archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lærerikt å vere trainee i fylkeskommunen - Arbeidsgivar - HR - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kandidatar har hatt sine trainee løp i fylkeskommunen Regional og næringsavdelinga har hatt stort engasjement og har saman med kulturavdelinga og Kristiansund vidaregåande skule tatt imot alle kandidatane Nina Skaugvoll og Signe Sefland er dei to traineeane som er på fylkeskommunen denne perioden Signe jobbar med internasjonalt arbeid på Regional og næringsavdelinga og Nina jobbar på Plan og analyseavdelinga Begge trivst særs godt og opplever å ha spanande oppgåver på fylkeshuset Nina Eg starta som trainee i Kom Trainee høsten 2010 og er nå over halvveis i min fyrste modul her i fylkeskommunen 1 mai drar eg vidare til Averøy og Kristiansund kommune og siste modul skal eg vere i helseforetaket Eg har bakgrunn i sosialantropologi kor eg har hatt fokus på bedrifts og organisasjonsantropologi Eg kommer eigentleg frå Gildeskål kommune i Nordland og har studert ved NTNU i Trondheim Våren 2010 søkte eg på traineestilling i Kom Trainee og intervjudagane var min første tur til Møre og Romsdal fylke Sjølve jobben og de profesjonelle muligheitene eg ville få som trainee var den viktigaste grunnen til at eg søkte på jobben Eg hadde ikkje noko forhold til Møre og Romsdal på førehand og eg var veldig spent på korleis det ville være å etablere meg på ein ny plass kor eg ikkje hadde noe nettverk frå før av Det viste seg raskt at eg hadde lite å være bekymra for Kom Trainee er ikkje bare et sterkt profesjonelt nettverk av bedrifter men også et sosialt nettverk av traineer tidligare traineer og andre kjente av traineene Eg følte eg ble tatt godt imot og har enda ikkje hatt tid til å kjede meg sidan eg flytta hit I Møre og Romsdal fylkeskommune jobbar eg på plan og analyseavdelinga som rådgivar innafor statistikk og analyse Eg har jobba med ulike statistikk og analyseoppgåver som fylkesstatistikken oppdrag frå kommunane og folkehelsestatistikk i samarbeid med kulturavdelinga Eg er også blitt kobla på plansaksbehandling kor eg behandlar nokon av dei plansakane som kjem inn til fylkeskommunen Eg har skreve rapport på gjennomgåande perspektiv og flaggsaker i fylkesplanen for 2010 Etter nyttår starta eg arbeidet med å skrive artikkel til RISS som skal komme ut i løpet av våren Eg har også hatt anledning til å delta på en del konferansar og møter og har lært utrolig mye om fylket og den politiske organiseringa av fylkeskommunen Signe Eg starta også i haust og er trainee på Regional og næringsavdelinga Eg er så fornøyd med å få vare trainee her på fylkeskommunen og at eg får jobbe saman med folk som er genuint opptekne av regional utvikling Her er det høg og utrolig variert kompetanse innanfor alt frå havbruk viltforvaltning bustadsutvikling entreprenørskap energi og turisme der alle arbeidar for at regionen vår skal utviklast og stadig bli ein betre stad å bu Det er artig å jobbe ut frå så positive rammar Sjølv arbeider eg med internasjonalt arbeid her på huset og har fått vore med i spanande internasjonale fora og nettverk Eg har vore på Open

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Arbeidsgivar-HR/Laererikt-aa-vere-trainee-i-fylkeskommunen (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • 120 nye medarbeidarar på introduksjonsdag - Arbeidsgivar - HR - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  var i overkant av 120 nye medarbeidarar samla til felles introduksjonsdag I tillegg var 14 nye leiarar samla den 14 september til introduksjonsdag der leiarrolla stod i sentrum På programmet den 13 var mellom anna presentasjon av organisasjonen samfunnsoppdraget tenesteområda og rolla til fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Vi er ein av fylkets største arbeidsgivarar med omlag 2400 tilsette og rekrutterar om lag 200 nye medarbeidarar kvart år Omlag 2000 arbeider ute på ein av dei 23 vidaregåande skolane eller dei to fagskolane Om lag 190 arbeider på 38 tannhelseklinikkane vi har i fylket I tillegg har vi vel 230 tilsette i sentraladministrasjonen på fylkeshuset Det er derfor viktig at vi set av ein dag to gongar i året og samlar nye medarbeidarar slik at dei får innsikt i og kjennskap til det omfattande samfunnsoppdraget vi som fylkeskommune har seier personalsjef Dag Lervik Introduksjonsdagen er ein del av satsinga i arbeidsgivarpolitikken der introduksjonsprogram for nytilsette er eit sentralt innsatsområde Nye medarbeidarar skal få kunnskap om organisasjonen visjonane og verdigrunnlaget til fylkeskommunen Kva står vi for som arbeidsgivar og kva forventningar har vi til våre nye medarbeidarar Vi er godt nøgde med gjennomføring av haustens introduksjonsdag og har gjennom evalueringa fått nyttige

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Arbeidsgivar-HR/120-nye-medarbeidarar-paa-introduksjonsdag (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Spennande modell i tilsettingsprosess utprøvd - Arbeidsgivar - HR - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Rådgivar 71 25 87 16 Send e post Spennande modell i tilsettingsprosess utprøvd Romsdal vgs gjennomførte sist veke gruppeintervju og prosjektoppgåver med 21 kandidatar i samband med tilsetting av ledige lærarstillingar ved skolen Vår erfaring er at dette var ein spennande og effektiv måte å bli kjent med aktuelle kandidatar til dei ledige stillingane hos oss seier rektor Ivar Rød Han er veldig fornøgd med denne modellen for gjennomføring av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Arbeidsgivar-HR/Spennande-modell-i-tilsettingsprosess-utproevd (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vårsamling i Kommunik - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  71 25 86 14 Mob 472 84 003 Send e post Dokument Innkalling til årsmøte i Kommunik 2013 PDF dokument 108 39 kB Program vårsamling i Kommunik 2013 PDF dokument 655 14 kB Vårsamling i Kommunik Årets vårsamling og årsmøte i Kommunik blir avvikla torsdag 11 april i KS sine lokale i Oslo Kommunik er eit fagleg forum for kommunikasjon i kommunar og fylkeskommunar Det er no stengt for elektronisk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Vaarsamling-i-Kommunik (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting i Geiranger - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune 2011 Innstillinga er vedteke med mindre endringar T 6 12 Skatteutvalget for perioden 2011 2015 søknad om fritak og suppleringsval Forslag frå Høgre om nytt medlem vart samrøystes vedteke Per Helge Nordstrand vart vald til ny nestleiar mot 21 røyster T 7 12 Regional planstrategi 2012 2016 endeleg vedtak Innstillinga vart vedteke punkt 2 mot åtte røyster T 8 12 Midlane frå salet av Fjord1 aksjane strukturfond forvalting og bruk av midlane Innstillinga vart vedteke punkt 5 7 og 8 mot henholdsvis 16 12 og 15 røyster T 9 12 Regionalt forskingsfond Midt Norge bestillingsbrev til fondsstyret Saka er trekt T 10 12 Utviklingsplanar for dei videregåande skolaene Innstillinga vart vedteke T 11 12 Digitale læremiddel i vidaregåande opplæring Innstillinga vart samrøystes vedteke T 12 12 Reduksjon av maksimal ventetid i skyssreglementet for vidaregåande skole i Møre og Romsdal for ein prøveperiode på to år Innstillinga vart samrøystes vedteke T 13 12 Tiltak for sikring av skolebarn i buss Innstillinga vart samrøystes vedteke T 14 12 Høyringsinnspel til KVU E39 frå Møre og Romsdal fylkeskommune Innstillinga vart vedteke T 15 12 Fv 60 Rassikring Røyr Hellesylt byggesteg 3 val av løysing og omfang Innstillinga vart samrøystes vedteke T 16 12 Søknad om kommunal forskotering for bygging av gang og sykkelveg på Skarbø Innstillinga vart samrøystes vedteke T 17 12 Rettleiar for realisering av nye vegprosjekt Innstillinga vart samrøystes vedteke T 18 12 Teatret Vårt Eigarsamansetjing vedtekter og val Innstillinga vart vedteke T 19 12 Molde International Jazz Festival Vedtekter og val Innstillinga vart samrøystes vedteke T 20 12 Kulturkvartalet Vedtekter og val Innstillinga vart vedteke T 21 12 Skimuseet i Rindal Søknad om tilleggsløyving til byggjeprosjekt Innstillinga vart samrøystes vedteke T 22 12 Interpellasjon frå Torleiv Rogne Sml Eigenandel ved poliklinisk behandling T 23 12 Interpellasjon frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Fylkesting-i-Geiranger2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting i Geiranger - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar Saka er samrøystes teke til vitande T 29 12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 2012 Strategiar for å rekruttere lærarar og behalde dei vi har Innstillinga er vedteke Andre del av innstillinga vart vedteke mot 9 røyster T 30 12 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 2 2012 Samhandlinga med Statens Vegvesen bestillingsfunksjonen kontraktsoppfølging Innstillinga er samrøystes vedteke med ei lita retting T 31 12 Gjennomføring av fylkestinga Tilrådinga er vedteke med to tillegg T 32 12 Økonomirapportering pr 1 tertial 2012 Tilrådinga vart vedteke T 33 12 Styrking av det internasjonale arbeidet i Møre og Romsdal fylkeskommune Tilrådinga vart samrøystes vedteke T 34 12 Kvalitetsplan 2012 2016 for vidaregåande opplæring Tilrådinga vart samrøystes vedteke T 35 12 Disponering av restmidlar frå den omdanna stiftinga Vyrdslartun I og II Flertallsinnstillinga frå fylkesutvalet vart vedteke mot 17 røyster T 36 12 Kunstnersenteret Møre og Romsdal Vedtekter og val Tilrådinga vart samrøystes vedteke T 37 12 Langfjordtunnelen vidare planarbeid reguleringsplanarbeid Tilrådinga vart vedteke T 38 12 Regional transportplan for Midt Norge ny politisk handsaming Tilrådinga vart vedteke T 39 12 Høringsuttale Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 2023 Saka er handsama T 40 12 Søknad om garanti for finansiering av bompengeprosjektet Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen på E136 i Møre og Romsdal Innstillinga er samrøystes vedteke T 41 12 Riksvegbudsjettet 2013 Høyring Innstillinga er samrøystes vedteke T 42 12 Kollektivstrategi for Møre og Romsdal 2012 2021 Tilrådinga vart samrøystes vedteke med eit tillegg fremma av Ingrid Opedal SV Fullstendig møteinnkalling 11 13 juni Tricia Boutte syng for fylkestinget Foto Per Vidar Klee Kjølmoen Program for samlinga Måndag 11 juni kl 1200 Lunsj kl 1300 Opning Kulturinnslag Presentasjon av Grøn Fjord satsinga v Katrin Blomvik Geirangerfjorden Verdsarv Kl 1445 Fylkesordførarens tale kl 1415 Gruppemøte kl 1600 Kaffepause kl 1630 Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Fylkesting-i-Geiranger3 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Inger Johanne Moene konstituert som informasjonssjef - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  helga vart valt til leiar av Møre og Romsdal Arbeiderparti er Inger Johanne Moene konstituert som informasjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune f o m 18 mars og inntil vidare Når Per Vidar Kjølmoen har valt å ta på seg eit så sentralt politisk verv på fylkesnivå finn verken Kjølmoen sjølv eller leiinga i fylkeskommunen det som tenleg at Kjølmoen held fram i rolla som informasjonssjef seier administrasjonssjef Nils Gunnar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Inger-Johanne-Moene-konstituert-som-informasjonssjef (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Heder og ære til Arvid Gjerde AS - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  styremedlem Ruth Gjerde dagleg leiar Arvid Gjerde og fylkesordførar Jon Aasen Foto Per Vidar Klee Kjølmoen Møre og Romsdal fylkeskommune Måndag 16 april fekk Arvid Gjerde AS overrekt prisen Årets bedrift 2011 av leiar i regional og næringsutvalet Randi Kari Asbjørnsen og fylkesordførar Jon Aasen Dagleg leiar Arvid Gjerde var på overrrekkinga saman med Ruth Gjerde og Nils Ivar Heggem frå styret i innfjordsbedriften Arvid Gjerde er gründeren som kjøpte seg traktorgravar og starta sitt eige firma som 20 åring I dag er Arvid Gjerde AS landets største bedrift innan vegrekkverk med i underkant av 50 tilsette Dette eventyret har imponert Regional og næringsutvalet som samla har vedteke å gi raumabedrifta den gjeve prisen Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvart år ut fylkesprisen Årets bedrift Prisen går til ei bedrift i Møre og Romsdal som på ein eller fleire måtar har utmerka seg Formålet med prisen er å motivere og inspirere næringslivsbedrifter i fylket til innsats for samfunnet Mange gode kandidatar Det har vore stort engasjement og hard konkurranse om Fylkesprisen Årets Bedrift 2011 Det kom inn i alt 21 forslag til kandidatar mange av dei svært gode Eit samla regional og næringsutval meiner Arvid Gjerde frå Innfjorden er den som fortener utmerkinga Ein genial og enkel idé har blitt til ei innovativ og lønsam bedrift Dette imponerer meg stort seier leiar for Regional og næringsutvalet Randi Asbjørnsen Fole kjekt Når ein kjenner bedriftskulturen i Møre og Romsdal er dette nesten ikkje til å fatte seier prisvinnaren Gjerde fortel at han har brukt mykje tid på omdømmebygging særleg med tanke rekruttering Å få ein slik pris og bli lagt merke til på den måten betyr enormt mykje både for meg men også for heile Rauma kommune Det skal bli fole kjekt å fortelje dette til dei tilsette Det er tross

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Heder-og-aere-til-Arvid-Gjerde-AS (2015-08-14)
  Open archived version from archive