archive-no.com » NO » K » KHIB.NO

Total: 474

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prosedyrer for innkjøp
  Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Anskaffelser og beløpsgrenser Deling Det stilles forskjellige krav til en anskaffelse ut fra hvor stort beløp det skal handles for Ethvert innkjøp skal uansett metode så langt det er mulig baseres på konkurranse Konkurranse mellom ulike leverandører forutsettes å gi bedre kvalitets og prisbetingelser for KHiB Før innkjøpsprosessen starter må anskaffelsens verdi vurderes Anskaffelsens verdi har betydning for hvilken prosedyre som skal benyttes direkte kjøp offentlig kunngjøring konkurranse med forhandling nasjonalt anbud eller EØS anbud jfr forskrift om offentlige anskaffelser For ulike beløpsgrenser terskelverdier kreves det ulike anskaffelsesprosedyrer For alle innkjøp over kr 100 000 eks mva kreves det at økonomienheten involveres i forkant Reglementet skal suppleres med ulike prosedyrer knyttet til følgende beløpsgrenser terskelverdier alle beløp eks mva Kjøp under kr 100 000 Kjøp mellom kr 100 000 kr til 500 000 Kjøp over kr 500 000 1 Kjøp under kr 100 000 Alle anskaffelser skal så langt det er mulig skje etter konkurranse Anskaffelser av IKT utstyr skal gjennomføres i samråd med eller av IKT enheten Bestilling av kontorutrustning for ansatte skal gjennomføres i samråd med personalenheten 2 Kjøp mellom kr 100 000 kr til 500 000 For alle anskaffelser over kr 100 000 skal økonomienheten involveres i forkant Anskaffelsen skal konkurranseutsettes og dokumenteres gjennom utfylling av anskaffelsesprotokoll Det skal sendes

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/prosedyrer-for-innkjoep/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Mål og strategi for anskaffelser
  og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Mål og strategi for anska Mål og strategi for anskaffelser ved Kunst og designhøgskolen i Bergen Deling Mål for anskaffelser ved KHiB Innkjøp skal gjennomføres på den økonomisk mest fordelaktige måte for kunsthøgskolen i samsvar med gjeldende regelverk og kunsthøgskolens anskaffelsesstrategier forøvrig Lov om offentlige anskaffelser 1 Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling Dette danner grunnlaget for utformingen av KHiBs mål og strategier for anskaffelser Mål for anskaffelser Innkjøp skal gjennomføres på den økonomisk mest fordelaktige måte for KHiB i samsvar med gjeldende regelverk og kunsthøgskolens anskaffelsesstrategier forøvrig Last ned dette dokumentet som Pdf Mål og strategi for anskaffelser ved KHiB Strategier for anskaffelser Behov og nytteverdi Innkjøp av varer og tjenester skal styrke kunsthøgskolens kjernevirksomhet og gjennomføres på en måte som involverer berørt personale Behov for varer og tjenester skal kost nyttevurderes før bestilling Større økonomiske forpliktelser skal underlegges større krav til behovsvurdering og kravspesifisering Profesjonelt Innkjøp skal gjennomføres profesjonelt på en måte som kombinerer hensynet til smidige løsninger med krav til forsvarlige disposisjoner og effektiv forvalting Innkjøp skal gjennomføres ved bruk av hensiktsmessige rutiner og systemer der elektroniske verktøy er integrert i innkjøpsprosessen Innkjøpsprosessen skal dokumenteres i samsvar med krav stilt i lov forskrift og reglement Innkjøpssamarbeid

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/maal-og-strategi-for-anskaffelser/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Reglement for anskaffelser
  utarbeidet med hjemmel i Hovedinstruks fra Utdannings og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved universitet og høgskoler og Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB vedtatt i styret 23 02 06 Reglementet supplerer følgende regelverk og dokumenter Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten Hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universitet og høgskoler Hovedregler for økonomiforvaltningen ved KHiB Budsjettfullmakter og intern kontroll ved KHiB Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser Etiske retningslinjer 2 Hensikt KHiBs reglement for anskaffelser har til hensikt å sikre at lov og forskrift for offentlige anskaffelser etterleves Det er især viktig å sikre at hensynet til forutsigbarhet gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom innkjøpsprosessen I tillegg har reglementet til hensikt å sikre en systematisk korrekt og ensartet behandling av forespørsel og bestilling av varer og tjenester samt sikre likebehandling av høyskolens leverandører 3 Organisering av innkjøpsfunksjonen Organiseringen av innkjøp ved KHiB er basert på prinsippet om desentralisert utøvelse der myndighet til å anskaffe varer og tjenester følger av delegering av budsjettmyndighet til de enkelte enheter Styret fastsetter mål og strategi og vedtar reglement for innkjøpsvirksomheten Høgskoledirektør har det overordnede ansvar for innkjøpsvirksomheten Økonomienheten har ansvar for å vedlikeholde reglement og utforme nødvendige interne rutiner og prosedyrer samt ivareta kontrollfunksjonen for innkjøpsvirksomheten Budsjettenhetene har det operasjonelle ansvar for innkjøp delegert iht gjeldende budsjettfullmakter For alle innkjøp som overstiger krav til protokollføring kr 100 000 eks mva skal økonomienheten konsulteres 4 Myndighet og ansvar Fullmakt til anskaffelse av varer og tjenester er en del av budsjettdisponeringsmyndigheten slik dette er beskrevet i økonomireglement for staten og fastsatt i kunsthøgskolens øvrige styringsdokumenter Fullmakt kan delegeres der hvor det er hensiktsmessig og forsvarlig Delegering skal skje skriftlig og beskrive klare rammer som den ansvarlige må holde seg innenfor 5 Grunnleggende krav Enhver med fullmakt til å foreta innkjøp for KHiB har plikt til å utnytte den økonomiske konkurransen som finnes i markedet Vedkommende skal utøve god forretningsskikk og høy etisk standard Det er forbud mot diskriminering ved fastsetting av urimelige og partiske kriterier standarder eller tekniske spesifikasjoner Innkjøpsprosessen skal dokumenteres skriftlig og være etterprøvbar 6 Habilitet og etiske retningslinjer Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder fullt ut i innkjøpssaker Det gir begrensninger i forhold til hvem som kan konkurrere om salg til KHiB Det vises til KHiBs etiske retningslinjer og forskrift om offentlige anskaffelser Ansatte har ikke anledning til å motta gaver som kan påvirke mottakers tjenestelige handlinger Dette anses som brudd på Tjenestemannsloven Tvilstilfeller forelegges nærmeste overordnede 7 Bruk av rammeavtaler På de produkt og tjenesteområdene kunsthøgskolen har inngått rammeavtaler enten fellesavtaler i UHsektoren eller rammeavtaler KHiB har inngått alene eller i samarbeid med andre skal avtalen anvendes såfremt denne dekker det aktuelle innkjøpsbehovet 8 Planleggingsperspektiv I planleggingen av innkjøpet og utarbeidelse av konkurransegrunnlaget skal det tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av kjøpet 9 Valg av anskaffelsesprosedyre Ethvert innkjøp skal uansett metode så langt det er mulig baseres på konkurranse Konkurranse mellom ulike leverandører forutsettes å gi bedre kvalitets og prisbetingelser for KHiB Før innkjøpsprosessen starter må anskaffelsens

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/reglement-for-anskaffelser/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Bestillinger
  ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Bestillinger Bestillinger av varer og tjenester Deling Bestilling av varer og tjenester foretas ved å benytte bestillingsskjema som sendes direkte til leverandør med kopi til den som skal attestere når faktura mottas Bestilling av varer og tjenester foretasved å benytte bestillingsskjema For English version please use this form Purchase requisition Bestillinger må merkes med bestillers navn og prosjektnummer Se informasjon om elektronisk faktura og bestilling Bestillingsskjema sendes direkte til leverandør med kopi til den som skal attestere når faktura mottas Bestillingsskjema benyttes ikke for reiser og lønn Reiser betales av ansatte selv og refunderes når reiseregning er levert For arbeid som utbetales som lønn henvises det til egne lønnsskjema Alle

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/bestillinger/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Faktura informasjon
  retningslinjer Fagorganisasjoner ved KHiB Seniorkurs planlegging av fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Faktura informasjon Fakturaer til KHiB Deling Leverandør sender faktura til KHiB merket med bestillerkode bestillers navn og evt prosjektnummer Fakturaadressen som skal benyttes hvis leverandør velger å sende faktura pr post er Kunst og designhøgskolen i Bergen Postboks 346 Alnabru 0614 Oslo For faktura sendt som epost m PDF vedlegg benyttes adressen Einvoices KHiB bscs basware com E fakturaadresse sendes til 9908 978615031 vi kan motta EHF faktura via vårt aksesspunkt Basware Det skal bare sendes faktura og kreditnota til den epost adressen herunder også betalingspåminnelser Det skal derimot ikke sendes ordrebekreftelser o l til Einvoices adressen dette

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/faktura-informasjon/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Samarbeid om innkjøp
  Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Samarbeid om innkjøp Samarbeidsavtale om innkjøp er inngått Deling KHiB deltar i et innkjøpssamarbeid sammen med Universitetet i Bergen Norges Handelshøgskole og Høgskolen i Bergen Prosjektet hadde oppstart våren 2012 og er et 2 årig pilotprosjekt med midler fra KD for etablering av kompetansesenter for innkjøp i UH sektoren KHiB ansatte som skal foreta større innkjøp over kr 100 000 skal fremdeles ta kontakt med økonomienheten Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer i sektoren med allokering av innkjøpskompetanse og at kravene som stilles til de enkelte institusjonene innen anskaffelsesfaget har økt betydelig de senere år Riksrevisjonen har ved flere anledninger påpekt mangler ved etterlevelse av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser for sektoren Ser vi på Universitets og høyskolesektoren samlet er det kun de største institusjonene som har etablert fagmiljøer innen innkjøp med kompetanse på større anskaffelser og kontraktarbeid Små og middels store institusjoner har begrensede ressurser øremerket til å jobbe med anskaffelser hvor arbeid

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/samarbeid-om-innkjoep/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • KHiBs rammeavtaler
  for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling KHiBs rammeavtaler KHiBs rammeavtaler Deling KHiB har inngått rammeavtaler på en rekke områder Oversikt over områder der KHiB har rammeavtaler trykk på de

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/khibs-rammeavtaler/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Fortolling av varer
  fremtidig pensjonering Søke faglig stilling ved KHiB KU søknader Lønn Lønn til gjestelærere Hovedtariffavtalen i staten Lønn internt for lønnsgruppen Juni lønn june salary Lønn eller næring Information to foreign employees Økonomirutiner Økonomienheten Innbetalinger og utfakturering Utlegg Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter Kontoplan Reise bevertning og representasjon Reiser ved KHiB Generelt om reiser Reiseregninger Kost og overnattinger Bevertning og representasjon Kredittkort Reisebyrå Nytt reisebyrå Innkjøp og bestilling Prosedyrer for innkjøp Mål og strategi for anskaffelser Reglement for anskaffelser Bestillinger Faktura informasjon Samarbeid om innkjøp KHiBs rammeavtaler Fortolling av varer Infrastruktur Driftsrutiner Eduroam IKT enheten IKT reglement Informasjon fra IKT Spam Phishing Endringer i trådløst nett Nettleser og SAP DFØ Åpne dokumentstandarder obligatorisk Sikkerhets og lovlighetsvurdering Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget AMU dokumenter Ledergruppen Valg av rektorat og styremedlemmer Retningslinjer for avdelingsrådene Formidling KHiB logo Vil du vise KU i Rom8 Hvordan melde inn en nyhetssak Søknadsfrister skjema og retningslinjer Aktuelt Valg av interne styremedlemmer KHiB Biblioteket får nytt system Førstehjelpskurs for ansatte First aid course for employees Åpent informasjonsmøte om nybygget Dagsorden styremøte 28 og 29 oktober 2015 Valg av ansattrepresentanter til styret Valg av prorektor Tilbud om massasje for ansatte ved KHiB Arbeidsliv Innkjøp og bestilling Fortolling av varer Fortolling av varer Deling Ved import av varer fra utlandet til KhiB foretar transportøren en fortolling basert på de opplysninger som er oppgitt i proformafaktura handelsfaktura som følger med varen Fortollingen blir belastet KhiB sin tollkreditt Tollvesenet sender en samlefaktura over alle deklareringene til KhiB ved utgangen av For at vi på økonomi på en enkel måte skal vite hvem tollkreditten skal belastes er det viktig at alle tollpapirer som man får utlevert ved forsending blir levert til økonomi For mer informasjon Detaljert informasjon om hvilke lover og forskrifter som gjelder fortolling mm finnes på Tollvesenets hjemmesider www toll no Tollvesenets infosenter

  Original URL path: http://www.khib.no/for-ansatte/arbeidsliv/innkjoep-og-bestilling/fortolling-av-varer/ (2016-01-13)
  Open archived version from archive