archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitet: Er det nok oksygen i vatnet? (bakgrunnstoff)
  overgjødsling er dei alvorlegaste ureiningsproblema for norske innsjøar medan gjenfylling og drenering utgjer eit stort trugsmål mot livet i dammar og tjern Slik virker oskymeteret For måling av oksygen i vann er det populært å bruke et oksymeter Ved å senke oksygen føleren nedover i vannet kan man raskt få fine profiler av oksygeninnholdet på ulike dyp Lenker Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn22/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Aktivitet: Er det nok oksygen i vatnet? (l
  arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane Økologi gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv forklare korleis økosystem kan endre seg over tid og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem Læreplan i naturfag Etter 10 årstrinn Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte Mangfold

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn22/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kor næringsrikt er vatnet?
  Finn mengda av fosfor nitrogen og nitrat i prøva og legg dette inn i databasen saman med vurdering av næringsinnhaldet i vatnet Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn21/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Undersøkje utsjånad og lukt
  for å gjennomføre registreringane Båt kan og nyttast Resultater Legg inn siktedjupn farge og korleis vatnet luktar i databsen Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene Bakgrunnstoff Artikler og

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn20/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Er vatnet vårt surt? (veiledning)
  anna ha samanheng med bergartane i området I område med kalkrik berggrunn kan effekten av sur nedbør nøytraliserast medan dette ikkje skjer i område med sure harde bergartar som gneis og granitt Dersom pH målingane til klassen skal brukast av kommunen i samband med generell overvaking av vasskvalitet eller som grunnlag for ein kalkingsplan må staden der vassprøva blir teken målestasjonen vere avtala med representantar for kommunen og prøva må kanskje takast til faste tider på året Ta gjerne undersøkinga opp igjen på den same staden over fleire år for å registrere om det skjer endringar Samanlikn gjerne resultatet til klassen med tidlegare pH målingar dersom det finst data på dette kontakt miljøvernavdelinga hos fylkesmannen eller kommunen Tabell Normale pH verdiar i ulike vasstypar Vasstype pH Regnvatn 5 0 5 5 Surt regnvatn Sørlandet sørlege delar av Austlandet og Vestlandet Aust Finnmark 3 0 5 0 Sure innsjøar elvar og bekker Sørlandet sørlege delar av Vestlandet og Austlandet Aust Finnmark 4 5 5 5 Myrvatn innsjøar elvar og bekker med brunt vatn i myrområde 4 5 6 0 Kalkfattig mjukt vatn som ikkje er forsura 5 5 6 5 Kalkrikt hardt vatn område under den marine grensa på Austlandet i Trøndelag og delar av Nord Noreg 7 0 9 0 Overflatevatn i næringsrike innsjøar om sommaren 8 0 11 0 2 Vurdere årsaker til og verknader av forsuring a Drøfte årsaker til forsuring Låg pH eller surt vatn kjem anten av sur nedbør på grunn av langtransportert luftureining gjeld klart vatn eller av naturlege humussyrer frå skog og myrområde gjeld til dømes myr og skogstjern med brunt vatn Avrenning frå gruver kan også vere svært sur Kloakkutslepp og landbruksureining er ikkje årsaker til surt vatn men fører derimot til overgjødsling og gjengroing av vatn eutrofiering I overgjødsla innsjøar kan pH verdien bli høg mellom 9 og 11 på grunn av store mengder planktonalgar som forbruker karbonsyre og nitrat Ut frå kunnskap om lokale tilhøve rundt vatnet og tilgjengeleg informasjon om sur nedbør og forsuring av norske vatn og vassdrag kan klassen truleg finne fram til kva som er hovudårsaka til ei eventuell forsuring av vatnet Klassen kan sjekke surleiksgraden i nedbøren ved å bruke den same målemetoden som det er gjort greie for ovanfor Dersom pH komparator skal brukast til å måle pH i nedbør må han dekkje måleområdet pH 3 0 6 0 sjå tabellen Nedbøren blir då først samla i ein nedbørmålar som blir sett ut i nærleiken av måleområdet sjå forklaring i aktiviteten Observere vêr og vind Illustrasjon viser ein enkel nedbørmålar i plast med måleskala og metallstativ b Undersøkje konsekvensar av forsuring Surleiksgraden er viktig for om smådyr og fisk kan leve i vatnet Dersom pH verdien blir under 5 0 døyr fiskebestandane etter kvart ut Mange botndyr og nokre dyreplanktonartar som har kalkskal toler ikkje pH verdiar lågare enn 6 0 fordi slikt vatn inneheld for lite kalk til at dei kan byggje opp skala sine sniglar store muslingar marflo dafniar I tillegg til å

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn23/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Er vatnet vårt surt? (bakgrunnstoff)
  betydning for mange biologiske prosesser og som i stor grad påvirkes av dem Surheten måler vi som pH som er den negative logaritmen til hydrogenion konsentrasjonen pH log10 H3O I denne artikkelen beskrives det nærmere hvordan et pH meter virker Kalsium bufrer ferskvann Kalking brukes som tiltak for å redusere effekten av sur dedbør i elver og innsjøer Denne artikkelen beskriver noen av de kjemiske prosessene involverte i denne pH

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn23/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Er vatnet vårt surt? (l
  Den unge biologen planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane Økologi forklare korleis økosystem kan endre seg over tid og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem Læreplan i naturfag Etter 10 årstrinn Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte Fenomener og stoffer Energi for framtiden

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn23/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Vannkvaliteten (veiledning)
  vannkvaliteten på ulik måte For eksempel gir sur nedbør surt vann i kalkfattige områder Surt vann dreper fisk og mange bunndyr kalkkrevende arter men ser klart og fint ut og har lite tarmbakterier Overgjødsling som skyldes kloakktilførsel eller landbruksforurensning har helt andre effekter på vannkvaliteten Overgjødslet vann er grumsete kan lukte vondt og har høyt innhold av næringssalter fosfor og nitrogen organisk stoff tarmbakterier og planktonalger Bunndyr som krever mye oksygen for eksempel mange steinfluearter forsvinner under slike forhold fordi oksygeninnholdet i bunnvannet eller i elvebunnen blir lavt Ettersom vannet reagerer forskjellig på ulike typer forurensning kan vi finne ut både typen og graden av forurensning ved å studere hvordan vannet ser ut og lukter og det kjemiske og biologiske innholdet det har I vannkvalitetstabellen for ferskvann har vi nøyd oss med å sette opp hvordan vannet endrer seg ved forsuring og ved overgjødsling ettersom dette er de to vanligste formene for vannforurensning i Norge For å finne ut hvilken vannkvalitetsklasse elva bekken eller innsjøen deres tilhører må dere først gjøre målinger av så mange som mulig av disse egenskapene utseende lukt og pH surhetsgrad påvekstorganismer vannplanter smådyr i ferskvann fisk i ferskvann se Mangfaldet i naturen Deretter sammenligner dere det som står i Vannkvalitetstabell for ferskvann med resultatene for disse aktivitetene Analyser eventuelt tarmbakterieinnholdet Det er lurt å sette et kryss i den vannkvalitetsklassen som passer best for hver kategori av resultater utseende lukt og pH påvekst og så videre Når alle resultatene er satt opp og krysset av kan dere se hvilken vannkvalitetsklasse som har fått flest kryss Dette er da vannkvaliteten i den aktuelle elva bekken eller innsjøen Hvis resultatene deres ikke passer inn i noen av klassene i tabellen kan det være fordi vannet er påvirket av andre typer forurensning for eksempel partikkelforurensning eller forgiftning Ofte

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr2/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive