archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • -Ikkje splitt opp landets beste fagmiljø for øko-forsking! - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Bioforsk Institutt for skog og landskap og Institutt for landbruksøkonomisk forsking skal fusjonerast som Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Bioforsk Økologisk på Tingvoll har så langt vore ei eiga avdeling med ansvar for forsking på økologisk landbruk Over tid har avdelinga bygd opp eit sterkt fagmiljø no med 37 tilsette av desse 1 med professorkompetanse 13 med dokotorgrad og tre stipendiatar som er i ferd med å avlegge doktorgraden No blir det foreslått at forsking og kunnskapsutvikling på økologisk landbruk heretter kan bli spreidd på fleire fagseksjonar i den nye organisasjonen NIBIO Det likar fylkesordførar Jon Aasen dårleg Dette kan bety slutten for Bioforsk Økologisk på Tingvoll som eit sjølvstendig kraftsenter for forsking på økologisk landbruk Det vil bli krevjande å drive forsking på økologisk produksjon dersom fagfolka skal bli spreidd rundt i ein stor organisasjon og ingen lenger har ansvar for heilskapen Jon Aasen framhevar at Bioforsk Økologisk er ein viktig kompetanseinstitusjon for Møre og Romsdal Fylkeskommunen har over fleire år bidrege med midlar til forskingsprosjekt og utdanning av stipendiatar ved Bioforsk Økologisk nettopp for å bygge opp og styrke fagmiljøet Resultata dei siste åra viser at ein har lykkast med dette Fagmiljøet er attraktivt og konkurransedyktig trass i at det ligg langt frå større byar og andre akademiske miljø Avdelinga hentar ¾ av inntektene sine frå eksterne prosjekt og hadde 24 godkjende vitskaplege artiklar i 2014 Tingvoll har i dag eit stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og eit omfattande regionalt samarbeid med næring høgskular og regionale forskingsinstitutt Dette samarbeidet er tufta på den samla kompetansen ved avdelinga på Tingvoll og både nettverket og inntektene kan forsvinne dersom avdelinga ikkje består med eiga leiing fryktar fylkesordførar Aasen Fylkeskommunen er også ein viktig bidragsytar i formidlingssenteret Tingvoll Økopark som no skal etablerast Forsking og formidling heng saman meiner Jon Aasen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Ikkje-splitt-opp-landets-beste-fagmiljoe-for-oeko-forsking (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • God økonomistyring, men store utfordringar - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Gunn Randi Seime Økonomisjef 71 25 86 00 Mob 408 69 713 Send e post God økonomistyring men store utfordringar Årsrekneskapen og årsrapporten for Møre og Romsdal fylkeskommune som vart lagt fram i dag og viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 32 3 mill kroner Resultatet viser god økonomistyring men vi har også store utfordringar som følgje av høgt investeringsnivå auka lånegjeld og reduserte skatteinntekter seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Oversynet viser at den økonomiske situasjonen i 2014 var prega av eit høgt investeringsnivå på totalt 765 1 mill koner I hovudsak har investeringane gått til vidaregåande skule 228 mill kroner fylkesvegar 296 mill kroner og rassikring 172 mill kroner Driftsbudsjettet var i 2014 på 3 345 8 milliardar kroner der dei største sektorane er vidaregåande utdanning og samferdsel Rekneskapen for desse to tenesteområda utgjorde i 2014 2 86 milliardar kroner eller 85 5 prosent av netto driftsrammer for Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunen har over år hatt eit høgt investeringsnivå Ved utgangen av 2014 var den samla lånegjelda for fylkeskommunen på over 3 5 milliardar kroner Den økonomiske handlefridomen til fylkeskommunen vil difor vere avgrensa i åra som kjem og vi vil ikkje kunne halde ei like høg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/God-oekonomistyring-men-store-utfordringar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kontrollutvalet 18. mars - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Folkevalgt Send e post Hans Blø Kontrollsjef 71 25 86 19 Mob 411 26 808 Send e post Møte i kontrollutvalet 18 mars Rekruttering av ny kontrollsjef Årsrekneskap 2014 for Møre og Romsdal fylkeskommune kontrollutvalets fråsegn og godkjenning av selskapsavtale og eigarskapsavtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS er mellom sakene utvalet skal behandle Møte finn stad på møterom 102 på fylkeshuset i Molde og startar kl 10 300 I tillegg til behandling av saker etter saklista vert det gitt ei orientering om forbetrings og avvikssystemet RiskManager ved seniorrådgivar Martin Hauge Deretter saksbehandling etter saklista Saker til behandling KO 8 15 Rekruttering av ny kontrollsjef KO 9 15 Årsrekneskap 2014 for Møre og Romsdal fylkeskommune kontrollutvalets fråsegn Revisjonsmelding 2014 Tilråding om årsrekneskapen 2014 for Sentrale kontrollorgan revisjonsmelding KO 10 15 Årsmelding 2014 for kontrollutvalet kontrollutvalssekretariatet og fylkesrevisjonen KO 11 15 Godkjenning av selskapsavtale og eigarskapsavtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS KO 12 15 Melding om gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemnda sine møtebøker for 2 halvår 2014 KO 13 15 Tilbakemelding frå regional og næringsutvalet til rapporten om Kommuneretta utviklingsarbeid KO 14 15 Status og framdrift for forvaltningsrevisjonsprosjekta i 2015 RS 5 15 Invitasjon og program til FKTs årsmøte og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kontrollutvalet-18.-mars (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Uttale om flytting av sokkelpolitifunksjonen fra Politimesteren i Nordmøre og Romsdal - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Europas største industriprosjekt Basevirksomheten i Kristiansund er også en vesentlig faktor for petroleumsnæringen langs kysten og er forsyningsbase for en rekke installasjoner på norsk sokkel Videre er Møre og Romsdal et fylke med stor andel kraftkrevende industri med mellom annet Hydro Aluminium ved Sunndalsøra Olje og gassvirksomheten i Norskehavet utgjør i dag ca 1 3 av samlet norsk petroleumsomsetning og utgjør i størrelsesorden kr 400 til 600 mill kroner pr dag Til enhver tid er det rundt 3 500 personer tilknyttet produksjonsplattformer leterigger forsynings og beredskapsfartøy og spesialskip utenfor Midt Norge Kristiansundsregionen er det operasjonelle senteret for denne aktiviteten og inkluderer operatørene Shell og Statoil Logistikk og forsyningsvirksomhet helikoptertransport base og servicesenter for en stadig økende subsea aktivitet I denne saken har Statoil uttalt Innen terrorberedskap og storulykkeberedskap har vi gjennom mange år samarbeidet godt med sokkelpolitidistriktet i Kristiansund Det er vårt inntrykk at de har bygd kunnskap og kompetanse som er verdifull for næringen Vi forutsetter at denne blir ivaretatt i en eventuell omorganisering av politidistriktet A S Norske Shell er driftsoperatør for Draugenfeltet i Norskehavet og for Gassknutepunkt Nyhamna i Aukra kommune Driftsstøtte Draugen og Nyhamna med Ormen Lange samt basefunksjonene er lagt til Kristiansund Den operasjonelle beredskapen 2 linje for begge anleggene inkludert alle andre petroleumsrelaterte aktiviteter for norsk sokkel har Shell i Kristiansund Shell sin etablering i Kristiansund er grunnlagt på en forutsetning om nødvendig infrastruktur der sikkerhet og beredskap var en viktig del av vurderingsgrunnlaget A S Norske Shell sin beredskap for olje og gassvirksomheten i Norskehavet bygger på et tett og godt samarbeid med sokkelpolitidistriktet opparbeidet gjennom mer enn 20 år Konklusjon Fylkeskommunen registrerer at en i Prop 61 LS 2014 2015 Endringer i politiloven mv trygghet i hverdagen nærpolitireformen mellom anna peker på følgende Pkt 5 3 Tilfredsstille krav til responstid reiseavstand mv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Uttale-om-flytting-av-sokkelpolitifunksjonen-fra-Politimesteren-i-Nordmoere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Rår til at regionkontoret blir i fylket - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  arbeidsplassar om talet på regionkontor skal reduserast I uttalen står det Evaluering av Fiskeridirektoratet regionkontor I samband med evalueringa er det foreslått å redusere antal regionar frå sju til tre subsidiært fem Møre og Romsdal er i dag eigen region med eige regionkontor i Ålesund og distriktskontor i Fosnavåg og Kristiansund I forslaget om å redusere antal regionkontor til tre er Møre og Romsdal slått saman med Trøndelag og Nordland og Trondheim er føreslått som regionkontor bl a for å styrke fagmiljøet ved nær tilknyting til universitets og høgskulemiljø Med denne modellen vil Møre og Romsdal få distriktskontor i Ålesund og Kristiansund I alternativet med fem regionkontor er Møre og Romsdal slått saman med Trøndelag og Ålesund er foreslått som regionkontor Møre og Romsdal er det største sjømatfylket i landet med Ålesund som fiskerihovudstad Fylket har ei komplett fiskeriklynge med ei unik breidde i fiskeflåten og industrien Fylket er samtidig ein betydeleg aktør innan havbruksnæringa der bedriftene ligg på topp i høve vidareforedling og utnytting av restråstoff Nasjonale klynger innan biomarin ingrediensindustri og maritim held også til i fylket lokalisert til Ålesund Fylket har med dette ein betydeleg kompetanse innan både marine og maritime fagområder og Møre og Romsdal bør

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Raar-til-at-regionkontoret-blir-i-fylket (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Utdanningsutvalet 5. mars - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  574 Send e post Møte i Utdanningsutvalet 5 mars Informasjon om Program for betre gjennomføring status i I UNG og handlingsprogram Kompetanse 2015 er mellom sakene som utvalet skal behandle Møtestart kl 10 30 Møtestad Rom 700 Fylkeshuset i Molde Saker til behandling Saksnr Innhald UD 7 15 Informasjon om Program for betre gjennomføring UD 8 15 Status i I UNG 1 2 15 UD 9 15 Handlingsprogram Kompetanse 2015

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Utdanningsutvalet-5.-mars (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i kultur-og folkehelseutvalet 4.mars - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post Møte i kultur og folkehelseutvalet 4 mars Vidare drift av bokbåten EPOS spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv og søknad om tilskot til Sunnmøre museum er nokre av sakene som utvalet skal behandle Møtet finn stad på møterom 102 Fylkeshuset i Molde kl 10 30 Saksnr Tittel KF 11 15 Vidare drift av bokbåten EPOS KF 12 15 Kunstmuseet i Møre og Romsdal KF 13 15 Sunnmøre museum søknad om tilskot KF 14 15 Den Trondhjemske postvei over Ljøbrekka nytt signalprosjekt innan friluftsliv og reiseliv KF 15 15 Spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv 2015 generelle prioriteringar KF 16 15 Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi KF 17 15 Kultursekk i barnehage omorganisering og utviding KF 18 15 Kunstnarstipend innretting KF 19 15 Justering av eigendelane for brukarane av Møremusikarordninga KF 20 15 Innspel til Kulturdepartementet angåande knutepunktordninga KF 21 15 Utlysing av tilskot til samlokalisering av kreative næringar KF 22 15 2015 Kultur Budsjettjustering KF 23 15 Momskompensasjon organisasjonseigde kulturbygg KF 24 15 Kulturrabatt for ungdom orientering KF 25 15 Tilskot til friluftsaktivitet kapittel

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-kultur-og-folkehelseutvalet-4.mars (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i Samferdselsutvalet 4. mars - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Samferdselsutvalet 4 mars Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i Samferdselsutvalet 4 mars Statleg finansiering av betre kollektivtilbod innspel til Statens vegvesen vedrørande Nasjonal transportplan 2018 2027 og plan og byggeprogram for 2015 2016 er mellom sakene som utvalet skal behandle Møte finn stad på møterom 700 på fylkeshuset i Molde onsdag 4 mars kl 10 30 Saksnr Tittel SA 7 15 Møte synfaring Samferdselsutvalet mai 2015 SA 8 15 Orientering FV 64 Fannefjordtunnelen SA 9 15 Innspel til Statens vegvesen vedrørande Nasjonal transportplan 2018 2027 SA 10 15 Statleg finansiering av betre kollektivtilbod samarbeid med ByR Ålesund SA 11 15 Orientering om konkurranseutsetting av bussdrift Indre Nordmøre SA 12 15 Ferjesambandet Volda Lauvstad SA 13 15 Nettbuss Midt Norge AS fornying av løyve for persontransport med motorvogn i rute SA 14 15 Tilsvar til Vegdirektoratet vedrørande høgfjellsovergangar Aust Vest SA 15 15 Plan og byggeprogram for 2015 2016 RS 8 15 Detaljbudsjett politiske utval 2015 Samferdselsutvalet RS 9 15 Anmodning om fylkeskommunal forskottering av oppstart E39 Betna Stormyra Fullstendig innkalling og saksframlegg finn de her http einnsyn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-Samferdselsutvalet-4.-mars (2015-08-15)
  Open archived version from archive