archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturbyggmidlar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturbyggmidlar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kulturbyggmidlar Desentralisert ordning for lokale kulturbygg er delegert til fylkeskommunen frå Kulturdepartementet Tilskudd skal medverke til egna lokale og bygningar som gir rom for ulik kulturell verksemd Bygningane skal fungere som kulturelle møtestader for lokalmiljø og eller for ein region Midlene kan brukas til nybygg ombygging og modernisering av kulturhus men ikkje til ordinært vedlikehald eller drift Kven kan søkje Søkjar kan vere andelslag der alle som ønskjer det kan vere med kommunar stiftingar eller organisasjonar med demokratisk oppbygging Vilkår for at ein organisasjon kan søkje er at kommunen eller fylkeskommunen slår fast at utforming av bygget vedtekter og driftsplan gjer det til eit allment lokalt kulturbygg For andelslag og stiftingar skal vedtektene førehandgodkjennast av fylkeskommunen Søknaden skal gå gjennom kommunen Kva kan ein søkje om tilskot til Det kan søkjast om investeringstilskot til nybygg tilbygg ombygging av eksisterande kulturlokale og kjøp ombygging av andre lokale til kulturbygg Det blir ikkje gitt tilskot til erverv av grunn dekking av gjeld eller til utgifter til arbeid utanfor 1 m frå yttergrensa til anlegget Søknadsfrist Den enkelte kommune fastset eigen søknadsfrist Godkjendt søknad med vedlagt kommunal prioritering skal sendast fylkeskommunen innan 1 mars Det skal nyttast elektronisk søknadsskjema gjennom idrettsanlegg no lenke finn de her Retningslinjer finn de som pdf til høgre Ved innsending av rekneskap er det foretrukke at utbyggar og kommunen nyttar same skjema som for spelemidlar til idrettsanlegg Til høgre finn de lenke til skjema på Kulturdepartementet sine nettsider Til høgre under Snarvegar finn de nyttige lenker for arbeid med kulturbygg Musikkutstyrsordninga Norsk kulturråd sine støtteordningar Rettleiarar for universell utforming

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturbyggmidlar (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Kulturtilskot - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturtilskot Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Driftstilskot Prosjekttilskot Friluftslivstilskot Reknes Hospitalfond Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Pressebilete Kulturtilskot Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal medverke til å stimulere frivillig engasjement mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket Tilskotsmidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir behandla administrativt etter retningsliner vedtekne av kultur og folkehelseutvalet Tilskotsmidlar frå statlege ordningar blir behandla i tråd med dei retningsliner som er gitt for dei forskjellige ordningane Når det gjeld søknadsfrister og søknadsskjema viser vi til dei forskjellige tilskotsordningane Tilskotsmidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune kulturtilskot til frivillig verksemd frivillige organisasjonar Driftstilskot Prosjekttilskot konsertstøtte prosjekttilskot utviklingstiltak og tilskot til større idrettsarrangement Tilskotsmidlar frå statlege ordningar Reknes

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturtilskot (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Pressebilete - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Pressebilete Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Bilete Kultursekken Bilete fysisk aktivitet Pressebilete Her finn du pressebilete frå ulike delar av verksemda til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Pressebilete (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesveg - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vegvesen og andre aktørar Programmet gjeld i ein tiårs periode og gjev føringar for når fylkesvegprosjekta skal realiserast Investeringsprogrammet er delt inn i programområder som mindre utbetringar gang og sykkelveg trafikktrygging osb Kart over samferdslesystemet i fylket Sakshandsamarar infrastruktur Saksbehandler kart 16 83 MB Setter inn beredskapsferje i Todalen Gjenoppbyggingen av fv 671 vil kunne ta flere uker Derfor henter Statens vegvesen inn en midlertidig ferjekai fra Skodje og setter inn beredskapsferje Det vil antakelig ta mellom en og to uker å få denne løsningen på plass Endret 05 09 2013 Les meir Opning av andre byggetrinn Røyr Hellesylt Onsdag 21 august vart det andre byggesteg av rassikringsprosjektet Røyr Hellesylt offisielt opna Trass dårleg ver var det godt frammøte både frå lokalbefolkninga og presse Noko som syner betydinga av prosjektet Endret 22 08 2013 Les meir Invitasjon til regionale samferdselsmøte I samband med plan og økonomiarbeid i samferdselssektoren inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen til tre regionale møte i oktober og november 2013 Endret 06 09 2013 Les meir 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking Fylkestinget vedtok tysdag å løyve 40 millionar kroner ekstra til dekklegging og vegoppmerking av fylkesvegar i 2013 Endret 24 04 2013 Les meir Vil påverke samferdselsprosjekta Ungdom i Midt Noreg vil ha meir medverknad på samferdselsprosjekt No utfordrar dei politikarar og fagmyndigheter til dialog Endret 30 05 2013 Les meir Staten vil ikkje dekkje kostnadar knytt til raset i Todalen I samband med raset i Todalen 31 juli 2013 søkte Møre og Romsdal fylkeskommune om eit statleg bidrag Avslaget frå Staten er skuffande seier assisterande samferdselssjef Magne Vinje Publ 17 03 2014 Les meir Etterslep på fylkesvegnettet har auka til 5 6 milliardar kroner Da Møre og Romsdal fylkeskommune overtok ansvaret for vegnettet i 2010 var kostnadane knytt til forfall på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Fylkesveg (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Planer og strategiar - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkeskommunen er ein stor vegeigar men samferdsle er meir enn berre bilveg Vi må sjå transportsystemet som ein heilskap der kollektiv sykkel gange ferje fly sjø tog og veg inngår og lage planer og strategiar for korleis dette systemet best kan utviklast for å vere til gagn for flest mogeleg i framtida Dette gjer vi saman med staten sine underliggande etatar nabofylker kommunane interesseorganisasjonar og gjennom internasjonalt arbeid Hovudmål samferdsel 2013 2022 Fremme regional utvikling og robuste bu arbeids og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt tilgjengeleg sikkert og miljøvennleg transportsystem Resultatmål 1 I samarbeid med kommunar og andre skal kollektivdelen aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektivt både i og mellom fylka 2 Barrierane ferjestrekningane representerer skal byggast ned gjennom auka og tilpassa kapasitet fleire døgnopne samband betre regularitet og enklare betalingsløysingar 3 Transportsystemet skal utviklast og haldast ved like slik at det blir differensiert men effektivt tilgjengeleg og trafikksikkert og har tilstrekkeleg standard for alle typar trafikantar 4 Ferjestrekningar skal på sikt avløysast av bru eller tunnelløysingar der det er samfunnsøkonomisk forsvarleg teknisk mogleg og der effektane er særs positive for utvikling av robuste bu arbeids og serviceregionar 5 Møre og Romsdal fylkeskommune

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Planer-og-strategiar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kollektivtransport - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Kollektivtransport Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Ferje Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kollektivtransport Fram i Møre og Romsdal fylkeskommune si viktigaste oppgåve er å gi innbyggjarane ii fylket eit godt kollektivtilbod med buss båt og fylkesvegferjer Fram planlegg bestillar og samordnar kollektivtrafikken i fylket I nye kontraktar for buss ferje og hurtigbåt har vi også ansvar for marknadsføring av tilbodet All operativ drift blir utført av ulike operatørselskap som køyrer på kontrakt for Fram innanfor same billett og prissystem Andre oppgåver Fram er også involvert i etablering og drift av kollektivtransportterminalane i fylket ruteopplysningstenesta 177 utviklinga av nye kollektivtransporttilbod godstransport og infrastruktur for veg fly farleier og hamner Fram er forvaltningsorgan for løyver etter yrkestransportlova og gjer vedtak om skoleskyss etter opplæringslova Vi legg til rette for å frakte skoleelevane som har rett på gratis skyss til og frå skolen kvar dag Kontaktpersonar Rolf Stavik Rådgivar 71 25 87 49 Mob 911 70 041 Send e post Frode Kvalheim Rådgivar 71 25 86 79 Mob 930 63 780 Send

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Kollektivtransport (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  både grunnskole og vidaregåande skole Skoleskyssordninga dekker ikkje Transport i forbindelse med til dømes ekskursjonar andre aktivitetar i skoletida samt utplassering i ungdomskole Skyss av elevassistentar Reiser på ferie og fridagar Ver merksam på Ved varig endring av reisestrekninga di så må gi beskjed til skolen Skolen eller kommunen kan ha eigne reglar for skoleskyss og førebels skyss Delt bustad Elevar som bur hjå foreldre med delt omsorg kan ha rett på skyss til to adresser Eit barn har delt bustad når det bur tilnærma like mykje på begge stade Det krevst ikkje absolutt 50 50 omsorgsdeling men delt bustad skal vere reell og dokumenterast ved avtale Samværsordning gjev ikkje skyssrett Kopi av avtale leverast på skolen saman med søknadsskjema om skoleskyss Linkar til skjema finn de til høgre under dokumenter Utrekning av avstand Avstanden mellom bustad og skole vert rekna etter kortaste farbare veg frå dør til dør Kartgrunnlaget er frå Statens Kartverk og opplysningar om skolar og lokalisering av desse er innhenta frå kommunane Ved måling skal fylkeskommunen si digitale utrekningsteneste nyttast Gislink er godkjent som måleverktøy ved skoleskyss http skoleskyss stfk no Dersom du ikkje finn di adresse på kartet kan du merke huset med eit punkt og slik berekne avstanden mellom bustad og skole Vær merksam på at det kan skje feil i måling av avstand pga manglar i kartgrunnlaget Tilrettelagt skyss Elevar med varig eller mellombels funksjonshemming skade eller sjukdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand Fylkeskommuen gjer vedtak i slike saker etter at vi har motteke tilråding frå sakkunnig og informasjon frå skolen Det er viktig at sakkunnig nyttar skjema utarbeidd av fylkeskommunen Skolane sender sakkunnigerklæring saman med skjema for skyssinformasjon vidare til fylkeskommunen Vi handsamar søknadar så raskt som råd og iverkset skyss etter at vi har motteke nødvendige opplysningar Vidaregåande skolar har vedtaksmynde i inntil 8 veker Grunnskoleelevar med funksjonshemming kan ha rett til tilrettelagt skyss til og frå SFO Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane Vi gjer merksam på at Opplæringslova ikkje gjev skyssrett dersom eleven har tilbod om leksehjelp eller mottek eit avlastningstilbod før og etter skoletid Søknader Søknader om skoleskyss vert levert til skolane Link til skjema Spørsmål som gjeld skoleskyss kan sendast elektronisk til skoleskyss mrfylke no Kontaktforum Saman med representantar frå skolane og Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen deltek samferdselsavdelinga i eit kontaktforum for å få ei best mogleg skoleskyss ordning for elevar ved vidaregåande skolar Les meir her Innmelding av skoleskyss for 2015 2016 Dokumenta som er sendt ut i forbindelse med innmelding av skoleskyss 2015 2016 har vi lagt ut her Trykk på lenkene under for å laste ned informasjon og skjema Endret 18 05 2015 Les meir Innmelding skoleskyss 2014 2015 Dokumenta som er sendt ut i forbindelse med innmelding av skoleskyss 2014 2015 har vi lagt ut her Dokumenta finn du til høgre på nettsida Endret 07 05 2014 Les meir Skoleskyss med hurtigbåt og buss frå Todalen Frå mondag 19 august og fram til ein køyrbar veg er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Trygt heim for ein 50-lapp - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Trygt heim for ein 50 lapp Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Trygt heim for ein 50 lapp Trygt heim for ein 50 lapp er eit tilbod retta mot ungdomsgruppa då denne er sterkt utsett for trafikkulukker og då spesielt helgeulukker Fylkestinget har med å innføre denne ordninga eit sterkt håp om å få til ein reduksjon i talet på ulukker der ungdom er involvert Målsettinga med ordninga 1 Trafikktryggleik få ungdom trygt heim på kvelds nattestid 2 Gi ungdom i distrikta eit minste transporttilbod 3 Gi ungdom gode vaner i høve kollektivtransport Rutene vil ha fast avgangstid og gå ut i frå faste stader Turane blir køyrde som ei rute Rutene vil ha har klare avgrensingar for kva område dei dekkjer men er likevel fleksibel ved at det kan køyrast inntil 3 km utanfor den fastsatte rutetraseen Dette betyr at passasjerane blir køyrt så nær heimen som eit rasjonelt transportopplegg kan tillate Ved køyring utover 3 km frå den fastsatte rutetraseen vil passasjeren måtte betale ordinær drosjetakst for denne delen Turane må tingast på førehand innan eit nærare angitt klokkeslett og vil berre bli køyrde om det er førehandstingingar Turane tingast ved dei lokale drosjesentralane Organisering av arbeidet med innføring av ordninga i fylket Arbeidet med å førebu ordninga i fylket har vore eit samarbeid mellom samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Rauma Taxi Fylkestryggingsutvalet og Noregs Taxiforbund i Møre og Romsdal Innføringa av ordninga i nye områder skjer i nært samarbeid med kommunane ungdomsråda og dei lokale drosjesentralane Gjev økonomisk støtte til Gåbuss prosjekt Gåbussprosjekta ved Spjelkavik barneskole og Solevåg skule får økonomisk støtte med inntil 4500 kroner frå fylkestrafikktryggingsutvalet Endret 27 09 2013 Les meir Unngår

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Trygt-heim-for-ein-50-lapp (2015-08-14)
  Open archived version from archive