archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eldrerådet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Eldrerådet Eldrerådet er eit lovpålagt rådgjevande organ som etter fylkestingsvedtak skal ha 7 medlemer 5 av medlemene skal vere alderspensjonistar busett i fylket og skal fortrinnsvis veljast etter framlegg frå fylkesomfattande organisasjonar Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom pensjonistane Møteplan og saksframlegg finn du

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Eldreraadet (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fagskolestyret - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politikk Politiske organ Fagskolestyret Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Medlemer Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Fagskolestyret Fagskolestyret er det øvste organet for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Styret har ansvaret for å drifte og utvikle fagskoletilbodet i samsvar med føremålet for fagskolen Styret har ansvaret for at opplæringa ved studiestadene til fagskolen er i samsvar med lover og forskrifter som gjeld for verksemda og at tilbodet er i samsvar med godkjenninga frå NOKUT Styret har ansvaret for det fysiske og psykiske arbeids og læringsmiljøet til tilsette og studentar Fagskolestyret har 7 medlemar med røysterett med personlege varamedlemar Styret skal ha slik samansetjing leiar i Utdanningsutvalet ein representant frå Regional og næringsutvalet leiar og nestleiar i Yrkesopplæringsnemda og tre representantar frå næringslivet oppnemd av Yrkesopplæringsnemda Studentar og tilsette skal ha to representantar kvar med møte tale og forslagsrett for Fagskolestyret Leiar er Bjarne S Elde nestleiar er Paul Gustav Remøy Møteplan og saksframlegg finn du her http mrfylke no Politikk Moeteplan Kontaktpersonar Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fagskolestyret (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkestrafikktryggingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Fylkestrafikktryggingsutvalet Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU er oppnemnt av samferdselsutvalet FTU har eit spesielt ansvar for å følgje opp vegtrafikklova sin paragraf 40a FTU står bak dei handlingsplanane for trafikktrygging som vert laga her i Møre og Romsdal Det vert laga ein strategiplan for kvar 4 årsperiode så vel som årlege planer FTU har eit godt samarbeid med dei andre trafikktryggingsaktørane i fylket slik

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fylkestrafikktryggingsutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kontrollutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Reglement Kva gjer kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Kontrollutvalet Kontrollutvalet skal på vegne av fylkestinget førestå det løpande tilsynet med forvaltninga i fylkeskommunen og rapporterer til fylkestinget om resultatet av arbeidet sitt Møteplan og saksframlegg finn du her http mrfylke no Politikk Moeteplan Kontrollutvalet har sjølvstendig tilrådingsrett til fylkestinget i saker som vedkjem oppgåvene til kontrollutvalet og i saker om val av revisjonsordning og revisor Kontrollutvalet kan ikkje instruerast i sine oppgåver av andre enn fylkestinget og har ei uavhengig stilling i organisasjonen i høve til administrasjonen og andre folkevalde organ I forskrift om kontrollutval er det gitt reglar om val samansetjing saksbehandling og arbeidsoppgåver for kontrollutvalet Kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylke har 5 medlemer som er valde av fylkestinget Ingen av medlemene kan ha andre ombod eller vere tilsett i Møre og Romsdal fylke Kontrollutvalet er eit kollegialt organ og utøver tilsyns og kontrollfunksjonen i møte Kontrollutvalet skal ha eit eige sekretariat som skal sjå til at saker o a som kontrollutvalet får seg førelagt er forsvarleg utgreidde koml 77 nr 10 Fylkestinget har fastsett eit reglement for organisasjon og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Likestillingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Stemmerettsjubileet 2013 Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Likestillingsutvalet Likestillingsutvalet er eit rådgjevande organ for fylkesutvalet Likestillingsutvalet har fem medlemer og blir oppnemt av fylkestinget Likestillingsutvalet skal arbeide for likestilling mellom kvinner og menn på alle område Utvalet skal også arbeide for likestillingsrettane til funksjonshemma inn vandrarar og andre grupper når dette synest nødvendig Møteplan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Likestillingsutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Miljøutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  miljøomsyn på alle fagområda som fylkestinget har mynde over Utvalet behandlar saker innan områda biomangfald friluftsliv forureining planlegging for ei berekraftig utvikling klima alternativ og fornybar energi Møteplan og saksframlegg finn du her http mrfylke no Politikk Moeteplan Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26 01 2015 følgjande vedtak I medhald av plan og bygningslova 8 3 legg fylkesutvalet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Miljoeutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plannemnd for byggjeprosjekt - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnda er fylkeskommunen sitt politiske styringsorgan for programmering planlegging og gjennomføring av større byggjeprosjekt i samsvar med regelverket for saksgangen i fylkeskommunale byggjeprosjekt Plannemnda har 3 medlemer Anne Dyb Liaaen H leiar Steve Runar Kalvøy Frp og Eva Vinje Aurdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Plannemnd-for-byggjeprosjekt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plannemnd for samferdselsutbygging - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Plannemnd for samferdselsutbygging Plannemda er eit rådgjevande utval og skal bistå samferdseslutvalet i oppfølging av plan og prosjektarbeid Plannemda skal delta i planlegging og oppfølging av særleg dei store fylkesvegprosjekta For kvart prosjekt gjeld dette t d kommunedelplan reguleringsplan vegstandard trasear finansiering og framdriftsplan Nemda skal haldast orientert om framdrifta av prosjekta og skal kome med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Plannemnd-for-samferdselsutbygging (2015-08-14)
  Open archived version from archive