archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tidligere studieplanmal - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Studieplanveileder Tidligere studieplanmal Studieplanveileder Tidligere

  Original URL path: http://hist.no/content/51166/Tidligere-studieplanmal (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Praksis - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Praksis Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på

  Original URL path: http://hist.no/content/51268/Praksis (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Selvevaluering av nye studieprogram - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Selvevaluering av nye studieprogram Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor Selvevaluering av nye studieprogram Formålet med rutinen er å beskrive

  Original URL path: http://hist.no/content/40261/Selvevaluering-av-nye-studieprogram (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Selvevaluering av utvalgte studieprogram - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  innlevering av dokumentasjon til evalueringsgruppa b Evalueringsgruppas gjennomgang av dokumentasjonen c Evalueringsgruppas rapport d Evalueringsgruppas leverer sin rapport Dekan utarbeider oppfølgingsplan Rektor behandler evalueringsgruppas sluttrapport og dekanens oppfølgingsplan 1 Rektor gjør vedtak om hvilket studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering Rektor gjør vedtak om hvilket studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering kommende år etter råd fra Studie og kvalitetsutvalget 2 Evalueringsgruppa oppnevnes Fast del av evalueringsgruppa Rektor oppnevner 2 faglige og 1 student som faste medlemmer etter forslag fra Studie og kvalitetsutvalget Ett av de faste medlemmene oppnevnes til evalueringsgruppas leder De faglige medlemmene i den faste delen av evalueringsgruppa har en funksjonstid på 3 kalenderår mens studentmedlemmet har en funksjonstid på 1 kalenderår Det stilles skrivende sekretær til rådighet for evalueringsgruppa Spesiell del av evalueringsgruppa For hver evaluering oppnevner dekan 2 fagpersoner og 1 student fra det aktuelle studieprogrammet samt 1 ekstern person som medlem av evalueringsgruppa Dersom studieprogrammet inneholder praksisstudier skal dekan i tillegg oppnevne 1 fagperson fra praksisfeltet som medlem Ressursrammer for evalueringsgruppa Det legges til grunn en arbeidsinnsats per medlem på inntil 100 timer For de HiST ansatte medlemmene i evalueringsgruppa skal det settes av tid på arbeidsplanen Studenter og eksterne medlemmer får utbetalt honorar Honorar og reiseutgifter for gruppas eksterne medlem mer dekkes over høgskolens sentrale budsjett 3 Evalueringsgruppas endelige mandat fastsettes Den endelige utformingen av mandatet fastsettes av rektor i samråd med dekan etter forslag fra evalueringsgruppa Kriteriene i NOKUTs søkerhånbok legges til grunn for evalueringen men det åpnes samtidig for at rektor eller avdelingen kan velge å få enkelte aspekt ved studieprogrammet spesielt belyst i evalueringen NOKUTs søkerhåndbok angir at følgende skal vurderes Det skal foreligge en plan for studiet Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisning og relateres til studiets mål Institusjonen skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid innenfor fagområder med relevans for studiet Institusjonen skal ha ordninger for internasjonalisering knyttet til studiet Institusjonen skal redegjøre for hvordan studiet kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring Høgskolestyret har i tillegg vedtatt at HS V 001 2008 normative vurderinger bør inkluderes som del av mandatet ved siden av NOKUT sine kriterier FoU virksomhetens grad av relevans og understøttelse av undervisning bør inkluderes som del av mandatet evalueringsgruppa bør peke på og begrunne de tiltakene som anses å ha størst og minst nytteverdi mtp forbedring av studiekvaliteten ved det programmet som evalueres 4 Evalueringen a Framstilling og innlevering av dokumentasjon til evalueringsgruppa Dekan har ansvar for at nødvendig dokumentasjon fra avdelingen blir framstilt og innlevert til evalueringsgruppa Evalueringsgruppa kan benytte høgskolens administrasjon til å framskaffe informasjon SKB har ansvar for å framskaffe nødvendige statistiske grunnlagsdata Kvalitetsutreder ved HiST har ansvar for å fremskaffe resultater fra institusjonelle studieevalueringer og relevante avviksmeldinger fra høgskolens avvikssystem b Evalueringsgruppas gjennomgang av dokumentasjonen Med utgangspunkt i mandatet skal evalueringsgruppa gjøre en gjennomgang av den tilgjengelige dokumentasjon og en analyse og tolkning av relevante og korrekte data for å danne seg en helhetsvurdering av de ulike elementene som direkte og

  Original URL path: http://hist.no/content/37231/Selvevaluering-av-utvalgte-studieprogram (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Si Din Mening - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Si Din Mening Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor Si Din Mening Det elektroniske meldingssystemet på HiST sine internettsider er etablert som et lavterskeltilbud for tilbakemeldinger fra studenter ved HiST Studentene gis her muligheten til å si sin mening om utdanningskvalitet og læringsmiljø Denne prosedyrebeskrivelsen angir ansvar og saksbehandlingsrutiner i forbindelse med det elektroniske meldingssystemet på HiST sine internettsider Prosedyre for elektronisk meldingssystem Formål Det elektroniske meldingssystemet på HiST sine internettsider er etablert som et lavterskeltilbud for tilbakemeldinger fra studenter ved HiST Studentene gis her muligheten til å si sin mening om utdanningskvalitet og læringsmiljø Denne prosedyrebeskrivelsen angir ansvar og saksbehandlingsrutiner i forbindelse med det elektroniske meldingssystemet på HiST sine internettsider Ansvarsforhold Overordnet ansvar for det elektroniske meldingssystemet ligger hos studiedirektøren SKB ved kvalitetsutreder fordeler henvendelser til berørte avdeling og delegerer da ansvaret for oppfølging av henvendelsen Beskrivelse Jf Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST kan studentene melde avvik klager på utdanningskvalitet og læringsmiljø via enkle prosedyrer på høgskolens internettsider Og høgskolen vil ha systematiske ordninger for tilbakemelding til informantene om hva opplysningene har ført til Håndtering av innmeldte spørsmål på høgskolens internettsider Kvalitetsutreder mottar e post med avviksmelding Meningsytringen legges i saksbehandlings arkivsystemet med egen streng tilgangskode Innen 3 virkedager får avviksmelder bekreftelse på at meldingen er mottatt Avviksmelder anonymiseres før meldingen oversendes til ansvarlig enhet med frist for tilbakemelding Fristen skal normalt ikke overgå 3 uker Kvalitetsutreder mottar svar fra ansvarlig enhet og oversender til avviksmelder innen oppgitt frist I tillegg skal følgende gjennomføres Kommentarer fra de institusjonelle spørreundersøkelsene oversendes til ansvarlig enhet med frist for tilbakemelding Kvalitetsutreder presenterer

  Original URL path: http://hist.no/content/37173/Si-Din-Mening (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Som beskrevet i Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST kap 5 3 skal det gjennomføres studieevalueringer på avdelings og programnivå Studieevalueringene ved avdelingene og programmene varierer i form og innhold og preges av deres kultur og faglige tradisjon For HiST er dette en ønsket utvikling slik at den fagspesifikke kulturen skal ivaretas og videreutvikles All studieevaluering ved HiST skal likevel oppfylle følgende krav Det skal gjennomføres studieevalueringer ved alle studieprogram program og eller emnenivå Studieevalueringene skal være planlagte og repeteres med jevne mellomrom i henhold til fastsatt årsplan årshjul Resultater og tiltak skal gjøres tilgjengelig for aktuelle studentgrupper Resultater fra sist gjennomførte evaluering og tiltak som er gjennomført i forlengelse

  Original URL path: http://hist.no/content/39079/Studieevalueringer-pa-alle-avdelinger-ved-HiST (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studieevalueringer på virksomhetsnivå - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Finn studieplaner Office 365 StudentWeb Ny student Studieåret Praktisk informasjon Timeplaner Studieveiledning Tilrettelegging Semesterregistrering Praksis Skikkethetsvurdering Lover forskrifter og reglement Vurdering eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Prosedyrer og maler Studieevalueringer på virksomhetsnivå Prosedyrer og maler ASKU mandat Forskningsbasert utdanning Studieplanveileder Praksis Selvevaluering av nye studieprogram Selvevaluering av utvalgte studieprogram Si Din Mening Studieevalueringer på alle avdelinger ved HiST Studieevalueringer på virksomhetsnivå Tilsynssensor Studieevalueringer på virksomhetsnivå Prosedyre for gjennomføring behandling og oppfølging Formålet med prosedyren er å sikre at studieevalueringene på virksomhetsnivå har betydning for utvikling og kontinuerlig forbedring av studiekvaliteten Det gjennomføres to årlige institusjonelle studieevalueringer Inntakskvalitetsundersøkelsen Omfatter kvalitetsdimensjonen inntakskvalitet og går til 1 årsstudentene på bachelorutdanningene Studenttilfredshetsundersøkelsen Omfatter kvalitetsdimensjonene læringsutbytte undervisningskvalitet og ressurser og læringsmiljø Undersøkelsen går til 2 og 3 årsstudentene på bachelornivå samt til masterstudentene I tillegg gjennomføres Kandidatundersøkelsen i 2013 Den henvender seg til uteksaminerte kandidater med sluttår 2010 og 2011 Les hele rutinen her Studieevalueringer på virksomhetsnivå

  Original URL path: http://hist.no/content/51466/Studieevalueringer-pa-virksomhetsniva (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Studiekvalitetsdagen 2012 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsdagen 2012 Studiekvalitetsdagen Studiekvalitetsdagen 2012 Studiekvalitetsdagen 2011 Studiekvalitetsdagen 2009 Studiekvalitetsdagen 2008 Studiekvalitetsdagen 2007 Studiekvalitetsdagen 2006 Studiekvalitetsdagen 2014 Studiekvalitetsdagen 2012 Arrangementet i år har et høyaktuelt tema forskningsbasert utdanning Temaet er et sentralt element i dagens kunnskaps og innovasjonspolitikk i EU så vel som i Norge Det er spesielt studentenes muligheter for å vinne erfaring med FoU arbeid i utdanningen som har revitalisert diskusjonen omkring forskningsbasert utdanning nasjonalt og internasjonalt Tema Forskningsbasert utdanning Hovedmålet med årets studiekvalitetsdag er å etablere en oppdatert forståelse av forskningsbasert utdanning og studentenes rolle i utdanning og FoU Målgruppa for arrangementet er bred Studenter studentrepresentanter faglig tilsatte og alle andre medarbeidere som arbeider med studiekvalitet og læringsmiljø og ledere på alle nivåer i organisasjonen Årets studiekvalitetsdag er et fellesarrangement mellom HiST og Studentparlamentet Sted E123 Campus Kalvskinnet Påmeldingsfrist 17 september Påmelding til studiekvalitetsdagen hist no Program i pdf format Program for dagen 11 30 12 00 Oppmøte myldring og enkel lunsjservering 12 00 12 15 Velkommen Prorektor Arnulf Omdal 12 15 13 15 UTDANNING FOU SANT Dagens forståelse av begrepet forskningsbasert utdanning Arnulf Omdal prorektor HiST last ned presentasjon Knut Jørgen Vie medlem i fag og forskningspolitisk komité Norsk Studentorganisasjon 13 15 13 30 Utdeling av læringsmiljø og studiekvalitetsprisen Rektor Trond Michael Andersen og Leder for Studentparlamentet Gina Helstad deler ut prisen 13 30 13 45 Pause 13 45 15 45 FORSKNINGSBASERT UTDANNING VED HIST Presentasjon av gode eksempler fra fagmiljøer ved HiST Forskningsbasert masterutdanning i matematikkdidaktikk Eksempler fra undervisningen ved ALT og refleksjoner over relevans for matematikkundervisning i grunnskolen Ved Heidi Strømskag Måsøval Program for lærerutdanning ALT og Oda Tingstad Burheim lektor ved Hommelvik skole i Malvik Last ned presentasjon Universell utforming Eksempler på studentaktiv forskning Ved Arne Vik

  Original URL path: http://hist.no/studiekvalitetsdagen2012/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive