archive-no.com » NO » M » MEDIALT.NO

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Notat om EUs politikk og lovgivning på området informasjonsteknologi - MediaLT
  europa eu int information society policy accessibility com ea2005 a documents com consult res html Toc97028181 Meddelelsen gir en bred beskrivelse av dagens utfordringer og hva som skal til av tiltak for å møte disse I utgangspunktet vet man at mulighetene for at funksjonshemmede selv skal kunne utføre en rekke oppgaver ved hjelp av ny teknologi har hatt en sterk økning På den annen side vet man om en rekke gjenstående problemer som Kommisjonen regner opp Mangel på harmoniserte løsninger for eksempel tilgang til 112 nødstelefonnummer fra teksttelefoner i medlemslandene Mangel på interoperative løsninger for tilgjengelig IKT Maskinvare som ikke er kompatible med tekniske hjelpemidler skjermlesere for blinde er ofte umulige å bruke etter at man har lansert nye operative systemer Interferens mellom vanlige produkter og tekniske hjelpemidler for eksempel GSM telefoner og høreapparater Mangel på europeiske standarder for eksempel pekes det på de syv ulike inkompatible tekstelefonsystemer for døve og hørselshemmede personer Mangel på adekvate tjenester for eksempel nettsteder som er for kompliserte for personer med kognitive funksjonsnedsettelser eller uerfarne brukere eller som er umulige å lese og navigere seg igjennom for for eksempel synshemmede Mangel på produkter for bestemte grupper som telefonkommunikasjon for brukere av tegnspråk Fysisk design er vanskelig å bruke for eksempel tastatur og skjermbilder på mange apparater Mangel på tilgjengelig innhold Begrensede valgmuligheter for elektroniske kommunikasjonstjenester kvalitet og pris Mange av disse problemene påpeker Kommisjonen at kan løses teknisk men det trenger samordning og samarbeid på europeisk nivå fordi markedet alene åpenbart ikke klarer å løse problemene De peker også på nye typer teknologi som stiller nye krav til tilgjengelighet Digital TV for eksempel standarder og kompatibilitet og utforming av tjenester og maskinvare Tredje generasjons mobiltelefonder for eksempel utforming av ny maskinvare og programvare så vel som tjenester Bredbåndskommunikasjon for eksempel bruk av mulighetene i multimodale presentasjoner på en slik måte at man øker tilgjengelighet for alle snarere enn det motsatte Andre problemer som er oppstått omfatter markedsmessige og økonomiske aspekter Til nå har forskere og produsenter kommet frem til spesialløsninger som kun har vært innrettet på et begrenset marked hovedsakelig funksjonshemmede og i noen grad eldre og disse løsningene er fremskaffet fra små og mellomstore bedrifter på nasjonalt eller regionalt nivå Det er knapphet på anvendbare tekniske standarder og tekniske spesifikasjoner Relevant EU lovgivning har bare i den senere tid tatt opp mulighetene for å legge inn krav om tilgjengelighet i tekniske spesifikasjoner innen offentlige anskaffelser Det er betydelige forskjeller mellom måtene EUs medlemsland har utviklet egne løsninger på Derfor er universell utforming av IKT løsninger fremdeles i begynnerfasen og splittet opp i en rekke nasjonale løsninger uten europeisk samordning Det er også bare en gradvis erkjennelse av at dette er behov hele befolkningen har og ikke avgrensede målgrupper Universell utforming er et begrep som må tas inn sammen med innføring av felles europeiske standarder og regler Det samme gjelder telekommunikasjonsområdet som tiltrekker de større markedsoperatørene men som også kan føre til et skille mellom de som kan og ikke kan benytte seg av denne teknologien Kommisjonen konkluderer Meddelelsen med at det trenges informasjon overfor medlemslandene om behovet for samarbeid for å få en bedre tilnærming til eTilgjengelighet at man må oppmuntre industrien til å utvikle tilgjengelige løsninger for IKT relaterte produkter og tjenester og at man må vise overfor brukere med funksjonsnedsettelser at man har en politisk vilje til å forbedre tilgjengelighet til informasjonssamfunnet Kommisjonen vil i perioden 2005 2007 drive bevisstgjøringskampanjer og bruke de foreliggende instrumentene som eksisterer til å fatte bedre beslutninger for å sikre tilgjengelighet på IKT området En undersøkelse ble igangsatt i slutten av 2005 om å Måle progresjonen på området eTilgjengelighet i Europa for å identifisere og evaluere mulige politiske tiltak for å bedre tilgjengelighet til IKT i Europa I 2007 vil det også bli utgitt en oppfølgningsrapport om situasjonen to år etter Meddelelsen Da vil det også bli vurdert om ny lovgivning er nødvendig I 2008 vil det bli foretatt et nytt initiativ på området eInkludering noe som er omtalt i i2010 A European Information Society for growth and employment Relevant lovgivning Det ble også i 1990 tallet vedtatt noen relevante Direktiver som tar opp tilgjengelighet til informasjonsteknologi Direktiv Dir 98 10 EC tok opp åpne nettverk for telefoni og universelle tjenester for telekommunikasjon i et konkurrerende marked Hensikten var å sikre at alle skulle ha tilgang og råd til alle offentlige fasttelefon tjenester inkludert funksjonshemmede brukere og brukere med spesielle behov Direktiv 99 05 EC fra 1999 tok opp radioutstyr og telekommunikasjons terminalutstyr og gir Kommisjonen makt til å bestemme at apparater innen bestemte klasser eller av bestemte typer skal konstrueres slik at de kan brukes av forbrukere med funksjonsnedsettelser Relevant er i denne sammenheng også Direktiv mot diskriminering i arbeidslivet på grunnlag av bl a funksjonshemning av 2000 Dette forbyr diskriminering av funksjonshemmede i betydningen manglende tilrettelegging av IKT Appropriate measures should be provided i e effective and practical measures to adapt the workplace to the disability for example adapting premises and equipment I Norge er dette direktivet tatt inn i arbeidsmiljøloven selv om det ikke er omfattet av EØS avtalen Direktiv av 2005 om offentlige anskaffelser åpner for at man stiller krav om universell utforming ved anskaffelser av bl a IKT utstyr Dette direktivet er overført til norsk lovgivning der man stiller strengere krav om inkludering av universell utforming allerede i planleggingsfasen i forbindelse med offentlige anskaffelser Det opprinnelige EU direktivet åpner bare for muligheten for dette i forbindelse med tekniske forskrifter selv om det også vises til EF domstolens case law som i noen saker klart støtter bruk av slike krav ved inngåelse av kontrakter ved offentlige innkjøp I Meddelelsen om eTilgjengelighet av 2005 nevner Kommisjonen at disse direktivene kan brukes på en praktisk måte for å styrke tilgjengelighet til IKT men at det er avgjørende at man samarbeider med medlemslandene i EU for å finne en praktisk måte å få til at de fører til økt tilgjengelighet i praksis Implementeringen av Inclusive Communications Groups INCOM anbefalinger tillegges vekt Denne gruppen ble dannet

  Original URL path: http://www.medialt.no/notat-om-eus-politikk-og-lovgivning-paa-omraadet-informasjonsteknologi/252.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Om skillet mellom universell utforming og tilgjengelighet - MediaLT
  Det gjelder blant annet inkluderende design Inclusive Design brukerorientert design User oriented design og design for alle Design for all Begrepet universell utforming inneholder et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Universell utforming skal forstås som allmenngyldig utforming I allmenngyldig ligger at de endelige løsningene både skal være for alle mennesker og være gode løsninger totalt sett I praksis innebærer dette at de også skal fungere innenfor rammene for andre samfunnsmessige mål Utforming forstås her som en fellesbetegnelse på alle arbeidsprosesser som er involvert i utformingen av omgivelsene Det inkluderer samfunnsplanlegging arealdisponering arkitektur konstruksjon produktutvikling mv Universell utforming skal resultere i universelt utformede løsninger produkter og omgivelser som skal kunne brukes av alle i så stor utstrekning som mulig Begrepet universell utforming angir derfor i seg selv et mål for kvalitet i produkter og omgivelser målsettinger som er en forutsetning for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle Syseutvalget som utarbeidet et forslag til antidiskriminerings og tilgjengelighetslovgivning i Norge uttrykte forskjellen slik Både tilgjengelighet og universell utforming innebærer en utforming av det fysiske miljøet som sikrer deltakelsesmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne En viktig forskjell er at universell utforming også sikrer inkludering ved at den samme universelle utformingen benyttes overfor alle mennesker uavhengig av funksjonsevne Mens tilgjengelighet kan sikres gjennom særløsninger forutsetter idealet om universell utforming at hovedløsningen i prinsippet skal imøtekomme alle brukerforutsetninger En målsetting om universell utforming kan sies å være en presisering av tilgjengelighetsmålsettingen ettersom den innebærer inkluderende tilgjengelighet Fra NOU 2005 8 Likeverd og tilgjengelighet Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet

  Original URL path: http://www.medialt.no/om-skillet-mellom-universell-utforming-og-tilgjengelighet/286.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nettverkets Fagseminarer - MediaLT
  presentations may be downloaded here ConferencePresentations zip 21 11 2007 Fagseminar Sentrale FoU utfordringer innen universell utforming og IKT Presentasjoner Presentasjonene kan lastes ned her uikt seminar 20071121 zip Andre artikler om seminaret Universell utforming Dokumentasjonssenteret Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Fagartikler Nettverkets Fagseminarer UniTech 2010 Lenker referanser Lukket område Kontakt prosjektansvarlig Nyhetsbrev Sluttrapport Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi Lydstyring Barnestemme Smidige mikrofon

  Original URL path: http://www.medialt.no/nettverkets-fagseminarer/515.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • UniTech 2010 - MediaLT
  and description to make movies more accessible for a visually impaired audience Riitta Hellman Guidelines for increasing the accessibility of sustained e services Kirsten Ribu Teaching Universal Design How and Why Kai A Olsen Two cases of bad Web usability banking and employee self service Jonathan Hassell Web Accessibility Preferences Aren t for Sissies Inclusion and Personalisation Approaches to Usability for All Erlend Øverby A Holistic approach to Web accessibility and Universal Design Commitees Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Om ressursnettverk NFR Info folder PDF Presentasjon av prosjektdeltakere Fagartikler Nettverkets Fagseminarer UniTech 2010 Message from the organizers Kel Smith The Use of Virtual Worlds Among People with Disabilities Hilde Eide Mobile Health Care and Health Behavior Change Till Halbach Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E Vote Solution Olav Indergaard PipeOnline a web interface for DAISY Pipeline Martin Böcker Paving the Way for Inclusive e Services for All by Identifying Enablers for Upcoming Interaction Technologies Christian Bühler Design for all in ICT Management and Networking Anke Rammler Competence building through a Universal Design Wikipedia Initiative Aleksandra Krolak Eye

  Original URL path: http://www.medialt.no/unitech-2010/898.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Lenker/referanser - MediaLT
  Gjøvik 10 stp kurs i universell utforming http www hig no index php studietilbud kursliste universell utforming NTNU Kurs i universell utforming http videre ntnu no pages programs universell utforming Universal Design Education Online http www udeducation org Sertifisering SSB BART Group Web Accessibility Technology Implementation Support http www ssbtechnologies com products impsupport AccessibilityCertification pdf WEB og tilgjengelighet Dive Into Accessibility 30 days to a more accessible web site http diveintoaccessibility org Kvalitetsmerking av offentlige nettsteder http www norge no kvalitet Mainstreaming af handicapområdet har utarbeidet Guiden Tilgængelig web http www handicapmainstreaming dk vaerktoejer handicaptilgaengelig web SHDIR Tilgjengelige nettsteder 1 3 Oversikt og innholdsproduksjon http www shdir no publikasjoner veiledere tilgjengelige nettsteder 1 3 oversikt og innholdsproduksjon 49635 SHDIR Tilgjengelige nettsteder 2 3 Design og koding http www shdir no deltasenteret publikasjoner tilgjengelige nettsteder 2 3 design og koding 62041 dummy null Tilgjengelighet til nettsteder i ABM sektoren En test av 162 nettsteder Morten Tollefsen ABM prosjektet avsluttet våren 2007 http www medialt no rapport abm rapport kvantitativ 2007 abm rapport htm W3C WAI http www w3 org WAI W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG http www w3 org WAI intro wcag php W3C Authoring Tool Accessibility Guidelines ATAG http www w3 org WAI intro atag php Web Accessibility Web Standards and Regulatory Compliance Andrew Kirkpatrick Richard Rutter Christian Heilmann Jim Thatcher Cynthia Waddell http www amazon com gp product 1590596382 WebAIM Articles http www webaim org articles WebAIM Screen Reader Simulation http www webaim org simulations screenreader php Unified Web Evaluation Methodologyh UWEM http www wabcluster org Web Andre nyttige ressurser The W3C CSS Validation Service http jigsaw w3 org css validator The W3C Markup Validation Service http validator w3 org W3Schools Online Web Tutorials http www w3schools com Forskningsmetodikk og universell design SMUDI prosjektets ressurssamling har også tatt for seg metodikk for brukermedvirkning forskningsmetoder aktuelle i utvikling av universelt utformede IKT systemer samt generell litteratur om menneske maskin interaksjon Å måle universell design Accessibility A Tool for Usability Evaluation Forfatter Woo Daniel og Mori Joji Lecture Notes in Computer Science Computer Human Interaction Volume 3101 2004 s 531 539 Springer 2004 http www springerlink com content 3w772vu3t588cnep Survey instruments for the universal design of consumer products Forfatter Beecher Valerie og Paquet Victor Applied Ergonomics Volume 36 Issue 3 May 2005 Pages 363 372 Elsevier 2005 http www sciencedirect com science ob ArticleURL udi B6V1W 4FPF05X 1 user 10 rdoc 1 fmt orig search sort d view c acct C000050221 version 1 urlVersion 0 userid 10 md5 c10d2c6e86e6e036052d264c8c04f0b4 BIP prosjekt for å utvikle metoder og verktøy fri programvare for evaluaring av eForvaltning http www egovmon no Nettverk for å dele erfaringer innen måling av eForvaltning CIP PSP http www epractice eu community egovmonet http egovmonet eu Fleksibel teknologi og multimodalitet Se SMUDI prosjektets ressurssamling på Fleksibel Teknologi for eksempler og forsøk på å skape fleksible systemer og multimodalitet Spesifikke brukerbehov Kognitive funksjonshemminger A conceptual framework for accessibility tools to benefit users with cognitive disabilities Åpne artikkel Om å evaluere

  Original URL path: http://www.medialt.no/lenkerreferanser/257.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Kontakt prosjektansvarlig - MediaLT
  dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT

  Original URL path: http://www.medialt.no/kontakt-prosjektansvarlig/238.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsbrev - MediaLT
  12 2008 Nr 8 09 02 2009 Nr 9 27 04 2009 Tips noen om siden Del på Facebook Del på Twitter Del på e post Undermeny Bok om uu og web Eplekjekt IL kurs FRES FrEmtidens Synstolking Bok om uu og dokumenter Jobbklar SETT Synstolk nETT UNIFILM Universelt utformet film Avsluttede prosjekter Synshemmede voksne og elektroniske interaktive pekebøker Datakortet og ECDL PD Øyetelefonen Kurs i interessemedvirkning Spillehula Underholdene programvare for mennesker med sammensatte lærevansker UPS Stemint Atlas 2006 Brukererfaring med fulltekst DAISY bøker Tilgjengelighet til nettsider i ABM sektoren Pekebøker for alle Fri programvare KJEMI Scientific education for people with visual disabilities Universelt utformet interaktivt læremateriell UTIN HEM web Lydtekst PIKT Parkinsons IKT utfordringer Tilgjengelig Web Publisering TWP MIKT Modul i IKT og tilgjengelighet PIPPI Eurochance2 Film mellom ørene Ressursnettverket Universell IKT Sammendrag Prosjektgruppe Blogg Dokumenter Lenker referanser Lukket område Kontakt prosjektansvarlig Nyhetsbrev Nr 1 01 11 2007 Nr 2 01 12 2007 Nr 3 03 03 2008 Nr 4 28 03 2008 Nr 5 18 09 2008 Nr 7 11 12 2008 Nr 8 09 02 2009 Nr 9 27 04 2009 Sluttrapport Universal User Competence UUC Projisert Interaktiv PC styring PIP Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi Lydstyring Barnestemme

  Original URL path: http://www.medialt.no/nyhetsbrev/291.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Nr. 1 (01.11.2007) - MediaLT
  nedfelt i et sluttdokument som vil danne grunnlag for videre arbeid med universell utforming på ulike sektorer Universell utforming som rettslig standard vil det bli arbeidet videre med i forbindelse med ny diskriminerings og tilgjengelighetslov Her finner du artikkel og dokument SMUDI prosjektet Stemmestyring i multimodal dialog er et prosjekt der stemmestyring skal kombineres med andre modaliteter for å utvikle universelle IKT løsninger Norges forskningsråd har gitt støtte til et fireårig prosjekt der hovedfokus er norsk taleteknologi I prosjektsammendraget står det blant annet følgende Bruk av PC og annen teknologi har blitt en forutsetning for å leve selvstendige liv Forholdene må derfor legges til rette for at flest mulig skal kunne bruke ny teknologi også mennesker som har problemer med å benytte tradisjonelle brukergrensesnitt Vår hypotese er at multimodale brukergrensesnitt med nødvendig redundans kan benyttes for å ta høyde for at mennesker har ulike preferanser forutsetninger og behov Bruk av tale er særlig interessant i denne sammenheng fordi en modalitet som pr i dag utnyttes svært lite i menneskers dialog med datasystemer tas i bruk Den overordnede FoU utfordringen er derfor å finne ut om multimodale brukergrensesnitt virkelig gir universell tilgjengelighet til nye produkter og tjenester SMUDI prosjektet finner du her Tatt av kvinnen En ny milepæl er nådd i MediaLTs arbeid for å sikre universell utforming av film og TV Den kritikerroste norske filmen Tatt av kvinnen vil leveres med synstolking når den slippes i begynnelsen av januar neste år Synstolking vil kort fortalt si at levende bilder scener beskrives slik at synshemmede eller andre som har vanskelig med å tolke bilder får med seg det som skjer Synstolking er relevant både i forhold til TV film kino teater dans osv Synstolkingen av Tatt av kvinnen er støttet av Deltasenteret Les artikkel og se en demo av synstolking Konferanser Vil du se ressursnettverkets konferanseoversikt eller tipse om ting vi ikke har med på listen http www medialt no pageId 240 Standardiseringsforeningen 08 11 2007 Temamøte i STANFO Standardiseringsrådet for IKT i offentlig sektor første skritt mot en offentlig sektor uten leverandørbindinger http www stanfo org Standard Norge inviterer til 14 11 2007 Møte om Forutsigbar web Møtet skal drøfte behovet for standardisering innen universell utforming og offentlige nettsider 23 10 2007 Temamøte om RFID Kontakt Merete Holmen Murvold Tlf 67 83 86 00 Universell utforming nye muligheter og ny kunnskap i forskning og høyere utdanning Forskere ansatte ved høgskoler universitet og forvaltningen studenter og næringsliv ønskes spesielt velkommen http www universellutforming2007 no Klippstoff Nettbutikk må gjøres tilgjengelig for blinde Digi no en amerikansk nettbutikk er dømt til å bygges om for blinde brukere 10 10 2007 http www digi no php art php id 491810 http www digi no php art php id 491810 Status for tilgjengelighet i Norge dok no I rapporten Status for tilgjengelighet i Norge avdekkes hull i vår viten om tilgjengelighet Ny statistikk forskning og datainnsamling er helt nødvendig for å gi myndighetene et bedre beslutningsgrunnlag lyder konklusjonen Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt dokumentasjonssenter for

  Original URL path: http://www.medialt.no/nr-1-01112007/301.aspx (2014-09-28)
  Open archived version from archive