archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gründercamp i alle vidaregåande skular - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i alle vidaregåande skular Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Gründercamp i alle vidaregåande skular No skal alle elevar i vidaregåande skular få sjansen til å delta på gründercamp Gevinsten kan vere auka kjennskap og rekruttering til næringslivet i fylket Kjekk ungdom frå Gründercamp på Smøla foto Heidi Antonsen Lura Fylkespolitikarane løyvde tysdag 2 juni tre millionar kroner til utvikling og gjennomføring av gründercamp i vidaregåande skule Målet er no at alle elevar i vidaregåande i Møre og Romsdal skal få delta på treningsleir i kreativitet og nyskaping Viktig for rekruttering Ei fersk undersøking gjennomført av Møreforsking viser at kjennskap til næringsliv og karrieremoglegheiter i lokalsamfunnet aukar sjansen for at ungdom vert buande eller flyttar tilbake etter utdanning May Britt Roald leiar for hoppid no Møre og Romsdal fylkeskommune si gründerhjelp meiner at gründercamp er eit godt bidrag i denne samanhengen Gründercamp gjer elevane kjende med lokale bedrifter og opnar augene deira for at dei også kan starte noko sjølv Vi trur at dette gjer det lettare å etablere seg i heimfylket seier Roald Samarbeid med næringslivet Det er Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal UE MR som står bak

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Gruendercamp-i-alle-vidaregaaande-skular (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fellesressurs for internasjonal forsking Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til at bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal skal vinne fram med større og meir internasjonale forskingsprosjekt Det er Møreforsking som i desse dagar lyser ut stillinga EU prosjektadministrator Horisont 2020 Regional og næringssjef Bergljot Landstad I næringslivet er innovasjon nøkkelen for omstilling til nye marknader produkt tenester og forretningsmodellar Forsking er avgjerande for innovasjonskraft i å finne nye moglegheiter og skape nye arbeidsplassar For eit internasjonalt næringsliv slik vi har i Møre og Romsdal er det viktig å samarbeide med praksisnære forskingsmiljø som er i internasjonalt sterke faglege nettverk Fylkeskommunen ønskjer å styrke næringslivet si framtidige konkurranseevne ved å utvikle dei forskingsmiljøa som samarbeider med næringslivet til å bli endå meir relevante og meir internasjonale seier regional og næringssjef Bergljot Landstad Horisont 2020 verdas største forskingsprogram Dei utfordringane som mykje av nærings og arbeidslivet i regionen står overfor handlar om dei gobale utfordringane som er adressert i EU sitt store forskingsprogram Horisont 2020 t d marin og maritim forsking bioøkonomi matsikkerhet rein og effektiv energi grøne og integrerte transportløysingar inkluderande og innovative samfunn Horisont 2020 er verdas største forskingsprogram og har ei ramme på 77 mrd euro i perioden 2014 2020 Norge betaler ein høg kontingent inn til programmet og det er eit nasjonalt mål å auke norsk deltaking Universiteta har etablert eigne støttefunksjoner for dette noko høgskolane og dei regionale forskingsinstitutta ikkje har økonomisk rom for Fylkeskommunen har difor løyvd 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til å auke deltakinga i Horisont 2020 prosjekt Arbeidet vil omfatte ulike fagområde internasjonalt samarbeid på tvers av regionar og EU land Rådgivaren skal også bidra til å senke terskelen for å søke til Horisont 2020 program bidra

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Fylkeskommunen-finansierer-fellesressurs-for-internasjonal-forsking (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Forsking viktig for næringslivet i Møre og Romsdal - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  viktig for næringslivet i Møre og Romsdal Sidan oppstart har Regionalt forskingsfond delt ut 144 2 millionar til dei midt norske fylka Av desse fekk Møre og Romsdal 41 prosent Bergljot Landstad regional og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune rosar næringslivet i fylket for fokus på innovasjon og utvikling Sidan 2010 har Regionalt forskingsfond Midt Norge delt ut 144 2 mill kroner til prosjekt i Møre og Romsdal Nord Trøndelag og Sør Trøndelag Møre og Romsdal har trekt det lengste strået og fått 59 mill kroner fordelt på 68 forskingsprosjekt Totalt har 41 prosent av tildelingane gått til Møre og Romsdal kjem det fram i årsrapporten for 2014 som vert lagt fram for fylkespolitikarane 2 juni Gode prosjekt Næringslivet har levert svært gode prosjektsøknader Det er svært aktivt og oppteke av innovasjon og utvikling noko også desse tala syner No er dette fokuset viktigare enn nokon gong seier Bergljot Landstad regional og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Midlane har utløyst forskingsprosjekt for minst det dobbelte sidan fondet støttar maksimalt 50 prosent av dei totale kostnadene Fondet er eit regionalt tilpassa virkemiddel og er viktig for næringslivet vårt Vi jobbar for å utvikle regionen og styrke konkurransekrafta vår Kunnskap og innovative løysingar er nøkkelen Målet vårt er å auke forskingsbasert innovasjon både i næringsliv og offentlege verksemder seier Landstad Mest til marin og mat Marine næringar tronar lista over prosjekt som fekk støtte deretter kjem mat frå hav og landbruk maritime næringar offentleg sektor og fornybar energi og miljøteknologi 37 av dei som fekk støtte kom frå høgskolane forskingsmiljøa og institutta medan 29 kom frå næringslivet Gevinsten for næringslivet er likevel større enn dei 29 prosjekta sidan prosjekta i forskingsmiljøa har eit tett og formelt samarbeid med næringslivet Vi ser at samspelet mellom næringsliv og forskingsmiljøa er avgjerande og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Forsking-viktig-for-naeringslivet-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar Jaktkvote på kystsel 2015 Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Endret 07 01 2015 Les meir Foreslå din kandidat til Fylkesprisen Årets Bedrift Kven meiner du fortener Fylkesprisen Årets Bedrift 2014 Send inn ditt forslag innan måndag 2 februar 2015 Endret 06 01 2015 Les meir Utlysing Frå gråpapir til galleri 2 gongs utlysing Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å gje unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri Endret 13 02 2015 Les meir Viktig biogass satsing på Tingvoll Biogassanlegget på Tingvoll gard blir lagt merke til Publ 19 12 2014 Les meir Kva oppgåver skal kommunane og fylkeskommunen ha i framtida 220 deltakarar frå heile fylket møtes til dialogmøte 12 desember om kommunen og det regionale nivået sine oppgåver og roller i tida som kjem Endret 10 12 2014 Les meir Ja til byutviklingsfond Fylkespolitikarane ønskjer meir attraktive byar og har sagt ja til å opprette eit byutviklingsfond på 10 millionar til prosjektet Byen som regional motor Endret 09 12 2014 Les meir Utnytting av spillvarme frå Nyhamna Etter at utvidinga av Nyhamna er ferdig vil energiutslepp i form av varmt vatn ligge på nivå med fire Alta kraftverk 2 7 TWh Denne energimengda blir i dag ikkje utnytta og Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider med å legge til rette for bruk av spillvarmen Endret 01 12 2014 Les meir Fylkesordføraren med høyringsuttale til tariffendringar for bruk av Haltenpipe Olje og Energidepartementet har sendt ut høyring av forslag til endring i tariff forskrifta for fastsetting av tariffar for bruk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/70 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 1,45 mill. kroner til samlokalisering for kreative næringar - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Foto Scanstock Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny verksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder innan kreative næringar Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen i april lyste 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Det kom inn 15 søknadar og vi har prioritert prosjekt som ikkje berre er reine kontorfellesskap men som også legg vekt på samarbeidsmodellar og forretningsutvikling for næringa seier rådgivar i fylkeskommunen Carina Stokke Prosjekta som har fått støtte er Aura Næringshage Aura Kulturhage 700 000 kroner Aura Kulturhage vart starta opp hausten 2014 Satsinga har så langt vore vellukka og alle åtte kontorplassar er utleigd Aura Kulturhage har fått midlar til å vidareutvikle eit lågterskel tilbod for aktørar innafor kreative næringar I tillegg har dei ambisjonar om internasjonalt samarbeid Kontaktperson Malene Aaram Vike tlf nr 918 93 231 Totjueto Filproduksjon AS Kreative Molde 500

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/1-45-mill.-kroner-til-samlokalisering-for-kreative-naeringar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i regional- og næringsutvalet - tysdag 2. juni - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Møte i regional og næringsutvalet tysdag 2 juni Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Randi Karin Asbjørnsen Sml leiar Regional og næringsutvalet Mob 915 31 313 Send e post Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Møte i regional og næringsutvalet tysdag 2 juni Ny regional planstrategi ny høyring av regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion og tilskot til lokal samfunnsutvikling er blant sakene regional og næringsutvalet skal handsame tysdag 2 juni Regional og næringsutvalet Utvalet reiser til Eide kommune På programmet står bedriftsbesøk til Norgranitt Solid Interiør Eide Stein og Lanullva på Lyngstad Det politiske møte tek til kl 14 00 Møteinnkalling og sakliste Saksnr Innhald RN 41 15 Ny regional planstrategi og evaluering av gjeldande RN 42 15 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion Ny høyring av miljømål RN 43 15 Tilskot til lokal samfunnsutvikling i kommunane i 2015 RN 44 15 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Molde Ålesund og Kristiansund RN 45 15 Lokalisering av hummaryngel suksess i havbeite RN 46 15 Tilskot til rekruttering likestilling og kompetanseheving i landbruket 1 utlysing 2015 RN 47 15 Søknad om tilskot til Gründercamp i vidaregående skole RN 48 15 Statusrapport nyetableringer RN 49 15 Vurdering frå Møre og Romsdal fylkeskommune på Fiskeribase Hasløysundet Averøy kommune Møre og Romsdal Søknad om tilskot Kap 1360 post 60 RN 50 15 Visningsløyve til Møre og Romsdal RN 51 15 Regionalt forskingsfond Midt Norge Årsrapport 2014 og Handlingsplan 2015 RN 52 15 Månadsmelding frå NAV for mai 2015 RN 53 15 Administrative vedtak frå 28 april til 21 mai 2015 RN 54 15

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Moete-i-regional-og-naeringsutvalet-tysdag-2.-juni (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Europapolitisk forum til Møre og Romsdal - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Birgit Aarønæs Internasjonal koordinator 71 25 80 34 Mob 918 86 088 Send e post Europapolitisk forum til Møre og Romsdal Europapolitisk forum kjem til Ålesund 1 og 2 juni 2015 Forumet vil mellom anna diskutere korleis regjering fylkeskommunar og kommunar kan samarbeide for å påverke EUs maritime politikk Europapolitisk forum er ein møteplass for departement fylkeskommunar kommunar og Sametinget Gjennom dialog rundt europapolitiske saker og problemstillingar skal forumet bidra til koordinering mellom sentralt regionalt og lokalt nivå Forumet møtast to gonger i året og blir leia av statssekretærane i Kommunal og moderniseringsdepartementet og Utanriksdepartementet i fellesskap Tid Måndag 1 og tysdag 2 juni 2015 Stad Ålesund Fagleg program måndag på Norsk Maritimt Kompetansesenter Politisk møte tysdag på Scandic Parken Hotel Fylkesordførar Jon Aasen er medlem i Europapolitisk forum Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for det faglege programmet i Ålesund Maritim politikk Betre rammevilkår for næringslivet er noko vi er opptekne av Europapolitisk forum ser denne gongen nærare på maritim politikk i eit europeisk perspektiv Forumet er ein arena der vi kan løfte fram aktuelle saker som maritime miljøkrav miljøteknologi og maritim kompetanse Eit næringsliv som er fremst i den globale konkurransen må også vere i den globale kunnskapsfronten For å utnytte moglegheitene som ligg i kryssingar mellom kunnskap og teknologi innanfor næringar som maritim marin energi prosess og biologi krev det samhandling mellom næringslivet og forskingsmiljøa regionalt nasjonalt og internasjonalt seier Aasen Fagleg program om innovasjon i havrommet Temaet for det faglege programmet er innovasjon og utvikling av havrommet Nøkkelaktørar frå det maritime og marine miljøet i regionen vil dele sine erfaringar og visjonar Forumet vil få innblikk i korleis det tette samarbeidet mellom næringa og kompetansemiljøa har bidrege til innovasjons og konkurransekraft i Møre og Romsdal Fagleg program pdf Fagleg program Europapolitisk forum

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Europapolitisk-forum-til-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Internasjonalt prosjektmøte om transport - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Nyheiter Internasjonalt prosjektmøte om transport Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Trond Myrland Internasjonal rådgiver 71 25 81 82 Mob 958 89 227 Send e post Internasjonalt prosjektmøte om transport Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte prosjektmøte i Kristiansund om Transeuropeisk nettverk for transport Prosjektgruppa på Atlanterhavsvegen Foto Pim Bonne Møtet som er i regi av prosjektet TEN TaNS gjekk av stabelen den 19 21 mai med deltakarane frå både fjern og nær Møre og Romsdal Danmark Sverige Skottland og Belgia TEN TaNS TEN T Transeuropeisk nettverk for transport og Nordsjøregionen er eit EU prosjekt for betring av transportløysingar Agenda for møtet var å analysere dei regionale konsekvensane og moglegheitene som ligg i programmet og finansieringsordninga Connecting Europe Facilities CEF og andre EU program Noreg er ikkje med i CEF men norske aktørar kan delta i kategorien naboland til EU I tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune har TEN TaNS partnarar frå Skottland Belgia Tyskland Danmark og Sverige På plakaten stod også ein studietur til Vestbase og Komvekst AS si årlege samferdselskonferanse kor Philip Smart prosjektleiar frå Aberdeenshire Council og Michael S Laugesen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Internasjonalt-prosjektmoete-om-transport (2015-08-15)
  Open archived version from archive