archive-no.com » NO » H » HIOA.NO

Total: 1752

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HiOA - Nasjonal satsing på avishus-innovasjoner
  30 Mediebransjen opplever turbulente tider med fallende inntekter og har et sterkt ønske om å bli bedre på innovasjon Samtidig er organisasjonene formet i en annen tid og journalistenes ideer har ikke alltid de beste vilkårene for å bli realisert Dette er det første kompetanseprosjektet støttet av BIA med mål om å bidra til innovasjoner av nye tjenester og produkter i mediebransjen sier Pålshaugen Prosjektet skal gå over fire år og har en totalramme på 24 millioner kroner Bedriftspartnerne hvor utviklingsarbeidet skal foregå er de tre avisene Sunnmørsposten Nationen og Moss Avis eid av henholdsvis Polaris Media Tun Media og Amedia Prosjektet inkluderer journalistutdanningene ved HiOA og Høgskulen i Volda og har også knyttet til seg internasjonale forskere ved Gøteborgs Universitet Handelshøyskolen i København og University of Technology Sydney Arbeidet i prosjektet vil fokusere på fire hovedtemaer ledelse i omskiftelige tider kreativitet og innovasjon nye organisasjonsformer og hvordan lykkes med omstilling med begrensede ressurser Pålshaugen forteller at prosjektet har stor faglig betydning for AFI HiOA prosjektet skal produsere én doktorgrad og to postdoktorer samt involvere en rekke masterstudenter Mediebransjen har lenge kjent på utfordringene med digitalisering men vi ser nå også en økende grad av digitalisering overalt i samfunnet Det

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Nasjonal-satsing-paa-avishus-innovasjoner (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • HiOA - Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
  spesialisering av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen ved forsøkskontorene Olaug Hagen Publisert 02 06 2015 13 52 Oppdatert 18 06 2015 09 02 Forsøket Kjerneoppgaver i NAV kontor avklaring og oppfølging ble iverksatt i 2012 og innebærer at forsøkskontorene gjennomfører avklarings og oppfølgingstjenester selv i stedet for å kjøpe slike tjenester fra eksterne leverandører Forsøket er 3 årig og evalueringen skal blant annet vurdere i hvilken grad avklaring og oppfølging av brukere i regi av NAV kontoret selv sikrer en mer helhetlig arbeidsrettet brukeroppfølging og om dette medfører en høyere overgang til arbeid Etter at godt og vel halvparten av forsøksperioden er over oppsummerer evalueringens andre delrapport klare indikasjoner på at økt avklaring og oppfølging av brukere i regi av NAV selv medfører endringer i måten man ved NAV kontoret jobber med brukerne at NAV kontoret får tettere samhandling med arbeidsgivere og at effekten for overgangen til arbeid er positiv Evalueringens andre delrapport viser at i sum har de organisatoriske og kompetansemessige trekkene ved forsøket skapt en ny spesialisering av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen ved forsøks kontorene Det er tvilsomt om forsøket ville fått den samme observerte effekten uten den spesialiserte kompetansen for arbeidsrettet brukeroppfølging Last ned rapporten Asbjørn Grimsmo Svenn Erik Mamelund

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Evaluering-av-forsoeket-Kjerneoppgaver-i-NAV (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Arbeidsgiveres inkluderingsevne
  stilling sammenliknet med arbeidsgivere som ikke gjør det Olaug Hagen Publisert 21 05 2015 14 15 Oppdatert 21 05 2015 14 21 Hva kjennetegner arbeidsplasser som inkluderer Hva kjennetegner de inkluderende virksomhetenes oppbygging og virkemåte Dette er problemstillinger som blir drøftet i prosjektet Det avgrenses til fast ansettelse av de med nedsatt funksjons og eller arbeidsevne Delmål 2 i IA avtalen Prosjektet har et rent arbeidsgiverperspektiv Det er arbeidsgivernes oppfatninger om forståelser og bruk av tiltak for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne funksjonshemming som undersøkes og analyseres Dette knyttes til realiseringen av intensjonene i delmål 2 i IA avtalen Ved inkludering av funksjonshemmede på arbeidsplassene både rekruttering ansettelser og det å beholde personer som får nedsatt funksjons og eller arbeidsevne etter at de ble ansatt trengs det i prinsippet bare to aktører arbeidstakeren og arbeidsgiveren Svært lite av forskningen og utredningen av og om inkluderende arbeidsliv tar dette som utgangspunkt sammenliknet med all forskningen og evalueringen som har velferdsstatlige perspektiver og et sterkt fokus på enten forvaltningen støtteordningene hjelpeapparatet brukerne arbeidstakerne eller begge deler Prosjektet er gjennomført med midler fra NAV FARVE Last ned rapporten Eivind Falkum og Anne Grethe Solberg Arbeidsgiveres inkluderingsevne AFI Rapport 2015 2 Kontakt Eivind

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Arbeidsgiveres-inkluderingsevne (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Meningers mot – boklansering
  og sentre Kontakt oss Hjem Aktuelle saker Meningers mot boklansering Meningers mot boklansering Cappelen Damm Akademisk og Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Aina Landsverk Hagen inviterer til lanseringsdebatt for boka Meningers mot netthat og ytringsfrihet i Norge Olaug Hagen Publisert 12 05 2015 10 51 Oppdatert 14 05 2015 20 55 Sted Fritt Ord Uranienborgveien 2 Dato og tid 26 mai kl 17 00 18 30 Når går det på helsa løs Når gjør netthets at du mister dine meningers mot Netthat og ytringsfrihet i Norge tar for seg norske journalister redaktører og bloggere som er utsatt for sjikane trusler og trakassering og ser på hvordan dette påvirker deres meningsytringer journalistiske produksjon og offentlige profil Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner likegodt kunne skjedd menn det er ikke egentlig kjønnsrelatert Mens andre er helt klare på at den er nettopp det At dette er noe annet Meningers mot undersøker hvordan vi rammes ulikt hvem som hetser og hvilken belastning ulike former for netthets har For mer informasjon om program og påmelding se forlagets nettside Kontakt Aina Landsverk Hagen Olaug Hagen Publisert 12 05 2015 10 51 Oppdatert 14 05 2015 20 55 HiOA Om høgskolen Organisasjon Strategi Ledige stillinger

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Meningers-mot-boklansering (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Flere kommuner lager planer for pleie- og omsorgssektoren
  i Omsorgsplan 2015 OM2015 er å sette de framtidige omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunal planlegging og å stimulere kommunene til å utvikle lokale omsorgsplaner som en del av det helhetlige kommune og økonomiplanarbeidet Forskningsleder Marijke Veenstra har ledet prosjektet ved NOVA HiOA Foto StudioVest NOVA NOVA har evaluert i hvilken grad kommunene har fulgt opp Omsorgsplan 2015 og utviklet lokale omsorgsplaner Forskerne har også undersøkt om kommunene har satt framtidige pleie og omsorgsutfordringer på dagsorden i det kommunale planverket Bidrar til felles forståelse i kommunen Evalueringen viser at når det utarbeides lokale delplaner for pleie og omsorgssektoren bidrar dette til at hovedsatsingsområdene fra OM2015 i større grad blir en del av det helhetlige planarbeidet i kommunene Det bidrar også til at ansatte i ulike deler av kommuneadministrasjonen tjenestene og politikere kommer sammen og utvikler en felles forståelse over hva som er utfordringer prioriteringer og løsninger i kommunens pleie og omsorgssektor Dersom en plan skal fungere som et dokument som legger føringer for praktisk politikk må den være forankret hos kommunepolitikere som fordeler ressurser og legger føringer for det totale tilbudet av pleie og omsorgstjenester blant annet hvordan tjenestene skal organiseres fordeles og prioriteres påpeker Veenstra Kvaliteten på planene Kvaliteten på det kommunale planverket i pleie og omsorgssektoren dvs lokal delplan planstrategi samfunnsdel og handlingsplan viser store variasjoner Over halvparten av planene har oversikt over antall sykehjemsplasser brukere av hjemmetjenester og brukerstatistikk KOSTRA for å gi en oversikt over status i sektoren Strategier for rekruttering og kompetanseheving i pleie og omsorgssektoren blir i liten grad omtalt i planverket De minste kommunene har i noen mindre grad klart å plassere pleie og omsorgsutfordringer og satsinger fra OM2015 på dagsorden i sine planverk enn større kommuner Men små kommuner som har utarbeidet en lokal omsorgsplan skårer høyere på kvalitet i det øvrige planverket

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Flere-kommuner-lager-planer-for-pleie-og-omsorgssektoren (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Jakten på «storbyfaktoren»
  utfordringer Og i så fall hvilke typer utfordringer er det snakk om Forskere ved AFI jakter for tiden sammen med Senter for økonomisk forskning SØF ved NTNU på den såkalte storbyfaktoren Olaug Hagen Publisert 28 04 2015 Det er landets fem største bykommuner som gjennom KS sitt Program for storbyrettet forskning finansierer forskningen som skal gi svar på disse spørsmålene Storbyene er under press med store utfordringer knyttet til vekst økende differensiering stram økonomi stort innovasjonsbehov og betydelige investeringsoppgaver Studien vil bestå av økonomiske analyser av storbyenes utgifter og en litteraturgjennomgang for å oppsummere den eksisterende kunnskapen på feltet Storbyfaktorer som identifiseres i disse innledende fasene vil bli gjenstand for økonomiske dybdestudier av Senter for økonomisk forskning NTNU og casestudier av AFI for å bedre forståelsen av kostnadsdrivere i storbyøkonomien samt i hvilken grad disse kompenseres gjennom statens inntektssystem for kommunene Funnene fra prosjektet vil ha stor relevans for storbykommunene og kunne bidra direkte til kommunenes strategiske planlegging brukes som underlag i dialogen med staten og bidra til at storbyfaktoren får tilstrekkelig vekt i den varslede gjennomgangen av statens inntektssystem for kommunene Les mer om prosjektet Storbyfaktoren Varighet 01 01 2015 15 11 2015 Oppdragsgiver Oslo Kommune Byrådsavdeling for finans

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Jakten-paa-storbyfaktoren (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Fleire nettovergrep kan bli avdekkja
  finn at berre eit fåtal av barnehusa arbeider aktivt for å avdekkje om det også har skjedd nettovergrep når dette ikkje er ein del av politimeldinga Dei barnehusa som er mest aktive i å spørje om nettovergrep avdekkjer langt fleire slike overgrep enn dei som ikkje spør spesifikt fortel ho Kunnskap og ein aktiv framgangsmåte aukar sjansane for å avdekke overgrepa Med nye samtalerutinar og betre kunnskapsgrunnlag kunne barnehusa avdekkja fleire overgrep fastslår Winsvold Få til ein god samtale Barn og unge som har blitt lurt eller sjølv vore aktive på nettet kjenner ofte skam og skuld over det dei har vore med om og dei har vanskar med å opne seg opp Å få dei til å fortelje handlar mykje om å byggje opp ein tillitsfull relasjon understreker Winsvold Den gode samtalen om nettovergrep er ikkje alltid like lett å få til Fleire av dei tilsette på barnehusa ønskjer seg meir kunnskap om samtalemetodikk og om sosiale medium generelt samt meir teknisk kunnskap Førebyggje fleire overgrep Fordi det er ein auka risiko for at dei som har blitt utsett for overgrep blir utsett for fleire overgrep er det svært viktig å jobbe førebyggjande med dei unge Då kan ein bidra til at dei ikkje havnar i liknande situasjonar igjen Barnehusa gjer dette på fleire måtar mellom anna med å støtte foreldra slik at dei kan rettleie barna sine på ein god måte Å byggje eit nettverk av personar i nærmiljøet som dei unge har tillit til og som hjelper dei frå å bli lurt inn i krenkjande relasjonar vil vere viktig for mange Arbeide på fleire nivå Studien viser at det er svært viktig å arbeide på fleire nivå med barn og unge som er utsett for nettovergrep påpeiker Winsvold Dette fordrar bevisstgjøring og auka kunnskap Kva er nettovergrep

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Fleire-nettovergrep-kan-bli-avdekkja (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • HiOA - Ny bok: Meningers mot. Netthat og ytringsfrihet i Norge
  og ser på hvordan dette påvirker deres meningsytringer journalistiske produksjon og offentlige profil Olaug Hagen Når går det på helsa løs Når gjør netthets at du mister dine meningers mot Mange mener at hetsen som svært ofte rammer kvinner likegodt kunne skjedd menn det er ikke egentlig kjønnsrelatert Mens andre er helt klare på at den er nettopp det At dette er noe annet Meningers mot undersøker hvordan vi rammes ulikt hvem som hetser og hvilken belastning ulike former for netthets har Dersom verken sjefen din politiet kollegaer eller partner bryr seg forstår opplevelsen din eller tar til motmæle ser det ut til at man er ekstra sårbar for hatytringer Netthets forblir et demokratisk problem så lenge ansvaret for å håndtere hatytringer er plassert hos mottageren Norske journalister har varierende oppfatninger om hva som er lurt å gjøre hvordan man bør håndtere netthets avhengig av hetsens kontekst og situasjon det er likevel én ting de er enige om Snakk om det Denne boka tar oppfordringen og gir et rammeverk til alle som er interessert i ytringsfrihet offentlig debatt og knebling av det frie ord Les utdrag fra boka Boklansering Cappelen Damm Akademisk og Arbeidsforskningsinstituttet AFI inviterer til lanseringsdebatt for boka

  Original URL path: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Ny-bok-Meningers-mot.-Netthat-og-ytringsfrihet-i-Norge (2015-09-15)
  Open archived version from archive