og skriveopplæring for 1 til 7 trinn etter fagleg grunngitte prinsipp også for elevar med norsk som andrespråk kan bruke språk og tekstkunnskap aktivt i rettleiing av elevar i lese og skriveprosessen kan vurdere og reflektere omkring ulike slags prøver i lesing og skriving og nytte resultatet av dei til fagleg utvikling for elevane kan leggje til rette for den munnlege språkutviklinga til elevane kan rettleie i arbeidet med tekstar slik at elevane kan utvikle seg sjølve skaffe seg kunnskapar og førebu seg for aktiv deltaking i offentlege rom og samfunnet som eit heile kan samanlikne tekstar skrivne for barn med omsyn til innhald form og funksjon kan setje sentrale norske tekstar inn i ein historisk samanheng tolke dei og sjå dei i lys av nordisk og annan internasjonal litteratur kan lese analysere tolke og vurdere samansette tekstar og setje dei inn i ein større kulturell og offentleg samanheng Generell kompetanse Studenten kan vurdere eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane har innsikt i norskfaget ut frå forsking og i høve til fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå eit

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Norsk-2-for-1.-7.-trinn (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk 2 for 1.-7. trinn - oppdrag
  fag Studiet kombinerer teoretisk kunnskap studentenes eget arbeid med språk og tekster og didaktisk refleksjon Studentene møter kulturarven og moderne tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa og de blir utfordret til å drøfte og reflektere omkring identitet og fellesskap etikk og verdiformidling i et flerkulturelt samfunn Studiet er bygd opp av to emner á 15 studiepoeng som avsluttes med eksamen Innholdet i emne 2 bygger på innholdet i emne 1 Emne 1 Skjønnlitterære klassikere for barn ungdom og voksne barnelitteraturhistorie lese og skriveopplæring i et historisk perspektiv elevtekster Emne 2 Samtidslitteratur for barn og unge multimodale tekster muntlighet den andre leseopplæringen språklige endringsprosesser Organisering Les mer om organisering av studiet Norsk 2 for 1 7 trinn er nettbasert og går over ett år Det består av to emner à 15 studiepoeng med innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen i hvert emne Studentene arbeider med de skriftlige oppgavene mellom samlingene Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet Begge moduler har tre samlinger hver på to dager til sammen seks hele undervisningsdager Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT bruk av Fronter og internett for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen Bokmål og nynorsk er likt representert Søknad og opptak Søknadsfrist Søkere utenfor vikar og stipendordningen kan ta kontakt med Kaja Kristin Ahlgreen hioa no Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning I tillegg er det krav om bestått norsk 1 trinn 1 7 30 studiepoeng eller norsk 1 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å fullføre sin lærerutdanning Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer i grunnskolen Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/No2 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk 2, for 5.-10. trinn - oppdrag
  på kurset Et mål for studiet er å skape forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid i språk og tekstkultur Emner som gis stor plass blir derfor eldre litteratur og språkhistorie Skriveopplæring og lesedidaktikk er emner som tar sikte på å bidra til videreutvikling av lese og skriveferdigheter Andre emner ved kurset er samtidsdikting i flere sjangrer samt arbeid med essay og film I språklige så vel som litterære emner vil flerspråklighet og andrespråkslæring samt et interkulturelt perspektiv være gjennomgående Det vil bli noen endringer i pensumlista Organisering Les om organiseringen av studiet Norsk 2 er nettbasert og går over ett år Det består av to emner à 15 studiepoeng med innleveringer av skriftlige arbeidskrav og avsluttende eksamen i hvert emne Studentene arbeider med de skriftlige oppgavene mellom samlingene Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff didaktisk refleksjon og arbeid med faget i klasserommet Begge moduler har tre samlinger hver på to dager til sammen seks hele undervisningsdager tre med litterær og tre med språklig hovedinnretning Studiet gir tilbud om grunnleggende bruk av IKT bruk av Fronter og internett for dem som ikke har dette som en integrert del av sitt arbeid i skolen Bokmål og nynorsk er likt representert Søknad og opptak Søknadsfrist Aktuelle søkere vil få informasjon om søknadsfristen per e post Søk her Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning og norsk 1 trinn 5 10 30 studiepoeng eller norsk 1 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen Studenter som får studieplass må være i arbeid som lærer Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun han søker på for å fullføre sin lærerutdanning Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet Slik søker du 1 Registrer deg som søker i SøknadsWeb Du finner studiet under Pedagogiske og internasjonale fag og videre under Etterutdanning

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Norsk2KFK (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk for tolker
  en kombinasjon av teoretiske og praktiske disipliner og kunnskaps og ferdighetskomponenter Emnet inneholder følgende hovedtemaer Norsk fonetikk Norsk morfologi Norsk syntaks Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i norsk for tolker Studiet er for tolker som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i norsk Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Det kreves bestått eksamen i tolking i offentlig sektor 30 stp eller tilsvarende i aktuelt tolkespråk Undervisningsplan 2015 Les mer

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/norskfortolker (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk med yrkesfaglig profil
  perspektiv Litteraturen brukes som kilde til opplevelse kunnskap og innsikt Innholdet ivaretar både den skriftspråklige og talespråklige utviklingen fremmed påvirkning og dagens komplekse kommunikasjonsformer Lese og skrivepedagogikk og norsk som andrespråk er gjennomgående i hele studiet Fagdidaktikken er integrert i studiet og vil i hovedsak være rettet mot yrkesfaglige studieretninger i videregående skole Studiet er et deltidsstudium med 30 studiepoeng per år Studiet er organisert med samlingsdager og undervisningen foregår på Kjeller i Akershus Norsk 1 gjennomføres fortrinnsvis før Norsk 2 men hoveddelene kan også gjennomføres som frittstående studier Organisering Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger i hovedsak med ett emne per semester Studentgruppen deles inn i basisgrupper på ca 15 studenter På samlingene inngår arbeid i hele studentgruppen i basisgrupper og i mindre grupper Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet Målgruppe og fokusområder Les om målgruppe og fokusområder for norsk med yrkesfaglig profil Ønsker du å undervise i norsk eller veilede andre i deres bruk av språket Videreutdanningen lærer deg å gjøre norskundervisningen relevant for den hverdagen elevene møter Dette er viktig for å få grunnleggende ferdigheter inn i yrkesfagene Utdanningen gir deg formell kompetanse til å undervise i videregående skole Studiet har bakgrunn i behov for norskfaglig kompetanse i opplæring i skole og bedrift Det stilles krav til tverrfaglig samarbeid mellom yrkesfaglærer og norsklærer til språk og kulturarbeid i klassen Det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er vesentlig i grunnleggende ferdigheter som ble presentert i Kunnskapsløftet Opplæring generelt og i norsk spesielt er krevende i den flerkulturelle skolen med heterogene elevgrupper med mangfoldig språklig og kulturell bakgrunn Studiet er derfor spesielt tilrettelagt for å utvikle kompetanse for individuell tilrettelegging av opplæring i norsk samtidig som det er et viktig bidrag til å utvide norskfaglig

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/norsk-yrkesfaglig (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Norsk som andrespråk
  og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv også i forhold til læreplaner og forskrifter for videregående opplæring Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever Teorier blir i størst mulig grad relatert til en praktisk skolehverdag Bruk av elevmateriell fra egen undervisningspraksis vil være aktuelt Studiet gjennomføres på deltid med en til todagerssamlinger ca en gang i måneden Studiet er delvis nettstøttet Karrieremuligheter Les om karrieremuligheter i norsk som andrespråk Videreutdanningen er primært tilrettelagt for lærere i videregående opplæring med undervisningskompetanse i norsk allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag Søknad og opptak Søknadsfrist 1 mars Søk opptak Opptakskrav Generell studiekompetanse realkompetanse Velkommen til ditt studium høsten 2015 Ditt studium starter med første samling 27 august kl 09 00 på studiested Kjeller Dato for samlinger høsten 2015 er Samling 1 27 august Samling 2 1 oktober Samling 3 29 oktober Samling 4 26 november Samling 5 10 desember Levering av hjemmeeksamen 17 desember Alle samlingene er på torsdager med 6 timers varighet fra kl 09 00 kl 15

  Original URL path: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/norsk-andresprak (2015-09-15)
  Open archived version from archive