archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Dokument Planprogram Romsdalsfjorden PDF dokument 959 99 kB Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden For første gong blir det utarbeidd ein interkommunal arealplan for sjøområde i Møre og Romsdal Det er kommunane kring Romsdalsfjorden som har teke initiativ til planarbeidet og som no har hatt planprogram på høyring Fylkeskommunen har gitt innspel til planprogrammet Det var Vestnes Rauma og Midsund kommunar som først vedtok å søke fylkeskommunen om tilskot frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond for å utarbeide felles plankart med føresegner knytt til arealbruken i kystsona i kommunane Seinare har Molde og Nesset kommunar slutta seg til planarbeidet slik at dette no famnar om eit heilskapleg område som dekkjer store deler av fjordsystema i Romsdal Planarbeidet vert leia av ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av kommunane Fylkesplansjef Ole Helge Haugen er observatør i styringsgruppa for Møre og Romsdal fylkeskommune Ei arbeidsgruppe med fagpersonar frå kommunane står for det operative arbeidet med planen her bidreg også fylkeskommunen med ein planfagleg rådgivar Prosjektleiar er Arne Håkon Sandnes med kontorstad i Molde kommune I planprogrammet kan vi lese at formålet med planarbeidet er at Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøområdene i kommunene for perioden 2015 2022 Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser samt planbeskrivelse knyttet til arealbruken i sjøområdene Det skal vurderes spesielt å sikre havbruksnæringa bærekraftige areal god sameksistens mellom havbruk fiskeri og villfisk samt god sameksistens med miljø friluftsinteresser og turisme Planarbeidet i Romsdalsfjorden viser no veg for andre interkommunale planar for sjøareal i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Interkommunalt-nybrottsarbeid-for-sjoeareala-i-Romsdalsfjorden (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Kommuneplan samfunnsdel for Molde 2013-2022 - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Kommuneplan samfunnsdel for Molde 2013 2022 Molde kommune har utarbeidd forslag til revidert samfunnsdel av kommuneplanen Det nye plandokumentet inneheld hovedmål og strategiar for samfunnsutviklinga fram mot 2022 og er på høyring til måndag 13 mai Gjeldande samfunnsdel for Molde vart vedteken i 2002 og skulle gjelde for perioden 2002 2010 Arealdelen av kommuneplanen blei revidert i 2009 og det må seiast å vere på høg tid at også samfunnsdelen vert fornya Kommuneplanen er verktøyet for kommunen si heilskaplege planlegging og skal gi retning for Molde kommune som samfunn og som organisasjon Kommunen har valt å vidareføre visjonen Molde stikker seg ut som blei vedteken i 2002 Vidare har planen hovudmål og strategiar for fire målområde Molde kommune som samfunnsutvikler Molde kommune som tjenesteleverandør Molde kommune som arbeidsgiver og Molde kommunes økonomi og administrasjon Måla og strategiane skal følgast opp i 4 årige handlingsprogram med prioritering av tiltak Lenke til høyringsdokumenta på kommunen sine nettsider Det har stor betydning også utover kommunegrensene når ein av dei største byane i fylket legg planar for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Kommuneplan-samfunnsdel-for-Molde-2013-2022 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Høyring av kommunedelplan E39 Vestnes-Molde - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kommunal planlegging Høyring av kommunedelplan E39 Vestnes Molde Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Høyring av kommunedelplan E39 Vestnes Molde Vestnes Midsund Aukra og Molde kommunar har no ute forslag til kommunedelplan for E39 Vestnes Molde med arm til Gossen Møreaksen på offentleg høyring Høyringsfristen er 1 mai 2013 og fylkeskommunen arbeider no med fråsegn i saka Det er Aukra kommune som har sendt planforslaget på høyring på vegne av dei fire kommunane Plandokumenta består av plankart planføresegner konsekvensutgreiing og ei risiko og sårbarheitsanalyse og desse kan lastast ned frå nettsida til alle kommunane Der kan ein også lese saksframlegg og politisk behandling i den enkelte kommune Kommunedelplanen skal legge til rette for kryssing av Romsdalsfjorden med tunnel under Tautra og bru over Julsundet samt ny vegarm frå Otrøya til Gossen Konseptet Møreaksen er støtta av fylkestinget i vedtak 17 04 2012 der det også går fram at fylkeskommunen om nødvendig ønskjer at Møreaksen vert prioritert først av fjordkryssingsprosjekta i fylket I Nasjonal transportplan 2014 2023 som vart lagt fram forrige fredag ligg det klare ambisjonar om ein opprusta og ferjefri E39 men det er ikkje gitt ein klar tidsplan for fjordkryssingane i Møre og Romsdal Fylkeskommunen har mange interesser i planarbeidet for Møreaksen ikkje minst som vegeigar og samferdsleaktør Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen gi si vurdering av regional og lokal utvikling inkludert reiseliv i lys av prosjektet Veganlegget vil også røre ved kulturminne friluftslivområde og akvakultur samt ha betydning for folkehelse og fysisk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Hoeyring-av-kommunedelplan-E39-Vestnes-Molde (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Presentasjonar frå reguleringskurs - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kommunal planlegging Presentasjonar frå reguleringskurs Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Presentasjonar frå reguleringskurs Om lag 90 deltakarar var påmeldt til dagskurset Bedre reguleringsplaner som vart arrangert i Skodje 20 og Tingvoll 21 mars Målgruppa var reguleringsplanleggjarar både i kommunane og i privat sektor Kurset var eit samarbeid mellom og Møre og Romsdal fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund KS Ansvarleg for det faglege innhaldet var Asplan Viak AS ved Erik Plathe og Jan Martin Ståvi Begge med lang erfaring både med praktisk planlegging og med det teoretiske og juridiske faggrunnlaget Presentasjonane frå kurset kan de laste ned her Program 124 71 kB Regplan dok 772 76 kB Regplan virkem

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Presentasjonar-fraa-reguleringskurs (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Krav til innhald i dispensasjonssøknader - Kommunal planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kommunal planlegging Krav til innhald i dispensasjonssøknader Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Plansamordning Planrettleiing Plannettverka Digital oversending av plansaker Universell utforming Barn og unge Friluftslivområde Kart og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kommunal-planlegging/Krav-til-innhald-i-dispensasjonssoeknader (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal - Friluftslivområde - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til ivaretaking av friluftsliv gjennom kommunale arealplanar Fylkeskommunen oppfordrar kommunane til å ta arbeidet med friluftslivområde på alvor i planlegginga og gjennom kommuneplanar og reguleringsplanar setja av viktige areal for friluftslivet Kommune delplanar for idrett og friluftsliv fysisk aktivitet bør dessutan ha ein gjennomgang av viktige friluftslivområde og eit prioritert oversyn over kva område som er ønskjeleg å sikre med statlege midlar Statlege midlar til tilrettelegging i friluftslivområde Ved søknad om statleg sikring kan kommunane også søke om tilskot til grunnleggande opparbeiding og tilrettelegging av område som blir sikra For område som allereie er sikra med statlege midlar kan ein dessutan kvart år søkje om midlar til ny tilrettelegging samt vedlikehalds og skjøtselstiltak Fylkeskommunen tildeler slike midlar innanfor ei budsjettramme fastsett av Miljødirektoratet Direktoratet stiller krav om at det er utarbeidd forvaltningsplan for områda det blir søkt midlar til Les meir om denne ordninga på kulturavdelinga sine nettsider Sikring av friluftslivområde søknader for 2015 Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde kan sendast fylkeskommunen fram til 1 februar 2015 med moglegheit for forlenga frist fram til 15 februar Søknader skal sendast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter Publ 08 01 2015 Les meir Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde I siste halvdel av oktober vart det arrangert tre møte om sikring av friluftslivområde i Kristiansund Molde og Ålesund Frå kommunane møtte planleggarar folkehelsekoordinatorar fagleiarar mfl og det var også deltaking frå lokalt foreiningsliv Endret 20 11 2014 Les meir Nye millionar til sikring av friluftslivområde Miljødirektoratet har for 2013 gitt tilsegn på over 3 6 millionar kroner til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal Endret 29 08 2013 Les meir Anbefalar statleg sikring av ti friluftslivområde Fylkesutvalet tilrår ti søknader om statleg sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal Søknadene vil sikre nye område for friluftsliv og rekreasjon

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Friluftslivomraade/Sikring-av-friluftslivomraade-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • GisLink kartportal oppgradert til ny versjon - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata GisLink kartportal oppgradert til ny versjon Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Even Tranmæl Rådgivar Mob 476 44 445 Send e post GisLink kartportal oppgradert til ny versjon Fylkesmannen og fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Sør Trøndelag har no lansert ein ny versjon av GisLink I tillegg til å fungere på desktop pc kan brukarar opne ein versjon av GisLink på nettbrett og smarttelefon Inngangsporten til GisLink går via ei heimeside www gislink no som gir brukarane høve til å velje GisLink for pc eller GisLink for nettbrett og smarttelefonar Heimesida har og fleire karttenester Til dømes Havsjekk og ROS Mange kjenner truleg GisLink frå før og alle kartlag den leverer I gamal versjon kunne brukarar sjå alle kartlag i ei lang rekke til venstre i menyen Litt ustrukturert og vanskeleg å finne fram i Med denne oppgradereringa meinar vi brukarane får ei betre oversikt med strukturerte kartlag i hovedmapper som vist i figur Vi håper kartløysninga bidrar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/GisLink-kartportal-oppgradert-til-ny-versjon (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Gjenreisingsbyen Kristiansund - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Gjenreisingsbyen Kristiansund Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Gjenreisingsbyen Kristiansund Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar Få personar omkom som direkte følgje av bombinga men store delar av byen vart lagt i ruinar Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt Nå kan du sjå dei forandringane som byen har opplevd gjennom å samanlikne flyfoto frå i dag med flyfoto frå 1947 Møre og Romsdal fylkeskommune har laga ein applikasjon der du kan sveipe og bytte mellom gamle og nye bileter I kartet kan ein dra streken i midten til venstre og til høgre for å sjå skilnadane Tenesta finn du her http www gislink no historiske flyfoto index html eller ved denne linken http bit ly 1jpmm9q Fleire lenker Molde flyfoto 1947 med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Gjenreisingsbyen-Kristiansund (2015-08-14)
  Open archived version from archive