archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TØH- Alumni - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Alumni TØH Alumni TØH Alumni Styret 2015 Vedtekter TØH Alumni TØH Alumni er et etablert nettverk for alle som har tatt en mastergrad ved Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH TØH Alumni skal bidra til et tettere bånd mellom tidligerer studenter aktive studenter og fagmiljøet ved skolen Gjennom året arrangerer alumniforeningen to treff en quiz på våren og et stort alumniftreff med faglig innslag og festmiddag på høsten Alumniforeningen ble etablert i 2008 og er i stadig utvikling Handelshøyskolen i Trondheim har valgt Facebook som nettløsning for sin alumniforening så slipper du å styre med nytt brukernavn og passord Vi innviterer alle som har tatt masterutdanning på Handelshøyskolen i Trondheim til å bli med i TØH Alumni meld deg på her Om du ikke er på Facebook kan du holde deg oppdatert på nyheter og arrangementer denne siden Nyhetsarkiv Alumni Over 140 deltagere på Alumnitreff på Handelshøyskolen Alumniforeningen TØH Alumni ble stiftet våren 2008 og er et faglig og sosialt nettverk for alle som har tatt mastergrad ved Handelshøyskolen i Trondheim tidl TØH Masteravslutning ved Handelshøyskolen i Trondheim TØH

  Original URL path: http://hist.no/content/34268/TOH--Alumni (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Forskning - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Framside Forskning Forskning Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forskning Høgskolen i Sør Trøndelag en betydningsfull kunnskapsleverandør FORSKNING HiST skal vere ein vesentleg kunnskapsprodusent innan helse og sosialfag lærarutdanning teknologi og økonomisk administrative fag Forsking og utviklingsarbeidet skal i hovudsak ha basis i regionen sine behov Strategisk plan for Høgskolen i Sør Trøndelag 2005 2010 Informasjon om profesjonsretta forsking og utvikling finn du på Fakultet for helse og sosialvitenskap Fakultet for lærar og tolkeutdanning Fakultet for teknologi Handelshøyskolen i Trondheim Institutt for informatikk og e læring Senter og andre forskningsmiljø Senter for offentlig styring og ledelse Senter for skriveforskning og skriveopplæring Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning Senter for helsefremmende forskning SAMARBEID Oppdragsverksemda ved Høgskolen i Sør Trøndelag skal imøtekoma samfunnet sitt behov for auka kunnskap gjennom etter og vidareutdanning forskings og utviklingsarbeid og annan oppdragsverksemd Våre kundar vel Høgskolen i Sør Trøndelag først og fremst fordi vi har etterspurt praksisnær kunnskap innan våre fagfelt og fordi vi er gode på formidling læringsprosessar og samhandling HiST kan tilby etter og videreutdanning kurs veiledning og

  Original URL path: http://hist.no/content/38547/Forskning (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Planlegge - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Forskning Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Planlegge Planlegge Protokoll og prosjektsøknad Skaffe forskningsdeltakere samtykke og reservasjonsrett Søknad til REK Planlegge Planlegging Protokoll og prosjektsøknad

  Original URL path: http://hist.no/planlegge/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Gjennomføre - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Forskning Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Gjennomføre Gjennomføre Oppbevaring og utlevering av aktive forskningsdata Avvik og uønskede hendelser Endring og forlengelse Formidling Holde oversikt

  Original URL path: http://hist.no/gjennomfore/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Prosjektleders rolle og plikter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  og relevant klinisk erfaring og kompetanse eventuelt påse at slik kompetanse er tilknyttet forskningsgruppen Prosjektleder skal sørge for at det utarbeides søknad og forsknings protokoll i tråd med god vitenskapelig praksis og de krav som stilles i Helseforskningsloven med forskrifter Prosjektleder har ansvar for at forskningsdeltakerens helse velferd og integritet ivaretas Ved planleggingen av forskningsprosjektet skal det gjøres en grundig vurdering av risiko og belastning for deltakerne samt nødvendigheten av prosjektet Risikoen og belastningen må stå i forhold til påregnelige fordeler for deltakeren selv eller for andre mennesker Barn og personer uten samtykkekompetanse som ikke selv kan forvente helsegevinst ved å delta kan kun utsettes for ubetydelig risiko se 22 og 18 Prosjektleder skal sørge for at søknad og protokoll sendes til REK via REKs søknadsportal Prosjektleder skal sende søknad til andre instanser i tillegg til REK der dette kreves Prosjektleder skal involvere dekan i prosjektet og legge fram søknad og protokoll i forbindelse med stikkprøvekontroll og ellers på forespørsel fra dekan Prosjektet kan ikke startes før dekan har vurdert om prosjektet faller innenfor enhetens strategi og om de nødvendige ressurser foreligger Prosjektleder har informasjonsplikt overfor deltakere i forsknings prosjektet Deltakelse i forskningsprosjekt skal som hovedregel være basert på et dokumentert samtykke fra deltakerne Prosjektleder skal sørge for at prosjektet gjennomføres i henhold til forskningsprotokollen REK har godkjent Prosjektleder skal sende ny søknad til REK ved vesentlige endringer Hva som regnes som vesentlige endringer defineres nærmere i Helseforskningsloven Nytt samtykke må som hovedregel innhentes ved vesentlige endringer jf 15 Prosjektleder skal ha tilgang til alle forskningsdata som prosjektet omfatter og er ansvarlig for de data som prosjektet samler inn og bruker Prosjektlederen tildeler og holder oversikt over hvem som har tilgang til dataene og skal informere prosjektmedarbeiderne om taushetsplikten Prosjektleder skal forsikre seg om at forskningsdata både i prosjektperioden og

  Original URL path: http://hist.no/prosjektleder-rolle/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  medisinsk og helsefaglig forskning Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Planlegge Gjennomføre Prosjektleders rolle og plikter Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Sikker lagring av persondata Dekans forskningsansvarliges roller og plikter Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Humant biologisk materiale skal oppbevares og behandles forsvarlig og skje med respekt for giveren av materialet Forskningslederen må skaffe lagringsplass for sine data og prosjekt Humant biologisk materiale kan ikke utleveres til forsikringsselskap deltakernes arbeidsgiver påtalemyndighet eller domstol selv om den materialet stammer fra samtykker til det Dersom prosjektleder ønsker å lagre materiale for ny bruk etter at det opprinnelige forskningsformålet er oppfylt anses dette som et nytt prosjekt som må godkjennes av REK Bruk av materialet i nye forskningsprosjekter forutsetter uansett at REK har godkjent det nye forskningsprosjektet Humant biologisk materiale innsamlet i helsetjenesten som ledd i diagnostisering eller behandling kan kun brukes til forsknings formål dersom det foreligger sam tykke og godkjenning fra REK REK kan bestemme at slikt materiale kan eller skal brukes til forskningsformål uten innhenting av pasientens samtykke Dette kan bare skje dersom innhenting av samtykke er vanskelig og

  Original URL path: http://hist.no/oppbevaring-humant-biologisk-materiale/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sikker lagring av persondata - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Forskning Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Sikker lagring av persondata Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Planlegge Gjennomføre Prosjektleders rolle og plikter Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Sikker lagring av persondata Dekans forskningsansvarliges roller og plikter Sikker lagring av persondata Det skal iverksettes tiltak som står i forhold til faktisk risiko basert på risiko vurderingen Prosjektets omfang opplysningenes følsomhet trusselbildet knyttet til miljøet opplysningene bearbeides og lagres i og prosjektets varighet står sentralt HiST må sikre at innsamling oppbevaring bearbeiding og lagring av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning tilfredsstiller kravene som Person og helseregisterloven stiller Søknaden til REK skal inneholde opplysninger om hvordan persondata planlegges samlet inn bearbeidet og lagret samt en vurdering av persondataenes beskyttelsesbehov sett i forhold til det lagringsmedium som skal benyttet og de sikringstiltak som iverksettes for å hindre uautorisert tilgang til dataene Som grunnlag for operasjonalisering av kravene til personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren

  Original URL path: http://hist.no/sikker-lagring-persondata/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Dekans (forskningsansvarliges) roller og plikter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Forskning Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Dekans forskningsansvarliges roller og plikter Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Planlegge Gjennomføre Prosjektleders rolle og plikter Spesielle regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Sikker lagring av persondata Dekans forskningsansvarliges roller og plikter Dekans forskningsansvarliges roller og plikter Dekan forskningsansvarlig ved den enkelte avdeling program har det overordnete ansvaret for alle forskningsprosjekt som foregår ved avdelingen Dekan skal sørge for at internkontrollsystemet blir implementert og fulgt i praksis Dekan skal i forkant eller i etterkant av REKs behandling før prosjektet starter vurdere om prosjektet faller innenfor enhetens strategi og om de nødvendige ressurser foreligger Dekan skal ha oversikt over sin forskningsportefølje Dekan skal sette i verk tiltak for å lukke avvik og skal stanse eller bringe i orden forskning som er medisinsk etisk eller juridisk uforsvarlig eller som er i strid med de gitte tillatelser Dekan skal gjennomføre systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at forskningen planlegges organiseres gjennomføres og avsluttes i samsvar med helseforsknings

  Original URL path: http://hist.no/forskningsansvarlig/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive •