archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Generelt om reiser
  obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Generelt om reiser Generelt om reiser Deling Følgende retningslinjer gjelder for alle reiser i KHiBs regi uavhengig av tjenestereise eller tilskudds stipendreise Rimeligste måte Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget når man herunder samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av tjenesten Arrangementsprogram møteagenda o l Dersom det foreligger et arrangementsprogram møteagenda e l skal dette vedlegges reiseregningen som dokumentasjon av reisens formål og som grunnlag for kontroll av måltidstrekk ved tjenestereiser Bruk av drosje Det skal som hovedregel innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke rutegående transportmiddel eks drosje leiebil Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet må det på reiseregningen redegjøres for årsaken til at ikke rutegående transportmiddel er benyttet Det gis generell forhåndssamtykke for følgende drosjekjøring under 50 km én vei til og fra flyplass ved flyavgang tidlig morgen eller flyankomst sen kveld til og fra flyplass dersom bagasje er for tung stor til å ta med på rutegående transport til og fra flyplass dersom minimum 2 personer tar drosjen sammen Bruk av drosjerekvisisjoner og taxikort i forbindelse med reiseaktivitet for KHiB opphører f o m iverksettelsen av dette policydokumentet Det forventes at den reisende anvender kredittkort eller betaler kontant se punkt om kredittkort

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/generelt-om-reiser/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Reiseregninger
  informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Reiseregninger Reiseregninger rutiner og fremgangsmåter Deling Utgifter til reiser i embets medfør skal følges av en reiseregning Frist Reiseregning skal sendes til KHiB oppdragsgiver snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet dersom ingen annen tidsfrist er bestemt Reisens formål Samtykke til å foreta reiser skal innhentes av person med budsjettdisponeringsmyndighet nærmeste leder før reisen finner sted På reiseregning må reisens formål fremgå tydelig Det må gis begrunnelse for nødvendigheten av reisen der denne ikke klart fremgår av reisens formål På reiseregning må det gis opplysninger som tydeliggjør riktig regnskapsbelastning for den som skal godkjenne reiseregningen Er reisen utført i forbindelse med tildelte prosjekter f eks FoU prosjekt NFR prosjekt o l skal prosjektnummer navn påføres Reisespesifikasjon Dato og klokkeslett for reisen e skal alltid fremgå tydelig på reiseregningen Hovedstrekninger på reisen må spesifiseres i reiseregningen Med hovedstrekning menes f eks Fra bopel til flyplass Fra flyplass til flyplass Fra flyplass til bestemmelsessted osv Bilag kvitteringer Reiseutlegg som søkes refundert skal dokumenteres med originale bilag kvitteringer I forbindelse med bevertning representasjon i tilknytning til reisevirksomhet skal alle underbilag vedlegges Se også kapittel om bevertning representasjon Reiseregning for tilsatte i ESS Fast tilsatte arbeidstakere ved KHiB med stillingsbrøk større enn eller lik 50 skal benytte ESS Employee Self Service ved oppgjør av tjenestereiser https fsi lp sfso no irj portal Det er utarbeidet en egen brukerdokumentasjon for registrering av reiser i ESS Snarest mulig og senest 1 måned etter fullført reise skal arbeidstaker registrere reise i ESS Skjermbilde ved registrering av reiseregning i ESS Ved fullført registrering skal reisebilag legges i Reiseregningskonvolutt som påføres tildelt reiseregningsnummer registreringsdato og navn

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/reiseregninger/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kost og overnattinger
  om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Kost og overnattinger Kost og overnattinger på tjenestereiser Deling Gjelder reiser både innenlands og utenlands Reiser innenlands Kostgodtgjørelse med virkning fra 1 januar 2016 For alle reiser som er under 15 km skal det normalt ikke beregnes kostgodtgjørelse Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km For dagsreiser beregnes kostgodtgjørelsen slik a For reiser fra og med 6 timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 280 b For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 520 Kostgodtgjørelse ved overnatting a For reiser fra og med 12 timer kr 710 b For reiser som varer mer enn ett døgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver oppdragsgiver eller av arrangør vertskap skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen tilsvarende frokost 20 lunsj 30 middag 50 Reiser som organiseres av arbeidsgiver oppdragsgiver Når alle døgnets måltider dekkes av arbeidsgiver oppdragsgiver eller av arrangør vertskap skal kostgodtgjørelse ikke beregnes Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver oppdragsgiver eller av arrangør vertskap skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen For fram og tilbakereisen beregnes kostgodtgjørelse og nattillegg for reisetiden Hotellovernatting nattillegg Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil kr 1 800 Ansatte plikter imidlertid å benytte hotellavtaler rabattavtaler som er inngått se egen oversikt avtalehoteller Originalregning vedlegges reiseregningen Ulegitimert nattillegg ved overnatting er kr 430 Se for øvrig særavtale for reiser innenlands Særavtale for reiser innenlands for statens regning KHiBs hotellavtaler KHiB har inngått rabattavtaler med hotellkjedene Nordic Rica og Scandic Her finner du oversikt over de ulike hotellene Nordic Hotels i Norge Nordic Hotels i Skandinavia Rica Hotels i Norge Rica Hotels i Skandinavia Scandic Hotels Bestilling av hotell kan gjøres via reisebyrå for ansatte arbeidsliv reise bevertning og representasjon reisebyraa eller ved å kontakte hotellet direkte Ved bestilling hos Rica eller Scandic oppgi følgende kode for å få avtalepris D000028142 Ved bestilling hos Nordic hotels oppgi UH6433 I tillegg har KHiB inngått hotellavtale med Augustin Hotel og Grand Terminus i Bergen som kan benyttes dersom det ikke er ledig plass på de øvrige kjedene Reiser utenlands Kostgodtgjørelse Beregnes etter de aktuelle satser for vedkommende land Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kostgodtgjørelse og eventuelt nattillegg etter de satser som gjelder for oppdragsstedet Utenlandsregulativet satser natt og kost For reiser som varer mer enn 1 døgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn beregnes kostgodtgjørelse for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver oppdragsgiver eller av arrangør vertskap skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsesberegningen Frokost 20 Lunsj 30 Middag 50 Reiser som organiseres av arbeidsgiver oppdragsgiver Ved deltakelse på kurs seminarer konferanser eller tjenestereiser hvor oppholdet kost og eller natt er dekket av arbeidsgiver oppdragsgiver eller av arrangør vertskap skal kostgodtgjørelse og nattillegg ikke beregnes Det tilstås

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/kost-og-overnattinger/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Bevertning og representasjon
  personalhånbok og skal fylles ut før bevertning bestilles Skjema for bevertningstillatelse Representasjon Representasjon er utgifter til bevertning i form av lunsj middag bankett eller annet festmåltid eller utgifter til mottakelser ekskursjoner mv der det er eksterne gjester til stede Arrangementet bør ha et visst formelt preg og det skal være en særskilt anledning Slike arrangementer der KHiB er vert og eksterne gjester deltar kan regnes som representasjon Innenlands er representasjonssatsen pr person følgende fra 1 januar 2015 Enklere lunsj mottakelse kr 440 Lunsj middag kr 1 197 Utenlands er representasjonssatsen sammenfallende med kostsatsen for reisemålet jfr særavtale for reiser utenlands Disse satsene er maksimalsatser Utgifter til kulturelle innslag som billetter m m kan komme i tillegg Representasjon skal alltid godkjennes i forkant av arrangementet Det er kun rektor direktør og avdelingsleder som kan samtykke til representasjon i henhold til gjeldende budsjettfullmakter Dette gjøres skriftlig e post og skal følge bilaget Mangler godkjenningen vil kostnadene ikke bli refundert For representasjon initiert av institusjonsledelsen skal det også foretas en skriftlig begrunnelse eller forelegges KHiBs styre Bilag må tydelig merkes med at det gjelder representasjon Det skal som hovedregel ikke legges representasjonssatser til grunn for arrangementer i regi av KHiB som avvikles på regulær basis Bevertning kan gis a ved møter og arrangementer der andre enn virksomhetens egne tjenestemenn deltar b ved møter i styrer råd og utvalg hvor andre enn virksomhetens egne tjenestemenn deltar c ved konferanser avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider Beløpsgrenser pr person Antall møtetimer Interne møter konferanser Eksternt spisested 50 Representasjonssats 3 timer Kr 157 Kr 235 50 Kr 416 3 timer eller utover arbeidstid Kr 355 Kr 532 50 Kr 1 135 Langvarige møter med 2 serveringer Kr 517 Kr 775 50 Kr 1 135 Beslutning om bevertning kan kun tas av person med budsjettdisponeringsmyndighet begrenset til rektor direktør og avdelingsleder dekaner og administrative ledere Det er kun rektor direktør som kan gi fullmakt til å overstige satsene for bevertning opp til maksimalsats for representasjon og dette skal være unntaksvis ved spesielle anledninger Maksimalsatser skal ikke under noen omstendighet overskrides Bilagsdokumentasjon Utgifter til bevertning og representasjon skal dokumenteres med originale bilag kvitteringer Alle underbilag skal også vedlegges Begrunnelse for bruk av satser til bevertning eller representasjon skal også følge bilaget og det må tydelig merkes om bilaget gjelder bevertning eller representasjon slik at utgiftene kan konteres riktig Det må foreligge dokumentasjon over deltakerne ved utgifter til representasjon eller bevertning Dersom det er en kjent gruppe feks KHiBs styre er det tilstrekkelig å oppgi gruppens navn og antall personer Ved levering av bilag for representasjon må det oppgis hvem som er eksterne gjester for disse oppgis også navn på virksomhet nasjonalitet Anbefalinger til praktisk anvendelse Bevertning for KHiBs regning skal som hovedregel være knyttet til selve møtetiden Påfølgende middag på KHiBs regning skal begrenses til langvarige møter heldags eller flere dagers møter Nedenfor er gitt noen retningslinjer i forhold til praktisk anvendelse ved konkrete arrangementer Disse er på ingen måte uttømmende eller presise i forhold til

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/bevertning-og-representasjon/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kredittkort
  Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Kredittkort Kredittkort for utlegg reiser Deling KHiB har inngått avtale med Eurocard om leveranse av kredittkort til alle ansatte som har tjenesteutlegg eks fly hotell taxi m m Ansatte som reiser for KHiBs regning oppfordres til å benytte kredittkort for betaling av reiser og inngå kredittkortavtale med Eurocard Ansatte som får dekket årsavgift på kredittkortet av KHiB plikter å benytte dette på tjenestereiser Kredittkortet skal følgelig brukes til bestilling av flyreiser hotell etc Avtale om betal senere KHiB har inngått avtale om utsettelse av betaling for alle flytransaksjoner med avreisedato inntil 233 dager maks 6 mnd Overholdes frist for levering av reiseregning vil man få utbetalt reiseregningen i god tid før forfall av regning fra kredittkortselskap Se mer informasjon fra kortselskapet Book now pay later Det stilles som forutsetning at transaksjonen er vedlagt informasjon om

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/kredittkort/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Reisebyrå
  Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Reisebyrå Bruk av reisebyrå Deling Kunst og designhøgskolen i Bergen har avtale med Berg Hansen om reisebyråtjenester Avtalen er forpliktende i den forstand at dersom reisebyråtjenester skal benyttes av den reisende så er det Berg Hansen som skal benyttes Bestilling hos Berg Hansen sikrer effektiv bestilling og den reisende oppnår avtaleprisene som KHiB har med flyselskap hotell og bilutleiefirma Det kan være en fordel å bestille både flyreise og hotell gjennom Berg Hansen siden vi dermed automatisk oppnår gode priser for reisen Alle ansatte hos KHiB har en egen profil hos reisebyrået Pålogging skjer gjennom Feide her Berg Hansen tilbyr også en mobilapplikasjon hvor man enkelt kan bestille endre og avbestille fly hotell og leiebil på mobilen mens man er på farten Appen kan lastes ned gratis på www berg hansen no eller fra App Store Google Play eller Windows Phone Store Ved første pålogging i appen logger du på med brukernavn og passord IKKE Feide deretter skjer innloggingen automatisk Brukernavn og passord til appen

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/reisebyraa/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nytt reisebyrå
  internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Reise bevertning og representasjon Nytt reisebyrå KHiB har inngått avtale med Berg Hansen Deling Fra 15 september har KHiB inngått ny avtale om reisebyråtjenester Det ble avholdt en anbudskonkurranse i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen hvor Berg Hansen ble valgt som ny tilbyder Berg Hansen stiller på stand i Marken 37 på tirsdag 15 september fra kl 11 30 12 30 for å informere om den nye avtalen og svare på eventuelle spørsmål I forlengelsen av dette vil det bli en gjennomgang av funksjoner i nettportalen Gjennomgangen vil skje i møterommet i 2 etasje i Strømgaten 1 fra kl 13 00 til 14 00 For de som ikke kan denne dagen kommer det en ny mulighet onsdag 1 oktober kl 10 30

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/reise-bevertning-og-representasjon/nytt-reisebyraa/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Innkjøp og bestilling
  pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Anskaffelsesrutiner ved KHiB Deling Innkjøp skal gjennomføres på den økonomisk mest fordelaktige måte for Kunst og designhøgskolen i samsvar med gjeldende regelverk og Kunst og designhøgskolens anskaffelsesstrategier forøvrig Lov om offentlige anskaffelser 1 Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling Denne paragrafen danner grunnlaget for utformingen av KHiBs mål og strategie Lover og forskrifter for offentlige anskaffelser Som statlig institusjon er KHiB underlagt ulike lover og forskrifter som regulerer og veileder i anskaffelsesprosesser Det gjelder bl a Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Veileder

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive