archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Strategi - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Strategi Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Strategi Skuleeigar har ein overordna strategi for pedagogisk bruk av IKT Denne legg føringar for dei lokale strategiane ved dei vidaregåande skulane Her er det mellom anna stilt krav til kompetanse hos lærarar og leiarar ved dei fylkeskommunale skulane Skuleeigar ser på satsinga på IKT som viktig for å oppnå god og relevant opplæring for elevane Strategi for pedagogisk bruk av IKT 494 47 kB Digital leiingskompetanse 102 64 kB Fagdidaktisk kompetanse 229 42 kB Mandat for ikt forum 97 61 kB Kontaktpersonar Kristin

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Strategi (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Impulskonferansen - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Impulskonferansen Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Impulskonferansen Impulskonferansen er ein konferanse som tek opp tema knytt til pedagogisk bruk av IKT i vidaregåande opplæring Konferansen skal vere så klasseromsnært at deltakarane skal kunne ta med seg tips og råd og kunne starte med det umiddelbart Dette er også ein svært viktig arena for erfaringsutveksling og ei stimulering til å kunne vise fram dei dyktige lærarane frå begge fylka Møre og Romsdal fylkeskommune har til no gjennomført 3 konferansar i dette samarbeidet Konferansen bidreg til samarbeid både på tvers av skular og fylkeskommunar og er ein viktig arena for å kunne løfte fram tema frå skuleeigar si side På desse nettsidene til fylkeskommunen er litt informasjon om gjennomføringa dei siste åra Kontaktpersonar Kristin Glæstad Vonheim Rådgivar 71

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Impulskonferansen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Det er laga ei eiga Facebook side for konferansen https www facebook com impulskonferansen Foredrag 2013 Arne Krokan om Smart læring Arne Krokan om Smart læring 53 67 MB Rune Krumsvik om IKT og læringsutbytte i vidaregåande opplæring IKT og læringsutbytte Rune Krumsvik 1 74 MB Smith og Krumsvik 115 10 kB Brosjyre frå Senter for IKT i opplæringa Klasseleiing og digitale medier Senter for IKT i opplæringa NDLA NDLA yrkesretting av fellesfag NDLA fag deling og brukarkontakt Underveisvurdering i timen v Hilde Mjelva Underveisvurdering i timen Impulskonferansen 876 15 kB Prisar Fullpensjon enkeltrom 1160 Fullpensjon dobbeltrom per deltakar 1070 Dagpakke 440 Middag ikkje buande 515 Prisane inkluderer opphald med fullpensjon det vil seie middagsbuffé om kvelden samt frukost og lunsj neste dag Bruk av møterom med vanleg kurs og konferanseutstyr samt ein kaffipause pr møtedag er inkludert Skulane betaler hotell og reise Konferansen er gratis Her finn de informasjon om programmet i 2011 og 2012 Program 2011 Program 2012 Sogn og Fjordane Sture Førre er ansvarleg for konferansen ved Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane Kontaktinfo Mobil 415 06 686 E post sture forre sfj no Programmet små endringer kan forekomme Fellesforedrag SMART LÆRING korleis ny utdanningsteknologi og digitale tjenester

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/700038 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Elevforsikring - Elev- og foreldreinformasjon - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  herunder Operasjon Dagsverk c under reiser arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o l og hvor lærer deltar d på direkte vei til og fra skolen barnehagen og hjemmet e under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet Forsikringa gjeld ikkje i fritida Kva er omfatta av forsikringsavtalen Erstatning ved død 1G Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet inntil 5G Behandlingsutgifter blir betalt i inntil 3 år etter skadedagen avgrensa til inntil 1G G folketrygdas grunnbeløp Forsikringa omfattar ikkje utgifter til behandling ved private sjukehus e l Eigenandel For behandlingsutgifter blir det trekt eigenandel på 0 010 av G Reiseforsikring Forsikringa omfattar ikkje reiseforsikring Skolen kan sjølv teikne reiseforsikring for elevar som skal på reise i regi av skolen Dersom det er aktuelt å teikne reiseforsikring ta kontakt med forsikringsmeklar sjå kontaktinformasjon nedanfor Yrkeskadeforsikring Folketrygdlova Elevar i vidaregåande skole er automatisk yrkesskadeforsikra etter folketrygdlova Lov om yrkesskadeforsikring Lova pålegg arbeidsgivar å teikne forsikring til dekning av yrkesskade og yrkessjukdom som arbeidstakar blir påført Lærlingar og lærekandidatar er arbeidstakarar etter denne lova Lærebedrifta skal difor ha yrkesskadeforsikring Det same gjeld elevar som har praksis i bedrift Arbeid i samband med Operasjon Dagsverk fell utanfor Når skolen inngår avtale om praksisplass for elevar skal skolen kontrollere at bedrifta har yrkesskadeforsikring som dekker eleven Elevar har ofte praksisplass i små bedrifter enkeltmannsforetak som ikkje har yrkesskadeforsikring eller som må utvide si forsikringsavtale for å kunne ta imot eleven I tilfelle der eit enkeltmannsforetak ikkje sjølv ønskjer å teikne forsikring er det mogleg å teikne forsikring i KLP Skolen betaler forsikringspremien Dersom ei bedrift må utvide si forsikring for å kunne ta imot eleven kan skolen betale ekstrapremien ved utvidinga Bruk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon/Elevforsikring (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Læringsmiljø - Elev- og foreldreinformasjon - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ordensreglementet FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Læringsmiljø Elevane har rett på eit godt skolemiljø og skolane skal arbeide målretta og systematisk med dette Opplæringsloven 9a 4 pålegg den enkelte skole å arbeide aktivt og målretta for å oppfylle krava til skolemiljøet i opplæringsloven Skolen har også plikt til å føre internkontroll med skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 5 I Møre og Romsdal har vi eit eige HMS system for elevar BEDRE LÆRINGSMILJØ 4 årig prosjekt Utdanningsdirektoratet har ansvar for ei nasjonal satsing på læringsmiljø Bedre læringsmiljø der Romsdal vidaregåande skole er med Klasseleiing godt samarbeid mellom skole og heim positive relasjonar mellom elevar og lærarar osv er viktige for å utvikle eit godt læringsmiljø Prosjektleiar er Rose Mari Skarset og skoleeigar er representert i styringsgruppa Prosjektet har ein ekstern rettleiar og blir rapportert til UDIR Prosjektet er 4 årig Thomas Nordahl til Romsdal vgs I regi av prosjektet Bedre Læringsmiljø har vi vært så heldige å kunne arrangere dagkonferanse med den anerkjente skoleforskeren Thomas Nordahl tirsdag 25 september Endret 25 09 2012

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon/Laeringsmiljoe (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ordensreglementet - Elev- og foreldreinformasjon - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  IKT reglementet til skulen 5 16 Elevane skal følgje verne og tryggleiksreglar og bruke dei arbeidskleda og verneutstyret som det vert sett krav om og eller som er påbode av Arbeidstilsynet departementet eller skulen 5 17 Fusk eller forsøk på fusk på prøver og innleveringar kan få konsekvensar for karakteren i åtferd Elevane skal ha høve til å uttale seg munnleg til rektor før det vert teke avgjerd i saka Ein konsekvens av å fuske er at arbeidet ikkje kan vurderast og dette kan få konsekvensar for grunnlaget for vurdering i faget 5 18 Elevar som hindrar eller forstyrrar gjennomføringa av ei prøve kan bortvisast frå prøva Avgjerd om slik bortvising må fattast av rektor med mindre denne har delegert mynde til faglærar 5 19 For eksamen gjeld reglane i forskrifta 3 36 om bortvising og 3 37 om fusk forsøk på fusk 5 20 Alle som deltek på ekskursjonar og reiser i regi av skulen skal vise omsorg og respekt for dei andre deltakarane Tidsrommet mellom avreise og heimkomst er å sjå på som skuletid og ordensreglementet gjeld Eleven skal følgje instruksar frå reiseleiarar og skal ta del i det oppsette programmet for turen Brot på ordensreglane ved ekskursjonar reiser i regi av skulen kan i grove enkelttilfelle føre til heimsending Før det blir gjort vedtak om heimsending skal rektor og foreldre kontaktast Eventuelle lokalgitte reglar kjem i tillegg og sanksjonar må vere heimla i det overordna ordensreglementet 6 Orden Forskrift til Opplæringslova 3 5 Elevar skal ha god orden Det er god orden å Møte presis på skulen og til undervisninga Ha med nødvendige læremiddel og utstyr til undervisningsøktene og å halde det i orden Gjere arbeid ein blir pålagt så godt ein kan og til rett tid Halde det ryddig på arbeidsplass og skuleområdet ellers 7 Åtferd Forskrift til Opplæringslova 3 5 Elevane skal ha god oppførsel Det er god oppførsel å Ikkje forstyrre i undervisninga Ikkje banne eller bruke anna grovt språk Ikkje mobbe eller på andre måtar krenke andre fysisk verbalt eller digitalt Ikkje vere valdeleg eller kome med truslar Vise respekt for eigedelane til skulen og andre Ikkje røyke snuse eller vere påverka av rusmiddel Ikkje ha med farlege gjenstandar eller våpen på skulen sitt område Ikkje fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringar Vere på skulen og delta i undervisninga heile skuledagen Vise respekt og være høflege mot kvarandre 8 Sanksjonar Elevane som bryt reglande i 4 5 6 eller 7 kan refsast etter reglane i paragrafen her Andre refsingstiltak enn det som går fram av paragrafen her kan ikkje nyttast Det er ikkje lov å bruke fysisk makt Nødrett og nødverje gir likevel ein viss rett for personalet på skulen til å gripe inn med fysisk makt for å stoppe basketak og slåsting mellom elevar Personalet kan også verje seg sjølv mot elevar som er trugande eller valdelege jf 47 og 48 i straffelova Det kan difor uti frå tilhøva vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon/Ordensreglementet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod - Elev- og foreldreinformasjon - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Elev og foreldreinformasjon Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon Elevforsikring Læringsmiljø Ordensreglementet FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Geir Løkhaug Seksjonsleiar 71 25 87 90 Mob 950 35 375 Send e post Dokument 2 inntaket 14 15 inntatte søkjarar fordelt på skole og kurs PDF dokument 401 72 kB 2 inntaket 14 15 inntatte søkjarar fordelt på utdanningsprogram PDF dokument 184 66 kB Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Inntaks og ventelister er no sendt ut til dei vidaregåande skolane Dersom det skjer endringar i høve inntaket i tida fram mot skolestart blir søkjarane kontakta av den enkelte skole Vedlagt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon/Alle-elevar-med-ungdomsrett-har-faatt-tilbod (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Årshjul - eit verktøy for FYR-arbeid - FYR - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  årshjulet til felles planlegging for fellesfag og programfag Denne måten å arbeide saman på har blitt ein nyttig reiskap i FYR arbeidet Fleire av programområda vurderer å gjere det same som HO og Bygg og anlegg har no starta planlegginga av årshjul fortel Mette Sunde Kleive teamleiar for HO Bilde er lånt av http www fremmedspraksenteret no Døma vist her syner korleis lærarane deler året inn i 7 periodar med kvar sitt felles tema Dei ser på læreplanane i programfaga og fellesfaga og finn emne som det kan vere aktuelt å samarbeide om og ta opp i dei forskjellege faga Engelsklærar på Borgund vgs Ann Cathrin Hjelle fortel at fokusbegrep er viktig Døme på slike fokusbegrep kan vere konfliktløysing arbeidsmiljø mental helse o s b og det er programfaglærarane som finn desse og deler dei med fellesfaglærarane Fellesfaglærarane jobbar så systematisk med lærebøkene og med å finne ikkje berre andre aktuelle fagtekstar men òg skjønnlitterære tekstar som dei kan relatere til den aktuelle perioden og fokusbegrepa Ann Cathrin seier at det er slutt på den tida at dei fylgjer kronologien i læreboka og at metodefridom er viktig for henne som engelsklærar Både Ann Cathrin og Mette fortel at tilbakemeldingane frå lærarar og elevar så langt er positive Denne måten å arbeide på har letta det å ha fokus på faguttrykk og begrep og elevane melder tilbake at det er lettare å motivere seg når dei ser at det er ein fagleg samanheng mellom fellesfaga og programfaga Fellesfaglærarane synest det er nyttig å få betre innblikk i programfaga Leiinga legg til rette slik at fellesfaglærarane får vere mest mogleg på ei progamfagsavdeling Dei deltek på team og avdelingsmøte som har fokus på utviklingsarbeid og får og høve til å hospitere i bedrifter for å få større innsikt i korleis ei bedrift

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/FYR/AArshjul-eit-verktoey-for-FYR-arbeid (2015-08-14)
  Open archived version from archive