archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Planrettleiing - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Planrettleiing Plan og bygningslova gir fylkeskommunen eit ansvar for å rettleie og støtte kommunane i deira planlegging jf 3 2 Fylkeskommunen gir i praksis planfagleg rettleiing gjennom skriftleg fråsegn i konkrete plansaker som kommunen sender på høyring svar på planfaglege spørsmål pr telefon og e post samt ved å stille opp på møter og synfaringar når behov føreligg Det er hovudsaksbehandlarane ved plan og analyseavdelinga som gir den generelle planfaglege rettleiinga og saksoppfølginga medan saksbehandlarar ved fagavdelingane gir rettleiing innanfor sine fagområde i tråd med fylkeskommunen si plansamordning Fylkesplan 2013 2016 og dei ulike regionale delplanar er førande for korleis plansaker skal bli handsama i Møre og Romsdal For at kommunane lettare skal kunne innarbeide den fylkeskommunale politikken i sitt daglege planarbeid vil det i løpet av 2013 bli utarbeidd eit fylkeskommunalt policy dokument som gjer tydeleg korleis fylkeskommunen skal følgje opp den regionale politikken i eiga sakshandsaming av kommunale plansaker Som ein del av rettleiingsansvaret har fylkeskommunen mynde til å bruke sanksjonar ovanfor kommunane Lovverket gir heimel til å fremje motsegn til planforslag og til å klage på vedtak som er i strid med regionale interesser innanfor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Planrettleiing (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Plannettverka - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kommunal planlegging Plannettverka Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Plannettverka Klikk på kartet for strørre bilde Kva nettverk høyrer din kommune til Det er for tida tre regionale plannettverk i fylket Nordmørsnettverket Romsdalsnettverket og Sunnmørsnettverket sjå kart over Dette er uformelle nettverk for planleggarar politikarar og andre som er involvert i plan i regionen Dei tre nettverka har kvar 2 3 årlege samlingar der vertskapsrolla vekslar mellom kommunane Møre og Romsdal fylkeskommune har eit koordinerande ansvar for plannettverka og leiar nettverkssamlingane Forutan å vera ein sosial møteplass er plannettverka ein fagleg arena der kommunane kan utveksla erfaringar med planarbeid og gje kvarandre innspel til pågåande plansaker Det er eit poeng å få formidla gode planeksempel og kjende utfordringar fallgruver Nettverkssamlingane er også ein arena for opplæring og rettleiing i planfaglege eller planrelaterte tema Fylkeskommunen stiller med fagkompetanse og føredragshaldarar frå eigen organisasjon og eller andre kompetansemiljø Tema for samlingane kan spelast inn både frå kommunane fylkeskommunen og frå andre regionale etatar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Plannettverka2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Digital oversending av plansaker - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Digital oversending av plansaker Gjennom å nytte skjema i høgremenyen kan du fylle ut informasjon om plansak laste opp aktuelle dokument og utføre ei elektronisk oversending til aktuelle statlege regionale og kommunale mottakarar Strukturen i skjemaet er lagt opp etter prosessreglane i plan og bygningslova Løysninga føreset at du har aktuelle dokument tilgjengeleg for opplasting til skjema Illustrasjon Skjemaet har funksjonar som til dømes Enkel pålogging du nyttar di eiga e postadresse Kladd før sending etter å ha logga deg på mottar du ei lenke på e post som du kan nytte for å arbeide vidare med eit skjema som ikkje er ferdig Tilbod om SOSI konktroll du kan ved offentleg ettersyn få kontrollert SOSI data ei teneste frå kartverket Valfri fleirutsending du kan utføre oversending av plansak til mange høyringspartar i ein og same operasjon Automatisk kvittering kvitering blir sendt automatisk til e postadressa du er logga på med samt til den aktuelle kommunen kor planforslaget er lokalisert Kven kan sende plansaker til høyring Statlege og regionale instansar Kommunane i Møre og Romsdal Private forslagstillarar som melder oppstart av planarbeid i Møre og Romsdal Kontaktpersonar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Digital-oversending-av-plansaker (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Universell utforming - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Digital oversending av plansaker Universell utforming Erfaringar frå K1 Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Universell utforming Universell utforming er ein langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjere samfunnet tilgjengeleg for alle og forhindre diskriminering Universell utforming dreiar seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like mulegheiter til samfunnsdeltaking Fleire av våre sentrumsområde er kartlagt Kartverket oppretta i 2004 ein tilgjengelegheitsportal Portalen presenterer tilgjengelegheita for byer tettstader og andre områder Publ 14 07 2014 Les meir Statens vegvesen samlar dei gode eksemplane på universell utforming i ein brosjyre I Gode eksemplar på universell utforming presenterer Statens vegvesen anlegg frå hele Noreg der universell utforming er ivaretatt på ein god måte Endret 25 06 2014 Les meir Tre publikasjoner om universell utforming På same måte som Møre og Romsdal har Hedmark og Oppland vore pilotfylker for universell utforming frå 2009 til 2013 jamfør tiltak K1 i Regjeringas handlingsplan for universell utforming og auka tilgjengelegheit Endret 03 06 2014 Les meir Ny rapport om uu i kommunar og fylke Rapporten avsluttar tiltaket K1 i Regjeringa sin handlingsplan Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 2013 Endret 10 04 2014 Les meir Retningsliner for universell utforming i over 35 av kommuneplanane Alle kommunar i Møre og Romsdal har rapportert til KOSTRA om status på retningsliner om universell utforming i sin vedtatte kommuneplan pr 31 03 2011 Av desse er det 13 kommunar som har retningsliner om uu i sine kommuneplanar Endret 18 08 2011 Les meir Ny reguleringsplanveiledar Miljøverndepartementet har no utarbeidd ny veiledar for utarbeiding av reguleringsplanar etter plan og bygningslova Endret 23 02 2011 Les meir Krav til universell utforming i reguleringsplanar Miljøverndepartementet har kome med presisering av kommunane sin mulegheit til å stille krav om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Universell-utforming (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Barn og unge - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og unge Barn og unge sine rettar i samfunnsplanlegginga er særskilt sikra i plan og bygningslova og gjennom Rikspolitiske retningsliner Kommunane har det primære ansvaret for å innarbeide desse omsyna i sine planar Når planar er til offentleg ettersyn vil plan og analyseavdelinga ha fokus på om dette er gjort Særleg fokus vil vi ha på tilhøvet for dei yngste barna og korleis bustadområda er tilrettelagt for leik og uteaktivitetar Omsynet til barn og unge vil også vere i fokus gjennom ulike opplæringstiltak konferansar nettverks samlingar mv Kommunane er den viktigaste målgruppa også her Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Endret 25 06 2015 Les meir Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil samarbeide om arbeidet for barn og unge i fylket Endret 26 11 2014 Les meir Barn og unge sine interesser i planlegginga I følgje plan og bygningslova 3 3 tredje ledd skal Kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen Endret 02 10 2014 Les meir Foredraga frå konferansen Berre bli sett men ikkje bli høyrt Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte til todagars samling 5 og 6 februar med barn og unge i planleggingen som tema Her kan du lese foredraga frå konferansen Endret 25 02 2014 Les meir Barn og unge i plansaker Plan og bygningslova 5 4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Barn-og-unge (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Presentasjonar frå Plankonferansen 2014 - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Dokument Handbok gjennomgåande perspektiv FP 2013 2016 okt 2014 PDF dokument 4 93 MB Presentasjonar frå Plankonferansen 2014 Plankonferanse 2014 felles konferanse om planlegging bumiljø og folkehelse Presentasjonane frå dei faglege innlegga for dagane 4 6 november finn du her Plankonferanse dag 1 Åpning av konferansen v Bjørn Casper Horgen Kommunal og moderniseringsdepartementet Oppvekst og bomiljø v Birgitte Bundesen Svarre Gehl Architects Senterstrukturplan v Max Ingar Mørk Møre og Romsdal fylkeskommune Bypakker bompengeåk trafikkmaskiner eller byutvikling v Gry Halvorsen Møre og Romsdal fylkeskommune Trafikksikkerheit og sektoransvaret v Jan Kristian Janson Statens vegvesen Trafikksikkerhet for alle v Erik Hartmann Trygg Trafikk Sykkelplanlegging knytt til trafikk og bukvalitetar v Trond Berget Syklistenes Landsforening Planlegging for sykkel i Sunndal kommune v Gunnar Olav Furu Sunndal kommune Plankonferanse dag 2 Tettstadprogrammet v Ingerd Husøy Høknes Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunedelplan Ørsta sentrum v Gunnar Wangen Ørsta kommune Sentrumsutvikling i Sykkylven v Njell Inge Hoftun Sykkylven kommune Erfaringer med leikeplassnorm i Ålesund v Anette Solbakk og Lars Roger Lundanes Ålesund kommune Barnetråkk i ny versjon enklere brukersnitt for store og små v Ingvil Aarholt Hegna Norsk design og arkitektursenter Boligstrategiske tiltak i distriktet v Trude Risnes Distriktssenteret Utvikling av bomiljø i spredtbygde strøk versus by v Georg Michaelis Ungdomspanelet Barnekonvensjonen og kommuneplanen i Mandal kommune v Guro Wendelbo Mandal kommune Støy i reguleringsplanlegginga v Sigurd Solberg Sweco Norge AS Innhenting av statistikk i eit tverrfagleg perspektiv For folkehelsekoordinatorane v Møre og Romsdal fylkeskommune Dialogmøte for barnerepresentantane Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i et helseperspektiv dag

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Presentasjonar-fraa-Plankonferansen-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Foredraga frå konferansen "Berre bli sett men ikkje bli høyrt" - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  men ikkje bli høyrt Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Foredraga frå konferansen Berre bli sett men ikkje bli høyrt Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte til todagars samling 5 og 6 februar med barn og unge i planleggingen som tema Her kan du lese foredraga frå konferansen Dag 1 Barn og unge i plan og bygningslova Johnny Loen plansamordnar Møre og Romsdal fylkeskommune Erfaring frå barnerepresentanten i Volda kommune Berit Koen folkehelsekoordinator Volda kommune Støttepilarar til plan og bygningslova Bente Brekke rådgivar Vestfold fylkeskommune Barn i tal Trygve Grydeland rådgivar Møre og Romsdal fylkeskommune Erfaring frå barnerepresentanten i Ålesund kommune Jens Arne Gjørsvik fagleiar idrett friluftsliv Ålesund kommune Miljøgateprosjektet i Hareid kommune Signe Rønnestad Kanstad leiar og Inga Rakitskyte prosjektleiar Hareid kommune Dag 2 Betre oppvekst Anne Mette Nerbøberg rådgivar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmann og fylkeskommune kven gjer kva og kva forventer vi Sveinung Dimmen samordnar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen plansamordnar Møre og Romsdal Fylkeskommune Ungdom vil bli høyrt Åse Kristin Ask Bakke Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Foredraga-fraa-konferansen-Berre-bli-sett-men-ikkje-bli-hoeyrt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Barn og unge i plansaker - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kommunal planlegging Barn og unge i plansaker Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Dokument Policy barn og unge PDF dokument 339 73 kB Barn og unge i plansaker Plan og bygningslova 5 4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser eller i saker som av andre grunnar er vesentleg for fylkeskommunen sine saksområde Foto Scanstockphoto Dette dokumentet synleggjer nasjonal og regional politikk og heimelsverk i forhold til barn og unge sine

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Barn-og-unge-i-plansaker (2015-08-14)
  Open archived version from archive