archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forfall - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  grunn ikkje kan møte skal i god tid melde frå og gje opplysning om forfallsgrunnen Forfall til fylkestinget Fylkestinget sine medlemer og varamedlemer som blir innkalla plikter å møte med mindre dei har gyldig forfall jfr Kommunelova 40 nr 1 Ein medlem eller innkalla varamedlem som av lovleg grunn ikkje kan møte i fylkestinget skal i god tid skriftleg melde frå til fylkesordføraren og gje opplysning om forfallsgrunnen Forfallmeldingar skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Forfall (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Spørsmål og interpellasjoner - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  spørsmål Interpellasjonar må meldast skriftleg og vere komne fram til fylkesordføraren seinast 14 dagar før fylkestingsamlinga tek til Interpellasjonar skal setjast opp på saklista under eigne saksnummer med høve for fylkestinget sine medlemer og andre til å ta del i ordskiftet på vanleg måte under same tingsamlinga Framlegg som blir sette fram i samband med interpellasjonsordskifte kan fylkestinget med vanleg fleirtal gjere vedtak om å ta opp til førehaving Spørsmål

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Spoersmaal-og-interpellasjoner (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Framlegg - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  For fylkesting og fylkesutval Framlegg kan berre fremmast av møtande medlemer og varamedlemer dersom ikkje særlege lovføresegner gjev andre rett til å gjere framlegg Framlegget skal vere skriftleg på nynorsk og sendast på e post til utvalssekretær Framlegget kan vere munnleg dersom det går ut på at nokon skal veljast eller tilsetjast eller at saka som er under førehaving skal utsetjast sendast attende til fylkesutvalet eller anna fylkeskommunalt organ eller

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Framlegg (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  objektivt grunnlag uten påvirkning av utenforliggende hensyn Kommunal og regionaldepartementet har utarbeidet en ny veileder om inhabilitetsreglene som gjelder for kommunesektoren Departementet gir i veilederen en særlig omtale av de nye skjerpete reglene om inhabilitet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper Disse endringene trer i kraft 1 november i år Lovendringen er en del av regjeringens satsing

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Veileder-habilitet-i-kommuner-og-fylkeskommuner (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lover - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Forskrifter til kommunelova Stortingsrepresentantar frå fylket Lover Her finn de linkar til kommunelova forvaltningslova og offentleglova Kommunelova omhandlar kommunal organisering saksbehandling økonomisk forvaltning og reglar for kommunal planlegging Forvaltningslova omhandlar behandling av forvaltningssaker Loven regulerar i første rekke saksbehandlinga når det det vert teke beslutningar i den offentlige forvaltninga samt partane sine rettar under saksbehandlinga Of fentleglova sitt føremål er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Lover (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Forskrifter til kommunelova - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Møre og Romsdal fylkeskommune Politikk Handbok folkevalde Forskrifter til kommunelova Papirlause møter Reglement Godtgjersle Forfall Spørsmål og interpellasjoner Framlegg Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner Lover Forskrifter til kommunelova Stortingsrepresentantar frå fylket Forskrifter til kommunelova Her finn de gjeldande forskrifter til kommunelova fjernmøter og skriftlig saksbehandling tidsfrist for krav om lovlighetskontroll kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning kommunale og fylkeskommunale garantier revisjon

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Forskrifter-til-kommunelova (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Stortingsrepresentantar frå fylket - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Forskrifter til kommunelova Stortingsrepresentantar frå fylket Stortingsval Møre og Romsdal har 8 distriktsmandat og 1 utjamningsmandat tilsaman 9 representantar på stortinget i inneverande periode Følgjande er valt inn på Stortinget for Møre og Romsdal i perioden 2013 2017 Ved stortingsval er landet delt inn i 19 valdistrikt som tilsvarer fylka inkludert Oslo kommune som er eige fylke Det skal veljast 169 representantar til Stortinget Fordeling av representantplassar fylka imellom skjer på grunnlag av innbyggjartal og areal i kvart fylke Kvar innbyggjar tel 1 poeng mens kvar kvadratkilometer tel 1 8 poeng Av dei 169 representantane blir 150 valt som distriktsrepresentantar mens 19 mandat blir valt som utjamningsmandat Departementet fastsett kvart 8 år talet på representantar for kvart fylke Ved kandidatkåringa tel ein først berre dei navna som står som nr 1 på stemmesedlane Den som får flest stemmer ved denne opptellinga blir valgt Deretter tel ein dei som står som nr 2 på stemmesedlane Den kandidaten som får flest stemmer når ein legg saman resultata frå begge opptellingane og ser bort fra den som alt er valgt blir valgt Slik held ein fram til alle kandidatar er valt For at veljarane sine endringar på stemmesedlane skal ha verknad på personvalget

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Stortingsrepresentantar-fraa-fylket (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kontrollutvalet - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  forvaltninga i fylkeskommunen og rapporterer til fylkestinget om resultatet av arbeidet sitt Kontrollutvalet har sjølvstendig tilrådingsrett til fylkestinget i saker som vedkjem oppgåvene til kontrollutvalet og i saker om val av revisjonsordning og revisor Kontrollutvalet kan ikkje instruerast i sine oppgåver av andre enn fylkestinget og har ei uavhengig stilling i organisasjonen i høve til administrasjonen og andre folkevalde organ I forskrift om kontrollutval er det gitt reglar om val samansetjing saksbehandling og arbeidsoppgåver for kontrollutvalet Kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylke har 5 medlemer som er valde av fylkestinget Ingen av medlemene kan ha andre ombod eller vere tilsett i Møre og Romsdal fylke Kontrollutvalet er eit kollegialt organ og utøver tilsyns og kontrollfunksjonen i møte Kontrollutvalet skal ha eit eige sekretariat som skal sjå til at saker o a som kontrollutvalet får seg førelagt er forsvarleg utgreidde koml 77 nr 10 Fylkestinget har fastsett eit reglement for organisasjon og saksbehandling i kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune som nærare regulerer verksemda i kontrollutvalet og tilhøvet til fylkesrevisjonen og kontrollutvalssekretariatet Sjå reglementet til høgre Kommunaldepartementet gav i 2011 ut Kontrollutvalsboka som gjer grundig greie for alle sider ved kontrollutvalets verksemd val samansetting plass i fylkeskommunen arbeidsoppgåver m m Boka

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive