archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  viktige samarbeidspartar for seksjonen Rådgiving og oppfølging av nettverket er ei viktig oppgåve i det daglege arbeidet Seksjonen gir også faglege råd om oppfølging av folkehelseloven Lyser ut midlar til skilting og merking av turløyper I samarbeid med Gjensidigestiftelsen lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut midlar til merking skilting og gradering av turløyper på Vestlandet Fristen for å søkje er 15 februar Endret 01 02 2013 Les meir Kart over gang og sykkelvegar i Møre og Romsdal På fylkeskommunen sin kartportal GisLink kan du no på ein rask måte få informasjon om situasjonen i dei einskilde kommunane når det gjeld gang og sykkelvegar Endret 11 11 2013 Les meir Etablering av Helseløyper i Møre og Romsdal Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte den 17 oktober ei dagsamling for kommunane med tema helseløyper Endret 12 11 2012 Les meir Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane Tilgang på vatndispensar sal av brus og elevane sine mulegheiter til å velje sunn mat i kantina er no kartlagt Endret 03 10 2012 Les meir Kvar finn vi fylkets beste universelt utforma tusti veg løype I samband med at Møre og Romsdal er utpeikt som pilotfylke for universell utforming lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut konkurranse om den best universelt utforma tursti veg løype i fylket Endret 23 08 2012 Les meir Presentasjonar kurs i folkehelseprofilar og kommunehelsa statistikkbank Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt folkehelseinstituttet har arrangert kurs i bruk og tolking av folkehelseprolilar og statistikkbank kommunehelsa Om lag 50 deltakarar frå kommunane i Møre og Romsdal deltok på kurset Endret 11 07 2012 Les meir Kurs i folkehelseprofilar og kommunehelsa statistikkbank Nasjonalt folkehelseinstitutt har publisert folkehelseprofilar for alle kommunane og ein eigen statistikkbank for kommunehelse Kommunane kan lage sine eigne tabellar og diagram ut i frå dette Endret 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Folkehelse - fysisk aktivitet - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkehelse fysisk aktivitet og friluftsliv Seksjonen har også eit ansvar for å serve 3 råd utval Likestillingsutvalet Rådet for likestilling av funksjonehemma Eldrerådet Seksjonen behandler spelemidlar og ei rekkje tilskotsordningar samt koordinerer God Helse partnarskapet som er eit forpliktande partnarskap om folkehelse som alle kommunar i fylket er medlem av Kvar kommune har tilsett ein folkehelsekoordinator Samhandling og partnarskap Folkehelsearbeidet skal skje i alle sektorar og seksjonen samhandler med alle avdelinger i fylkeskommunen i tillegg til eksterne aktørar Seksjonen har jamnlege møte med representantar frå fylkeskommunen si tannhelseavdeling fylkesmannen og Møre og Romsdal idrettskrets Dette forumet har namnet God Helse staben I tillegg til God Helse staben er det etablert to faste arbeidsgrupper Rusførebygging God Helse Livsstilsgruppa Kommunane og dei frivillige organisasjonane er viktige samarbeidspartar for seksjonen Rådgiving og oppfølging av nettverket er ei viktig oppgåve i det daglege arbeidet Seksjonen gir også faglege råd om oppfølging av folkehelseloven Folkehelse og kommuneplanlegging Ei moment og tipsliste frå Helsedirektoratet kan vere eit nyttig verktøy for kommunane sitt planarbeid med folkehelse Publ 30 01 2012 Les meir Helsetilstanden i kommunane på nett Ei nyoppretta nettside syner folkehelseprofilar for alle kommunane i fylket Profilane som kjem i frå Folkehelseinstituttet syner dei store linene og er nyttige for å få oversikt over folkehelsetilstanden Ytterligare statistikk får ein i frå Kommunehelsa statistikkbank og frå fylkeskommunen og no er alt samla på ei nettside Endret 11 01 2012 Les meir Vil gjere ordninga nasjonal Kulturminister Anniken Huitfeldt er svært imponert over ordninga med opplevelseskortet Ho vil gjere ordninga nasjonal Endret 23 11 2011 Les meir Erfaringskonferanse for God Helse partnarskapet God Helse partnarskapet inviterer til erfaringskonferanse 9 10 november i Molde Kva har skjedd og kva har vi lært av 8 års folkehelsearbeid Endret 28 09 2011 Les meir Arrangér tur vinn 10 000 kroner Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelsestatistikk - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorer Veiledar IS 2110 frå Helsedirektoratet Oversikt over folkehelsa korleis gjer vi det Møre og Romsdal fylkeskommune Frå statlege helsemyndigheiter Kommunehelsa statistikkbank samt Folkehelseprofilar for kommunar og fylker er frå Nasjonalt folkehelseinstitutt God folkehelse i Møre og Romsdal For første gong har Møre og Romsdal fylkeskommune laga ei omfattande oversikt over folkehelsa Oversikta vil vere eit viktig fundament for å følgje med på utviklinga og for å sette inn tiltak Rapporten vil og vere viktig for å kunne jobbe langsiktig med å betre helsetilstanden og auke trivselen i befolkninga Endret 21 04 2015 Les meir Folkehelseprofilane for 2015 er publisert Alle kommunane i fylket har no fått nye folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet Årets folkehelseprofilar har som hovudtema psykisk helse blant barn og unge Endret 25 03 2015 Les meir Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Tredje dag av Plankonferansen 4 6 november 2014 var ein workshop i samfunns og kommuneplanlegging i eit helseperspektiv Dette var ei oppfølging av kurset i mars i år om planarbeid statistikk analyse og konsekvensforståelse Endret 14 11 2014 Les meir Ny og utvida rapport Ung på Sunnmøre Ein ny og utvida rapport under prosjektet Ung på Sunnmøre vart lagt fram under forskingsdagane 2014 Endret 23 09 2014 Les meir Folkehelserapporten 2014 Helsetilstanden i Norge vert omtala i Folkehelserapporten 2014 ved hjelp av eksisterande data og analysar frå mange ulike kjelder nasjonale og internasjonale Publ 17 07 2014 Les meir Folkehelseprofil for Møre og Romsdal 2014 er publisert Fylkesprofilane gir ei oversikt over folkehelsa i dei einskilde fylka og er eit supplement til profilane for kommunane som vart publisert i januar Endret 02 04 2014 Les meir Ny norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikheit i helse Eit uavhengig forskarpanel har på fagleg grunnlag gått igjennom norsk politikk for å vurdere

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Folkehelsestatistikk (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket - Spelemidlar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete 47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket Tildeling av spelemidlar for 2012 vart handsama i Kultur og folkehelseutvalet tirsdag 04 06 2013 Med i overkant av 47 millionar til utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg har Møre og Romsdal fått tildelt den 6 høgste tilskotsramma blant fylkeskommunane i landet Illustrasjonsbilete scanstockphoto com Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvar år ut spelemidlar på vegne av Kulturdepartementet til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv Ved tildeling av spelemidlar i 2013 fekk Møre og Romsdal i overkant av 42 millionar til ordinære anlegg og i overkant av 4 millionar til nærmiljøanlegg Grunnen til den gode uttellinga på midlane er det unike samarbeidet fylkeskommunen har med Møre og Romsdal Idrettskrets kommunane og det frivillig seier fylkeskultursjef Arvid Blindheim Ved søknadsfristens utløp var det kome inn 233 søknader på Spelemidlar for 2013 der 67 søkte om nærmiljøanlegg og 166 søkte om ordinære anlegg Etter gjennomgang av søkandane har fylkeskommunen hatt ein brei prosess med både kommunar og Møre og Romsdal Idrettskrets der vi så langt som mogleg har teke omsyn til deira prioriteringar Møre og Romsda fylkeskommune har og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Spelemidlar/47-millionar-i-tilskott-til-idrettsanlegg-i-fylket (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar - Spelemidlar - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  saksbehandling er nøkkelen Fylkeskulturavdelinga tek initiativ til tett samhandling for å få fram godkjende søknader Målet vårt er godkjende søknader i alle kommunar Vi ser likevel at kommunar som ikkje ser seg i stand til å prioriterer å tilsette folk i kulturstillingar taper i kampen om spelemidlar Mangel på saksbehandlar for spelemiddelsøknader gjer at desse kommunane ikkje får opp nye søknadar og dei vil henge etter i utviklinga innafor fagområda idrett fysisk aktivitet og tilrettelegging for frivillig sektor i vid forstand Dette kom tydleg fram ved årets tildeling av spelemidlar Kommunar og organisasjonar som får fram gode søknader sikrar økonomiske tilskot til sin kommune Bredt samarbeid Arbeidet med fordeling av desse populære midlane er tufta på eit breidt samarbeid mellom fylkeskommunen kommunane og det frivillige Prioritering av midlar skjer på bakgrunn av planprosessar der aktørane gjennom fleire år har arbeidd fram ein felles plan for korleis midlane skal prioriterast Desse planprosessane viser seg å gje planane innhald av meir behovsprøvd karakter Kultur og folkehelseutvalet i fylkeskommunen har ansvar for den endelege prioriteringa og tildelinga kvart år Auka satsing på friluftsliv Årets søknader viser ein positiv trend mot større satsing på friluftsliv Tradisjonelle idrettsanlegg som kunsgrasbanar og hallar er framleis viktige men stadig fleire kommunar set friluftslivsanlegg og aktivitetsløyper høgare Trenden er i tråd med både nasjonale føringar den nye idrettsmeldinga og Fylkesplan for Møre og Romsdal Grunna auka folkehelseutfordringar som hjarte og karsjukdommar psykiske lidingar overvekt og diabetes 2 må det byggast anlegg som motiverer alle lag av befolkninga til fysisk aktivitet Look to Rauma Friluftslivsanlegga er i ei særstilling når det gjeld talet på brukarar og vert nytta jamnleg av alle aldersgrupper Frå årets tildeling ønskjer fylkeskommunen å trekke fram tildelinga av spelemidlar til turstiane Åndalsnes Aksla og i Venjesdalen Dette er parsellar av Romsdalseggen som er eit viktig

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Spelemidlar/Kommunar-utan-kulturkonsulent-taper-i-kampen-om-spelemidlar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 1,4 millionar til skilting og merking av turløyper - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Tildeling skilting merking 2013 offentlig PDF dokument 51 20 kB 1 4 millionar til skilting og merking av turløyper Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med Gjensidigestiftinga tildelt nærare 1 4 millionar kroner i støtte til skilting og merking av turløyper i fylket Av 14 søknadar har 12 nye prosjekt fått støtte Illustrasjonsbilete scanstockphoto Arbeidet med å få implementert ein felles skiltmal for turløyper på Vestlandet vidareførast også i år Det har dei siste to åra vore fordelt kr 3 millionar til kommunar lag og organisasjonar som ønskjer å gjere turløypene i Møre og Romsdal endå meir tilgjengelege Stønadsordninga er organisert som eit spleiselag mellom dei fire vestlandsfylka og Gjensidigestiftelsen I tillegg har fleire kommunar gått inn med midlar i dei lokale prosjekta Pengane bli brukt til ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper For Møre og Romsdal sin del vil det seie nærare kr 4 5 millionar over tre år berre til å skilte og merke turstiart seier rådgjevar for friluftsliv Petter Jenset ved Møre og Romsdal fylkeskommune I tillegg kjem den store verdien som er lagt ned i form av dugnad og frivillig arbeid i dei ulike skiltprosjekta Det at fleire går på tur oftare enn før er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for betre helse Både fylkeskommunane på Vestlandet og Gjensidigestiftelsen har difor støtta prosjekt som har som mål å bidra til merking av turløyper nær der folk bur Det skal bli stadig enklare å finne seg ei løype anten du går til fots syklar går på ski eller padlar No i vår er det innvilga søknader til mange lokale

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/1-4-millionar-til-skilting-og-merking-av-turloeyper (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lyser ut midlar til skilting og merking av turløyper - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  midlar til merking skilting og gradering av turløyper på Vestlandet Fristen for å søkje er 15 februar Arbeidet med å få implementert ein felles skiltmal for turløyper på Vestlandet har skote fart etter at regionen i 2011 fekk ei gåvepakke på 10 millionar kroner frå Gjensidigestiftelsen Saman med øyremerka midlar frå fylkeskommunane har pengane vore nytta til ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper i dei fire Vestlandsfylka For Møre og Romsdal sin del har dette gitt utteljing på tre millionar kroner dei to siste åra og heile 36 prosjekt i fylket har så langt fått støtte Satsinga på skilting og merking av turløyper har vore ein suksess og Gjensidigestiftelsen ønskjer derfor å vidareføre satsinga og løyver nye midlar til dette arbeidet Nytt av året er at Gjensidigestiftelsen vil matche det beløpet som fylkeskommunane og kommunane øyremerkar til dette arbeidet seier Petter Ervik Jenset prosjektleiar for friluftsliv Han opplyser at med den nye modellen som Gjensidigestiftelsen legg opp til ser det så langt ut til at årets pott til Møre og Romsdal blir på vel 900 000 kroner Dette er eit litt mindre beløp enn vi har hatt dei to føregåande åra men vi jobbar framleis med å auke vår del og på den måten auke støtta frå stiftinga Det er i hovudsak frivillige organisasjonar destinasjonar og større geografiske områder som kan søkje om støtte Det er ikkje set krav til ein gitt modell men det vert lagt vekt på at det skal vere eit godt samarbeid mellom det frivillige reiselivet kommunen og grunneigarar Satsinga på skilting og merking av turløyper har vore populær I fjor kom det inn 55 søknader og det vart delt ut 1 5 millionar til 26 prosjekt i fylket seier Jenset Det at fleire går på tur oftare enn før er eit av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/Lyser-ut-midlar-til-skilting-og-merking-av-turloeyper (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 1,5 millionar til skilting og merking av turløyper - Friluftsliv - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Tenesteområde Kultur Friluftsliv 1 5 millionar til skilting og merking av turløyper Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post 1 5 millionar til skilting og merking av turløyper Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med Gjensidigestiftinga tildelt i overkant av 1 5 millionar kroner i støtte til skilting og merking av turløyper i fylket Av dei 55 søknadane som kom inn har 26 nye prosjekt fått støtte Arbeidet med å få implementert ein felles skiltmal for turløyper på Vestlandet er vidareført etter at dei fire Vestlandsfylka i fjor fekk ei gåvepakke på 10 millionar kroner frå Gjensidigestiftinga Saman med øyremerka midlar frå fylkeskommunane skal pengane bli brukt til ei storstilt satsing på merking og gradering av turløyper For Møre og Romsdal sin del vil det seie 1 5 millionar kroner per år i to år seier prosjektleiar for friluftsliv Petter Jenset Det at fleire går på tur oftare enn før er eit av dei enklaste og viktigaste tiltaka for betre helse Både fylkeskommunane på Vestlandet og Gjensidigestiftelsen har difor støtta prosjekt som har som mål å bidra til merking av turløyper nær der folk bur Det skal bli stadig enklare å finne seg ei løype anten du går til fots syklar går på ski eller padlar No i vår er det innvilga søknader til mange lokale tiltak Det er i hovudsak lag og organisasjonar som jobbar dugnad med å gjennomføre arbeidet med turløypene I Møre og Romsdal har vi for 2012 fordelt kr 1 520 000 på om lag 120 lag og organisasjonar Det dreier seg om merking av fleire hundre turar i vårt fylke Når

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Friluftsliv/1-5-millionar-til-skilting-og-merking-av-turloeyper (2015-08-14)
  Open archived version from archive