archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møte i fylkesutvalet – måndag 29. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fortløpande U 85 15 T 23 15 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2014 Offentleg tannlegevakt i Møre og Romsdal oversendingsforslag frå Åge Austheim Frp Tilrådinga samørystes vedteke U 86 15 T 26 15 Økonomirapportering pr 1 tertial 2015 oversendingsforslag frå Frank Sve Frp Tilrådinga samørystes vedteke U 87 15 T 27 15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 oversendingsforslag frå Steinar Reiten Krf Tilrådinga samørystes vedteke U 88 15 T 27 15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 oversendingsforslag frå Torleiv Rogne Uavh og Ingrid Opedal SV Tilrådinga samørystes vedteke U 89 15 T 39 15 Interpellasjon frå Ingrid Opedal SV om grøn finansforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune oversendingsframlegg frå Ingrid Opedal SV og Iver Nordseth V Tilrådinga samørystes vedteke U 90 15 T 40 15 Interpellasjon frå Steinar Reiten Krf om å erstatte diesel og gassferjer med el ferjer oversendingsframlegg frå Steinar Reiten Krf Tilrådinga samørystes vedteke U 91 15 Møteplan for fylkesutval og fylkesting 2016 Tilrådinga vedteke med tillegg U 92 15 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann feriefullmakt Tilrådinga samørystes vedteke U 93 15 Regional delplan for Ottadalsområdet framlegg til nytt offentleg ettersyn tredje gong Tilrådinga samørystes vedteke med eitt tillegg U 94 15 Regional plan for Dovrefjellområdet og Sunndaslfjella framlegg til offentleg ettersyn andre gong Tilrådinga samørystes vedteke U 95 15 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion Ny høyring av miljømål Tilrådinga samørystes vedteke U 96 15 Regionalt forskingsfond Midt Norge Årsrapport 2014 og Handlingsplan 2015 Tilrådinga samørystes vedteke U 97 15 Visningsløyve til Møre og Romsdal Tilrådinga samørystes vedteke U 98 15 Molde Idrettspark utviklingsplan Tilrådinga samørystes vedteke med eitt tillegg U 99 15 Framlegg om takstar for bompassering på Tresfjordbrua Tresfjorden og Vågstrandstunnelen Behandling Det vart lagt fram eit felles forslag frå utvalet Det vart votert

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-29.-juni (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Buss med viktig bodskap - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ut til å få si teikning på ein buss i nærleiken av skolen Bussen vart overrekt denne veka og det vart markert med kake og snorklipping på skolen Vinnarklassen fekk også bli med på den første køyreturen Vi tok ein prat med nokre av jentene i vinnarklassen Ideen til bussen var det Sofie som hadde ho hadde laga eit av fleire forslag i klassen Så hadde vi avstemming og ho vann fordi ho hadde den beste ideen Etterpå var vi fleire som samarbeidde om å lage den store teikninga som vi sendte inn til konkurransen Vil bruke belte Vi trur det er mange som vil legge merke til denne bussen seier klassen Dei seier at det er kjekt med ein buss som skiljer seg ut frå dei vanlege blåe Det er også stas at namna våre står bakpå seier ei av jentene Elevane seier at dei heretter vil prøve å huske å bruke setebelte på buss Vi skal i alle fall hugse det når vi tar akkurat denne bussen smiler dei Viktig å få inn gode vanar Tafjord i FTU seier at det er viktig å hugse at det også kan skje ulykker i buss Unge er som regel opplærde til og vant til å bruke belte i bil og vi vil at dei skal bli like flinke når dei tar bussen Vi kan ikkje hindre at det skjer ulykker men vi kan gjere noko for å minske skadane seier ho Tafjord seier vidare at ho trur dei minste barna tar på seg belte i bussen dersom dei får beskjed om det men at større ungdommar og vaksne kanskje er mindre flinke Dersom vi blir vant med å ta på beltet og får inn vanen vil det ikkje lengre vere tøft å sitte utan Det er viktig at dei som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Buss-med-viktig-bodskap (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ungdomspanelet utfordrar kommunane med film - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  25 87 21 Mob 900 13 983 Send e post Ungdomspanelet utfordrar kommunane med film Våren 2015 har ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidd med kommunereforma Som eit produkt av dette har ungdomspanelet laga ein film som forklarer tankane dei har når det kjem til kommunereforma og ungdomsmedverknad Bodskapet i filmen er at både særpreget og fellesskapet må bli vareteke i kommunereformarbeidet Ungdommane vektlegg òg kor viktig det er å involvere ungdommen i prosessen og at ungdommens innspel blir tatt på alvor Mange kommunar seier at dei vil ha dei unge si meining i kommunereformsaka og intensjonen er nok god men det er uheldigvis ikkje alltid det som blir realiteten Vi vil ikkje berre bli invitert til å sitte som tilhøyrarar i rommet men til å delta i diskusjonane rundt bordet seier leiar av ungdomspanelet Marcus Svenning For å synliggjere bodskapet om ungdomsmedverknad har ungdomspanelet produsert ei minnebrikke med namnet Opne døra for ungdom kor filmen er lagt ved Minnebrikka skal vi sende ut til alle kommunane i Møre og Romsdal som ei oppfordring til å inkludere oss unge i den vidare prosessen Dette er noko som også har også blitt understreka i fylkesmannen sitt forventningsbrev til kommunane seier

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ungdomspanelet-utfordrar-kommunane-med-film (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting 15-17. juni i Molde - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  no motedag index 2088 Saker til behandling vedtaka vart lagt inn fortløpande T 19 15 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i 13 i kommunelova Tilrådinga samrøystes vedteke T 20 15 Kontrollutvalet melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilynsrapportar Tilrådinga samrøystes vedteke T 21 15 K453 Kristiansund vgs bygg 6 ombygging særskiltelevar byggjerekneskap revisorattestasjon Tilrådinga samrøystes vedteke T 22 15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune statusrapport Tilrådinga samrøystes vedteke T 23 15 T 4 15 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2014 Offentleg tannlegevakt i Møre og Romsdal Åge Austeheim FRP fremma eit oversendingsforslag Ved votering vart Austeheim sitt forslag einstemig vedteke T 24 15 Søknad om forskotering av Skarabakken i Herøy kommune fv 654 Tilrådinga samrøystes vedteke T 25 15 Investeringsprogram for fylkesvegar 2016 2023 Tilrådinga vedteke med tillegg T 26 15 Økonomirapportering pr 1 tertial 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke T 27 15 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 Tilrådinga vedteke med tillegg T 28 15 Revisjon av vedtekter for Åknes Tafjord Beredskap IKS fylkeskommunal deltaking i selskapet Tilrådinga samrøystes vedteke T 29 15 Molde International Jazz Festival oppnemning av ny styreleiar Tilrådinga samrøystes vedteke T 30 15 Utvalsstruktur frå 2015 i Møre og Romsdal fylkeskommune Tilrådinga vart vedteke med endring av kulepunkt tre fem og seks T 31 15 Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap endring til fagmelding Tilrådinga samrøystes vedteke T 32 15 Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak av endeleg plan Tilrådinga vedteke med tillegg T 33 15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi vedtak etter andre gongshøyring og offentleg ettersyn Tilrådinga samrøystes vedteke T 34 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 vedtak Tilrådinga vedteke T 35 15 Melding om kystskogbruket 2015 Tilrådinga

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesting-15-17.-juni-i-Molde2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet måndag 15. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  87 00 Mob 901 08 512 Send e post Møte i fylkesutvalet måndag 15 juni I samband med tingsamlinga er det kalla inn til møte i fylkesutvalet måndag 15 juni Møreforsking Strategi 2015 K351 Haram vgs Spørsmål om utviding til kantine og Ålesundstrukturen marine fag er mellom sakene utvalet skal behandle Saker til behandling U 80 15 Møreforsking Strategi 2015 U 81 15 K351 Haram vgs Spørsmål om utviding til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-15.-juni (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  nasjonal politikk Eg veit ikkje korleis dei unge ser på det men eg er av dei som meiner at vår distriktspolitikk har vore viktig og at vi kan sjå gode resultat av den Det bur framleis folk i bygdene distrikta har arbeidsplassar og det har vore og er økonomiske fordelar ved å etablere seg i distrikta Differensiert arbeidsgjevaravgift er eit av desse verkemidla Eit anna verkemiddel men som kanskje færre og færre oppfattar som distriktsverkemiddel er landbrukspolitikken Eg registrerer at Norges Bondelag annonserer oppvask på årets landsmøte Småbrukarlaget braut forhandlingane med staten og fleire i bondelaget meiner at det burde også bondelaget ha gjort Det er sikkert lett å kritisere det kvotestyrte landbruket Men bortfall av kvoter og liberalisering av kvotesalet vil utvilsomt favorisere stordrifta og tilsvarande redusere landbruket i andre enden av skalaen Mitt poeng er at dette på sikt vil medføre svekking av distriktslandbruket slik vi kjenner det og dermed avfolking og fattigare bygdemiljø Eg har ikkje vanskar med å forstå argument imot at dette likevel vil kome og at dei som driv stort og økonomisk godt ikkje kan ta ansvar for småskalalandbruket Det meiner ikkje eg heller Det er staten som skal ta det ansvaret gjennom landbrukspolitikken Og dersom staten vil ei slik utvikling er det lite vi kan stille opp imot det anna enn vere samd eller usamd I 2014 var det Stortinget som vedtok landbruksopp gjeret Slik kan vi ikkje ha det Avtalen må vere mellom regjering og organisasjonane Eg vil nøye meg med å registrere utviklinga og er spent på framhaldet I media får fallet i oljeprisen og den konsekvensen dette har for den maritime næringa stor oppmerksomheit Ferske tal frå NHO konkluderar med 140 000 personar utan arbeid ved komande årsskifte 2016 er forventa å bli endå verre før det betrar seg i 2017 Forventningane til framtidig inntening har ikkje vore så lav sidan finanskrisa i 2008 2009 Den finanskrisa merka vi knapt Denne krisa vil vi nok merke sterkare Likevel er vi på mange måtar skjerma Utanfor stovedøra vår er den største industriutbygginga i Europa i desse dagar Gassfeltet Aasta Hansteen skal utbyggast av Statoil og gassrøret Polarled går frå Nyhamna til gassfeltet Dette røret har kapasitet til framtidige felt Desse felta vert også slusa inn mot Nyhamna for trykkstøtte og vidare eksport til Europa Det er dette som gjer Polarled spesiell og svært interessant for oss og gassknutepunktet på Nyhamna I Norskehavet er det ingen infrastruktur for gass og det har i fleire år vore jobba med ulike alternative løysingar for gasstransport Med Polarled røyrledninga vert polarsirkelen for første gong kryssa med norsk gassinfrastruktur Etter planen er leidninga på plass ved utgangen av august Framtidige funn i Barentshavet vert då vurdert kopla på dette røret og sendt via Nyhamna til kundane i Europa Det betyr at gassfeltet Ormen Lange på langt nær er vårt einaste gassindustriprosjekt Ormen gassen var spådd ei levetid på 40 år Kanskje vil Polarled doble dette talet på år med petroleumsaktivitet på Aukra Politisk uro mellom Russland og NATO har medverka til at i dag er Erna og Norge ein større gassleverandør til Europa enn Putin og Russland I framtida vil dette vere gass som går via gassknutepunkt Nyhamna og til kundane Det betyr ikkje berre trygge og gode arbeidsplassar i vårt nærområde Det betyr kompetanseutvikling innovasjon og industriutvikling i verdsklasse Strenge miljøkrav og subseateknologi vil gi oppdrag til kompetent industri i lang tid framover Offshorebasen i Kristiansund vil vere heilt sentral i både utbygging og driftsfasen Statoil har opna subseahall på basen i Kristiansund for Åsgard subseakompresjon Neste veke opnar Shell også ny subseahall i Kristiansund Dette betyr langsiktig innovasjon og utvikling i vår region Pr dato er det vanskeleg å forestille seg kor viktig dette er for både vår region og vårt næringsliv men også for Norge som kompetent petroleumsutbyggar og energileverandør Det betyr at vi også skal gle oss over at Kværner og norsk verkstadindustri vann oppdrag på utbygginga av gigantfeltet Johan Sværdrup Det er typisk at den dagen flagga dei hos ein av bilforhandlarane på Stord Det er ringverknadene som for dei fleste er vesentlege Slik er det her hos oss også Det er ikkje berre verftsnæringa som slit det gjer alle som direkte er råka på kundesida hotell butikkar osv I neste omgang innskrenkingar på flytilbodet Eg er samd med presidenten i NHO Tore Ulstein Den lavkonjunkturen vi er inne i nasjonalt på grunn av fallande investeringar i olje og gassektoren må ikkje få lov å vekse utan reaksjon frå regjeringa Dei krev tiltak for å behalde arbeidskrafta Tiltak kan vere skulering og kursing og her kan vi som regionmyndigheit spele på lag Vi kan vere med på å tilby kompetanseheving gjennom våre vidaregåande skular Det har med hell vore brukt før for å oppgradere arbeidsstokken Det er svært viktig at den dagen nedgangen snur er kompetansen på plass og klar til å ta fatt på nye oppdrag Eg las ein dag ein artikkel om å digitalisere norsk industri Automatisering har teke over norsk industriproduksjon Neste steg er å digitalisere prosessen Fleire land er i ferd med å gjennomføre dette Digitalisering av industrien handlar om å utnytte store mengder data på ein smart måte Dette er ikkje mine greier men det som fanga mi interesse var følgande påstand i artikkelen Dei selskap som har gjennomført ei avansert form for automatisering av sin produksjon har vore nøydde å hente industrioperatørar frå utlandet fordi Norge ikkje har relevant utdanning for dette Ungdom med gode ferdigheiter i gaming er ettertrakta for denne type utdanning Eg veit ikkje om vi har god tilgang på gamerar men samarbeidet mellom Høgskolen i Ålesund og NTNU burde vel kunne greie å tilby denne utdanninga desom den er avgjerande for utviklinga av industrien i vårt område Dersom denne utdanninga kan vere ein del av vårt ansvarsområde burde vi også sjå om dette er innanfor det vi kan tilby elevar i den vidaregåande skulen Dei litt vanskelege tidene for næringslivet med negative presseoppslag får lett mykje oppmerksomheit Gladnyheitene fell lett gjennom

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesordfoerar-Jon-Aasen-sin-tale-til-fylkestinget (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  dokument 130 39 kB Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget Siste tingsamling i denne valperioden opna i dag Det tre dagar lange fylkestinget vert halde i Molde og først på programmet stod fylkesordførar Jon Aasen sin årlige tale til fylkestinget Utdrag av talen kan du sjå under tillegg til behandling av saker etter saklista vil fylkestinget få ei orientering om Kystskogbruket v Håvard Jostein Kongshaug Sjå program møteinnkalling og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesordfoerar-Jon-Aasen-sin-tale-til-fylkestinget2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet måndag 15. juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  15 juni Møte i fylkesutvalet har no starta opp Møreforsking Strategi 2015 K351 Haram vgs spørsmål om utviding til kantine og Ålesundstrukturen marine fag er mellom sakene utvalet skal behandle Saker til behandling vedtaka vert lagt ut fortløpande U 80 15 Møreforsking Strategi 2015 Tilrådinga samrøystes vedteke med eitt tillegg U 81 15 K351 Haram vgs Spørsmål om utviding til kantine Det vart fremma oversendingsforslag Oversendingsforslaget vart samrøystes vedteke U

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-maandag-15.-juni2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive