archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TØH- Alumni - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH TØH Alumni TØH Alumni Styret 2015 Vedtekter TØH Alumni TØH Alumni er et etablert nettverk for alle som har tatt en mastergrad ved Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH TØH Alumni skal bidra til et tettere bånd mellom tidligerer studenter aktive studenter og fagmiljøet ved skolen Gjennom året arrangerer alumniforeningen to treff en quiz på våren og et stort alumniftreff med faglig innslag og festmiddag på høsten Alumniforeningen ble etablert i 2008 og er i stadig utvikling Handelshøyskolen i Trondheim har valgt Facebook som nettløsning for sin alumniforening så slipper du å styre med nytt brukernavn og passord Vi innviterer alle som har tatt masterutdanning på Handelshøyskolen i Trondheim til å bli med i TØH Alumni meld deg på her Om du ikke er på Facebook kan du holde deg oppdatert på nyheter og arrangementer denne siden Nyhetsarkiv Alumni Over 140 deltagere på Alumnitreff på Handelshøyskolen Alumniforeningen TØH Alumni ble stiftet våren 2008 og er et faglig og sosialt nettverk for alle som har tatt mastergrad ved Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH Masteravslutning ved Handelshøyskolen

  Original URL path: http://hist.no/content/86969/TOH--Alumni (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Styret 2015 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH TØH Alumni Styret 2015 TØH Alumni Styret 2015 Vedtekter Styret 2015 Styret i TØH Alumni består av tidligere studenter nåværende studenter faglige og administrative representanter Faste medlemmer Varamedlemmer Styreleder Håkon Leirvik student 4 årskull Nestleder

  Original URL path: http://hist.no/content/86970/Styret-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  nettverksorganisasjon Eksklusjon av et medlem fra alumniforeningen kan skje hvis minst 2 3 av styrets medlemmer stemmer for det Saklig grunn må foreligge Saken skal forelegges på den førstkommende generalforsamling ORGANISASJON 5 Foreningens styre skal ha minst 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning Styreleder sitter som leder av Alumniforeningen og skal fortrinnsvis være Masterstudent ved TØH det året han eller hun sitter som leder Ny leder velges derfor hvert år og det regnes kalenderår Leder av Siv Øk TØH masterstudentenes studentorganisasjon på TØH i tillegg til masterstudentenes representant i STØH skal også være styremedlem det året han eller hun sitter som leder Kasserer skal også være styremedlem Videre skal 2 uteksaminerte studenter være styrerepresentanter i tillegg til 1 faglig ansatt og 2 fra administrasjonen Faglig ansatt samt de to representantene fra administrasjonen utpekes av dekanen Styret har som oppgave å lede foreningens arbeid mellom årsmøtene og har ansvaret for foreningens drift forvaltning av dets midler tegning av foreningen og kan meddele signatur Regnskapsåret følger kalenderåret Styret er beslutningsdyktig når 5 eller flere medlemmer er tilstede med unntak av å stifte gjeld I tilfelle av stemmelikhet er lederens i dennes fravær kassererens stemme utslagsgivende Valgkomité skal komme med forslag til styre revisor og vara og valgkomité for kommende år på generalforsamlingen GENERALFORSAMLING 6 1 Den årlige ordinære generalforsamling avholdes i perioden 15 februar til 15 mars Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig og skal innkalles når minst 10 medlemmer med angivelse av dagsorden skriftlig forlanger det I siste tilfelle avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen senest en måned etter at begjæringen er mottatt Generalforsamlingen innkalles ved kunngjøring på nettsiden og i egen utsending til medlemmene Kunngjøring av generalforsamling skal sendes ut med minst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling I kunngjøringen skal det framgå opplysninger om tidspunkt sted og dagsorden for generalforsamlingen Revidert regnskap sendes ut sammen med innkallingen Saker foreslått av medlemmene skal være lederen i hende senest 14 dager før generalforsamlingen Innkomne forslag og eventuelt annet materiale sendes ut 8 dager før generalforsamlingen Innkalling av generalforsamlingen skal inneholde orientering om hvilke styremedlemmer som er villige til å stille til gjenvalg 6 2 Generalforsamlingen er i alle Alumniforeningens anliggender den høyeste myndighet innenfor vedtektenes rammer Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 1 6 av medlemmer er til stede Dette kan fravikes hvis 90 av alle de oppmøtte medlemmer ønsker det Det holdes bare avstemning over de saker som framkommer av dagsorden samt om endringsforslag til disse For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må man være medlem av Alumniforeningen Hvert medlem har en stemme For å avgi stemme på generalforsamlingen kreves personlig tilstedeværelse Vedtak treffes ved alminnelig flertall bortsett fra i de tilfeller styret krever noe annet eller at det gjelder i vedtektsendringer hvor det kreves 2 3 flertall Avstemning skjer skriftlig hvis minst ett tilstedeværende medlem ønsker det Ellers skjer avstemming ved håndsopprekking Valg av leder skjer ved 2 3 flertall av avgitte stemmer og skal uansett skje skriftlig 6 3 Generalforsamlingens forhandlinger

  Original URL path: http://hist.no/content/86971/Vedtekter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Organisasjon - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  og strategi Instituttstyret Utvalg og forum Personalseminar og planleggingsmøter Organisasjon Instituttet ledes av Dekan Per Borgesen Funksjonstid 1 august 2011 31 juli 2015 Ansatte i dekanstab tilknyttet Institutt for informatikk og e læring Navn Arbeidsoppgaver Thorleif Hjeltnes Nestleder FoU koordinator Jan Nilsen Internasjonal koordinator Siri Wæhre Lien Kursadm Studieadm Personal ePhorte Avdelingssekretær Koordinering av bacheloroppgaver Monica Storvik Økonomi Regnskap Personal Lønn Innkjøpsavtaler Magnhild Tangvik Lønn Prosjektregnskap Økonomi Ingrid Island Eksternfinansiert virksomhet FU adm Studieadministrasjon Therese Mjøen Profilering Markedsføring Web Andre Gaustad Laboratoriekoordinator Ansatte i studieseksjonen tilknyttet Institutt for informatikk og e læring Navn Arbeidsoppgaver May Sigrid Olsen Studiekoordinator Studieadm Eksamen Vitnemål FS Gry Tingstad Studieadm Eksamen FS Aud Bakken Studieadm Eksamen FS Felles e post til ansatte i studieseksjonen studie aft hist no Programansvarlige tilknyttet Institutt for informatikk og e læring Programansvarlig Studieprogram Else Lervik Bachelor i ingeniørfag Kjell Toft Hansen Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Svend Andreas Horgen Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling Greta Hjertø Bachelor i IT støttet bedriftsutvikling Svend Andreas Horgen Etter og videreutdanning Nettbasert undervisning Bacheloroppgave koordinering Siri Wæhre Lien Instituttets ledelse IIE ledes av et instituttstyre og tilsatt instituttleder som har faglig og administrativt ansvar Instituttets studenter og aktivitet

  Original URL path: http://hist.no/content/4511/Organisasjon (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Visjon og strategi - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Institutt for informatikk og e læring Organisasjon Visjon og strategi Organisasjon Visjon og strategi Instituttstyret Utvalg og forum Personalseminar og planleggingsmøter Visjon og strategi Visjon IIE skal til enhver tid være den foretrukne utdanningsinstitusjon innenfor våre satsningsområder IIE skal være den institusjon som har det beste og største tilbudet innen IKT fag via nettbasert læring IIE skal ligge i nasjonal front på sine faglige satsningsområder Hovedtrekk i strategiplanen Øke rekruttering til IIEs studier Dette gjøres både gjennom faglige tiltak gode studentsosiale tiltak og god informasjon Øke forskningsaktiviteten på instituttet Dette gjøres gjennom heving av fagkompetanse og strammere styring av ressurser mot definerte satsingsområder Utvikle høgere grads utdanning Dette gjøres gjennom å øke faglig kompetanse videreutvikle mastegradssamarbeid via fellesgrader fram mot egen akkreditering av mastergradsstudier Drive grunnutdanning og etter og videreutdanning med høg kvalitet Dette er hovedaktiviteten ved IIE og den skal fortsatt drives med høg kvalitet og med avgjørende innslag av e læring og nettverksbasert undervisning Historikk Dette er den 5 strategiske planen for det som i dag er Avdeling for informatikk og e læring AITeL Den første planen ble laget i 1987

  Original URL path: http://hist.no/content/4617/Visjon-og-strategi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Utvalg og forum - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Office 365 StudentWeb Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Institutt for informatikk og e læring Organisasjon Utvalg og forum Organisasjon Visjon og strategi Instituttstyret Utvalg og forum Personalseminar og planleggingsmøter Utvalg og forum Studiekvalitetsutvalg Leder Førstelektor Else Lervik For medlemmer FoU forum Leder FoU leder Thorleif Hjeltnes Førsteamanuensis Geir Ove Rosvold Førsteamanuensis Jan Nilsen Førstelektor Mildrid Ljosland Førstelektor Tore Berg Hansen Førstelektor Olav Skundberg Markedsføringsutvalg Leder Therese Mjøen Medlemmer Svend Andreas Horgen FU leder og Dekan Per Borgesen Studentutvalg Studentutvalgets leder er Thomas Toft For medlemmer Fag Time koordinator Stilling Navn Førsteamanuensis Geir Ove Rosvold Laboratoriekoordinator Stilling Navn Ingeniør André Gaustad Kontaktinformasjon Telefon 73 55 90 00 Telefaks 73 55 95 41 Epost postmottak hist no Besøksadresse E C Dahls gt 2 7012 Trondheim 3 etg i Brygghuset ved Leütenhaven Postadresse Høgskolen i Sør Trøndelag Institutt for informatikk

  Original URL path: http://hist.no/content/4541/Utvalg-og-forum (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Personalseminar og planleggingsmøter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  studieplaner Office 365 StudentWeb Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Fakulteter Institutt for informatikk og e læring Organisasjon Personalseminar og planleggingsmøter Personalseminar og planleggingsmøter Årsmøte for AITeL 2009 Årsmøte for AITeL 2010 Årsmøte for AITeL 2011 Årsmøte for AITeL 2012 Årsmøte for AITeL 2015 Personalseminar og planleggingsmøter IIE gjennomfører normalt to personalmøter i året Det ene holdes i mars og kalles årsmøtet mens det andre holdes i november desember og kalles høstmøtet Inviterte er alle tilsatte i avdelingen eksterne styrerepresentanter studentrepresentanter i avdelingsstyre studentutvalg Tihlde og Jentenett Årsmøtet legges gjerne inntil tilsvarende møte for samarbeidende stiftelse Tisip Møte Tidspunkt Årsmøtet 2009 Oppdal Program og referater 13 mars 2009 Årsmøtet 2010 Oppdal Program og referater 19 mars 2010 Årsmøtet 2011 Oppdal Program og referater 25 mars 2011 Årsmøtet 2012 Oppdal Program og referater 16 mars 2012 Årsmøtet 2015 Savalen Program

  Original URL path: http://hist.no/content/27083/Personalseminar-og-planleggingsmoter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • 4D-visualiseringslaboratorium - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  starta i studieåret 2006 2007 som ein del av FoU prosjektet Sanntids 3D datainnsamling og visualisering av menneskeleg rørsle i komplekse omgivnader Utstyr Laboratoriet er godt utstyrt med videokamerasystem og Motion Capturing System for lab Oversikt over utstyr kan du finne her vislab utstyr Aktivitetar Det foregår mykje spanande på laboratoriet relatert til analyse av rørsle og visualisering R3DCV Real time 3D Data Capturing and Visualization of Human Motion in Complex Environments Three dimensional motion capturing of ski jumpers using multiple stationary video cameras TrondheimSim Simulering og 3D visualisering av Trondheim Videosnutter fra laboratoriet Bruk Analysar av rørsler er nyttig på mange ulike område Innan helse og fysioterapi blir slike analysar brukt for å studere motorisk atferd som følgje av muskelliingar eller nevrologiske liingar Innan sport kan analysar av rørsler brukast for å hjelpe utøvaren til å finpusse teknikk og trening for å oppnå betre resultat i konkurranser til dømes skihopping Flygare kan bruke optiske hjelmar som til einkvar tid kalkulerer og reknar ut posisjon og orientering til hjelmen i forhold til cockpiten Retninga til hjelmen styrer då kva piloten til einkvar tid ser på eit display til dømes visir til hjelmen Navigasjonssystem for industriell skanning Døme Det er naudsynt at ein flyvinge må bli skanna i fleire omgongar ein skannar er for liten til å skanne heile vingen i ein operasjon Deretter blir det utført nøyaktige utrekningar og posisjonering slik at dei einskilde delane av flyvingen kan settast saman til en heilskap utan synlege skjøytar 3D animiasjon visualisering av menneskeleg rørsle blir stadig meir utbreidd i spelindustrien og i animasjonsfilmar Evna til å utforme verkelege menneskelege rørsler er eit kriterium på kvalitet til dømes i eit spel eller i ein film Høve for studentar for ta del i prosjekt Fleire faglege tilsette er knytta til laboratoriet og for studentar

  Original URL path: http://hist.no/content/21868/4D-visualiseringslaboratorium (2015-09-15)
  Open archived version from archive