archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilskot - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Statstilskot til freda kulturminne og verdsarv Kulturminnefondet Regionalt miljøprogram RMP SMIL Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Tilskot Ønsker du å restaurere hus eller anna byggverk rydde kulturstiar eller skjøtte kulturlandskap eller er du kanskje eigar av eit fornminne På denne sida kan du finne informasjon om kva for tilskot og midlar du kan søke Dei viktigaste tilskotsordningane for kulturminne kulturmiljø og kulturlandskap er Statstilskot til freda bygningar og anlegg i privat eige Statstilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet Geiranger Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Tilskot frå Norsk Kulturminnefond SMIL midlar Stiftinga UNI Lenke med info http www stiftelsen uni no r fil Aarsberetning 2013 pdf Regionalt miljøprogram Meir informasjon om desse tilskotsordningane finn du i menyen til venstre Du kan også søke informasjon om ulike tilskotsordningar på sidene til departementa Ta et tak 2014 2015 10 årsjubileum Norsk Kulturarv lanserer for 10 gong aksjonen Ta et tak med stønad på kr 1 200 000fra Stiftelsen UNI Midlane går uavkorta til restaturering

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Tilskot (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Verdiskaping - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  bli eit stort trekkplaster både for reiselivet og for lokale brukarar frå Rogaland til Sør Trøndelag I samarbeid initierte fylkeskommunane og bispedøma langs leia i 2013 eit forprosjekt for å lage ei plattform å bygge vidare på i lokalt og regionalt utviklingsarbeid både for å auke lokal verdiskaping og næringsutvikling langs kysten og for å legge til rette for bruk og vern av kulturarv og heilagstader Her kan du finne rapporten frå forprosjektet Publ 07 01 2014 Les meir Kystpilegrimsleia til Nidaros sterkt representert i Møre og Romsdal Heile tretten middelalderstader i Møre og Romsdal er integrert i det nye samarbeidsprosjektet Kystpilegrim Rogaland Nidaros Prosjektet skal skape reise og opplevingslyst ved hjelp av den gamle pilegrimsleia langs kysten Endret 21 02 2013 Les meir Utviklingsnett Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Nytt Utviklingsnett vil bli arrangert i Drammen 22 januar 2013 Tema for samlingen er Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Publ 18 12 2012 Les meir Pilegrimsmøte på Åndalsnes 17 april 2012 Ei interkommunal arbeidsgruppe har førebudd ein søknad om godkjenning av ei pilegrimslei i Heilag Olav sine fotefar frå Valldal til Dovre og vidare derifrå til Nidaros På eit møte på Åndalsnes tysdag 17 april vart dette arbeidet presentert for fylkeskommunane og pressa Les meir på heimesidene til Rauma kommune Publ 30 04 2012 Les meir Næring i verneverdige byområder Invitasjon til å søke om tilskuddsmidler i 2012 Næring i verneverdige byområder er et prosjekt under Verdiskapingsprogrammet og administreres av By og tettstedsseksjonen PBT hos Riksantikvaren Gjennom dette prosjektet ønsker kulturminnemyndighetene å øke kunnskapen om praktiske strategiske og planmessige grep som kan medvirke til å opprettholde og videreutvikle næring i verneverdige byområder De 8 kommunene i nettverket Næring i verneverdige byområder inviteres til å søke om tilskudd til å gjennomføre relevante tiltak

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Verdiskaping (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Jens Peter Ringstad Arkitekt 71 25 88 36 Mob 913 28 057 Send e post Bjørn Ringstad Fylkeskonservator 71 25 88 41 Mob 414 58 971 Send e post Dokument Regional delplan for kulturminne feb 2015 PDF dokument 3 88 MB Kulturminne kommunevis oversikt PDF dokument 1 19 MB Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne Fylkesutvalet vedtok den 23 februar i sak U 14 15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn Frist for høyringa er sett til 15 april 2015 Kulisteinen Smøla Foto Postkort I utarbeidinga av planforslaget har ein vekta kulturminna i fylket og funne at nokre har verdi utover det lokale 637 kulturminne og kulturmiljø frå nyare tid med nasjonal eller regional verdi er plukka ut for å vere med på å avspegle Møre og Romsdal si historie Vedteken plan gir ikkje kulturminna og kulturmiljøa nokon formell vernestatus Men den kulturvernfaglege vektinga til nasjonal eller regional verdi vil vere grunnlag for prioritering av tilskotssaker og rådgiving frå fylkeskommunen Kommunane i fylket vil bli oppmoda til å vurdere objekta i den vedtekne regionale delplanen i høve til vern etter Plan og bygningslova i samband med kommunalt planarbeid t e kommuneplan og reguleringsplan Planforslaget har ti hovudmål Verneverdige kulturminne skal ha minst mogleg påvirking av klimaendringane Verneverdige bygningar i bruk på bygningane sine premissar Årlege tap av freda og verneverdige kulturminne skal ikkje vere over 0 5 prosent Kulturminne og kulturmiljø i verdsarvområdet sikra godt formelt vern og ein god vedlikehaldssituasjon Kulturminne og kulturmiljø av nasjonal verdi sikra godt formelt vern og ein god vedlikehaldssituasjon Automatisk freda kulturminne og kulturmiljø

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Regional-delplan-for-kulturminner-til-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ta et tak 2014-2015 - 10 årsjubileum - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Ta et tak 2014 2015 10 årsjubileum Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Ta et tak 2014 2015 10 årsjubileum Norsk Kulturarv lanserer for 10 gong aksjonen Ta et tak med stønad på kr 1 200 000fra Stiftelsen UNI Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar I samband med 10 årsjubileet har Norsk Kulturarv valgt å tilby to ulike typar tilskot 1 750 000 kr går til tradisjonelle skadeforebyggande tiltak 2 450 000 kr er satt av for å tilby tilskot til brannforebyggjande tiltak i form av kontroll av elektrisk anlegg Ta et tak rettar seg mot våningshus og driftbygningar over heile landet Dette kan vere verneverdige bygningar i byar og tettstedar eller bustader i tilknytning til landbruk fiske reindrift eller jakt Bygningen må ha kulturhistorisk verdi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Ta-et-tak-2014-2015-10-aarsjubileum (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fonnefunn - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Fonnefunn Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Kristoffer Dahle Arkeolog rådgivar 71 25 89 03 Mob 992 28 103 Send e post Funn i fonn og fjell seminar om arkeologiske funn i snøfonner Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til eit ope seminar om arkeologiske funn i tilknytning til snøfonner i høgfjellet Seminaret vil finne stad på Quality Hotel Alexandra i Molde den 29 januar 2015 kl 10 00 12 30 Møre og Romsdal fylkeskommune starta i 2014 eit arbeid med å kartlegge potensialet for arkeologiske funn i tilknyting til snøfonner i høgfjellet Den varme sommaren resulterte i rekordsstor nedsmelting og det blei gjort fleire spennande og godt bevarte funn i kanten av fonnene Desse gjev ny innsikt om fangst og samfunn i forhistorisk tid men kan også belyse spørsmål knytt til biologi geologi og klima Ved dette seminaret har vi invitert fleire forskarar og andre frå heile landet til å presentere erfaringar funn og strategiar og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Fonnefunn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  1 Om kulturminna i planen og grunnlag for utval PDF dokument 790 55 kB Vedl 2 Juridisk verkemiddel i kulturminnevernet PDF dokument 742 16 kB Vedl 3 Sentrale omgrep og definisjonar PDF dokument 652 01 kB Oversiktsliste kulturminne og kulturmiljo PDF dokument 235 05 kB Høyringsbrev Forslag til regional delplan for kulturminne PDF dokument 171 01 kB Høyringsinnspel til kulturminneplan PDF dokument 24 34 MB Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 27 01 2014 sak U 1 14 med heimel i Plan og bygningslova 5 2 og 8 3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til høyring Høyringsfristen er sett til 3 april 2014 Etter høyringsperioden og handsaming av høyringsinnspel skal planforslaget leggast fram for vedtak i fylkestinget i juni Planen sitt føremål Hovudføremålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning formidling og bruk av kulturarven i Møre og Romsdal som flest mogleg er samde om Eit viktig mål med planen er ei oversikt over kulturminne og kulturmiljø frå nyare tid som har regional og nasjonal verdi og lage mål for korleis dei kan takast vare på Ei slik oversikt vil gjere fylkeskommunen si forvaltning og fagansvar meir føreseieleg og vil fungere som eit grunnlag for prioriteringar av vernetiltak og restaureringsarbeid Hovudinnhald i planen Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi har fokus på tema som fylkeskommunen kommunane statlege og friviljuge aktørar på regionalt nivå har verkemiddel til å gjere noko med Ein har også forslag til forbetringar i samarbeidet og samhandlinga med statlege instansar Det blir gitt innspel til Riksantikvaren sitt arbeid med fredingsstrategien som skal resultere i ei supplering av fredingslista slik at den betre kan spegle nasjonen si kulturhistorie Vi foreslår 38 ulike kulturminne og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Regional-delplan-for-kulturminne-til-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nye midlar til lokale kulturminneplanar - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Nye midlar til lokale kulturminneplanar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Nye midlar til lokale kulturminneplanar I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar Kvar kommune kan søke om inntil kr 100 000 Det er også muleg å samarbeide med andre kommunar museer eller andre kompetansemiljø Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet namn på deltakarar budsjett og finansiering og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7 februar Det er behov for styrka kompetanse i mange kommunar og det manglar gode oversikter over kulturminne og kulturmiljø som har betyding i lokalsamfunna Vi oppmodar difor alle kommunane i fylket til å utarbeide eigne kulturminneplanar Kommunedelplanar for kulturminne og kulturmiljø er gode verkty for å forvalte kulturminna og vil også bidra til auka kunnskap og merksemd omkring kulturarven vår Arbeidet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Nye-midlar-til-lokale-kulturminneplanar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fredingsvarsel for M/B Tafjord - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Fredingsvarsel for M B Tafjord Riksantikvaren har sendt ut varsel om oppstart av freding for M B Tafjord og to andre passasjerskip Dette er ein del av oppfølginga av fartyvernplanen frå 2010 der Riksantikvaren vil frede ulike fartykategoriar etter tur Denne gongen er det passasjerskip Fredinga skal ikkje vere til hinder for vidare drift av fartya M B Tafjord var i kontinuerleg drift som passasjerfarty frå 1927 til 1979 i Møre og Romsdal fylke I den veglause bygda Tafjord var ein før heilt avhengig av båt og fartyet var viktig i kommunikasjonen mellom bygdene og med omverda Tafjord er ein særs god representant for dei mange små fartya som sytte for samband til veglause gardar og grender langs fjordane Tafjord er også eitt av svært få farty av denne kategorien som framleis finst Desse lokale rutene vart på folkemunne kalla bygderuta eller mjølkeruta Bygderutene kom gjerne i stand etter lokalt initiativ og var drive av lokale folk oftast med lett ombygde og tilpassa fiske eller fraktefarty Den typiske bygderutebåten er ein trebåt på 40 til 70 fot og med rom for passasjerane framme under dekk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Fredingsvarsel-for-M-B-Tafjord (2015-08-14)
  Open archived version from archive