archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utlysing av midlar til miljø og friluftsliv - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Utlysing av midlar til miljø og friluftsliv Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Håkon Slutaas Rådgivar Mob 975 94 361 Send e post Utlysing av midlar til miljø og friluftsliv Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar til naturforvaltningstiltak og friluftslivsaktivitet med søknadsfrist 15 januar 2014 Utlysinga er eit ledd i å betre miljøtilstanden i Noreg Foto Fred Jonny Hammerø Det kan søkast om følgjande 1 Tilskot til viltformål Kap 1425 post 71 Målet for tilskotsordninga er å medverke til at det blir eit haustingsverdig overskot av viltet og at produktivitet og mangfaldet av arter i naturen blir teke vare på nasjonalt og regionalt Målgruppa for ordninga er lag og organisasjonar og i visse tilfelle institusjonar kommunar og einskildpersonar 2 Statlege tileigningar bandlegging av friluftslivsområde Kap 1420 post 30 For å sikre område til friluftsliv skaffar det offentlege til veie areal ved erverv av eigedomsrett eller ved avtale om varig bruksrett servituttavtale Det viktigaste føremålet med statlege midlar til sikring av friluftslivområde er at friluftslivet skal styrkast som ein helsefremjande trivselsskapande og miljøvennleg fritidsaktivitet Sikring av område for friluftsliv i nærområde er eit viktig verkemiddel for å nå grupper som er lite aktive Ordninga rettar seg mot kommunar og interkommunale friluftsråd Lokale lag og organisasjonar m v kan gjerne ta initiativ overfor kommunar og friluftsråd om å fremje sikringssøknad 3 Tilskot til friluftsaktivitet Kap 1420 post 78 Målet med ordninga er å medverke til auka deltaking i helsefremjande trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga Målgruppe for ordninga er lag og organisasjonar som arbeider med aktivitetsfremjande tiltak for friluftsliv 4 Tiltak i statleg sikra friluftsområde Kap 1420 post 78 Det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Utlysing-av-midlar-til-miljoe-og-friluftsliv (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Foredrag frå viltfagsamling - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Foredrag frå viltfagsamling Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Foredrag frå viltfagsamling Her finn du foredraga frå fagsamling for viltforvaltarar i Møre og Romsdal 2013 13 november på Alexandra hotell i Molde Beite skade taksering for hjort metodikk og nytteverdi Erling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Foredrag-fraa-viltfagsamling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Seminar om miljøgifter i fjordane - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Seminar om miljøgifter i fjordane Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Seminar om miljøgifter i fjordane Onsdag 25 september blir det seminar om dei miljøgiftene som ligg på sjøbotnen utanfor verft industri og hamner Korleis påverkar det vatnet Vil dei nokon gong forsvinne Og kva kan gjerast Vi inviterer kommunar og bedrifter som har miljøgifter i sjøområda sine Fjordane våre er verdifulle og sårbare område Foto Margrete Emblemsvåg På initiativ frå Søre Sunnmøre vassområde arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal seminar om miljøgifter i fjordane Korleis påverkar dei miljøtilstanden i vatnet og kjem dei nokon gong til å forsvinne Kven har ansvaret og kva kan gjerast Fosnavåg hamn blir presentert som døme på eit område som kanskje blir rydda opp Dato 25 september kl 10 00 15 30 Stad Runde miljøsenter Seminaret er gratis Representantar frå både forvaltning og næring deltek Arrangørane ønskjer spesielt velkommen til verft og andre bedrifter som har miljøgifter i sjøbotnen utanfor sine område Det blir diskusjon og spørsmål om vidare arbeid

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Seminar-om-miljoegifter-i-fjordane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ønskjer innspel til tare-forskrift - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Ønskjer innspel til tare forskrift Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Arve Slettvåg Rådgivar akvakultur 71 25 80 55 Mob 975 39 265 Send e post Ønskjer innspel til tare forskrift Forskrift om regulering av hausting av tare i Møre og Romsdal skal reviderast Møre og Romsdal fylkeskommune ber interessentar om å kome med innspel innan 1 november 2013 Foto Henning Steen Havforskningsinstituttet Møre og Romsdal fylkeskommune leier ei arbeidsgruppe som har som oppgåve å utarbeide forslag til ny forskrift om regulering av hausting av tare i Møre og Romsdal Gjeldande forskrift J 75 2009 er gyldig til 30 09 2014 Det er Fiskeridirektoratet som vedtar ny forskrift basert på forslag frå arbeidsgruppa Følgjande organisasjonar deltek i arbeidsgruppa Møre og Romsdal fylkeskommune Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fiskarlag FMC Biopolymer AS Mandatet til arbeidsgruppa er fastset i FOR 1995 07 13 642 Forskrift om høsting av tang og tare 5 1 ledd Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om kor og når det er tillat å hauste tare i den enkelte region Forslag til forskrift skal utarbeidast av fylkesvise arbeidsgrupper leia av fylkeskommunen Arbeidsgruppa skal gjennomføre ei konkret vurdering av kva område i Møre og Romsdal fylke som bør vere opne for taretråling og kva slags område som bør vere stengt Arbeidsgruppa skal levere eit forskriftsforslag som tek omsyn til ulike interesse som taretråling fiskeri natur og miljøvern mm Vi ber no interessentar om å komme med innspel til dette arbeidet innan 01 11 2013 Dette kan vere konkrete innspel gjeldande kor denne verksemda kan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/OEnskjer-innspel-til-tare-forskrift (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Forvaltningsoppgåver Fylkeskommunen har fleire typar forvaltningsoppgåver knytt til næring og regional utvikling Oppgåvene omfattar i det vesentlege hausting av naturressursar og vurdering av forretningsmessige forhold Forvaltning av viltlevande marine resursar Dette inneber forvaltning av kystsel steinkobber og havert fiskekvoter for skolar tang og tare hausting kongekrabbe lokale fiskerireguleringar og uttak av skjelsand Tildelingsmyndigheit for akvakulturnæringa Dette inneber behandling av alle akvakultursøknader unntatt spesialløyver Behandle søknader om flytting utfisking og utsetting av ferskvassfisk i ferskvatn Som planmyndigheit har vi ei viktig rolle i å ta vare på viltet sitt leveområde Vi har også myndigheit til å endre jakttid på enkelte viltartar samt å tildele midlar frå viltfondet Møre og Romsdal fylkeskommune er vassregionmyndigheit med ansvar for oppfølging av den norske vassforskrifta Vurdere forretningsplan for næringsdrivande utanfor EØS områdenår desse søkjer opphaldsløyve i Noreg Innkalle til drøftingsmøter etter omstillingsloven ved bedriftsnedlegging Jakta etter steinkobbe er stoppa Det er mange som har nytta det fine helgevêret til seljakt og totalkvoten på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte til utvikling av by, tettstad og lokalsamfunn - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Kommune og sentrumsutvikling er eitt av dei prioriterte områda i fylkesplanen og i handlingsprogram verdiskaping 2015 Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Sentrum av byar og tettstader i Møre og Romsdal skal by på attraktive tenester og opplevingar for innbyggjarar og besøkande fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak i prosjektet Byen som regional motor Tiltak som styrke lokal og regional samfunnsutvikling LUK satsinga Tiltak for å utvikle attraktive tettstader tettstadprogrammet Tiltak for å auke deltaking i EU og EØS prosjekt Meir informasjon om utvikling av byar og tettstader finn du i handlingsprogram verdiskaping resultatmål 1 sjå pdf til høgre Tiltak kan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-utvikling-av-by-tettstad-og-lokalsamfunn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte til klyngeutvikling - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Økonomisk støtte Søk støtte til klyngeutvikling Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til klyngeutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Klyngeutvikling er eitt av dei prioriterte områda Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Næringsklyngene innan marin maritim petroleum møbel og prosessindustri skal ha rammevilkår som gjev grunnlag for konkurransedyktige verksemder fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak som påverkar og styrker rammetilhøve som er viktige for næringsliv og kommunar Tiltak som bidreg til etablering av petroleumsklynge i Møre og Romsdal Tiltak som styrker våre vekstkraftige næringsmiljø Arena NCE og GCE Meir informasjon klyngeutvikling finn du i handlingsprogram verdiskaping

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-klyngeutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte til nyetablering - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringsutvikling Økonomisk støtte Søk støtte til nyetablering Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til nyetablering Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Fleire og betre nyetableringar er eitt av dei prioriterte områda NB Direkte støtte til gründerar skjer gjennom hoppid no og Innovasjon Norge Les meir på www hoppid no Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Møre og Romsdal skal ha fleire nyetableringar med større overlevingsgrad særleg innan kompetanseintensiv tenesteyting fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak som styrker entreprenørskap i utdanning UE Tiltak for å betre finansiering og kapital tilgang for bedrifter Tiltak for å styrke kompetanse og nettverk slik at gründerane kan får raskare avklaring Tiltak for å auke internasjonalisering og fleire nyskapande vekstbedrifter

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-nyetablering (2015-08-14)
  Open archived version from archive