archive-no.com » NO » H » HIST.NO

Total: 1273

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møter 2015 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Møter 2015 Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Møter 2015 Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Læringsmiljø og studiekvalitetspris Nyttige lenker Møter 2015 Her finner du referat fra

  Original URL path: http://hist.no/content/85213/Moter-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Møter tidligere år - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  eksamen Bibliotek Studiekvalitet ved HiST Studentdemokrati Studentliv SiT Studentsamskipnaden Alumni Forskning og innovasjon Forskning og Formidling Innovasjon Studentsamarbeid Regional Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Møter tidligere år Møter tidligere år Møter 2014 Møter 2012 Møter 2011

  Original URL path: http://hist.no/content/15136/Moter-tidligere-ar (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Rapporter og undersøkelser - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Rapporter og undersøkelser Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Møter 2015 Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Læringsmiljø og studiekvalitetspris Nyttige lenker Rapporter og undersøkelser LMU har vært oppdragsgiver for studentprosjekter om læringsmiljøet ved høgskolen Disse er Informasjon om studenters muligheter for tilrettelegging av studiesituasjonen Praksisprosjekt om i hvilken grad studenter med funksjonsnedsettelser får den informasjonen de trenger om hvilke rettigheter og muligheter de har for en tilrettelagt studiehverdag ved AHS Våren 2013 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Omgivelsesfaktorer og tilgjengelighet Praksisprosjekt om hvordan omgivelser og tilgjengelighet påvirker studenter med funksjonsnedsettelser innen høgyskoleutdanning som inneholder praksisperioder ved AHS ASP Våren 2012 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Universell utforming ved AHS ASP Prosjektrapport om de fysiske forholdene ved AHS ASP Våren 2005 Studentrapport fra studenter på ergoterapi Godt læringsmiljø for alle studenter Praksisprosjekt om læringsmiljøet for synshemmede studenter ved høgskolen Våren 2006 Studentprosjekt fra studenter på ergoterapi LMU har siden opprettelsen utgitt årsmeldinger Med unntak av rapporten for 2005 2006 er rapportene på kalenderår Årsrapportene

  Original URL path: http://hist.no/content/15147/Rapporter-og-undersokelser (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljø- og studiekvalitetspris - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Læringsmiljø og studiekvalitetspris Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Møter 2015 Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Læringsmiljø og studiekvalitetspris Nyttige lenker Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen Prisen for læringsmiljø og studiekvalitet ved HiST har som formål å gi anerkjennelse til miljøer ved høgskolen som har gjort en betydelig innsats for å fremme studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats Prisen må i sin helhet brukes innenfor høgskolen til tiltak av faglig pedagogisk eller sosial miljømessig art som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet eller studiekvaliteten i samsvar med prisvinnerens ønsker Statutter for tildeling av læringsmiljø og studiekvalitetsprisen ved Høgskolen i Sør Trøndelag 1 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen kan tildeles den organisasjon miljø eller enkeltperson som har gjort en markert innsats for å utvikle læringsmiljø eller studiekvalitet Prisen er ment å skulle være til inspirasjon for andre og stimulere til økt innsats for bedre læringsmiljø og eller studiekvalitet Læringsmiljø omhandler fysiske psykososiale og velferdsmessige forhold Studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet 2 Studenter ansatte og formelle organ ved høgskolen kan fremme forslag på kandidater Forslag skal begrunnes og redegjøre for hvilke trekk ved læringsmiljø eller studiekvalitet som er vektlagt Forslag sendes til prorektor 3 En jury bestående av prorektor studiedirektør dekan leder av læringsmiljøutvalget og to studenter vedtar hvem som skal tildeles Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen Dekan utpekes av rektor Funksjonstiden er fire år Studentrepresentantene velges av Studentparlamentet 4 Prisen er på inntil kr 50 000 og diplom Pengene skal brukes til tiltak som fremmer utvikling av læringsmiljø og studiekvalitet for eksempel studiereise konferanse eller utstyr Prisen kan deles i flere priser dersom det er flere verdige kandidater innenfor områdene læringsmiljø og studiekvalitet 5 Samme organisasjon enkeltperson eller miljø kan ikke tildeles pris mer enn en gang i løpet av en femårsperiode

  Original URL path: http://hist.no/content/15116/Laringsmiljo--og-studiekvalitetspris (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nyttige lenker - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Studiekvalitet ved HiST Læringsmiljøarbeid ved HiST Læringsmiljøutvalget LMU Nyttige lenker Læringsmiljøutvalget LMU Medlemmer Møter 2015 Møter tidligere år Rapporter og undersøkelser Læringsmiljø og studiekvalitetspris Nyttige lenker Nyttige lenker Her finner du lenker til ulike nettsteder med in formasjon om læringsmiljø Læringsmiljøutvalg en ressursside Lover forskrifter regelverk Lov om universitet og

  Original URL path: http://hist.no/content/24529/Nyttige-lenker (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Styret 2015 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Utvikling Kompetanseutvikling Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Student Alumni TØH Alumni Styret 2015 TØH Alumni Styret 2015 Vedtekter Styret 2015 Styret i TØH Alumni består av tidligere studenter nåværende studenter faglige og administrative representanter Faste medlemmer Varamedlemmer Styreleder Håkon Leirvik student 4 årskull Nestleder Andreas Bakken student

  Original URL path: http://hist.no/content/34276/Styret-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  et medlem fra alumniforeningen kan skje hvis minst 2 3 av styrets medlemmer stemmer for det Saklig grunn må foreligge Saken skal forelegges på den førstkommende generalforsamling ORGANISASJON 5 Foreningens styre skal ha minst 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning Styreleder sitter som leder av Alumniforeningen og skal fortrinnsvis være Masterstudent ved TØH det året han eller hun sitter som leder Ny leder velges derfor hvert år og det regnes kalenderår Leder av Siv Øk TØH masterstudentenes studentorganisasjon på TØH i tillegg til masterstudentenes representant i STØH skal også være styremedlem det året han eller hun sitter som leder Kasserer skal også være styremedlem Videre skal 2 uteksaminerte studenter være styrerepresentanter i tillegg til 1 faglig ansatt og 2 fra administrasjonen Faglig ansatt samt de to representantene fra administrasjonen utpekes av dekanen Styret har som oppgave å lede foreningens arbeid mellom årsmøtene og har ansvaret for foreningens drift forvaltning av dets midler tegning av foreningen og kan meddele signatur Regnskapsåret følger kalenderåret Styret er beslutningsdyktig når 5 eller flere medlemmer er tilstede med unntak av å stifte gjeld I tilfelle av stemmelikhet er lederens i dennes fravær kassererens stemme utslagsgivende Valgkomité skal komme med forslag til styre revisor og vara og valgkomité for kommende år på generalforsamlingen GENERALFORSAMLING 6 1 Den årlige ordinære generalforsamling avholdes i perioden 15 februar til 15 mars Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig og skal innkalles når minst 10 medlemmer med angivelse av dagsorden skriftlig forlanger det I siste tilfelle avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen senest en måned etter at begjæringen er mottatt Generalforsamlingen innkalles ved kunngjøring på nettsiden og i egen utsending til medlemmene Kunngjøring av generalforsamling skal sendes ut med minst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling I kunngjøringen skal det framgå opplysninger om tidspunkt sted og dagsorden for generalforsamlingen Revidert regnskap sendes ut sammen med innkallingen Saker foreslått av medlemmene skal være lederen i hende senest 14 dager før generalforsamlingen Innkomne forslag og eventuelt annet materiale sendes ut 8 dager før generalforsamlingen Innkalling av generalforsamlingen skal inneholde orientering om hvilke styremedlemmer som er villige til å stille til gjenvalg 6 2 Generalforsamlingen er i alle Alumniforeningens anliggender den høyeste myndighet innenfor vedtektenes rammer Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 1 6 av medlemmer er til stede Dette kan fravikes hvis 90 av alle de oppmøtte medlemmer ønsker det Det holdes bare avstemning over de saker som framkommer av dagsorden samt om endringsforslag til disse For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen må man være medlem av Alumniforeningen Hvert medlem har en stemme For å avgi stemme på generalforsamlingen kreves personlig tilstedeværelse Vedtak treffes ved alminnelig flertall bortsett fra i de tilfeller styret krever noe annet eller at det gjelder i vedtektsendringer hvor det kreves 2 3 flertall Avstemning skjer skriftlig hvis minst ett tilstedeværende medlem ønsker det Ellers skjer avstemming ved håndsopprekking Valg av leder skjer ved 2 3 flertall av avgitte stemmer og skal uansett skje skriftlig 6 3 Generalforsamlingens forhandlinger ledes av en

  Original URL path: http://hist.no/content/34277/Vedtekter (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Høgskolestyremøter 2015 - HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning Vår forskning Konferanser Innovasjon Kompetanseutvikling Skriv Les Studentsamarbeid International Human Science Research Conference 9th NOVO symposium Den nordiske lærerutdanningskonferansen 2016 Forside Om HiST Organisasjon Høgskolestyret Høgskolestyremøter 2015 Høgskolestyremøter 2015 16 januar 13 februar 11 mars 24 april 18 mai 15 16 juni 12 august 16 september Høgskolestyremøter 2015 Her finner du møteplan innkallinger saksfremlegg og protokoller for Høgskolestyrets møter 2015 Møteplan vår 2015

  Original URL path: http://hist.no/content/84731/Hogskolestyremoter-2015 (2015-09-15)
  Open archived version from archive