archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Satsinga på nye skolebygg held fram - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Satsinga på nye skolebygg held fram Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Satsinga på nye skolebygg held fram Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik går inn for at Møre og Romsdal fylkeskommune held fram med ein sterk satsing på nye skolebygg Arkivfoto I framlegget til ny økonomiplan 2014 2014 rår han til at fylkeskommunen skal investere totalt 1 233 mill kroner i nye skolebygg I tillegg kjem 124 mill kroner til opprusting av bygningsmasse og utstyr til skolane Folketalsframskrivingar viser ein estimert vekst i gruppa 16 19 år på totalt 332 elever frå 2011 til 2030 i Møre og Romsdal Veksten vil bli størst på Sunnmøre med ein estimert auke i perioden på 554

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Satsinga-paa-nye-skolebygg-held-fram (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • - Utanfor komfortsonen! - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  lærarar frå både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og dei som deltok fekk lære meir om kva forskninga seier er utfordringane og moglegheitene Dei fekk også heilt konkrete tips som dei kunne ta i bruk umiddelbart i undervisninga Det er tredje året dei to fylkeskommunane har dette samarbeidet og arrangørane får svært gode skussmål frå deltakarane på at dette er ein aktuell og matnyttig konferanse Det er også råda frå forskarane å satse på slike samlingar Det er mellom anna dette som skaper endringar i klasseromma Kjell Atle Halvorsen var ein av hovudforedragshaldarane på årets konferanse Han er i tvil om vi kan sjå så store systemiske endringar etter å ha lest regjeringserklæringa framover i tid på dette området Avskaff sentralgitt eksamen Halvorsen er bekymra for at det vil oppstå eit skilje mellom klassar mellom skular og mellom kommunar som vil auke Han trur at fleire lærarar kjem til å bruke digitale læringsressursar og at eldsjelene fortsatt vil storme fram medan andre vil fortsette å bli hengande etter Den tradisjonelle oppfatninga av kva kunnskap er og korleis vi utviklar den hos lærarane elevane og foreldra er ei av dei største utfordringane som vidaregåande skula har ved bruk av digitale ressursar seier Halvorsen Skal vi få gjort noko med dette må evalueringsrutinene leggast om Sentralgitt eksamen bør ein vurdere å avskaffe I alle fall må oppgåvene som blir gitt endrast dramatisk slår han fast Halvorsen meiner at ein også kan utnytte teknologien i læringsløp som tek utgangspunkt i interessene og kompetansen til elevane Slik byggjer ein bru over gapet mellom den kvardagskompetansen elevane har og skulekompetansen deira Dette kan bidra til auka gjennomføring av vidaregåande opplæring Gå på tryne Kjell Atle Halvorsen har desse råda til lærarane om korleis dei bør bruke digitale ressursar i undervisninga Drøft spørsmålet med elevane dine Da vil du sansynlegvis få mange kloke råd og så ansvarleggjer du samtidig elevane Vær nysgjerrige og dristige i utprøving av nye teknologiar i nye undervisningssammenhengar Går du ikkje på trynet ein gong i mellom har du sannsynlegvis ikkje prøvd nok Gamle metodar på straum Hilde Mjelva er ein av deltakarane på konferansen som har delteke fleire år og mykje brukt som foredragshaldar Ho opplever Impulskonferansen som ein viktig arena for deling av erfaringar mellom lærarar Arbeidet som ildsjeler legg ned blir tilgjengeleg for andre seier Hilde Ho dreg særskilt fram at du får praktiske eksempel som er lette å ta med seg heime til eigen skule og sette i verk Det er også flott å få innspel frå nyare forskning og visjonar om framtida som kan ha betydning for utviklinga til skulen seier ho Mjelva trur vi vil få sjå meir bruk av PC ar og nettbrett i klasseromma framover men at bruken i praksis vil vere gamle metodar som det er satt straum på Det går sakte å endre inngrodde vanar seier Hilde Forskningsbasert kunnskap og leiing må brukast for å endre haldningar og praksis Ho meiner at lærarane kan bli endra flinkare til å dele

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Utanfor-komfortsonen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Saman for betre læringsmiljø - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  gode prestasjonar på skolen Det blir tema i Molde i neste veke Rose Mari Skarseth Thomas Nordahl og Ivar Rød har jobba systematisk for å betre læringsmiljøet ved Romsdal vidaregående skole Regionsamlinga Betre læringsmiljø går av stabelen på Rica Hotel Seilet Molde 28 29 oktober 2013 måndag og tysdag Fokus på kva som verkar Då kjem nokon av dei fremste ekspertane i landet til Molde for å gi inspirasjon og fagleg påfyll til pedagogisk tilsette i den vidaregåande skulen Torbjørn Lund frå UiT Laila Lerum frå Porsgrunn vgs Erik Nordgreen og Eirik Irgens NTNU er mellom dei som skal halde innleingar på i løpet av dei to dagane På samlinga får vi mellom anna vite meir om kva som faktisk verkar for åfå til gode læringsmiljø seier rådgivar Kristin Glæstad Vonheim ved utdanningavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Fem årig prosjekt Samlinga er ein del av eit større fem årig prosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle og oppretthalde gode lætingsmiljø Du finn meir informasjon om prosjektet på http www udir no Laringsmiljo Prøvd ut ved Romsdal vgs Romsdal vgs har saman med Rindal skole og nye Riksfjord skole vore med i prosjektet sidan 2009 Ved førstnemde skule har ein satsa på desse fem tiltaka i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet Foreldresamarbeid Utvikling av gode relasjonar også med foreldra for i samarbeid med foresatte å ta best mogleg vare på kvar einskild elev VIP programmet eller Veiledning og Informasjon og Psykisk helse eit opplegg over fem timer for alle VG1 elever der kontaktlæraren saman med elevane sine har sosiale og emosjonelle vanskar som tema Her samarbeider skulen med Molde kommune som stiller med helsesøstre leger og PPT kontaktar inn i skulen for å snakke om temaet i 2 undervisningstimer Kompetanseheving for personalet ved skulen betre læringsmiljø med fokus på ulike

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Saman-for-betre-laeringsmiljoe (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fellesmøte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24. oktober. - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24 oktober Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Fellesmøte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24 oktober Utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda held torsdag 24 oktober fellesmøte på fylkeshuset i Molde Hovudtema for møte er alternative opplæringsarenaer for dei som fell frå i utdanning TAF og læreplassutfordringar og påbyggingsutfordringar vs alternative vg3 Mellom sakene som utvalet skal behandle er Lokale til kroppsøving og idrettsfag for Molde og Romsdal vgs Det er tidlegare vist at kapasiteten i Fuglsethallen ikkje er tilstrekkeleg for Romsdal vgs og at skulen må leige kapasitet på andre anlegg Fylkesutdanningssjefen ser for seg ei løysing der Molde vgs får sine lokale til kroppsøving i området Molde Idrettspark medan Romsdal vgs fortsett med kroppsøving i Fuglsethallen Romsdal vgs har og tilbod om idrettsfag Desse elevane får i dag dekt sitt behov knytt til idrettshall dels i Træffhuset og dels i Fuglsethallen Når Romsdal vgs får samlokalisert alle elevane sine ved skolen i Granlia vil kapasiteten i Fuglsethallen verte sprengd Fylkesutdanningssjefen ser derfor føre seg at undervisninga i idrettsfag også vert lagt til området Molde Idrettspark Dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Prosjektplan for utviklingsplanar Framlagte utviklingsplanar for Ørsta vgs Volda vgs Ulstein vgs og Herøy vgs har blitt godkjent i Plannemnd for byggjeprosjekt Infrastrukturen er i stadig utvikling i området og det er derfor naturleg å sjå på utviklingsplanane for dei fire vidaregåande skulane samla Planen inneheld mellom anna felles utfordringar i høve til behov for elevplassar totalt arealbehov og samfunnsutvikling Vurdering av teknisk tilstand på skolebygga samt vurdering av utnyttingsgrad og utnyttingspotensiale må leggast til grunn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Fellesmoete-i-utdanningsutvalet-og-yrkesopplaeringsnemnda-24.-oktober. (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Skolebruksplana 2014-17 - Høyring - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Skolebruksplana 2014 17 Høyring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Skolebruksplana-2014-17-Hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • -Foreldresamarbeid er viktig, også i vidaregåande opplæring - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Foreldresamarbeid er viktig også i vidaregåande opplæring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Foreldresamarbeid er viktig også i vidaregåande opplæring Dette var eitt av hovudpoenga til professor Thomas Nordahl som besøkte Romsdal vgs 5 september Foreldresamarbeid er eit fellesansvar mellom skule og foreldre og det er viktig for å skape gode læringsvilkår seier Nordahl Det er viktig at skulen stiller konkrete krav til foreldra og brukar dei som ein ressurs for å hjelpe elevane til å oppnå god fagleg læring Heimen kan bidra på fleire område som for eksempel kosthald oppmøte og liknande Ungdommane treng hjelp og støtte også etter at dei har fylt 16 år seier professoren Ver tydelege Denne dagen hadde Thomas Nordahl vore på skulen og møtt både lærarar og elevar Og han hadde eit positivt inntrykk av skulen også basert på undersøkingar som skulen har vore gjennom Mykje av det de har gjort er bra Det er viktig å fokusere på kvifor ein er god også Gjer meir av det som fungerer bra seier han Romsdal vgs har i fleire år arbeidd systematisk med læringsmiljøet gjennom prosjektet Bedre læringsmiljø som Utdanningsdirektoratet står bak Thomas Nordahl er ein av forskarane som står bak kunnskapsgrunnlaget for satsinga og Romsdal vgs har fått han som rettleiar for sitt prosjekt Rektor Ivar Rød er seier at dette er eit langsiktig arbeid som skal vere ein del av kvardagen ved skulen i mange år framover Han er også tydeleg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Foreldresamarbeid-er-viktig-ogsaa-i-vidaregaaande-opplaering (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Dagsamling for førsteårs lærlingar - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Monica Molvær Elev og lærlingombud 71 25 80 18 Mob 975 01 202 Send e post Dagsamling for førsteårs lærlingar i Møre og Romsdal Det vert arrangert dagsamlingar i Molde Kristiansund og Ålesund for lærlingar som er inne i sitt første opplæringsår i bedrift Desse samlingane vert arrangert i samarbeid mellom elev og lærlingombodet og utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune veke 39 Program 09 30 Registrering 10 00 Velkommen og praktisk informasjon om samlinga Kva forventer arbeidsgivaren av deg 11 00 Pause 11 15 Korleis fungerer partane i arbeidslivet for meg i min kvardag Retter og plikter 12 00 Lunsj 12 45 Lærling fortel 13 00 Oppsummering spørsmål Nettsidepresentasjon Lærlingundersøkelse 13 15 Elev og lærlingombodet presenterer seg og orienterer 13 40 Ny som lærling introduksjon i bedrift 14 00 Slutt På samlinga vil du få mykje nyttig informasjon som du har bruk for vidare Datoar for samlingane er 24 09 2013 Kristiansund Kristiansund vg skole auditoriet i Braatthallen 26 09

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Dagsamling-for-foersteaars-laerlingar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Tek eit skoleår i Skottland - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Tek eit skoleår i Skottland Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Tek eit skoleår i Skottland Mandag 12 august var avreisedag for det 3 kullet med elevar frå Møre og Romsdal til Armadale Academy i Skottland I alt 16 elevar frå Møre og Romsdal får i år eit tilbod om å ta Vg2 studie spesialisering i Skottland Seks elevar reiste frå Molde medan 10 elevar reiste frå Ålesund Dei seks frå Molde sjå bilete er Elise Bromstad Eide Solveig Waagbø Kavli Hanne Æsøy Nes Ingrid Otnes Berly Kristina Unlayao Slettebø og Stine Sletvold Elevar frå heile fylket kan søke om studieplass i Skottland Det er Haram vidaregåande skule som administrerer tilbodet Elevane bur i vertsfamiliar og dette saman med dyktige lærarar i Skottland og ved Haram vidaregåande skule gjer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Tek-eit-skoleaar-i-Skottland (2015-08-15)
  Open archived version from archive