archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtak i Fylkesutvalet 26.-27.mars - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  offentleg ettersyn Tilrådinga er samrøystes vedteke U 35 12 Sandøy kommune demonstrasjonsanlegg for vindkraft på Harøya Sandøy Energi AS fråsegn ved høyring av konsesjonssøknad Tilrådinga er vedteke med 7 mot 6 røyster U 36 12 Statleg medverknad til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal tilråding for 2012 Tilrådinga er samrøystes vedteke U 37 12 Planprogram Regional delplan tannhelse endeleg vedtak Tilrådinga er samrøystes vedteke U 38 12 Høyring NOU 2012 2 Utenfor og innenfor Høyringa er samrøystes vedteke U 39 12 Høyring forslag til program for konsekvensutredning for PL 218 Luva Punkt tre i innstillinga vart vedteke mot 2 røyster Resten vart samrøystes vedteke U 40 12 K203 Kristiansund vgs Bygg 08 Btr 1 Byggeprogram Tilrådinga er samrøystes vedteke U 41 12 Nye Ulsteinhallen prosjektplan Tilrådinga er samrøystes vedteke RS 5 12 Seivika Tømmervåg Innstillinger pga værforhold og fergemateriell Tilrådinga er samrøystes vedteke RS 6 12 Protokoll frå regional og næringsutv 070212 Protokollen er samrøystes godkjent RS 7 12 Protokoll frå samferdselsutvalet 07 03 12 Protokollen er samrøystes godkjent RS 8 12 Protokoll frå ungdomspanelet 9 11 03 2012 Protokollen er samrøystes godkjent U 42 12 Skatteutvalget for perioden 2011 2015 søknad om fritak og suppleringsval Saka er handsama U 43 12 Regional planstrategi 2012 2016 endeleg vedtak Saka er handsama U 44 12 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2011 rekneskapen for 2011 blir ettersendt Innstillinga er vedteke med mindre endringar U 45 12 Midlane frå salet av Fjord1 aksjane strukturfond forvalting og bruk av midlane Innstillinga er vedteke med eit nytt pkt 8 U 46 12 Utviklingsplanar for dei videregåande skolane Innstillinga er vedteke med ei endring U 47 12 Digitale læremiddel i vidaregåande opplæring Tilrådinga er samrøystes vedteke U 48 12 Kostnadsrekning av framlegg om redusert ventetid ved reise frå 120 til 90

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Vedtak-i-Fylkesutvalet-26.-27.mars (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fylkesting i Geiranger - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  11 Val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2012 Saka er handsama T 73 11 Rapport frå kontrollutvalet om utført selskapskontroll i 2011 Saka er handsama T 74 11 Vidareutvikling av filmpolitikken i Møre og Romsdal Saka er handsama T 75 11 Kultursekk i barnehage Saka er handsama T 76 11 Runde Miljøsenter AS aksjekjøp og driftsstøtte Saka er handsama og vedteke med eit tillegg T 77 11 Kjøp av aksjar i Tingvoll Økopark Eiendom AS Saka er samrøystes vedteke som innstilt T 78 11 Norsk Tindesenter Eiendom AS Åndalsnes i Rauma kommune søknad om aksjekapital i samband med etablering Saka er samrøystes vedteke som innstilt T 79 11 Økonomiplan 2012 2015 med budsjett for 2012 Saka er vedteke med visse endringar T 80 11 Justering av 2011 budsjettet som følgje av lønsoppgjeret 2011 Saka er handsama T 81 11 Justering av 2011 Budsjettet som følgje av sal av Fjordl aksjar Saka er handsama T 82 11 Midlane frå salet av Fjord1 aksjane oppretting av fond forvalting og bruk av midlane Saka er vedteke som innstilt T 83 11 Konvertering av ansvarleg lån til aksjekapital Operaen i Kristiansund Innstillinga vart samrøystes vedteke T 84 11 Muritunet A S Søknad om fylkeskommunal sjølvskyldnargaranti Innstillinga vart samrøystes vedteke T 85 11 Regionale forskningsfond val av styremedlemer Innstillinga vart samrøystes vedteke T 86 11 Dovrefjellrådet fremlegg om avvikling Innstillinga vart samrøystes vedteke T 87 11 Konstitueringssak oppfølging av internasjonaliseringsarbeidet i fylkeskommunen Innstillinga vart samrøystes vedteke T 88 11 FoU strategi for Møre og Romsdal 2012 2016 Saka er handsama T 89 11 Godkjenning av planprogram for Forvaltningsplan 2015 2021 Møre og Romsdal vassregion Saka er handsama T 90 11Revidering av strategiplan for skogbruket i Møre og Romsdal 2008 2016 Saka er handsama T 91 11 Transportplan for Vestlandet handlingsprogram 2012 2015 Saka er handsama T 92 11 Kvalitetsmeldinga 2011 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Saka er handsama T 93 11 Gjermundnes vgs Førebels program for ridehall Innstillinga er samrøystes vedteke T 94 11 Rauma vgs Førebels program Utviklingsplan Innstillinga er samrøystes vedteke T 95 11 Molde vgs Førebels program Utviklingsplan revisjon 2011 Innstillinga er samrøystes vedteke T 96 11 Romsdal vgs Førebels program utviklingsplan revisjon 2011 Orienteringa er samrøystes vedteke T 97 11 Ålesund vgs Førebels program Utviklingsplan Orientering Innstillinga er samrøystes vedteke T 98 11 Status ferjekapasitet i Møre og Romsdal Instillinga er samrøystes vedtke med eit tillegg T 99 11 Kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør øst med funksjonstid fra 2012 til 2014 Saka er handsama T 100 11 Oppnevning av politisk foreslåtte og andre eieroppnevnte representanter til styrene i helseforetak eid av Heise Midt Norge RHF Saka er handsama T 101 11 Investeringsbudsjett samferdsel auka mindreforbruk blir ettersendt skal behandlast i fylkesutvalet i samband med fylkestinget Saka er handsama T 102 11 Resterande val til styre råd og nemnder blir behandla på fylkesutvalet i samband med fylkestinget Saka er handsama T 103 11 Interpellasjon frå Bergsvein Brøske Sp om arbeidsforma til fylkestinget i valperioden

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Fylkesting-i-Geiranger (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skal bli ein enno betre arbeidsgivar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  har eit viktig samfunnsoppdrag som leverandør av velferdstenester og med eit særskilt ansvar for regional utvikling Fylkeskommunen skal også vere ein demokratisk arena som gir innbyggjarane høve til å delta og ha innverknad på den regionale utviklinga Viktige oppgåver er vidaregåande opplæring samferdsel tannhelse fylkesplanlegging samt nærings og kulturutvikling i Møre og Romsdal Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i fylket med over 2400 tilsette Møre og Romsdal fylkeskommune sin historie går nesten 200 år tilbake i tid Om vi berre blir flinkare til å vise kor bra vi faktisk er er halve jobben gjort seier prosjektleiar Anna Tokle Amundsen Møre og Romsdal fylkeskommune har eit unikt samfunnsoppdrag jobben vår er å levere gode offentlege tenester til innbyggjarar i Møre og Romsdal Eigne undersøkingar syner at våre tilsette meiner dei har ein trygg arbeidsplass og meiningsfulle arbeidsoppgåver Ei FactBack undersøking utført i 2010 syner at tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune er overvegande positivt innstilt til eigen arbeidsplass Funna er motiverande for arbeidet vår framover samstundes som vi har fått avdekka nokre område der vi kan bli ennå betre som arbeidsgivar seier Amundsen Vi trur fylkeskommunen kan framstå som ein enno meir attraktiv arbeidsplass om vi blir flinkare til å synleggjere fortrinna våre som arbeidsgivar Samtundes vil vi jobbe for å bli betre på kompetanseutvikling mellom anna ved å opprette eit eige fylkesakademi og skipe eit nytt leiarprogram Målet med fylkesakademiet er å samle koordinere og forbetre arbeidet med kompetanseutvikling i organisasjonen Samstundes utviklar vi nokre nye element som leiarprogrammet og ein eigen introduksjonsdag for nytilsette fortel Amundsen I prosjektperioden 2010 ønskjer vi primært å jobbe med eigne tilsette Vi vil at dei skal få vite meir om kva organisasjon dei er ein del av kva visjon og verdiar vi har og kva mål vi vil oppnå Om vi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Skal-bli-ein-enno-betre-arbeidsgivar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • La fram framlegg til økonomiplan og budsjett - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Per Vidar Kjølmoen Spesialrådgivar 71 25 87 17 Mob 917 99 964 Send e post Dokument Økonomiplan 2012 2015 PDF dokument 11 16 MB Økonomiplan 2012 2015 kortversjon PDF dokument 8 24 MB Ottar Guttelvik presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 2 39 MB Arild Fuglset presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 1 10 MB Per Hoem presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 5 84 MB La fram framlegg til økonomiplan og budsjett Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la i dag tysdag fram sitt framlegg for økonomiplan 2012 2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt fram sitt framlegg til økonomiplan for dei neste fire åra Foto Møre og Romsdal fylkeskommune Framlegget var presentert under ein pressekonferanse på fylkeshuset klokka 10 Også samferdselssjef Arild Fuglset og fylkesutdanningssjef Per Hoem presenterte utviklingstrekk for sine sektorar Under kan du laste ned saksframlegget kortversjonen og presentasjonane frå pressekonferansen Økonomiplan 2012 2015 11 16 MB Økonomiplan 2012 2015 kortversjon 8 24 MB Ottar Guttelvik presentasjon øk plan 2012 2 39 MB Arild Fuglset presentasjon øk plan 2012 1 10 MB Per Hoem presentasjon øk plan 2012 5

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/La-fram-framlegg-til-oekonomiplan-og-budsjett (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Selskapskontroll - Fylkesrevisjonen - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Møre og Romsdal fylkeskommune Politikk Tilsyn og kontroll Fylkesrevisjonen Selskapskontroll Kontrollutvalet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjon Revisjonsmeldingar Selskapskontroll Revisjonsstandardar Årsrapportar Rekneskap Budsjett Tips til kontrollutvalet Kontaktpersonar Bjarne Dyrnes Leder Mob 918 77 252 Send e post Dokument Selskapskontroll 2011 PDF dokument 3 50 MB Selskapskontroll 2010 PDF dokument 62 95 kB Selskapskontroll 2009 PDF dokument 970 67 kB Selskapskontroll 2008 PDF dokument 43 13 kB Selskapskontroll

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Fylkesrevisjonen/Selskapskontroll (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Revisjonsmeldingar - Fylkesrevisjonen - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  revisor at rekneskapen er revidert at rekneskapen er i samsvar med lov og forskrift og at rekneskapen gir utrykk for fylkeskommunen sitt årsresultat og stilling som samsvarar med god kommunal rekneskapsskikk eventuelt nemner presiseringar og atterhald revisor finn å ville gjere Revisjonen gjer elles fylkestinget merksam på tilhøve ved den økonomiske forvaltninga i fylkeskommunen som revisjonen meiner bør kome til kunnskap for fylkestinget sine medlemer Revisor sine formuleringar i meldinga gjev opphav til forskjellige meldingskategoriar Normalberetning Denne meldinga blir nytta når revisor ikkje har funne vesentlege feil eller manglar Presisering Revisor ønskjer her å peike på spesielle tilhøve som brukarane av rekneskapen bør kjenne til utan at det her er tale om usemje i høve til den fremlagte rekneskapen Atterhald her går revisor god for rekneskapen på totalnivå men ønskjer å reservere seg på einskildpunkt som ikkje er av bagatelmessig art Negativ uttale Konklusjonen i denne meldinga er sterkare enn eit atterhald og inneber at rekneskapen ikkje er gjort opp i samsvar med lov forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk Revisor kan ikkje uttale seg Ei slik melding vil berre opptre dersom det av ein eller annan grunn ikkje har vore mogleg for revisor å utføre revisjon i samsvar med god

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Fylkesrevisjonen/Revisjonsmeldingar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Revisjonsstandardar - Fylkesrevisjonen - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  som har fått eit tillegg for offentleg kommunal fylkeskommunal revisjon Norges Kommunerevisorforbund NKRF har fastsett at desse standardane gjeld for forbundet sine medlemer frå 2000 Fylkesrevisjonen legg disse standardane til grunn ved utføringa av sitt revisjonsarbeid Standardane er førebels ikkje tilgjengeleg i elektronisk form Interesserte kan vende seg til fylkesrevisjonen for å gjere seg kjend med standardane I tillegg har NKRF utarbeidd ein Revisjonsstandard for forvaltningsrevisjon NKRF okt 2005 Standarden

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Fylkesrevisjonen/Revisjonsstandardar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rapport om energiarbeid i fylkeskommunen - Fylkesrevisjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  som kontrollutvalet i fylkeskommunen skal behandle i møte den 28 sept d å og som på oppdrag frå fylkesrevisjonen er laga av revisjonsfirmaet KPMG Rapporten viser at fylkeskommunen har hatt eit omfattande engasjement på alle desse områda Men kraftunderskotet er framleis eit like stort problem for fylket som det var i 2006 då Energiregion Møre vart etablert Det er først når kraftlina Fardal Ørskog står ferdig at situasjonen blir normalisert etter planen i 2015 Energiregion Møre er meint å vere eit koordinerande organ i fylkeskommunen i satsinga på auka industriell utnytting av gass å sikre forsyninga av elektrisk energi og å arbeide for auka bruk av fornybare energikjelder samt å utvikle meir miljøvenleg energiproduksjon Gass satsinga er ikkje evaluert i rapporten Innsatsen for etablering av alternative energikjelder har berre i mindre grad påverka kraftforsynings situasjonen og har vore konsentrert om nokre prosjekt innan vindkraft og biovarmeproduksjon Lønsemda i prosjekta samt umogen teknologi og manglande kunnskap om alternative energikjelder har vore hemmande for utviklinga på området Denne målsettinga blir såleis vurdert som berre delvis nådd Fylkeskommunen har ikkje makta å ta ei leiarrolle i utviklinga av miljøvenleg energi og heller ikkje å bli eit pilotfylke for miljøvenleg energiproduksjon så langt Måla blir anten sett på som for ambisiøse eller uklare og urealistiske Derimot har fylkeskommunen lukkast betre i målsettinga om å etablere sentra for berekraftig utvikling ved at det er oppretta tre kompetansesentra for fornybar energi i fylket der vindsenteret på Smøla har status som nasjonalt senter Rapporten anbefaler at Energiregion Møre i det vidare legg arbeid i å forbetre styringsgrunnlaget for verksemda si med m a meir evaluerbare og realistiske mål og gjennomføre ei vurdering av risikoen for manglande måloppnåing og ev tiltak for å oppnå dette Høyringsfråsegna til rapporten frå dagleg leiar i Energiregion Møre presiserer nokre viktige avgrensande

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Fylkesrevisjonen/Rapport-om-energiarbeid-i-fylkeskommunen (2015-08-14)
  Open archived version from archive