archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturrabatt - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturrabatt Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kulturrabatt for ungdom Kulturkort for ungdom var eit prosjekt satt i gang av Kulturdepartementet men opphøyrde i 2015 frå staten si side Møre og Romsdal fylkeskommune valde å vidareføre Kulturrabatt for ungdom i eigen regi for 2015 Ordninga gir ungdom 25 prosent rabatt på kulturopplevingar ved ein del institusjonar til dømes kino og kulturhus Ordninga gjeld for ungdom i alderen 16 20 år På kino er aldersgrensa utivda til 15 20 år Det er gjort spesielle avtalar med ein del festivalar i fylket om større rabatt Til dømes er det avsatt kvoter med festivalpass på Jugendfest Midtsommerjazz Moldejazz og Vindmølle Larm Ungdom vil få kjøpt billettar med Kulturrabatt ved å vise gyldig legitimasjon Rabatten er personleg og kvar enkelt ungdom får difor berre kjøpe ein billett Rabatten kan ikkje brukast for skuleklassar Ordninga har eiga Facebookside Nye avtalar blir kunngjort der Ungweb no vert også brukt som profileringskanal Fylkeskommunen tar inn nye kommunar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturrabatt (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • UKM - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Ungdommens Kulturmønstring UKM UKM er eit nettverk av små lokale festivalar der ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar vidare til ei fylkesmønstring som representantar for sin kommune Kvart fylke sender i neste omgang ca 30 deltakarar til den nasjonale UKM festivalen i Trondheim Møre og Romsdal fylkeskommune har det overordna ansvaret for UKM i Møre og Romsdal som blir gjennomført av Møre og Romsdal Musikkråd UKM er ei av landets største offentlege satsningar på ungdomskultur og har blitt gjennomført på landsplan sidan 1987 Møre og Romsdal har vore med sidan starten UKM er inga konkurranse Juryen vel ut representantar vidare på grunnlag av originalitet kreativitet publikumskontakt og kvalitet og dei utvalgte deltakarane skal spegle breidda i den lokale mønstringa Premien for dei som går vidare er å få stå på ei enda større scene og treffe ungdom frå andre delar av landet Nokre får også mulegheit til å representere UKM som ambassadørar utanlands UKM har eigne nettsider For å kome til Møre og Romsdal sine nettsider klikk på bildet nedanfor På desse nettsidene vil du kunne finne dato og stad

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/UKM (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne Fylkesutvalet vedtok den 23 februar i sak U 14 15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn Frist for høyringa er sett til 15 april 2015 Endret 02 03 2015 Les meir Ta et tak 2014 2015 10 årsjubileum Norsk Kulturarv lanserer for 10 gong aksjonen Ta et tak med stønad på kr 1 200 000fra Stiftelsen UNI Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar Endret 07 01 2015 Les meir Funn i fonn og fjell seminar om arkeologiske funn i snøfonner Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til eit ope seminar om arkeologiske funn i tilknytning til snøfonner i høgfjellet Seminaret vil finne stad på Quality Hotel Alexandra i Molde den 29 januar 2015 kl 10 00 12 30 Endret 25 01 2015 Les meir Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 27 01 2014 sak U 1 14 med heimel i Plan og bygningslova 5 2 og 8 3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til høyring Høyringsfristen er sett til 3 april 2014 Endret 15 05 2014 Les meir Nettverksseminar 13 februar 2014 analyser av kulturmiljø og kulturlandskap I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 13 februar 2014 i Molde kl 10 00 Endret 06 02 2014 Les meir Nye midlar til lokale kulturminneplanar I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar Kvar kommune kan søke om inntil kr 100 000 Det er også muleg å samarbeide med andre kommunar museer eller andre kompetansemiljø Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet namn på deltakarar budsjett og finansiering og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7 februar Endret 03 01 2014 Les meir Fredingsvarsel for M B Tafjord Riksantikvaren har sendt ut varsel om oppstart av freding for M B Tafjord og to andre passasjerskip Dette er ein del av oppfølginga av fartyvernplanen frå 2010 der Riksantikvaren vil frede ulike fartykategoriar etter tur Denne gongen er det passasjerskip Fredinga skal ikkje vere til hinder for vidare drift av fartya Publ 08 09 2013 Les meir Nettverkseminar 24 april kontrollregistrering av SEFRAK og verdivurdering av bygningar I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 24 april i Molde kl 10 00 Endret 19 04 2013 Les meir Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet Møre og Romsdal fylkeskommune legg no i vinter opp til fem samarbeidsmøte med kommunane om lokalt og regionalt kulturminneplanarbeid Jens Peter Ringstad vil orientere om arbeidet med regional delplan leggje fram forslag til kart over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i dei ulike kommunane og be om innspel Kristoffer Dahle vil presentere arbeidet som fylkeskommunen gjer for å tilretteleggje for kommunane sine lokale kulturminneplanar Vi håpar også at møta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Helse Livsstilsgruppa Kommunane og dei frivillige organisasjonane er viktige samarbeidspartar for seksjonen Rådgiving og oppfølging av nettverket er ei viktig oppgåve i det daglege arbeidet Seksjonen gir også faglege råd om oppfølging av folkehelseloven Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Endret 25 06 2015 Les meir Folkehelseprofilane for 2015 er publisert Alle kommunane i fylket har no fått nye folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet Årets folkehelseprofilar har som hovudtema psykisk helse blant barn og unge Endret 25 03 2015 Les meir Folkehelsekoordinatorsamling 9 desember Møre og Romsdal fylkeskommune v seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet arrangerte samling for folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal den 9 desember 2014 på Vestnes Publ 18 12 2014 Les meir Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Tredje dag av Plankonferansen 4 6 november 2014 var ein workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Dette var ei oppfølging av kurset i mars i år om planarbeid statistikk analyse og konsekvensforståelse Endret 14 11 2014 Les meir Fylkeskulturkonferansen 2014 Samhandling mellom offentleg og frivillig sektor er hovudtema på dagskonferansen den 26 11 14 i Ålesund Endret 20 11 2014 Les meir Introduksjonsdag for folkehelsekoordinatorar 7 nye folkehelsekoordinatorar møtte til introduksjonsdag i Molde den 25 september 2014 Publ 25 09 2014 Les meir Ny og utvida rapport Ung på Sunnmøre Ein ny og utvida rapport under prosjektet Ung på Sunnmøre vart lagt fram under forskingsdagane 2014 Endret 23 09 2014 Les meir Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget Møre og Romsdal fylke har no fått ein overordna plan for det samla arbeidet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Spelemidlar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Spelemidlar Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv Kommunar idrettslag andelslag eller andre kan søkje om midlar til bygg og anlegg Det kan søkjast om stønad til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsaktivitet og som ikkje er hefta med kommersielle interesse Kven kan søke Kommunar fylkeskommunar idrettslag samvirkeføretak stiftingar eller andre samanslutningar Anlegget må vere med i det prioriterte handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet Kva kan det søkjast midlar til Det kan søkjast om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser For ordinære anlegg og rehabilitering minimumskostnad kr 150 000 For kart minimumskostnad kr 75 000 For nærmiljøanlegg minimumskostnad kr 50 000 Ordninga forenkla nærmiljøanlegg går ut frå søknadsperiode 2014 Søknadsfrist Til kommunen kvar enkelt kommune fastset eigen frist Til fylkeskommunen 15 januar hvert år Til departementet 15 mars Søknadsskjema og retningslinjer finn de på denne lenka 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket Tildeling av spelemidlar for 2012 vart handsama i Kultur og folkehelseutvalet tirsdag 04 06 2013 Med i overkant av 47 millionar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Spelemidlar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  dei ulike ordningane trykk HER Spelemidlar kan også nyttast til anlegg for friluftsliv For informasjon om spelemidlar sjå HER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Fylkeskommunen starta hausten 2013 eit arbeid samen med kommunane om å kartlegge og verdsette friluftslivsområder Miljøverndepartementet skriver i handboka for dette arbeidet For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker Håndboken er i hovedsak utarbeidet som en faglig veileder til bruk i det kommunale arbeidet med å kartlegge og verdsette slike områder i en kommune Håndboken anbefaler primært at prosessen integreres i kommunens arbeid med arealdelen til kommuneplanen og brukes som grunnlag i all arealplanlegging og virksomhetsarbeid for friluftsliv Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar Kultur og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte i overkant av kr 47 millionar i spelemidlar tirsdag 4 juni I den samanheng ønskjer fylkeskommunen å seie litt om utviklinga knytt til fordelinga av desse midlane Endret 14 06 2013 Les meir 1 4 millionar til skilting og merking av turløyper Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med Gjensidigestiftinga tildelt nærare 1 4 millionar kroner i støtte til skilting og merking av turløyper i fylket Av 14 søknadar har 12 nye prosjekt fått støtte Endret 21 05 2013 Les meir Lyser ut midlar til skilting og merking av turløyper I samarbeid med Gjensidigestiftelsen lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut midlar til merking skilting og gradering av turløyper på Vestlandet Fristen for å søkje er 15 februar Endret 01 02 2013 Les meir 1 5 millionar til skilting og merking av turløyper Møre og Romsdal fylkeskommune har

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Frivillig arbeid - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Frivillig arbeid I fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 2016 er det satt som mål at Frivillige lag og organisasjonar skal vere berekraftige og vere offensive i sine lokalsamfunn Kulturaktivitet og kulturoppleving er ein berebjelke for lokal identitet trivsel og utvikling Samstundes er det uråd å tenke seg kulturaktivitet utan frivillig engasjement Frivillig engasjement og innsats blir i stor grad teke for gitt og det er viktig at kommunane har ein gjenomtenkt frivilligpolitikk Det frivillige arbeidet bør ha gode rammer for å blomstre i lokalmiljøa og ha ei tydeleg rolle i kommunen som fellesskap Det vil vere viktig å arbeide for ein inkluderande profil og låge deltakaravgifter i frivillige lag og organisasjonar slik at flest mogleg kan delta For perioden 2013 2016 vil fylkeskommunen ta initiativ overfor kommunar og regionråd med ønskje om å få fram gode eksempel på god samhandling mellom frivillig og offentleg Fleire kommunar har utvikla frivilligplan og gjer gode grep for å legge til rette for frivillig arbeid Men vi har fortsatt eit stort utviklingspotensiale for å frigjere ressursane i frivililg sektor For tilskot til frivillige organisasjonar sjå http mrfylke no Tenesteomraade Kultur Kulturtilskot Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar Lotteri og stiftelsestilsynet skal fordele 1 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014 Endret 03 06 2014 Les meir Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar Kultur og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte i overkant av kr 47 millionar i spelemidlar tirsdag 4 juni I den samanheng ønskjer fylkeskommunen å seie litt om utviklinga knytt til fordelinga av desse midlane Endret 14 06 2013 Les meir 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket Tildeling av spelemidlar for 2012 vart handsama i Kultur og folkehelseutvalet tirsdag 04 06 2013 Med i overkant

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Frivillig-arbeid (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kreative næringar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kreative næringar Publ 01 06 2015 Les meir Vil du tene pengar på kreativiteten Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut 1 mill kroner i etablerartilskot øyremerka kreative næringar Nystarta bedrifter innafor kreativ næring kan søke støtte Endret 24 03 2015 Les meir Lyser ut 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Vi inviterer store og små prosjekt til å søkje støtte til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar i Møre og Romsdal Samla ramme er 1 5 mill kroner Søknadsfrist 20 april 2015 Endret 17 03 2015 Les meir Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar I løpet av våren blir det opna tre nye galleri for unge kunstnarar eitt i kvar av dei tre byane Kristiansund Molde og Ålesund Dei første utstillingane vil vere klar før sommaren Endret 05 03 2015 Les meir Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Endret 04 03 2015 Les meir Utlysing Frå gråpapir til galleri 2 gongs utlysing Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å gje unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri Endret 13 02 2015 Les meir Lyser ut kr 1 mill til nytt pilotprosjekt Frå gråpapir til galleri Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge lyser ut kr 1 000 000 til prosjekt Frå gråpapir til galleri Vi ønskjer å gi unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri der dei kan vise fram kunst talent produkt Endret 20 10 2014 Les meir Lyser ut startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive