archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner? - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kvinner Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar PDF dokument 1 16 MB Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner Ei av Møre og Romsdal sine største utfordringar er ein ubalanse i talet på kvinner og menn I aldersgruppa 20 39 år er det berre 90 kvinner pr 100 menn Rapport nr 52 Møreforsking Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar På denne bakgrunnen bestilte fylkestinget ei analyse av kva som er årsaken til at kvinner flyttar frå fylket og kva som kan gjerast for å få fleire kvinner mellom 20 39 år til å busette seg her Møreforsking som fekk oppdraget startar med å presisere at den skeive kjønnsbalansen i fylket i større grad skuldast ubalanse i tilflytting enn ubalanse i utflytting I rapporten har Møreforsking gått gjennom tidlegare forsking om kjønn flytting og regional utvikling To aspekt står sentralt i forskinga at perspektivet ein har på forholdet mellom kjønna har reelle konsekvensar for samfunnsutviklinga og ei åtvaring mot å fokusere på kvinner som verkemiddel for å auke folketalet Ein bør heller spørje seg kvifor kvinner skal flytte til Møre og Romsdal eller snarare til ein spesifikk kommune Møreforsking har valt ut tre kommunar i fylket og undersøkt korleis kjønn er adressert i rekrutteringsstrategiane deira Dei tre kommunane er Ålesund Sykkylven og Halsa og dei er valde fordi dei har veldig forskjellig utgangspunkt for å rekruttere kvinner og også ulike strategiar for korleis dei handterer spørsmålet om kjønn i utviklingsstrategiane sine Til tross for at dei tre kommunane fortel om ulike tiltak så er det likevel noko

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Korleis-gjere-fylket-attraktivt-for-kvinner (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fylkesstatistikken 2014 er klar - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  analyse Statistikk og analyser Nyheiter statistikk og analyser Fylkesstatistikken 2014 er klar Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Fylkesstatistikken 2014 er klar Mindre fråfall i vidaregåande utdanning svakare vekst i folketalet og mindre bruk av alkohol og tobakk hos ungdom er nokre av funna i den nye fylkesstatistikken Fylkesplansjef Ole Helge Haugen la fram funn frå Fylkesstatistikken 2014 for fylkestinget i dag Fylkesstatistikk 2014 vart presentert i dag 14 oktober av fylkesplansjef Ole Helge Haugen i samband med fylkestingssamlinga i Geiranger Statistikkheftet på 80 sider innheld eit breitt utval av informasjon om utviklinga i Møre og Romsdal Nokre hovudfunn er at fødselstalet held fram med å synke at talet på innvandrarar no har passert 10 prosent av dei som bur i fylket og at fleire bur åleine spesielt i byane Fylkesstatistikken er meint som eit kunnskapsgrunnlag for samfunnsaktørane som nok i år er meir aktuell

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Fylkesstatistikken-2014-er-klar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Statistikk og analyser Nyheiter statistikk og analyser Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Dokument Handelsanalyse MR fylke rapp 19082014 PDF dokument 5 80 MB Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal I tilknyting til arbeidet med ny senterstrukturplan har Asplan Viak utarbeidd ein handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal fylke Analysen viser omsetninga av ulike varegrupper samt handelsutvikling og handelsdekning på kommunenivå Vidare er det gjort analysar av forholdet mellom handelen i sentrum av dei tre største byane i høve til handelssentera utanfor bysentera Det er også gjort berekningar av behovet for nye handelsareal i kommunane fram mot år 2030 og kva nye store samferdselstiltak kan bety for handelsmønsteret Den største omsetninga skjer i byane Omsetninga i Ålesund Molde og Kristiansund utgjer over halvparten av omsetninga i fylket medan folkemengda berre utgjer 37 prosent av folketalet i fylket Desse kommunane har alle ein dekningsgrad på langt over 100 prosent for alle varegrupper I tillegg har Ulstein ein svært høg dekningsgrad Med unnatak for daglegvarer er det generelt lave dekningsgrader for kommunane rundt byane I perioden 2004 2012 er det registrert ein nedgang i marknadsdelen for sentrum i både Ålesund Molde og Kristiansund i høve til handelsområda utanfor bysentera dvs Moa Lingedalen Moldegård og Løkkemyra Nedgangen er spesielt stor for utvalsvarer som er typiske sentrums og kjøpesentervarer klede sko m v Det er også vist at daglegvarer utgjer ein relativt liten del av sentrumshandelen med ein marknadsdel på 16 prosent i Molde sentrum 14 prosent i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Ny-handelsanalyse-for-detaljvarehandelen-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lågt trykk på likestilling - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på likestilling Kvart år kjem Statistisk sentralbyrå SSB med ein oppdatert utgåve av Likestillingsindeksen Dette er dessverre ikkje eit barometer der Møre og Romsdal stikk av med bestemannsprisen Barometeret målar snarare lågtrykk i fylket vårt Men vi møter likevel statistikken med ein viss optimisme i år må vel resultata ha vorte betre Det er faktisk område innan likestillinga i Møre og Romsdal der vi finn ei positiv utvikling Det er først og frems når det gjeld delen av fedre som tek ut heile fedrekvota eller meir Denne delen har auka jamt dei siste åra frå 60 2 prosent i 2008 til 70 0 prosent i 2012 Dette er også over landsgjennomsnittet som i 2012 var 68 1 prosent Ein annan faktor der Møre og Romsdal kjem godt ut samanlikna med landet elles er kor stor del av barna i alderen 1 til 5 år som går i barnehage Denne delen er 92 5 prosent i Møre og Romsdal i 2012 mot 90 1 i landsgjennomsnitt same år På dei ti andre forholda som er målt kjem Møre og Romsdal framleis dårlegare ut enn landsgjennomsnittet Eit av områda der fylket heng mest etter er forholdet mellom menn og kvinner sitt utdanningsnivå Både blant kvinner og menn i Møre og Romsdal er det ein mindre del som har høgare utdanning enn landsgjennomsnittet men avviket er klart størst blant mennene I 2012 hadde 20 1 prosent av mennene i fylket vårt høgare utdanning mot 26 0 prosent i landsgjennomsnitt Eit anna område der Møre og Romsdal framleis har ei utfordring er kjønnsbalansen i næringsstrukturen Her har indeksscoren for Møre og Romsdal gått ned frå 0 54 i 2008 til 0 52 i 2012 I 2012 arbeidde 38 1 prosent av kvinnene innan helse og omsorgstenestene mot berre 5 4 prosent av mennene Motsett

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Laagt-trykk-paa-likestilling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utviklinga av detaljvarehandelen i Ålesund og Molde – ny rapport frå TØI - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i samanheng med kjøpesenteretableringar peikar rapporten også på andre strukturelle endringar som svekkjer sentrum Utvikling av nye storformat stormarknader og handelsparkar har ført til at tradisjonelle kjøpesenter er meir utsett enn tidlegare Varer som klede og sko som er typiske for sentrumshandelen har hatt større prisnedgang enn gjennomsnittet for varehandelen Handel med plasskrevjande varer møblar planter hageartiklar vert flytta ut av sentrum Folketilveksten skjer i hovudsak utanfor sentrum slik at befolkningstyngdepunktet vert flytta bort frå sentrum Bustadlokalisering utanfor sentrum gir etablering av nye handelsbedrifter lokalt Sjølv om denne utviklinga er i utakt med intensjonane i kjøpesenterforskrifta stiller rapporten likevel spørsmål ved om ho er udelt uheldig Til dømes kan lokale handelsetableringar føre til redusert transportomfang og meir bruk av miljøvennlege transportformer som sykkel og gange Om handelen i Ålesund og Molde seier rapporten følgjande Ålesund er den dominerande handelsbyen i fylket Av ei samla befolkning på 44 500 innbyggarar pr 1 januar 2012 budde vel 9 i sentrum Samla befolkningsvekst i perioden 2004 2012 var på 11 men berre 8 av denne veksten kom i sentrum I perioden 2004 2008 auka detaljvareomsetninga i kommunen med 28 4 men nesten ikkje noko av dette kom i sentrum Salet av såkalla plasskrevjande varer auka med heile 50 mest på varegruppene elektriske artiklar møblar byggevarer og bildelar Omsetninga i kjøpesentera på Moa steig med 30 særleg på grunn av utbygginga og samanslåinga av Stormoa og Moa Gård til AMFI Moa i 2008 Omsetninga i kjøpesentera i sentrum fall i same periode med over 6 I perioden 2008 2012 fall handelen i sentrum med 0 6 medan han steig med 20 utanfor sentrum I denne perioden var veksten for kjøpesentera berre halvparten så stor som for detaljvarehandelen totalt men kjøpesentera i sentrum hadde no same vekst som kjøpesentera på Moa Veksten for kjøpesentera forklarar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Utviklinga-av-detaljvarehandelen-i-AAlesund-og-Molde-ny-rapport-fraa-TOEI (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunestatistikken 2013 er tilgjengeleg! - Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Statistikk og analyser Nyheiter statistikk og analyser Kommunestatistikken 2013 er tilgjengeleg Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Kommunestatistikk Fylkesstatistikk RISS Folkehelsestatistikk Konjunkturbarometeret Temp Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Statistisk sett SPOR Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Kommunestatistikken 2013 er tilgjengeleg For tredje år på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket I år har denne statistikkpakka blitt oppdatert med ein rekke nye tema I tillegg til tema som har vore faste dei siste åra som folketalsutvikling sysselsetting og næringsliv kan ein no finne tal på til dømes bustadbygging og hushald kommunal planlegging samt ein presentasjon av publikasjonar som kan være til hjelp i kommuneplanprosessar Formålet med kommunestatistikken er å ha oppdatert og tilrettelagt informasjon om utvalte utviklingstrekk i dei enkelte kommunane i Møre og Romsdal seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Han fortel at statistikkpakken er spesielt utvikla med tanke på kommunane sitt planarbeid men at det og vil vere eit godt verkty for både media politikarar studentar og andre som ønskjer statistikkar og oppdatert informasjon om dei ulike kommunane i fylket Statistikkpakken tek spesielt føre seg områda folketalsutvikling flytting kjønnsfordeling utdanningsnivå pendling næringsstruktur arbeidsplassdekning sysselsetting bustadbygging type hushald og kommunal planlegging Nytt av året er at enkelte grafar som kan sjå kompliserte ut ved første augekast kjem med forklaring i PowerPoint versjonen av statistikken I tillegg har statistikkpakken fått eit grafisk løft med ny logo For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen sett i forhold til regionen fylket og landet med bakgrunnsdata Statistikken er innhenta frå offentlege

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser/Kommunestatistikken-2013-er-tilgjengeleg (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  nærare på to delinga på andre område som t d kjønn geografi tettstader og grisgrendte strok Endret 20 06 2013 Les meir Liten nedgang i fødselstala siste år Tal fødde i Møre og Romsdal gjekk ned siste året frå 2883 fødde i 2011 til 2833 i 2012 Samstundes gjekk talet på døde opp slik at fødselsoverskotet i 2012 vart redusert til 562 mot 653 i 2011 Endret 21 04 2013 Les meir Stadig fleire i Møre og Romsdal Møre og Romsdal har lagt bak seg endå eit år med solid befolkningsauke 2007 markerte året kor veksten starta og den har berre auka sidan I 2012 hadde vi ein folketilvekst på 2 776 personar eller 1 1 prosent Endret 07 03 2013 Les meir Folketalsauke pressar bustadbehovet Møre og Romsdal fylke passerer 260 000 innbyggarar i løpet av våren 2013 og veksten vil halde fram Utviklinga legg endå meir press på bustadbehovet i fylket seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Endret 04 02 2013 Les meir Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidde i 2011 for første gong ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket Denne pakken er no blitt oppdatert med dei nyaste tilgjengelege tala Her finn ein ei tettpakka samling av nøkkelinformasjon og statistikkar til dømes knytt til folketalsutvikling sysselsetting og næringsliv Endret 20 12 2012 Les meir Møre og Romsdal best i vest på reiseliv Stadig fleire besøker Møre og Romsdal Medan reiselivet for landet samla må registrere nærare status quo vaks talet på overnattingar i Møre og Romsdal med nær 6 prosent i perioden januar august Ikkje tilfeldig vi kan by på verdsattraksjonar seier Lillian Sæther Sørheim rådgivar reiseliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Publ 07 11 2012 Les meir Rekordhøge bustadprisar hemmar byutviklinga i Molde Dei rekordhøge bustadprisane i Molde sakkar folketalsveksten hemmar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  12 06 2012 Les meir Kart over den demografiske sårbarheita i kommunane Mange av kommunane i Møre og Romsdal har i dei siste åra opplevd god vekst i folketalet og mykje av denne veksten kjem av ein auke i innvandringa frå utlandet På trass av veksten kan fleire av kommunane seiast å vere sårbare når det gjeld demografisk utvikling Endret 10 05 2012 Les meir Trafikkulykker med personskade I perioden 2001 til 2010 var det i alt 6 272 trafikkulykker med personskade i Møre og Romsdal Av dei skadde eller drepne utgjorde personar i aldersgruppa 16 26 år om lag 40 prosent Endret 10 05 2012 Les meir Barnebarometeret 2012 Barn og unges miljø og helse 2011 er ein rapport frå Statistisk sentralbyrå SSB som presenterer ei kartlegging av barn og unge sine oppvekstvilkår Rapporten legg til rette for analyse av barn og unge sitt miljø og helseforhold og viser utviklinga over tid Endret 19 04 2012 Les meir Dobling i talet på innvandrarar i fylket innan år 2020 Statistisk sentralbyrå SSB har publiserte ein rapport som bereknar talet på innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i alle fylka og landet fram mot 2040 Endret 19 03 2012 Les meir Ny rapport har kartlagt eksporten frå norske regionar Rapporten Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller er laga på oppdrag frå Kommunal og regionaldepartementet Endret 28 02 2012 Les meir Pila peikar framleis oppover I det siste tiåret har folketalsauken i Møre og Romsdal vore heilt eventyrleg I 2001 var folketalsauken for fylket 45 personar Eit tiår seinare i 2011 var folketalsauken på 2 724 personar Endret 26 02 2012 Les meir I norgestoppen på eksport av sjømat Møre og Romsdal var i 2011 landets tredje største eksportfylke med eksport av tradisjonelle varer til ein verdi av 32 7 milliardar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive