archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitet: Plankton i ferskvatn (veiledning)
  100 ml prøve blir konservert med seks dropar sur lugol Før mikroskopering må det lagast eit preparat Det gjer ein ved å suge opp ein drope frå botnen av prøveflaska leggje denne dropen på eit objektglas og dekkje over med eit dekkglas Objektglaset kan så leggjast under mikroskopet Prøv å finne ut kva for typar av planteplankton de ser Det kan vere lurt å teikne dei vanlegaste typane Dyreplankton Ein bør ikkje ta planktonprøver i strandsona men helst over djupt vatn Det er difor ein fordel å ha båt Då kan ein få teke eit planktontrekk med planktonhåv frå djupt vatn og opp til overflata Fyll eventuelt samleglas på håven med vatn og søkk han ned så djupt som mogleg utan at han når botnen Trekk håven jamt og roleg oppover mindre enn 20 cm per sekund Noter diameter på håven og omtrent kor langt de har trekt han De tek eit horisontalt planktontrekk på tilsvarande måte ved å søkkje håven under overflata og ro bortover eit stykke Gje opp omtrentleg lengd på trekket Dersom de ikkje har båt kan de få samla dei fleste dyra ved å kaste ut ein håv frå land eller frå ei bru Hugs å fylle eventuelt prøveglas nedst på håven med vatn slik at han søkk etter at de har kasta han ut Dersom de kjøper ein ferdig håv er maskevidda som regel oppgjeven Det er vanleg å bruke ca 90 m håvar til å fange dyreplankton Det er ingenting i vegen for å bruke ein håv med større maskevidd til dømes 200 m men hugs å gje opp maskevidda slik at maskevidda kan forklare ein eventuell mangel på smådyr Dersom de ikkje har ferdigkjøpte håvar på skulen kan de lage svært gode håvar sjølve Så vidt vi veit er Burmeister F a s

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn19/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Aktivitet: Plankton i ferskvatn (bakgrunnstoff)
  Miljolare no Bestemmelsestabell for virvelløse dyr i ferskvann Bestemmelsesnøkler for evertebrater i ferskvann Dyreplankton i ferskvatn Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk Planteplankton i ferskvatn Planteplankton er mikroskopiske eincella algar som svevar fritt i vatnet Som hos andre planter fangar planteplanktonet det sollyset som trengst til fotosyntesen ved hjelp av det grøne pigmentet klorofyll a Planter i og ved ferskvatn Sump og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar og elvar og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen Smådyr i ferskvatn Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar krepsdyr sniglar skjel igler og makk Lenker Miljøstatus i Norge Overgjødsling Tiltak for å redusere utslippene av nitrogen og fosfor har ført til at målsettingen om 50 prosents reduksjon av de menneskeskapte utslippene til Skagerrakkysten er oppnådd for fosfor Miljøstatus i Norge Sur nedbør

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn19/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Plankton i ferskvatn (l
  ved å bruke kunnskapar frå systematikk Funksjon og tilpassing drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter Biologisk mangfald forklare korleis ein art blir definert og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema Biologi 2 Den unge biologen planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn19/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Vassdragene i Bergen
  vatn Planter i og ved ferskvatn Smådyr i ferskvatn Resultater Resultater Vassdragene i Bergen Vassdrag Resultater Apeltunvassdraget Vis Arnavassdraget Vis Fjøsangervassdraget Vis Gravdalsvassdraget Vis Grimseidvassdraget Vis Haukåsvassdraget Vis Kalandsvassdraget Vis Midtbygdavassdraget Vis Møllendalselven Vis Nesttunvassdraget Vis Sælenvassdraget Vis Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt oss

  Original URL path: http://www.miljolare.no/prosjekter/bergensvassdrag/vassdragene (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Forskningsoppdraget
  aktivitet som bør brukes sammen med nedbørmålinger Registrering av forsøpling slik at Bergen kommune kan få en oversikt over hvilke vassdrag som trenger en opprydning Registrering av biologisk mangfold i og langs vassdraget fisk fugl dyr og vegetasjon Alle aktivitetene vil trolig ikke passe for alle skolene men deler av oppdraget vil passe uansett skole og tildelt vannlokalitet Det er også rom for at skolene gjennomfører egne vannrelaterte aktiviteter Aktiviteter

  Original URL path: http://www.miljolare.no/prosjekter/bergensvassdrag/oppdraget (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Forsøpling av vannmiljøet
  elevane drøfte aktuelle tiltak og korleis ein kan påverke gjennomføringa Gjennomføring I denne aktiviteten skal det registrerast søppel i og langs vassdraget eller kystområde Resultater Funna skal registrerast i skjema på nettstaden og ein skal blant anna rapportere på ulike avfallstypar og mengde Data kan gje interessant statistikk for eige område over tid eller samanlikningar med andre områder Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr4/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Fritidsbruk av vannmiljøet
  ut hvordan folk bruker vannet og strandområdene i fritida ved å gjøre befaringer i området og ved å spørre grunneiere beboere og brukere som dere møter Resultater Legg inn informasjon om både skolens og den allmenne bruken av vannmiljøet Vurder også tiltak i området Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/ressurs/vr13/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Land, strand og vann
  utnyttelse og beskyttelse Formål Analysere mulige interessekonflikter mellom friluftsliv vannforsyning avløp næringsliv forskning og undervisning Ta del i løsninger som er aktuelle både på kort og lang sikt Gjennomføring Kartlegg og beskriv bruk og brukerinteresser i et utvalgt område Samarbeid med kommunen om forslag til en arealbruksplan Resultater Beskrivelse av arealbruk og eventuelle konflikter Forslag til bevaring og langsiktig bruk Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/areal/va13/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive