archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunestatistikk - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kommunestatistikk På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen sett i forhold til regionen fylket og landet med bakgrunnsdata Tema Folketalsutvikling Flytting Kjønnsfordeling Utdanningsnivå Pendling Næringsstruktur Sysselsetting Arbeidsplassdekning Pendling Bustadbygging Hushald Kommunal planlegging Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder og då særleg frå Statistisk sentralbyrå SSB oppdatert per desember 2014 1502 Molde PowerPoint pdf 1504 Ålesund PowerPoint pdf 1505 Kristiansund PowerPoint pdf 1511 Vanylven PowerPoint pdf 1514 Sande PowerPoint pdf 1515 Herøy PowerPoint pdf 1516 Ulstein PowerPoint pdf 1517 Hareid PowerPoint pdf 1519 Volda PowerPoint pdf 1520 Ørsta PowerPoint pdf 1523 Ørskog PowerPoint pdf 1524 Norddal PowerPoint pdf 1525 Stranda PowerPoint pdf 1526 Stordal PowerPoint pdf 1528 Sykkylven PowerPoint pdf 1529 Skodje PowerPoint pdf 1531 Sula PowerPoint pdf 1532 Giske PowerPoint pdf 1534 Haram PowerPoint pdf 1535 Vestnes PowerPoint pdf 1539 Rauma PowerPoint pdf 1543 Nesset PowerPoint pdf 1545 Midsund PowerPoint

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Kommunestatistikk (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • RISS - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tema for RISS 2012 Regional vekstkraft er tema for magasinet RISS som årleg set søkjelyset på samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal I årets utgåve finn du artiklar om sterke byar og bymiljø til og fråflytting innvandrarar som ressurs i arbeidslivet nye bu og arbeidsmarknadsregionar samt eit blikk på Møre og Romsdal utanfrå Endret 12 06 2012 Les meir Vi treng fleire kloke hovud Møre og Romsdal er i sterk og dynamisk utvikling Næringslivet i fylket har opplevd snart 10 år med samanhengande vekst i omsetning og aktivitetsnivå Maritime og marine næringar er motorar i økonomien i regionen og 2010 var all time high i økonomisk resultat for begge næringane Medan resten av verda strevar med å kome seg igjen etter finanskrisa klarer bedriftene i Møre og Romsdal seg svært bra 1 Publ 24 05 2011 Les meir Et tettere samarbeid om forskning og kunnskapsutvikling i Møre og Romsdal En dyd av nødvendighet Næringslivet i Møre og Romsdal har en enestående evne til omstilling og nyskaping Historisk har det også vært slik Kriser og nedgangstider har avlet nye muligheter og nye innovative løsninger Det er ikke vanskelig å forstå at mange forskere ser til vår region når de skal finne gode eksempler på bedrifter som på tross av sin beliggenhet ytterst i havgapet eller innerst i en fjord er verdensledende innenfor sine områder Endret 24 05 2011 Les meir Arbeidsinnvandringsfylket Møre og Romsdal Møre og Romsdal er et av fylkene med høyest arbeidsinnvandring fra Øst Europa Arbeidsinnvandrere fra land som Polen Litauen Latvia og Romania er sterkt representert i fylkets kommuner og næringsliv Arbeidsinnvandrerne er ikke bare midlertidig arbeidskraft på korte kontrakter mange blir også boende og får familien hit Den økte arbeids og familieinnvandringen representerer arbeidskraft og befolkningsvekst men har også gitt hodebry for kommuner med lite erfaring med innvandringsgruppen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/RISS (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Konjunkturbarometeret Temp - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Statistikk og analyser Konjunkturbarometeret Temp Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Konjunkturbarometeret Temp Temp Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Konjunkturbarometeret Temp er ein årlege publikasjon som analyserer året som er gått og omtalar utfordringar i det kommande året innan sentrale næringar og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylkeskommune er initiativtakar til barometeret og fleire av dei tunge aktørane i arbeids og næringslivet i fylket har levert djuptgåande analyser av dei viktigaste næringane både i høve til finansiell situasjon og framtidsutsikter TEMP er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune Temp 2014 Les Temp 2014 Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Dokument Temp 2014 PDF dokument 3 41 MB Temp 2013 PDF dokument 2 39 MB Temp 2012 PDF dokument 2 75 MB

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Konjunkturbarometeret-Temp (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utviklingstrekk i Møre og Romsdal - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Statistikk og analyser Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategiar både i Møre og Romsdal fylkeskommune og for kommunane i fylket I planstrategien skal fylkeskommunen og kommunane drøfte strategiske vegval knytte til samfunnsutviklinga Slike vegval kan ein ikkje gjere utan å ha ei felles oppfatning av utviklingstrekk utfordringar og utviklingsmoglegheiter på viktige samfunnsområde Ambisjonen er at Utviklingstrekk i Møre og Romsdal kan tene som faktagrunnlag for desse prioriteringane Andre publikasjonar frå Møre og Romsdal fylkeskommune som RISS TEMP SPOR Fylkesstatistikk og kommunestatistikk vil vere viktige supplement til dette dokumentet Med utgangspunkt i identifiserte utfordringar og moglegheiter skal arbeidet med planstrategiar avklare kva som skal vere prioriterte planoppgåver for perioden 2016 2020 for å få den ønska samfunnsutviklinga både regionalt og lokalt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Utviklingstrekk-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ung-undersøkinga Møre og Romsdal 2015 - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  bruk av rusmidlar blant ungdom kjennskap til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt arbeid for ungdom kjennskap til kommunereforma Her følgjer nokre av hovudfunna frå undersøkinga Unge har liten kjennskap til dei formelle organa som er etablerte for å sikre deira involvering Ungdomsråda som er etablerte i kommunane er generelt lite kjende blant elevane Unge veit lite om kva ungdomsrådet i kommunen gjer og kva innverknad rådet har på politiske vedtak i kommunen Om lag ein tredjedel av ungdommane seier at dei har høyrt om Ungdomspanelet eller Ungdommens fylkesting men få kjenner til arbeidet som desse organa gjer Arbeidet til elevråda ved skulane er også lite kjent og elevråda er ikkje oppfatta å ha særleg innverknad på det som skjer på skulen Elevråd verkar derimot å vere ein relativt brei arena for medverknad heile 43 prosent av elevane har delteke i elevråd anten på ungdomsskulen eller på vidaregåande skule Unge har fått betre kjennskap til jobbar og utdanningsmoglegheiter i Møre og Romsdal I 2007 sa 33 prosent av ungdommane at dei kjente svært eller ganske godt til utdanningstilbodet i eiget fylke etter vidaregåande skule I dag er det 55 prosent av ungdommane som seier det same Dette er ein auke på heile 22 prosentpoeng Kjennskapen til jobbmoglegheitene som finst i Møre og Romsdal har også auka Gutar kjenner betre til jobbmoglegheitene i fylket enn jenter Om lag halvparten av dei unge meiner det er sannsynleg at dei bur i fylket om 10 15 år Dette er ein liten nedgang samanlikna med kva ungdom i 2007 og 2009 så for seg om framtida Fleire elevar enn tidlegare veit ikkje kor sannsynleg det er at dei bur i Møre og Romsdal om 10 15 år Elevar som seier dei kjenner godt til jobbmoglegheitene i fylket svarar i større grad at det er svært

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Ung-undersoekinga-Moere-og-Romsdal-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Er vi klare for mangfaldet i Møre og Romsdal - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Og sjølv om fylket for fyrste gong opplevde ein nedgang i innvandringa frå utlandet er den framleis rekordhøg Det vart over 2 300 fleire innvandrarar i fylket berre i 2013 noko som svarar til ein auke i innvandrarbefolkninga på ni prosent Til samanlikning vaks det totale folketalet i fylket med mindre enn ein prosent Møre og Romsdal er heilt avhengig av denne innvandringa frå utlandet og meir enn dei fleste andre fylke for å oppretthalde både folketalsvekst og eit vitalt næringsliv Tala viser at nær halvparten av alle dei som vel å flytte til fylket kjem flyttande frå utlandet 47 prosent mens fylket har relativt svak tiltrekkingskraft på innanlandske innflyttarar Av alle fylka er det berre Rogaland som har ein høgare del innflytting frå utlandet enn Møre og Romsdal Kjem for å arbeide Tala viser også at arbeidsinnvandring i motsetning til innvandring på grunn av til dømes flukt er meir dominerande i Møre og Romsdal enn i landet som heilheit Dette ser vi blant anna på kva for innvandrargrupper som er størst I fylket er det Polen Litauen og Tyskland som er dei tre dominerande innvandrarnasjonane medan på nasjonalt nivå er dei største gruppene Polen Sverige og Somalia Men det er store skilnader mellom kommunane både når det gjeld type og størrelse på innvandringa Frå Rindal kommune som har lågast del innvandrarar av alle kommunane i heile landet 1 5 prosent til Stordal Sande Hareid og Ulstein som alle no har over 15 prosent innvandrarar I mange av kommunane som har høg innvandring dominerer arbeidsinnvandringa og i dei aller fleste kommunane i fylket er det innvandrarar frå Polen eller Litauen som utgjer den største gruppa Men det finnes også døme på kommunar som har ei anna type innvandring som Volda og Sunndal kor dei dominerande innvandrarnasjonane er Somalia og Eritrea

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Er-vi-klare-for-mangfaldet-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • God jul med kommunestatistikk - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Statistikk og analyser Nyheiter statistikk og analyser God jul med kommunestatistikk Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Trygve Grydeland Rådgivar 71 25 82 83 Mob 986 11 002 Send e post God jul med kommunestatistikk For fjerde året på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeida ei eiga statistikkpakke særleg retta mot kommunane i fylket Kommunestatistikken skal gi kvar enkelt kommune eit godt innblikk i korleis utviklinga er i eigen kommune innan sentrale samfunnsområder som til dømes folketalsutvikling næringsliv og sysselsetting I årets utgåve har vi i enda større grad enn tidligare forsøkt å setje kommunane inn i eit regionalt perspektiv Ein del statistikk er relativt sjølvforklarande medan andre må sjåast i samanheng med utviklinga i nabokommunane eller i eit regionalt perspektiv Dette er særleg innan befolkningsutvikling og sysselsetting Formålet med kommunestatistikken er å ha oppdatert og tilrettelagt informasjon om utvalte utviklingstrekk i dei enkelte kommunane i Møre og Romsdal seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Han fortel at statistikkpakken er spesielt utvikla med tanke på kommunane sitt planarbeid men at det og vil vere eit godt verkty for både media politikarar studentar og andre som ønskjer statistikkar og oppdatert informasjon om dei ulike kommunane i fylket I statistikkpakka finn du mellomanna kart over befolkningsutvikling i fylket folketalsutvikling i kommunen befolkningsframskrivingar utdanningsnivå i kommunen sysselsette etter næring også fordelt på kjønn hovudstraumar innan inn og utpendling pendling fordelt på næring sysselsette etter sektor og næring næringsstruktur og mykje anna spennande gjerne fordelt på kommune region fylke og landet Lenke til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/God-jul-med-kommunestatistikk (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Gode jobbar og eit utviklande fagmiljø - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ønskte å finne ut kva rolle byane spelar som drivkraft for den regionale utviklinga i fylket og kva som skal til for at Ålesund Molde og Kristiansund kan bli sterkare motorar i den regionale utviklinga Møreforsking skulle også peike på nokre innsatsområde der fylkeskommunen kan bidra til å gjere byregionane meir attraktive I kraft av sin storleik og urbanitet skulle vi vente at byane skåra betre enn andre kommunar på ei rekkje variablar som t d tilflytting innvandring kjønnsbalanse og kompetansenivå Rapporten viser at bykommunane i seg sjølve ikkje skåra spesielt høgt på desse variablane Men når ein trekker inn omlandskommunane blir dei urbane kvalitetane meir synlege Volda og Ulstein og til dels Ørsta går også igjen blant kommunar som gjer det bra på attraktivitet og kunnskapsintensitet noko som tydar på at det urbane i seg sjølv ikkje er så viktig som tilgang på kompetansekrevjande arbeid Dette er heilt i tråd med fleire nordiske studiar som viser at det viktigaste flyttemotivet for høgt utdanna er jobb Kva meiner så folk om dei tre byane sin attraktivitet Møreforsking spurte utflyttarar frå dei tre byane og tilflyttar til Ålesund Molde og Kristiansund frå inn og utland Informantane Møreforsking brukte meiner i grove trekk at dei tre byane i fylket er litt for snevre det skjer for lite og fleire er usikre på om det finst jobb til dei Samtidig vart positive sider som vakker natur friluftsmoglegheiter billige bustader enkelt kvardagsliv m m nemnt Fleire nemner ein fare for å stagnere i eit lite fagmiljø og at kunnskapskulturen er for snever Det viktigaste innsatsområdet i følgje Møreforsking bør vere å styrke kunnskapsmiljøa og dermed bidra til å skape ein meir attraktiv arbeidsmarknad Informantane som Møreforsking nytta meinte vidare at byane bør dyrke småbyfordelane framfor å prøve å konkurrere med storbyane om urbanitet Dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Gode-jobbar-og-eit-utviklande-fagmiljoe (2015-08-14)
  Open archived version from archive