archive-no.com » NO » K » KOMMUNE.NO

Total: 1139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grensejustering/makeskifte
  reduseres med inntil 5 prosent maksimalt 500 m2 Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp 1G Dersom ikke disse kriteriene er oppfylt må det i stedet søkes om arealoverføring fradeling etter plan og bygningsloven lenke til beskrivelse av arealoverføring I tillegg til å vurdere størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes Dersom det ved justeringen oppstår forhold som strider mot disse eller andre krav i plan og bygningsloven kreves det dispensasjon Søknad om grensejustering må da behandles etter plan og bygningsloven Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen Hvem kan rekvirere Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt jf matrikkelloven 9 I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Rekvisisjonen skal inneholde Søknaden sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema Husk at hjemmelshaverne for begge de involverte eiendommene må skrive under på rekvisisjonsskjemaet Saksgang Etter at søknaden er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf matrikkelforskriften 37 Dersom noen skal

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/oppmaling/2917-hjelpeartikler-oppmaling/1595-grenseskifte-makeskifte (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Deling av eiendom
  av en eiendom som skal leies festes bort i mer enn 10 år se festetomt Hvem kan søke Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Søknad om deling skal inneholde 1 Skjema for deling rekvisisjon av oppmålingsforretning benyttes Skjemaet må underskrives av samtlige hjemmelshavere 2 Situasjonskart her skal det tydelig fremgå hvilket areal som søkes fradelt 3 Gjenpart av nabovarsel 4 Ved fradeling av byggetomt a Nødvendige erklæringer rettigheter til veg vann og kloakk b Søknad om avkjørsel til offentlig veg c Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp d Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området 5 Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan kommunedel plan arealplan Naboliste kan bestilles via Infoland eller på Kundetorget Saksgang Når søknaden er registrert i kommunen foretar vi en enkel gjennomgang av saken Er det mangler i saken orienterer vi om dette Trenger søknaden behandling uttalelser fra andre offentlige instanser sørger kommunen for innhenting av disse Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven 12 Følgende vilkår må være oppfylt Formålet med fradelingen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse Dette gjelder både ny tomt og avgivertomten Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei Ny byggetomt må være sikret lovlig vannforsyning og bortledning av avløpsvann Vedtak etter plan og bygningsloven Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden Parter som har kommet med merknader i saken har klagerett på vedtaket I saker der det er innvilget dispensasjon vil fylkesmannen ha klagerett Gebyr Arbeidet med en fradelingsak er gebyrbelagt Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretningen I tillegg kommer Tinglysingsgebyr Delingstillatelse blir videresendes saken til oppmålingsavdelingen Videre saksgang med Oppmålingsforretning Rekvirenten e naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf forskrift 37 i matrikkellova Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev skyldelingsforretninger Ny grenser etter delingstillatelse påvises stikkes ut av landmåler Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen Matrikkelføring og tinglysing Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt føres den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen og sendes over for tinglysing se matrikkelloven 15 Dersom det er tinglyst uråderett på eiendommen arealet

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/oppmaling/2917-hjelpeartikler-oppmaling/1594-deling-av-eiendom (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Arealoverføring
  arealoverføring og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver fester advokater kommune fylkeskommune stat eller andre som har fullmakt I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato Søknad om arealoverføring skal inneholde 1 Søknad om deling rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknaden må underskrives av samtlige hjemmelshavere for de involverte eiendommene 2 Situasjonskart der det markeres hvilket areal som skal overføres 3 Gjenpart av nabovarsel 4 Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med arealoverføringen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan kommunedelplanseller arealplan Naboliste kan bestilles via Infoland eller på Kundetorget Saksgang Når søknaden er registrert i kommunen foretar vi en enkel gjennomgang av saken Er det mangler i saken orienterer vi om dette Trenger søknaden behandling uttalelser fra andre offentlige instanser sørger kommunen for innhenting av disse Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven 12 Følgende vilkår må være oppfylt Formålet med arealoverføringen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon Vedtak etter plan og bygningsloven Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden Gebyr Arealoverføring er gebyrbelagt Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretningen I tillegg kommer Tinglysingsgebyr og Dokumentavgift Videre saksgang med Oppmålingsforretning Når oppmålingsavdelingen mottar saken sender ut informasjon vedrørende krav til partene i denne type sak Disse kravene er Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt Dette å leveres inn i 2 orginale eksemplarer Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven 12 konsesjon etter konsesjonsloven egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet 3 skal dette vedlegges Rekvirent kan ikke reversere salget etter at Erklæring om arealoverføring er mottatt av kommunen Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter som skal tinglyses anbefales det at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler advokat eller lignende Når partene har ordnet med ovennevnte innkalles det til oppmålingsforretning Gjennomføring av oppmålingsforretning Rekvirentene og naboer rettighetshavere til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretningen pr brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt jf forskrift 37 i matrikkellova Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt må disse ha skriftlig fullmakt til dette Det avholdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev skyldelingsforretninger Ny grenser etter delingstillatelse påvises stikkes ut av landmåler Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen Matrikkelføring og tinglysing Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt føres arealoverføringen inn i

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/oppmaling/2917-hjelpeartikler-oppmaling/1593-arealoverforing (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seksjon Oppmåling
  oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon Oppmåling Seksjon Oppmåling E post Utskrift Seksjon Oppmåling 28 januar 2013 i kategorien Seksjon Oppmåling Seksjon oppmåling har ansvar for oppmålingsforretning matrikkelføring seksjonering og adressering Gro Søvik er leder for seksjonen Henvendelser Tjenester Priser Lenker og skjema Henvendelser For møter med saksbehandler må en ha forhåndsavtale Man kan be om en forhåndskonferanse ved å enten å ringe på telefon 56 15 80 00 eller sende inn skjema Møtene blir fortrinnsvis satt opp innenfor kjernetiden som er fra kl 09 00 til kl 14 00 Tjenester Tjenester Bolig og eiendom Eiendom Priser Betalingssatser 2016 Prislister Lenker og skjema Blanketter fra Statens kartverk Erklæring om arealoverføring Fullmakt Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Søknad og rekvisisjonsskjema for fradeling og oppmåling m veiledning Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling Tinglysing i fast eiendom Skjema og blanketter pdf Skjema for matrikkelføring av bygg som er fritatt for søknad 131 KB Oppmåling Besøksadresse Rådhuset Klampavikvegen 1 Kleppestø Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Postadresse Klampavikvegen 1 5300 Kleppestø ePost Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/oppmaling/723-oppmaling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seksjon Plan og utvikling
  ledelse og stab Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon Plan og utvikling Ansatte Plan og utvikling Plan og utvikling Besøksadresse Rådhuset Klampavikvegen 1 Kleppestø Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Postadresse Klampavikvegen 1 5300 Kleppestø ePost Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Sentralbord 56 15 80 00 Åpningstider 08 00 15 30 Organisasjonen Areal og samfunn Seksjon Byggesak

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/plan-og-utvikling/1201-ansatte-plan-og-utvikling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kommunens karttjenester
  Kommunale selskap AKBIL kommunens bedriftsidrettslag Kommunens veteranklubb Organisasjonskart Fakta om Askøy Kommunens visjon Kommunevåpenet Turistinformasjon Aktive Askøy Flytte til oss Fakta og tall Beredskap Lokale forskrifter Lovdata Personvern og retningslinjer Sosiale medier og kontaktinformasjon Gamle filmer og flybilder Selvbetjening Skjemabanken Arbeid Barn og familie Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål Helse Individ og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Selvbetjening Karttjenester Kommunens karttjenester E post Utskrift Kommunens karttjenester 30 januar 2013 i kategorien Karttjenester Kartbestillinger selvbetjening Digitale grunnkart for prosjektering av tiltak produksjon av reguleringsplaner kan kjøpes her Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser Kartdata leveres på sosi og eller dxf format Priser oppgis i nettbutikken Fakturering skjer via Infoland Planinnsyn Arealplaner og dokumenter Alle areal og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter fra planarbeidet starter til planen er vedtatt Tjenesten er gratis Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige men kan ha store avvik Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av tjenestene Kart på internett enkel løsning Kart på internett avansert løsning Kommunens grunnkart Tjenesten er gratis 1 Avansert løsning krever at Silverlight er installert i nettleseren Kommunekart Kommunekart kan også lastes ned som App for smarttelefoner og nettbrett Last ned gratis app fra Google Play eller App Store MERK 1 For alle karttjenester gjelder følgende Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige og kan ha store avvik En kan ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/selvbetjening-min-side/karttjenester/741-kommunens-karttjenester (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Plan og utvikling
  nivå via kommuneplan og på detaljnivå via offentlige reguleringsplaner Plan og utvikling ivaretar også arbeidsområdene landbruk skogbruk miljø forurensing akvakultur og kartverk Eva Herdlevær er leder for seksjonen Kart Tjenester Planer Prosjekter Kart Kommunens karttjenester Kartbestillinger selvbetjening Digitale grunnkart for prosjektering av tiltak produksjon av reguleringsplaner kan kjøpes her Data blir levert direkte fra kommunens originale kartbaser Kartdata leveres på sosi og eller dxf format Priser oppgis i nettbutikken Fakturering skjer via Infoland Planinnsyn Arealplaner og dokumenter Alle areal og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter fra planarbeidet starter til planen er vedtatt Tjenesten er gratis Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige men kan ha store avvik Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av tjenestene Kart på internett enkel løsning Kart på internett avansert løsning Kommunens grunnkart Tjenesten er gratis 1 Avansert løsning krever at Silverlight er installert i nettleseren Kommunekart Kommunekart kan også lastes ned som App for smarttelefoner og nettbrett Last ned gratis app fra Google Play eller App Store MERK 1 For alle karttjenester gjelder følgende Flyfoto og scannede arealplaner er omtrentlige og kan ha store avvik En kan ikke legge flyfoto til grunn for plassering av eiendom i terrenget Vann og avløpsdata må ikke brukes for graving uten påvisning fra ledningseier Askøy kommune er ikke ansvarlig for feil bruk av kartet Tjenester Kommuneplan Reguleringsplan Universell utforming Natur og miljø Planer Kommuneplanens arealdel 2012 2023 Askøy kommunestyre vedtok 13 desember 2012 sak 110 12 Kommuneplanens arealdel 2012 2023 Vedtaket gis virkning fra vedtaksdato og kan ikke påklages jf plan og bygningslovens 11 15 Kommuneplanens arealdel er det overordnede styringsdokumentet for arealbruken i kommunen og gir dermed føringer for mer detaljert arealbruk Kommuneplanens arealdel består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser Planen er også tilgjengelig på kundetorget på Kleppestø senter Kundetorget vil også være behjelpelig med å videreformidle

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/plan-og-utvikling/552-plan-og-utvikling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Areal og samfunn
  og samfunn Natur og miljø Næring Omsorg pleie og sosiale tjenester Rettslige spørsmål Skatter og avgifter Skole og utdanning Trafikk og samferdsel Lenker fra A til Å Prislister for kommunale tjenester Nødnummer Postlister Politisk møtekalender Planregisteret Dokumentbanken Min sak Karttjenester Fiks gata mi Meld feil på veilys til BKK For ansatte i kommunen Internt utlyste stillinger Ledige stillinger Kommunale planer Budsjett rapporter og utredninger Hjem Organisasjonen Areal og samfunn Ansatte Areal og Samfunn E post Utskrift Iris Bjørnseth 07 november 2012 i kategorien Ansatte Areal og Samfunn Navn Iris Bjørnseth Stilling Leder Byggesak og private planer E postadresse Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Telefon direkte 56 15 80 88 Mobil 970 51 797 E post Utskrift Eva Herdlevær 07 november 2012 i kategorien Ansatte Areal og Samfunn Navn Eva Herdlevær Stilling Leder Plan og utvikling E postadresse Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Telefon direkte 56 15 81 17 Mobil 970 51 871 E post Utskrift Gro Søvik 07 november 2012 i kategorien Ansatte Areal og Samfunn Navn Gro Søvik Stilling Leder Oppmåling E postadresse Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Telefon direkte 56 15 81 43 Mobil 970 51 791 E post Utskrift Knut Natlandsmyr 07 november 2012 i kategorien Ansatte Areal og Samfunn Navn Knut Natlandsmyr Stilling Fagsjef Areal og Samfunn E postadresse Denne e postadressen er beskyttet mot programmer som samler e postadresser Du må aktivere javaskript for å kunne se den Telefon direkte 56 15 80 83 Mobil 970 51 890 Areal og samfunn Besøksadresse Rådhuset Klampavikvegen 1 Kleppestø Denne e postadressen er

  Original URL path: http://www.askoy.kommune.no/organisasjonen/areal-og-samfunn/1988-ansatte-areal-og-samfunn (2016-02-10)
  Open archived version from archive •