archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Unngår kutt i ordninga Trygt heim for ein 50-lapp - Trygt heim for ein 50-lapp - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ordninga Trygt heim for ein 50 lapp Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Geir Olsen Rådgivar 71 25 87 52 Send e post Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Unngår kutt i ordninga Trygt heim for ein 50 lapp Fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal har vedteke ei ekstraløyving på inntil kr 400 000 til Trygt heim for ein 50 lapp dette gjer at ein truleg unngår kutt i ordninga inneverande år Bakgrunnen for ekstraløyvinga er ein sterk auke i bruken av ordninga trafikktal første halvår syner ein auke på 28 prosent samanlikna med same periode i 2012 Sjølv om dette inneber auka kostnadar er det først og fremst gledeleg at stadig fleire unge vel trafikksikre transportløysingar på veg heim på kveld nattetid i helgene Legg ein utrekningar frå Transportøkonomisk institutt til grunn er dei realøkonomiske kostnadane for eit spart liv i trafikken sett til 30 millionar kroner Det er ikkje er lagt opp til utviding av ordninga utover det omfang denne har i dag Kva er Trygt heim for ein 50 lapp Trygt heim for ein 50 lapp er ei ordning

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Trygt-heim-for-ein-50-lapp/Unngaar-kutt-i-ordninga-Trygt-heim-for-ein-50-lapp (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Meir reisestøtte til TT-brukarar - TT-ordninga - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Marianne Halseth Hole Rådgiver 71 25 86 81 Send e post Bente Marie Malme Konsulent 71 25 87 51 Send e post Henny Totlandsdal Rådgivar 71 25 86 76 Send e post Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Meir reisestøtte til TT brukarar Over to tusen TT brukarar får ekstra reisestøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tildelinga kjem etter at Fylkestinget 15 oktober vedtok å løyve 2 mill kroner ekstra til TT ordninga i 2013 I vedtaket frå Fylkestinget kjem det fram at pengane skal fordelast på brukarar som treng det mest I gjeldande retningsliner skal rullestolbrukarar og brukarar som bur over 10 km frå kommunesenteret sitt få eit høgare reisestøttebeløp Vi har valt å gi 840 kroner i ekstra reisestøtte til desse brukarane og håpar det vil vere eit positivt bidrag for den enkelte seier assisterande samferdselssjef Magne Vinje Ikkje ekstra reisestøtte til alle Fordelinga inneber at den største brukargruppa dei som bur under 10 km frå kommunesenter og ikkje er avhengig av rullestol ikkje får noko ekstra i inneverande år Vi skulle gjerne gitt meir til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga/Meir-reisestoette-til-TT-brukarar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ordinære tt-brukarar får redusert sin reisestøtte - TT-ordninga - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ordninga Ordinære tt brukarar får redusert sin reisestøtte Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Arild Vinje ass samferdselssjef 71 25 87 48 Mob 913 78 582 Send e post Marianne Halseth Hole Rådgiver 71 25 86 81 Send e post Bente Marie Malme Konsulent 71 25 87 51 Send e post Liv Turid Lønset Flemmen Konsulent 71 25 87 50 Send e post Ordinære tt brukarar får redusert sin reisestøtte Reisestøtta til ordinære tt brukarar blir redusert med 2 3 i andre halvdel av 2013 Reduksjon av reisestøtta skuldast ein uventa kraftig auke i reiseaktiviteten blant tt brukarane Tidligare år har Møre og Romsdal fylkeskommune slitt med å få tt brukarar til å reise nok For å auke talet på reiser vart det i 2012 derfor delt ut langt fleire reisekupongar enn det fylkeskommunen hadde økonomisk dekning for Reiseaktiviteten auka og resulterte i at tt ramma for første gang på mange år gikk i null Positive erfaringar frå 2012 gjorde at fylkeskommunen vidareførte denne praksisen i 2013 Talet på reiser har fortsatt å auke og meir enn forventa Fylkeskommunen må derfor redusere den økonomiske ramma for andre halvdel

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga/Ordinaere-tt-brukarar-faar-redusert-sin-reisestoette (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Prosjekt - evaluering og endring av TT- ordninga i Møre og Romsdal - TT-ordninga - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Samferdselsutvalet vedtok 31 oktober 2012 følgjande framdriftsplan for endringar på TT området i Møre og Romsdal Del 1 Innføring av elektronisk løysing på TT området Det vart lyst ut open anbodskonkurranse 17 januar 2013 med tilbodsfrist 25 februar 2013 Vi krev at tilbydaren skal levere og drifte ei elektronisk løysing som skal omfatte Elektronisk betalingskort for brukarane dataløysing teknisk løysing som mellom anna sikrar online kommunikasjon med drosjane og oversikt over forbruk brukarservice opplæring oppfølging av TT brukarar kommunetilsette og fylkeskommunen samt administrasjonstenester slik som utsending av nye kort overføring av reisestøtte og oppgjer med transportørane Den elektroniske løysinga er planlagt i drift frå 1 juli 2013 Del 2 Endring av retningslinene Møre og Romsdal fylke ønskjer å styrke transporttilbodet for dei som har dei tyngste funksjonshemmingane samstundes som ein finn meir kostnadseffektive løysingar for den store brukargruppa med lettare funksjonshemmingar Dette utgangspunktet vil vere styrande i vårt arbeid med endring av retningslinene Det vil seinast hausten 2013 bli satt saman ei arbeidsgruppe med representantar frå Samferdselsavdelinga brukarorganisasjonane ulike fylkesråd og sakshandsamarar frå kommunane Gruppa skal arbeide med endringar av retningslinene på TT området I endringsarbeidet skal statistikk frå den elektroniske løysinga samt erfaringar frå forsøket for brukarar med dei tyngste funksjonshemmingane nyttast aktivt som grunnlag for å ta stilling til kva slags endringar vi kan og bør gjere i retningslinene Vi planlegg at dei nye retningslinene vert politisk handsama våren hausten 2014 Del 3 TT og bestillings servicetransport I 2013 vil Samferdselsavdelinga arbeide for å få oversikt over behov og moglegheit for innføring av bestillings servicetransport for nokon av TT brukarane og for så vidt andre grupper av befolkninga slik som eldre og ungdom Målet vil vere å styrke transporttilbodet i TT ordninga for dei med tyngst funksjonshemming samstundes som vi utviklar eit godt og tilgjengeleg transporttilbod i form

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga/Prosjekt-evaluering-og-endring-av-TT-ordninga-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • TT-forsøk 2012 - 2014 - eit meir aktivt liv for brukarar med tyngre funksjonshemningar - TT-ordninga - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette TT forsøk 2012 2014 eit meir aktivt liv for brukarar med tyngre funksjonshemningar Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av tre fylkeskommunar i landet som er godkjent av Samferdselsdepartementet til å delta i eit forsøk med mål å betre TT ordninga for brukarar med tyngre funksjonshemningar Dette er personar som er innmeldte i TT ordninga som rullestolbrukarar eller blinde sterkt svaksynte Ordninga er gjort gjeldande i perioden 1 juli 2012 1 april 2014 I forsøket er det lagt opp til at brukarane skal få auka sine transportmoglegheiter gjennom at dei mottek turkupongar med ein maksimal verdi på inntil kr 440 i staden for reisekupongar med kupongverdi på kr 80 Forsøket er avgrensa til å gjelde i 9 kommunar i vårt fylke og det er opna for at til saman 150 brukarar frå desse kommunane kan få plass i forsøket I februar nådde vi brukartaket og plassane er fordelt slik i kommunane Kommune Tal deltakarar februar 2013 Averøy 5 Kristiansund 20 Molde 36 Rauma 10 Surnadal 7 Vestnes 7 Volda 2 Ørsta 9 Ålesund 54 Sum 150 I januar hadde vi eit konstruktivt samarbeidsmøte med sakshandsamarar frå forsøkskommunane og brukarorganisasjonane Norges Blindeforbund Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesforbund Der gjekk vi mellom anna gjennom spørjeundersøkinga som vi gjennomførte med forsøksdeltakarane hausten 2012 Av 116 deltakarar mottok vi svar frå 92 innan fristen noko som gjev ei svardeltaking på 80 Deltakarane byr på seg sjølve dei brukar tid på å skrive om sine opplevingar så langt i forsøket og tilbakemeldingane er gode Deltakarane opplev at dei har fått eit meir aktivt liv gjennom forsøksordninga noko desse kommentarane er døme på Setter veldig pris på kupongene da kan eg komme meg ut og være sosial samt oppsøke de butikker og tjenester eg er avhengig

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga/TT-forsoek-2012-2014-eit-meir-aktivt-liv-for-brukarar-med-tyngre-funksjonshemningar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Drosjeløyve - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fram slik garantierklæring innan ein bestemt frist Denne fristen blir nærare fastsett etter at klagefristen er gått ut slik at eventuell e klage r er avgjort Etter den nye forskrifta blir det ikkje lenger gjeve eitt års ansiennitet for det teoretiske kurset for drosjeløyve når dette no vert gjort obligatorisk Departementet legg til grunn at alle som har avlagt det såkalla taxiløyvekurset før 1 april 2003 vil få medrekna eitt års ekstra ansiennitet ved framtidige tildelingar av drosjeløyve Dei som har avlagt kurset i den tidlegare forma har oppfylt utdanningskravet også i høve til framtidige løyvetildelingar Søkere med løyveutdanning for person og godstransport basert på VK I transportfag etter 1 august 2002 er fagleg kvalifisert for alle løyvekategoriar Taxiløyvekurset er godkjent løyveutdanning for drosje selskapsvogn og transport for funksjonshemma Dersom ikkje særlege grunnar talar mot at vedkomande får løyve har søkjar med minst 2 års ansiennitet som full tids drosjesjåfør førerett til løyve som blir ledig ved at ein løyvehavar døyr eller sluttar med drosjedrifta Løyvedistrikta kommune er etter 1 januar 2004 blitt samanslegne til eit felles løyvedistrikt for heile fylket Søkjar som har praksis som drosjeførar skal leggje ved attestar som syner den nøyaktige køyretida søkjaren har hatt Attestane må gje opplysningar om sjåføren har køyrt på full tid eller på deltid Dette må i tilfelle spesifiserast nøyaktig Der det blir nytta ansiennitets bok må denne leggjast ved Det er løyvehavaren drosjeeigaren De har køyrt for som til vanleg skriv ut slik attest Men i mange saker oppstår det gjerne strid om kor lenge ein søkjar har vore drosjeførar på full tid I saker der praksisen kan vere uklår vil det vere ein føremon om det blir lagt ved kopi av sjølvmeldinga for vedkomande år eller inntektssida i sjølvmeldinga Sjølvmeldinga vil då syne kva inntekter De har hatt som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Drosjeloeyve (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Selskapsvognløyve - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sitteplasser i tillegg til førersetet Som selskapsvogn må bare brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten I 4 i Samferdselsdepartementet si Yrkestransportlov iverksett frå 01 01 03 heiter det 1 Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknade måte som drosje når tilbodet om transport vert retta mot offentleg plass 2 Løyve kan tildelast den som har a god vandel b tilfredsstillande økonomisk evne og c tilstrekkjeleg fagleg kompetanse Etter Forskrift om yrkestransport med motorvogn innenlands med motorvogn eller fartøy yrkestransportforskrifta gjeld følgjande vilkår for å få løyve Politiattest 6 i forskrifta Garantierklæring kr 73 000 frå bank 7 i forskrifta Fagleg kompetanse gjennom vitnemål frå eksamen frå ein av departementet godkjente teoretisk opplæring eller er tildelt drosjeløyve 8 i forskrifta Ved søknad om selskapsvognløyve skal søknaden vere vedlagt politiattest tilsegn om garantierklæring på kr 73 000 attest frå kommunekasserar skattefuten i Møre og Romsdal og stadfesting frå konkursregisteret Attestane skal ikkje vere eldre enn 3 månader Det er først når vedtak om tildeling av drosjeløyve er gjort at løyvehavar skal leggje fram garantierklæring Vedtaket blir gjort under føresetnad av at vedkomande kan leggje fram slik garantierklæring innan ein bestemt frist Denne fristen blir nærare fastsett etter at klagefristen er gått ut slik at eventuell e klage r er avgjort Søkere med løyveutdanning for person og godstransport basert på VK I transportfag er fagleg kvalifisert for alle løyvekategoriar Taxiløyvekurset er godkjent løyveutdanning for drosje selskapsvogn og transport for funksjonshemma Selskapsvognløyve gjev innehavar rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høgst 8 sitjeplassar i tillegg til førarsetet Som selskapsvogn må berre nyttast eksklusivt materiell som blir halde i den beste stand Vogna sin standard skal vere godkjent av fylkeskommunen Motorvognas registreringsnummer skal skrivast på løyvedokumentet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Selskapsvognloeyve (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Transport av funksjonshemma - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Transportløyve Transport av funksjonshemma Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Drosjeløyve Selskapsvognløyve Transport av funksjonshemma Ruteløyve Tilsette Transport av funksjonshemma Løyve for transport av funksjonshemma gir innehavaren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utforma

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Transport-av-funksjonshemma (2015-08-14)
  Open archived version from archive