archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunekartlegging - Betre oppvekst - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Orientering frå FM og FK om arbeidet PDF dokument 875 92 kB Barnekonvensjonen PDF dokument 1 80 MB Sjumilssteget i Troms PDF dokument 663 68 kB Lenvik kommune PDF dokument 707 84 kB Rettleiing i utfylling av skjema PDF dokument 726 39 kB Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Foto ScanStock I Kommunekartlegginga har vi utarbeidd spørsmål som kan nyttast til å analysere levekår og tenestetilbodet i kommunane Kartlegginga kan kommunane bruke til å vurdere kvaliteten på dei samla oppvekstkåra og gjere kommunen i stand til å sjå i kva grad dei ulike tenestene samarbeider om å gi tilbod til barna og familiane deira Kommunane sitt ansvar for barn omhandlar heile barndommen FN sin barnekonvensjon er grunnlaget for arbeidet og skal sikre barn gode og trygge oppvekstkår og samanhengande tenester Resultata av Kommunekartlegginga kan gi ein peikepinn på om kommunane oppfyller krava i barnekonvensjonen og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Kommunekartlegging-Betre-oppvekst (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ung-undersøkinga Møre og Romsdal 2015 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune sitt arbeid for ungdom kjennskap til kommunereforma Her følgjer nokre av hovudfunna frå undersøkinga Unge har liten kjennskap til dei formelle organa som er etablerte for å sikre deira involvering Ungdomsråda som er etablerte i kommunane er generelt lite kjende blant elevane Unge veit lite om kva ungdomsrådet i kommunen gjer og kva innverknad rådet har på politiske vedtak i kommunen Om lag ein tredjedel av ungdommane seier at dei har høyrt om Ungdomspanelet eller Ungdommens fylkesting men få kjenner til arbeidet som desse organa gjer Arbeidet til elevråda ved skulane er også lite kjent og elevråda er ikkje oppfatta å ha særleg innverknad på det som skjer på skulen Elevråd verkar derimot å vere ein relativt brei arena for medverknad heile 43 prosent av elevane har delteke i elevråd anten på ungdomsskulen eller på vidaregåande skule Unge har fått betre kjennskap til jobbar og utdanningsmoglegheiter i Møre og Romsdal I 2007 sa 33 prosent av ungdommane at dei kjente svært eller ganske godt til utdanningstilbodet i eiget fylke etter vidaregåande skule I dag er det 55 prosent av ungdommane som seier det same Dette er ein auke på heile 22 prosentpoeng Kjennskapen til jobbmoglegheitene som finst i Møre og Romsdal har også auka Gutar kjenner betre til jobbmoglegheitene i fylket enn jenter Om lag halvparten av dei unge meiner det er sannsynleg at dei bur i fylket om 10 15 år Dette er ein liten nedgang samanlikna med kva ungdom i 2007 og 2009 så for seg om framtida Fleire elevar enn tidlegare veit ikkje kor sannsynleg det er at dei bur i Møre og Romsdal om 10 15 år Elevar som seier dei kjenner godt til jobbmoglegheitene i fylket svarar i større grad at det er svært sannsynleg at dei bur i Møre og Romsdal om 10

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Ung-undersoekinga-Moere-og-Romsdal-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utviklingstrekk i Møre og Romsdal - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Anne Merete Halpern Rådgivar 71 25 82 82 Mob 959 09 802 Send e post Dokument Utviklingstrekk i Møre og Romsdal 2015 PDF dokument 4 86 MB Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategiar både i Møre og Romsdal fylkeskommune og for kommunane i fylket I planstrategien skal fylkeskommunen og kommunane drøfte strategiske vegval knytte til samfunnsutviklinga Slike vegval kan ein ikkje gjere utan å ha ei felles oppfatning av utviklingstrekk utfordringar og utviklingsmoglegheiter på viktige samfunnsområde Ambisjonen er at Utviklingstrekk i Møre og Romsdal kan tene som faktagrunnlag for desse prioriteringane Andre publikasjonar frå Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Utviklingstrekk-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Mange resultat av fylkesplanen i 2014 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Mange resultat av fylkesplanen i 2014 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Rapportering Fylkesplanen 2014 PDF dokument 512 32 kB Mange resultat av fylkesplanen i 2014 Fylkesplan 2013 2016 er fylkeskommunen sin overordna regionale plan og har fire satsingsområde kultur kompetanse verdiskapning og samferdsel og seks gjennomgående perspektiv barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og klima internasjonalisering miljø og klima Som del av oppfølginga av planen blir det kvart år rapportert kva tiltak som er gjennomført året før Eksempel frå rapporten er Delt ut startstipend til kreative talent Auke i nye lærekontraktar frå 1158 til 1247 Petroleumsingeniørstudium vedtatt oppstarta hausten 2015 Nye hoppid no kontor starta opp i Ulstein Hareid og Herøy Den nye merkevaren for kollektivtransport FRAM har fått nye elektroniske billetteringsløysingar Laga Beltehelt kampanje om bruk av setebelte i buss for 1 og 4 trinnet Rauma vidaregåande skule er bygd om m

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Mange-resultat-av-fylkesplanen-i-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Er vi klare for mangfaldet i Møre og Romsdal - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i innvandringa frå utlandet er den framleis rekordhøg Det vart over 2 300 fleire innvandrarar i fylket berre i 2013 noko som svarar til ein auke i innvandrarbefolkninga på ni prosent Til samanlikning vaks det totale folketalet i fylket med mindre enn ein prosent Møre og Romsdal er heilt avhengig av denne innvandringa frå utlandet og meir enn dei fleste andre fylke for å oppretthalde både folketalsvekst og eit vitalt næringsliv Tala viser at nær halvparten av alle dei som vel å flytte til fylket kjem flyttande frå utlandet 47 prosent mens fylket har relativt svak tiltrekkingskraft på innanlandske innflyttarar Av alle fylka er det berre Rogaland som har ein høgare del innflytting frå utlandet enn Møre og Romsdal Kjem for å arbeide Tala viser også at arbeidsinnvandring i motsetning til innvandring på grunn av til dømes flukt er meir dominerande i Møre og Romsdal enn i landet som heilheit Dette ser vi blant anna på kva for innvandrargrupper som er størst I fylket er det Polen Litauen og Tyskland som er dei tre dominerande innvandrarnasjonane medan på nasjonalt nivå er dei største gruppene Polen Sverige og Somalia Men det er store skilnader mellom kommunane både når det gjeld type og størrelse på innvandringa Frå Rindal kommune som har lågast del innvandrarar av alle kommunane i heile landet 1 5 prosent til Stordal Sande Hareid og Ulstein som alle no har over 15 prosent innvandrarar I mange av kommunane som har høg innvandring dominerer arbeidsinnvandringa og i dei aller fleste kommunane i fylket er det innvandrarar frå Polen eller Litauen som utgjer den største gruppa Men det finnes også døme på kommunar som har ei anna type innvandring som Volda og Sunndal kor dei dominerande innvandrarnasjonane er Somalia og Eritrea Og i kommunane Tingvoll Gjemnes Averøy og Nesset er det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Er-vi-klare-for-mangfaldet-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sikring av friluftslivområde – søknader for 2015 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Sikring av friluftslivområde søknader for 2015 Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde kan sendast fylkeskommunen fram til 1 februar 2015 med moglegheit for forlenga frist fram til 15 februar Søknader skal sendast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter Rundskriv om tilskotsordningar for m a friluftslivområde vart kunngjort like før jul og kommunar og friluftsråd kan no sende søknader om sikring av friluftslivområde Kap 1420 post 30 Søknader skal som tidlegare år sendast fylkeskommunen via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter Søknadsfrist er 1 februar 2015 men vi vil opne for å ta i mot søknader fram til 15 februar Det elektroniske søknadssenteret vil vere ope for innsending i heile perioden Søknadene vil bli behandla av Fylkesutvalet i Møre og Romsdal som sender ei tilråding til Miljødirektoratet Direktoratet avgjer så utfallet av søknadene innan 1 juli 2015 Av klima og miljødepartementet sitt rundskriv går det fram at område i nærleiken av bustadområde og allment tilgjengeleg grøntstruktur i og ved byar og tettstader vil bli prioriterte saman med landfaste område i kystsona

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Sikring-av-friluftslivomraade-soeknader-for-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  jul med kommunestatistikk For fjerde året på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeida ei eiga statistikkpakke særleg retta mot kommunane i fylket Endret 05 01 2015 Les meir Regional plan for Dovrefjellområdet høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet har i sak U 110 14 vedteke å legge ut forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet til høyring og offentleg ettersyn i tråd med plan og bygningslova 5 2 og 8 3 Høyringsfristen er sett til 1 mars 2015 Endret 01 12 2014 Les meir Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil samarbeide om arbeidet for barn og unge i fylket Endret 26 11 2014 Les meir Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde I siste halvdel av oktober vart det arrangert tre møte om sikring av friluftslivområde i Kristiansund Molde og Ålesund Frå kommunane møtte planleggarar folkehelsekoordinatorar fagleiarar mfl og det var også deltaking frå lokalt foreiningsliv Endret 20 11 2014 Les meir Utsett høyringsfrist til 1 februar 2015 Fylkesutvalet har i møte 17 11 2014 sak U 128 14 vedteke å forlenge høyringsfristen for Regional delplan for attraktive byar og tettstader til 1 februar 2015 Endret 20 11 2014 Les meir Gode jobbar og eit utviklande fagmiljø Det er dette frå og tilflyttarar med høg utdanning først og fremst er opptekne av og som byane våre må kunne tilby for å ta motorrolla i den regionale utviklinga Det kjem fram i ein rapport som Møreforsking har utarbeidd for fylkeskommunen Endret 14 11 2014 Les meir Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner Ei av Møre og Romsdal sine største utfordringar er ein ubalanse i talet på kvinner og menn I aldersgruppa 20 39 år er det berre 90 kvinner pr 100 menn Endret 14 11 2014 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  unge og bustadstrategiske tiltak i bygd og by Vi håpar at konferansen vil nå ei brei målgruppe og ønskjer alle hjarteleg velkomne seier Johnny Loen i Møre og Romsdal fylkeskommune Publ 08 10 2014 Les meir Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal I tilknyting til arbeidet med ny senterstrukturplan har Asplan Viak utarbeidd ein handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal fylke Endret 28 08 2014 Les meir Fleire av våre sentrumsområde er kartlagt Kartverket oppretta i 2004 ein tilgjengelegheitsportal Portalen presenterer tilgjengelegheita for byer tettstader og andre områder Publ 14 07 2014 Les meir Regional delplan for attraktive byar og tettstader på høyring Fylkesutvalet har i sak U 69 14 vedteke å legge ut forslag til Regional delplan for attraktive byar og tettstader til høyring og offentleg ettersyn jf plan og bygningslova 8 3 Planen skal avløyse gjeldande senterstrukturplan frå 2004 og er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 2016 Høyringsfristen er forlenga til 1 desember 2014 Endret 23 09 2014 Les meir RISS 2014 regionar på dagsorden I år er det regionar som er gjennomgåande tema for RISS der vi mellom anna ser nærare på kommunereforma Det er også funne plass til artiklar som ser på kulturinfrastruktur rekruttering og byutvikling Endret 18 06 2014 Les meir Lågt trykk på likestilling Kvart år kjem Statistisk sentralbyrå SSB med ein oppdatert utgåve av Likestillingsindeksen Dette er dessverre ikkje eit barometer der Møre og Romsdal stikk av med bestemannsprisen Barometeret målar snarare lågtrykk i fylket vårt Men vi møter likevel statistikken med ein viss optimisme i år må vel resultata ha vorte betre Endret 21 05 2014 Les meir Utviklinga av detaljvarehandelen i Ålesund og Molde ny rapport frå TØI Utviklinga av detaljhandelen i Ålesund Molde og 18 andre norske byar er analysert i ein ny

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive