archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opning av andre byggetrinn Røyr-Hellesylt - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Opning av andre byggetrinn Røyr Hellesylt Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Opning av andre byggetrinn Røyr Hellesylt Onsdag 21 august vart det andre byggesteg av rassikringsprosjektet Røyr Hellesylt offisielt opna Trass dårleg ver var det godt frammøte både frå lokalbefolkninga og presse Noko som syner betydinga av prosjektet Det er svært gledeleg å kunne opna det andre byggesteget av prosjektet Som vegeigar ønskjer vi å sikre god og trafikksikker framkomme for menneske og gods Vi har fokus på å få ned talet på personar som blir drepen eller skadd i trafikken og da er rassikring eit viktig verkemiddel seier fylkesordførar Jon Aasen Skredsikringsprosjektet Røyr Hellesylt har høgaste prioritet i Møre og Romsdal Nesten kvar vinter sidan opninga i 1962 har vegen vore stengt grunna rasfare og snøras Nye løyvingar til tredje byggesteg Regjeringa har løyvd 340 millionar kroner til byggesteg tre og det betyr at Møre og Romsdal fylkeskommune kan lyse ut anbodet og sikre framdrifta i prosjektet Pengane kjem frå rassikringsposten i Nasjonal Transportplan som gjeld frå 2010 Byggesteg tre inneber bygging av ny Ljøtunnel frå Herdal til Ljøen ny rastunnel på Røyr til sikring av Vassfonna og Røyrfonna og ferdigstilling av rasvollane frå Røyr til Herdal Det har vore spenning knytt til det tredje byggesteget og vi er glad for at regjeringa kjem med denne stadfestinga Rassikring av Røyr Hellesylt vil gje ein sikker veg og kortare reisetid Det vi gi betre vilkår for reiselivsnæringa industrien offentleg transport og ikkje minst for daglege

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Opning-av-andre-byggetrinn-Roeyr-Hellesylt (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Invitasjon til regionale samferdselsmøte - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Invitasjon til regionale samferdselsmøte Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Gry Halvorsen Rådgivar 71 25 81 84 Mob 404 68 389 Send e post Invitasjon til regionale samferdselsmøte I samband med plan og økonomiarbeid i samferdselssektoren inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen til tre regionale møte i oktober og november 2013 Møta går over to dagar Dag 1 Plenumssesjon Dag 2 Møter med enkeltkommunar enkeltaktørar Tema for møta i 2013 vil m a vere samanhengar mellom biltrafikk kollektivtransport bypakker bysatsing distriktstransport og fysisk tilrettelegging for kollektivtransport Vi ønskjer å nå kommunar næringsliv vegsamanslutningar og kompetansemiljø Målet med dei årlege møta er å Nå breitt ut med informasjon om rammer og arbeid med samferdsel Få inn innspel frå brukarane i forhold til behov prioriteringar planlegging finansiering

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Invitasjon-til-regionale-samferdselsmoete (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Gunn Berit Gjerde Fylkesvaraordførar 71 25 87 34 Mob 415 44 001 Send e post Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking Fylkestinget vedtok tysdag å løyve 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking av fylkesvegar i 2013 Midlane skal gå til ramme 70 Fylkesvegar og skal dekkjast inn av sentralt disposisjonfond og tilbakeførast så snart vedlikehaldspakka er gjort tilgjengeleg Vedtaket vart gjort i samband med sak T5 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2012 på bakgrunn av forslag frå Helge Orten H

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/40-millionar-kroner-ekstra-til-dekklegging-og-vegoppmerking (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vil påverke samferdselsprosjekta - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vil ha meir medverknad på samferdselsprosjekt No utfordrar dei politikarar og fagmyndigheter til dialog Åse Kristin Ask Bakke leiar av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Ungdomspanelet UP i Møre og Romsdal Ungdommens fylkesutval UFU i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag barne og ungdomsråd NTBUR arrangerer den 24 mai eit dialogmøte om ungdom og samferdsel på fylkeshuset i Trondheim Hit kjem stortings og fylkestingspolitikarar fagfolk frå mellom anna Statens vegvesen og fylkeskommunane samt ungdom frå heile Midt Noreg for å diskutere løysningar på korleis ein kan sikre medverknad frå ungdom i samferdselprosjekt Møtet er finansiert med prosjektmidlar frå EU gjennom programmet Aktiv ungdom I følgje barnekonvensjonen og norske lovar skal barn og unge få seie meininga si i saker som vedkjem dei Men når det gjeld samferdselsprosjekt i Noreg spesielt dei store føler vi at unge enten blir gløymt eller blir invitert for seint inn i prosessen Vi ønskjer å få medverke så tidleg som mogleg ikkje berre lokalt men og i regionale og nasjonale prosjekt seier leiar i Ungdomspanelet Åse Kristin Ask Bakke Til dømes ønskjer Ungdomspanelet å kome med innspel når ein utreier og fattar vedtak om val av vegtrase om tunnel bru eller ferje hurtigbåtar er rett løysning og om gjennomgripande endringar i kollektivtilbodet Vi føler ofte at det er dei vaksne med førarkort og eigen bil som i hovudsak får ta avgjerslene men veit dei eigentleg kva vi meiner Dei vedtaka dei fattar har stor innverknad på framtida vår og eg trur ikkje alltid vi ungdomar vil prioritere som dei vaksne seier Ask Bakke Ungdomspanelet i Møre og Romsdal viser til dømes til prosjekt der ein byggjer undersjøisk tunnel utan å legge til rette for mjuke trafikantar gjennom kollektivtilbod gang og sykkelvegar eller trafikktryggingstiltak Ein tunnel vil i slike tilfelle bli eit hinder for alle dei som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Vil-paaverke-samferdselsprosjekta (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen I samband med raset i Todalen 31 juli 2013 søkte Møre og Romsdal fylkeskommune om eit statleg bidrag Avslaget frå Staten er skuffande seier assisterande samferdselssjef Magne Vinje Raset gjorde store skader på fylkesveg 671 og Statens vegvesen kostnadsrekna skadane til om lag 17 5 mill kroner I avslaget frå kommunal og moderniseringsdepartementet står det Departementet har tidlegare ikkje gitt kompensasjon til kommunar og fylkeskommunar der utgiftsomfanget ikkje kan vurderast å vere av ein slik karakter at kommunen fylkeskommunen ikkje kan dekke dette innanfor eige budsjett Søknadsbeløpet utgjer om lag 67 kroner per innbyggjar for Møre og Romsdal fylkeskommune Etter departementets syn bør fylkeskommunen klare

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Staten-vil-ikkje-dekkje-kostnadar-knytt-til-raset-i-Todalen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Etterslep på fylkesvegnettet har auka til 5,6 milliardar kroner - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal er på 5 6 milliardar kroner Da er kostnader knytt til forfall og utbetring av tunnellar bruer og kaier rekna inn Vi aksepterte å ta over ansvaret for vegnettet men stilte som ein føresetnad at staten skulle stille opp med tilstrekkeleg kompensasjon For å handtere ordinær drift og vedlikehald må rammetilskota til samferdselsføremål i Møre og Romsdal aukast I tillegg må det etablerast eit eige program i NTP 2014 2023 for å handtere vedlikehaldsetterslepet med særleg vekt på tunnell bru og ferjekaier seier samferdselssjef Arild Fuglseth Kostnadene knytt til forfall fordeler seg slik Tunnellar 3 2 mrd kr Ferjer og bruer 1 2 mrd kr Vegutstyr og miljøtiltak 470 mill kr Vegoverbygning 390 mill kr Drens og avløpsanlegg 270 mill kr Over tid har det oppstått eit betydeleg forfall på fylkesvegnettet Dette er alvorleg sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehald Forfallet er eit resultat av fleire forhold men i hovudsak skuldast det at omfanget av vedlikehaldstiltak ikkje har vore tilstrekkeleg for å oppretthalde tilstandsnivået på eit akseptabelt nivå Betydelege midlar er brukt Fylkestinget har dei seinare åra løyvd over 750 mill kroner til asfaltering av dei siste grusvegane på fylkesvegnettet 450 km veg er asfaltert og arbeidet blir ferdigstilt i 2013 Fylkestinget har også sett av betydelege midlar til drift og vedlikehald men etterslepet har likevel ikkje blitt redusert Dette skuldast mellom anna ein kraftig prisauke i driftskontraktar på vegnettet auka kostnader knytt til forbetring og vedlikehald av ferjekaier samt nye statlege pålegg med auka krav som ikkje har blitt dekt opp gjennom auka overføringar Konsekvensane av forfallet er mange og samansette avhengig av kva del av vegen det dreier seg om Forfall kan påverke framkome negativt og det er dårlig økonomi å la tilstanden bli så ille at det vil krevje meir omfattande

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Etterslep-paa-fylkesvegnettet-har-auka-til-5-6-milliardar-kroner (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • - For dyrt for fylkeskommunen - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg For dyrt for fylkeskommunen Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post For dyrt for fylkeskommunen Nordøyveg prosjektet blir for dyrt for fylkeskommunen meiner fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Ferske tal syner at ei realisering av prosjektet vil koste fylkeskommunen 3 4 milliarder kroner i netto driftskostnader Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil ikkje tilrå utbygging av Nordøyvegen Foto Svein Magne Harnes Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen meiner Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje er i stand til å bære kostnadene til Nordøyvegen Det kjem fram i to saker Nordøyvegen status august 2012 og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2013 2016 som nå kjem opp til politisk handsaming Fylkeskommunen har allereie eit for høgt driftsnivå der ein må nytte fond for å balansere budsjettet i komande økonomiplanperiode Ei realisering av Nordøyvegen vil gi ei netto auke i driftsutgiftene for fylkeskommunen på mellom 31 og 137 mill kroner kvart år fram til 2048 Dermed må i så fall fylkeskommunen stoppe all anna investering i mellom 25 og 30 år I tillegg vil ein måtte kutte drift innanfor områder som samferdsel utdanning tannhelse og regional utvikling i stort omfang seier Guttelvik Fylkeskommunen har i saksframlegget lagt fram to ulike alternativ for kor dyrt prosjektet blir Sjølv om ein legg dei gunstigaste føresetnadene til grunn vil realisering av prosjektet auke driftsutgiftene med i gjennomsnitt 71 6 millionar kroner kvart år Det er meir enn fylkeskommunen kan handtere seier Guttelvik som er lei for at han ikkje kan tilrå at prosjektet blir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/For-dyrt-for-fylkeskommunen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Møre og Romsdal fylkeskommune som ny vegeigar. Kva inneber det, og kva for konsekvensar får det. - Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ny vegeigar Kva inneber det og kva for konsekvensar får det Fylkesveg Sentrale fylkesvegprosjekt Trafikktrygging Planleggingsmidlar Kart og trafikkdata Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Møre og Romsdal fylkeskommune som ny vegeigar Kva inneber det og kva for konsekvensar får det Sjå nedanfor Men gjer det nokon forskjell om det er staten eller fylka som eig vegane og styrer samferdselsutviklinga JA det gjer det her kjem nokre døme på kva Fylkestinget har vedteke for Møre og Romsdal dei neste fire åra Etterslepet på drift og vedlikehald på nye fylkesvegar er stoppa med det vedtekne budsjettet Som følgje av for liten vedlikehaldsinnsats på det nye fylkesvegnettet frå staten si side gjennom mange år har det oppstått eit etterslep på drift og vedlikehald berekna til om lag 700 mill kr Auking i dette etterslepet er no stoppa med det vedtekne drifts og vedlikehaldsbudsjettet som ligg i Handlingsprogrammet for nye fylkesvegar 2010 2013 Ramma til investeringar på gang og sykkelvegar er auka med mellom 5 og 600 prosent I absolutte tal er det snakk om ein auke frå eit gjennomsnitt siste åra på 4 6 mill pr år til 35 mill kr i 2010 og 25 mill kr per år i åra 2011 2013 Dette er tiltak som er svært viktige for det enkelte lokalsamfunn Det gir tryggare skuleveg kan medverke til god helse og miljøvinstar Dette er og ein liten del av mange faktor som kan medverke til auka bulyst og tilflytting Det er sett av 10 mill kr i året i planperioden 2010 2013 til tiltak for universell utforming og kollektivtiltak Dette skal nyttast til nye samt oppgradering av eksisterande haldeplassar og terminalar snøggbåtkaier Arbeidet vil starte med ein kartlegging av status og utfrodringar på desse punkta i samferdsels infrastrukturen Dette vil

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg/Moere-og-Romsdal-fylkeskommune-som-ny-vegeigar.-Kva-inneber-det-og-kva-for-konsekvensar-faar-det (2015-08-14)
  Open archived version from archive