archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fylkesrevisjonen - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Revisjonsstandardar Årsrapportar Rekneskap Budsjett Tips til kontrollutvalet Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen utfører lovfastsette tilsyns og kontrolloppgåver retta mot den del av verksemda i Møre og Romsdal fylke som er underlagt fylkestinget Fylkesrevisjonens formål er samanfallande med den øvrige fylkeskommunale verksemda vi ønskjer å medverke til at Møre og Romsdal fylke sitt tenestetilbod til innbyggjarane i fylket blir så godt som mogleg Som serviceetat skal våre tenester medføre forbetringar i tenesteytinga som betre rutiner eller endra ressursbruk Samstundes skal vi stadfeste om økonomiforvaltninga er i orden og at dei økonomiske midlane er forvalta på ein forsvarleg måte Den uavhengige stillinga fylkesrevisjonen har i Møre og Romsdal fylke skal sikre at tilsyns og kontrollarbeidet er truverdig og dermed skape tillit til at økonomiforvaltninga er i samsvar med føresetnadene Arbeidsområdet vårt omfattar både finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon Fylkesrevisjonen representerer eit breitt fagleg miljø med registrerte revisorar operasjonelle revisorar høgskolekandidatar og tilsette med akademisk utdanning Fylkesrevisjonen legg vekt på å ha god kompetanse innan revisjonsformene fylket har behov for Informasjon om norsk kommunal fylkeskommunal revisjon finn du på heimesidene til Norges Kommunerevisorforbund som og har peikarar til ei rad andre heimesider til revisororganisasjonar andre lands kommunalrevisjon m v Kontaktpersonar Bjarne Dyrnes Leder Mob 918 77 252

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Fylkesrevisjonen (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Tips til kontrollutvalet - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er det ulike måtar å seie frå om tilhøvet på Ein måte er å ta kontakt med kontrollutvalet anten til kontrollsjefen eller direkte til eit av medlemene i kontrollutvalet Oversikt over medlemene med epostadresser og telefonnummer finn du her Normalt vil det bli føresett at du kan sansynleggjere at det tilhøvet du tek opp har skjedd Du har ikkje krav på å få tilbakemelding om på kva måte tipset blir følgd opp eller resultatet av oppfølginga Tips om lovbrot er det gjort unntak for innsyn i frå andre etter offentleglova 24 slik at du er sikra anonymitet i slike tilfelle Dersom du meiner eit vedtak i fylkeskommunen er ulovleg kan du gi melding til kontrollutvalet Grunngi kvifor du i tilfelle meiner det Merk at i visse tilhøve er ikkje kontrollutvalet rette organ Kontrollutvalet kan ikkje ta opp politiske spørsmål eller overprøve det formålstenlege i politiske avgjerder Klage over enkeltvedtak etter forvaltningslova 28 2 ledd skal sendast til Klagenemnda i fylkeskommunen Les elles det som står under fanen Tilsyn og kontroll ovanfor Varsel om kritikkverdige tilhøve frå tilsette i fylkeskommunen etter arbeidsmiljølova 2 4 skal etter fastsett prosedyre meldast til næraste overordna i linja ev verneombod eller tillitsvalt Rutinen er skildra

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Tips-til-kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Konkurransar - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  må leverandøren vere brukar hos Mercell Alle tilbod skal leverast elektronisk via Mercell portalen innan tilbodsfristen For seint innkomne tilbod vil bli avvist Er du ikkje bruker hos Mercell eller har du spørsmål knytta til funksjonalitet i verktøyet for eksempel korleis du skal gi tilbod ta kontakt med Mercell Support på tlf 21 01 88 60 eller på e post til support mercell com Elektronisk signatur kan skaffast på www

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Konkurransar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Verksemder omfatta av regelverket - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til leverandørar Rammeavtalar Verksemder omfatta av regelverket Kva for verksemder som er omfatta av forskrifta følgjer av forskriftas 1 2 Bakgrunnen for dette er at det offentlige ikkje i same grad som private er utsett for marknadskreftene når dei tek sine avgjersler Forskrifta skal derfor sikre at det offentlige vel sine leverandørar på en måte som sikrar mest mulig effektiv ressursbruk samtidig som leverandørane vert likebehandla Stat fylkeskommune og kommunar Reglane omfattar for det første alle etatar og organ i staten fylkeskommunane og kommunane Dette gjeld for eksempel skoler og bibliotek Offentlig rettslige organ Forskrifta omfattar også offentlig rettslige organ Dette er organ eller verksemder som er organisert som eigne rettssubjekt for eksempel aksjeselskap eller stiftingar og som står i et nær tilknyting til det offentlige For å omfattast av forskrifta må organet tene ålmentas behov og at det ikkje er av industriell eller forretningsmessig karakter Organet må vidare være et sjølvstendig rettssubjekt og i hovudsak være kontrollert eller finansiert av andre offentlige myndigheiter eller offentlig rettslige organ Kontaktpersonar Arnt Ove Hol Innkjøpssjef 71 25 89 20 Send e post Torgeir Riksfjord Rådgivar 71 25 89 32 Mob 920 30 436 Send e post Jorid Nerland Rådgiver 71 25 88

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Verksemder-omfatta-av-regelverket (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Anskaffingsregelverket - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og likebehandling Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmenta har tillit til at offentlige anskaffingar skjer på ein samfunnstenlig måte De grunnleggande prinsippa i lovens 5 gjelder for alle anskaffingar omfatta av lova uavhengig av anskaffingas verdi kva som skal anskaffast og av anskaffingsprosess I FAD sin veileder pkt 5 1 er det gjort greie for innhaldet i de grunnleggande prinsippa Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA er siden 1 januar 2007 gitt mynde til å sanksjonere mot ulovlig direkte anskaffinga ved å ilegge overtredelsesgebyr Gebyrets størrelse kan være inntil 15 prosent av anskaffingas verdi I lov om offentlige anskaffelser 7b første ledd er ei ulovlig direkte anskaffing definert som en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskriften gitt i medhold av loven Grunnleggande krav og prinsipp Dei grunnleggande prinsippa i lovens 5 gjelder for alle anskaffingar omfatta av lova uavhengig av anskaffingas verdi kva som skal skaffast og av anskaffingsprosessen Prinsippa i FAD sin rettleiar pkt 5 1 er det gjort greie for innhaldet i de grunnleggande prinsippa Konkurranse Likebehandling Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forretningsmessighet Forholdsmessighet Forutberegnelighet Kontaktpersonar Arnt Ove Hol Innkjøpssjef 71 25 89 20 Send e

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Anskaffingsregelverket (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kontraktar - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ei klar anbefaling til Oppdragsgivar om å bruke balanserte kontraktsvilkår eller standardkontraktar dersom disse finnes Foa 3 11 seier at Oppdragsgivar som hovudregel skal bruke framforhandla og balanserte kontraktsstandardar ved inngåing av kontraktar Standardavtalene som i dag går under namnet Statens standardavtaler SSA vart i sin tid utforma av Statskonsult men forvaltast i dag av Difi Kontaktpersonar Arnt Ove Hol Innkjøpssjef 71 25 89 20 Send e post Torgeir Riksfjord

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Kontraktar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Offentlighet - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av 2006 05 19 nr 16 trådde i kraft 1 januar 2009 Det sentrale formålet med lova er å styrke retten til innsyn i forvaltningas saksdokument Utgangspunktet er at forvaltningas dokument er offentlege dvs at ålmenta kan krevje innsyn Prinsippet om meroffentlighet vert praktisert i fylkeskommunen Det vil si at det alltid skal vurderast om det skal opnast for innsyn i opplysningar dokument saker som kan unntakast frå innsyn Tilbod og anskaffingsprotokoll i offentlege anskaffingar blir inntil val av leverandør er bestemt unntatt offentlighet jf offentleglova 23 Ved begjæring om innsyn er oppdragsgivar forplikta til å gjere ei eiga vurdering av krav om innsyn opp mot reglane i lovverket Det skal ikkje gis innsyn i opplysningar underlagt taushetsplikt fastsett i lov eller forskrift jf offl 13 I samband med anskaffingar er dette mest aktuelt i forhold til eventuell skjerming av tekniske innretningar og framgangsmåtar samt drifts og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig avgjernad å hemmelighalde forretningshemmeligheter jf foa 3 6 jf forvaltningsloven 13 Kva som kan vurderast som forretningshemmeligheter beror på ei konkret vurdering Tilbodets totalsum vil som hovudregel ikkje kunne unntakast ålmenta med heimel i foa 3 6 Einings og delprisar og utgreiing av metodar vil kunne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Offentlighet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Miljø og samfunnsansvar - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for at miljøomsyn er ivareteke ved inngåing av rammeavtaler Alle anskaffingar skal gjennomførast innanfor rammene til Møre og Romsdal fylkeskommune sine krav til helse miljø og tryggleik GRØNT FYLKE skal vere ein integrert del av organisasjonen sitt styringssystem Det betyr at miljøomsyn skal prege vår rolle som innkjøpar produsent byggherre og eigedomsforvaltar For å ivareta miljøkrava ved offentlige anskaffingar som er sett i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt dei føringane som fylket har sett i sin miljøpolicy har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ei innkjøpsprosedyre for å fylle miljøkrava på innkjøpsområdet Regjeringa la i juni 2007 fram handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlege anskaffingar Overordna mål i handlingsplana Anskaffelser i offentlig sektor bør skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter Miljø og etiske sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til eneffektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv For å sette handlingsplana i verk vedtok regjeringa å utarbeide ei treårig handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige sektor For å gjennomføre plana fikk fylkesmennene ansvar med å etablere ei styringsgruppe vere pådrivar og samordnar i handlingsarbeidet I Møre og Romsdal har Fylkesmannen ved assisterande fylkesmann Kjeld Brecke ansvar for å leie styringsgruppa Møre og Romsdal fylkeskommune ved innkjøpsseksjonen er utpeikt som knutepunkt Knutepunktet vil ha ansvar for den daglege drifta av prosjektet Som eit ledd i dette arbeidet skal det etablerast ein faglig støtteteneste eit knutepunkt i kvart fylke Knutepunktet skal vere eit kompetansesenter for å bistå kommunane med å oppnå regjeringens mål for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffingar Sjølv om dei miljømessige aspekt har hovudfokus i prosjektet vil knutepunktet også legge vekt på oppgavar knytta til leverandørutvikling og samfunnshensyn som etikk og universell utforming For utfyllande informasjon om Knutepunkt Møre og Romsdal gå på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Miljoe-og-samfunnsansvar (2015-08-14)
  Open archived version from archive