archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no: Veiledning
  hendelsen er ekstrem i forhold til det som er vanlig i deres lokalmiljø det er ikke nødvendig at hendelsen faller inn under denne definisjonen av ekstremvær Definisjon av en ekstrem værhendelse Vinden eller nedbøren er så kraftig forventet vannstand så høy eller snøskredfaren så stor at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen Kilde Meterologisk institutt Registrer tidspunkt for hendelsen og beskriv hva som skjedde Oppgi hvilke kilder du har brukt f eks medias dekning av hendelsen folk som selv har opplevd det som skjedde historiske kilder I feltet for å registrere konsekvenser er det viktig å få med eventuell skade som hendelsen forårsaket For eksempel Tap av liv helse personskade eller dødsfall Skade på eiendom bygninger biler gjerder ol Skade av transportnett hvor mange dager var veier stengt Forurensning f eks ved flom Tap av estetiske verdier Har dere egne bilder av naturhendelsen er det spesielt fint om dere legger inn foto sammen med registreringen Dere kan også legge inn lenker til medias dekning av det som skjedde Intervju om klima og klimatilpasning Hva er folks tanker om klima og klimatilpasning Dere kan be personer i nærmiljøet for eksempel foreldre besteforeldre eller

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Miljolare.no: Bakgrunn og fordypning
  ny og viktig informasjon Beredskap og håndtering Aktuelle spørsmål for fordypning Hvor effektive var eventuelle tiltak som ble iverksatt Hvordan ble eventuelt beredskapen forbedret Hvilken enhet koordinerte responsen håndteringen Hvor god var beredskapen for håndtering av denne hendelsen Førte hendelsen til forbedret beredskap Har kommunen en krisehåndteringsplan for denne typen hendelse Dersom dere vil fordype dere i beredskapen og håndteringen av værhendelsen kan dere for eksempel kontakte kommunekontoret Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan dere lese mer om regional og kommunal beredskap Kommunekontorene er pålagt et beredsskapsansvar og de vil kunne peke dere videre til hvem som er satt til å håndtere denne type episoder Sivilforsvaret brannvesenet og kystverket er eksempler på slike enheter Andre etater instanser kan også være involvert avhengig av hendelsens omfang og art Dere kan også få informasjon om beredskapsansvar og håndtering fra mediareportasjer om hendelsen Dere kan også undersøke værvarselet vindstyrke nedbør og evt vannstand i forkant av ekstremværhendelsen Var uværet varslet slik at man kunne forberede seg på det eller kom det overraskende Den beste kilden for å finne værvarsel litt tilbake i tid kan være aviser og avisarkiv Hyppighet og intensitet i et historisk perspektiv Med en økning i temperatur forventes hyppigheten av ekstremværepisoder å øke Har denne type værhendelsen skjedd før i nærområdet I så fall hvor lenge er det siden sist Skjer denne type ekstremværepisoder oftere nå enn før En indikator på styrken intensiteten av værhendelsen er å sammenligne omfanget av hendelsen med tidligere værhendelser av samme slag Var for eksempel vannstanden høyere denne gangen var vinden kraftigere eller var et større område oversvømt enn tidligere Ved å bruke kilder som værstatistikker kan man finne værrelatert informasjon for eksempel om temperatur vannstand nedbør vindstyrke og lignende som kan si noe om lignende værforhold har vært vanlig tidligere eller om dette

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/fordypning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Forslag til undervisning
  til klimaendringer hvis ja hvilke Diskusjon og refleksjon relatert til del 2 av undersøkelsen spørreskjemaet Sammenligne egne resultater med de som gjelder for hele landet Se etter tendenser og sammenhenger i svarene er f eks voksne mer opptatt av beredskap enn unge Er det geografiske forskjeller Der noen har svart at klimaendringene kan føre til positive konsekvenser for lokalmiljøet hvilke positive konsekvenser kan det være Forslag til samarbeidspartnere Kommunale etater Elevenes observasjoner og registreringer kan skje ut fra et samarbeid der kommunen er mottaker av opplysningene hvilke konsekvenser har et uvær fått lokalt hva tenker folk i bygda om klima og beredskap Avdelingene i kommunen vil både kunne orientere om egne ansvarsområder og diskutere plan beredskapog forebyggende tiltak med elevene Forsikringsselskap politi og brannvesen Skader meldes til forsikringsselskap og eventuelt til Statens naturskadefond Taksering for Statens naturskadefond styres av lensmannen i den kommunen skaden har skjedd Forsikringsselskap og politi kan derfor komme med viktige opplysninger knyttet til økonomiske kostnader fra naturskader og være interesserte i et samarbeid som øker oppmerksomheten rundt forebyggende arbeid Politi blir kontaktet ved evakuering og brannvesen blir ofte kontaktet for opprydning og ved akutte hendelser Disse kan komme med verdifulle opplysninger om hendelser som har funnet sted i lokalmiljøet og tilfører et utvidet perspektiv på hendelsen e Statens vegvesen Veier blir ofte stengt som en konsekvens av ekstremvær Statens veivesen har opplysninger om utsatte veistrekninger forebygging og antall stengte veier og fjelloverganger redusert fremkommelighet osv Nettstedet vegvesen no er et greit sted å starte for å orientere seg om etatens ansvarsområde og arbeid Lokal media Lokalavis og annen media dekker ofte ekstreme værhendelser og naturfarer Deres arkiv vil kunne gi viktig informasjon også i form av bilder fra hendelser tilbake i tid Lokale lag foreninger og organisasjoner Mange lag foreninger og organisasjoner har informasjon å bidra med og kan på ulike måter involveres i prosjektet Røde Kors og Sivilforsvaret er ofte involvert i akutte hendelser f eks ved snøras Lokalhistoriske foreninger og museum har ofte informasjon og kilder om tidligere ekstremværhendelser i lokalmiljøet Skogeierforeninger og grunneierforeninger kan bidra med informasjon om håndtering forebygging og eventuelle skader som har oppstått pga ekstremvær I tillegg representerer disse viktige eierskapsinteresser Flere av aktørene som er nevnt ovenfor vil i tillegg til å kunne bidra med verdifull informasjon også kunne være interesserte i resultatene av elevenes undersøkelser Dette gjelder kanskje særlig kommunale etater men lokale foreninger vil også ha nytte av informasjonen elevene bidrar med Det er ulike måter å involvere eksterne samarbeidspartnere Her følger noen forslag Dersom det dukker opp relevant problemstillinger underveis i prosjektet kan lokale interessenter inviteres til debatt på skolen med utgangspunkt i problemstillingen e Elevene kan intervjue representanter fra aktuelle aktører f eks noen fra listen ovenfor Spørsmålene kan tilpasses de ulike aktørene Til sammen vil det danne et godt bilde på aktører som på en eller annen måte involveres ved en ekstrem værhendelse Intervjuene kan omarbeides til en avisartikkel som kan sendes lokalavisen Se Miljøjournalistene eller Avis i skolen for mer tips Elevene kan

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/undervisning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Kompetansemål
  og for verdenssamfunnet gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer Matematikk Tal og algebra tolke tilarbeide og vurdere det matematiske innhaldet i ulike tekstar bruke matematiske metodar og hjelpemiddel til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde lage og tolke funksjonar som beskriv praktiske problemstillingar analysere empiriske funksjonar og finne uttrykk for ein tilnærma lineær funksjon Etter 10 trinnn Samfunnsfag Geografi fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda rørsler i luftmassane krinsløpet til vatnet vêr klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn Samfunnskunnskap planleggje gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål skilje mellom meiningar og fakta formulere argument og drøfte spørsmåla Naturfag Forskerspiren planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte mangfold i naturen observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Matematikk bruke med og utan digitale hjelpemiddel tal og variablar i utforsking eksperimentering praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design velje høvelege måleiningar forklare

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/kompetansemal (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Skjema for ekstremværhendelser
  an expert Ask an climate expert Skjema for ekstremværhendelser Utskriftsvennlig utgave Registrering av ekstremvær og andre hendelser i nærmiljøet Ekstremværet startet Ekstremværet sluttet Hva skjedde Ekstrem nedbør Flom Jordskred Steinskred Steinsprang Snøskred Ekstrem vind Ekstreme bølger Stormflo Nedbørsmangel tørke Skog gressbrann Vulkanutbrudd Jordskjelv Fakta om hendelsen oppgi kilder Hvilke konsekvenser fikk hendelsen Hvordan ble den håndtert Oppgi kilder Her kan du fortelle om hvordan du opplevde hendelsen Aktiviteter Resultater Artstre

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/visskjema/hendelse (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Skjema for intervju
  50 59 år 60 69 år 70 79 år 80 89 år 90 år eller eldre Klima og klimatilpasning I hvilken grad tror du på det som sies om at vi allerede er i ferd med å se konsekvensene av klimaendringer I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Tror du klimaendringene er menneskeskapt Ja menneskeskapt Nei ikke menneskeskapt Tror ikke på klimaendringer Vet ikke Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt Føre til uheldige konsekvenser Ingen spesiell konsekvenser Ikke sikker vet ikke I hvilken grad er du bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Hvordan tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø Positivt Negativt Begge deler Ikke i det hele tatt Vet ikke Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene Ja Nei Vet ikke Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klima endringer der du bor Svært viktig Ganske viktig Litt viktig Ikke viktig

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/visskjema/intervju (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Pålogging
  en ekstremværhendelse Registrer intervju Mine registreringer Elevkoder Resultater Resultater Ask an expert Ask an climate expert Pålogging E post og passord E post Husk meg Passord Glemt passord Har du en elevkode Oppgi elevkoden du har fått Elevkode Ny bruker Registrer deg nå Er du Feide bruker Logg på med Feide Problemer med Feide Få brukerstøtte Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/skjema/?a=LN21 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Miljolare.no: Resultater
  grad 29 418 I noen grad 48 702 I liten grad 15 214 Ikke i det hele tatt 3 48 Vet ikke 5 73 Tror du klimaendringene er menneskeskapt Ja menneskeskapt 75 1090 Nei ikke menneskeskapt 10 152 Tror ikke på klimaendringer 3 46 Vet ikke 11 167 Tror du at klimaendringene vil føre til uheldige konsekvenser for samfunnet vårt Føre til uheldige konsekvenser 69 1009 Ingen spesiell konsekvenser 13 192 Ikke sikker vet ikke 17 254 Hvordan tror du at klimaendringene vil påvirke ditt lokalmiljø Positivt 4 64 Negativt 31 450 Begge deler 38 546 Ikke i det hele tatt 11 156 Vet ikke 16 239 I hvilken grad er du bekymret for konsekvensene klimaendringene kan få for deg og din familie I stor grad 10 143 I noen grad 36 523 I liten grad 37 540 Ikke i det hele tatt 13 185 Vet ikke 4 64 Har du selv planer om å gjøre praktiske grep for å sikre din eiendom mot mulige konsekvenser av klimaendringene Ja 18 255 Nei 61 889 Vet ikke 21 311 Hvor viktig mener du det er at kommunen har utarbeidet planer for å møte konsekvenser av klima endringer der du bor Svært

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/resultater/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive