archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regional delplan tannhelse - fylkestingsbehandling i oktober - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Regional delplan tannhelse fylkestingsbehandling i oktober Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Regional delplan tannhelse fylkestingsbehandling i oktober Høyringsperioden er over

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Regional-delplan-tannhelse-fylkestingsbehandling-i-oktober (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Forskingsrelaterte aktivitetar i tannhelsetenesta - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til vår kliniske kvardag og beste praksis Det andre er medisinsk forsking der odontologien grip inn i generell helse og påverkar denne Det tredje og mindre omtalte forskningsaspektet er knytt til adferdsøkonomisk tenking som bidrar til ein meir effektiv klinikkdrift ved hjelp av enkle og ofte geniale grep Dette kan vere løysingar som kvar enkelt av oss kan sitte på utan å vere klar over det Denne kunnskapen er noko vi ønskjer at medarbeidarane skal føle seg trygge nok på å presentere som smarte løsninger Føremålet med forsking i den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal skal i hovedsak vere å sikre at vi gjer jobben vår på ein god og forsvarleg måte Når evidensbasert forsking viser at det er betre måter å gjere ting på må vi endre praksis Finn vi at jobben kan gjerast betre må vi fokusere på gjennomføring av forbetringsprosessen Vi må ha inngåande kunnskap om behandlingsmetodar behandlingsprinsipp og behandlingspraksis for å kunne starte opp eit forskningsprosjekt Denne kunnskapen bidrar ikkje bare til forsking men også til å auke kompetansen som er utgangspunktet for forskinga TkMN Tannhelsetjenestens kompetanse senter i Midt Norge vil snart få tilsett forskingsleiar forskingskoordinator som vil bistå i gjennomføring av forskingsprosjekt på ein god og profesjonell måte og dette vil styrke den forskingsrelaterte aktiviteten også i vår verksemd Oversikten nedanfor viser forskingsaktvitet i den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal i perioden 2010 2013 og det vidare arbeidet med å nyttiggjere forskinga i praksis 1 Henvisning av vaksne pasientar til kjeveortopedi faktorar av betydning for henvisningspraksis Forfattarar Anthony Normann Valen fylkestannlegen i Møre og Romsdal Kari Birkeland Universitetet i Oslo Nina J Wang Universitetet i Oslo Publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende nr 10 2010 Førsteforfatter hadde Poster presentasjon EOS konferanse i Helsinki Adult orthodontics Interaction between general dentists and orthodontists in Norway Nytteverdi Artikkelen har gitt oss betre forståing for kjeveortopedisk behandlingsbehov hos vaksne pasientar 2 Ekstraksjon av første permanente molar hos 6 18 åringer i Region Midt Norge Forfattarar Tommy Haugan TkMn Torill Arntsen fylkestannlegen I Sør Trøndelag Are Kristoffer Hjeltnes fylkestannlegen i Møre og Romsdal distriktstannklinikken Langevåg Anne Marie Veie Sandvik fylkestannlegen I Nord Trøndelag Stein Tessem fylkestannlegen I Nord Trøndelag Bjørn Thunold Privat praksis I Trondheim og Claudius Otto Zesing fylkestannlegen i Møre og Romsdal distriktstannklinikken Brattvåg Publisert i Den norske tannlegeforenings Tidende nr 14 2011 Nytteverdi Det blir arbeidd med systematisering av retningslinjer i forhold til diagnostisering og gjennomføring av behandling i det mest fordelaktige tidsvinduet Vi har utarbeidd generelle faglege retningslinjer og Retningslinjer for kjeveortopedisk vurdering 3 Prevalence and severity of vestibular recession in mandibular incisors after orthodontic treatment A case control retrospective study Publisert i The Angel Orthodontist nr 1 2012 Forfattarar Gisela Vasconcelos fylkestannlegen i Møre og Romsdal distriktstannklinikken St Carolus Kristian Kjellsen Universitetet i oslo Hans Preus Universitetet i Oslo Vaska Vandevska radunovic Universitetet i Oslo Bjørn Frode Hansen Universitetet I Oslo Førsteforfatter hadde Poster presentasjon på EOS konferanse i Helsinki Prevalence and severity of vestibular recession in mandibular incisors after orthodontic treatment

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Forskingsrelaterte-aktivitetar-i-tannhelsetenesta (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan tannhelse til høyring og offentleg ettersyn - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Dokument RDT høyringsbrev 29 5 13 PDF dokument 69 79 kB Planomtale PDF dokument 175 88 kB RDT Høyringsutkast dobbellsidig PDF dokument 3 28 MB RDT Høyringsutkast enkelsidig PDF dokument 3 46 MB Samandrag av høyringsinnspel til Regional delplan tannhelse med vurderingar PDF dokument 85 36 kB Høyringsinnspel til Regional delpan tannhelse PDF dokument 8 08 MB Regional delplan tannhelse til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 27 5 13 sak U 68 13 med heimel i plan og bygningslova 5 2 og 8 3 å leggje framlegg til Regional delplan tannhelse til høyring Høyringsfristen er 26 august 2013 Etter høyringsperioden skal planen leggast fram for vedtak i fylkestinget i oktober 2013 Regional delplan for tannhelse Planens føremål Regional delplan tannhelse gjer greie for sentrale utviklingstrekk utfordringar og strategiske vegval for den offentlege tannhelsetenesta i fylket Planen gir fylkeskommunen eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag i arbeidet med å organisere førebyggande tiltak og eit regelmessig og oppsøkande tilbod om tannhelsetenester til prioriterte grupper i befolkninga Planen har eit perspektiv fram mot 2025 og er utvikla i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornying Planen gir ei analyse av forhold som er kritiske for ei bærekraftig offentleg tannhelseteneste i fylket og inneheld ein tydeleg ambisjon om å vidareutvikle tannhelsetenesta til ein solid og kvalitetsorientert tenesteprodusent Hovudutfordringane er knytt til endringar i befolkninga si samansetning og behov og større krav til kvalitet kompetanse og pasientsikkerheit i ein situasjon med rekrutteringsutfordringar og ustabil bemanning Innhaldet i planen Hovudmålet i planen er å oppretthalde livslang god tannhelse for befolkninga gjennom fokus på god kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga Planen beskriv i del 2 sentrale samfunnsendringar og tannhelsefaglege utfordringar som er avgjerande for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Regional-delplan-tannhelse-til-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan tannhelse i fylkesutvalet 27. mai - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Regional delplan tannhelse i fylkesutvalet 27 mai Fylkesutvalet skal behandle forslag til Regional delplan tannhelse i møte 27 mai Regional delplan tannhelse har eit perspektiv fram mot 2025 og er utvikla i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornying Planen gir ei analyse av forhold som er kritiske for ei bærekraftig offentleg tannhelseteneste i fylket og inneheld ein tydeleg ambisjon om å vidareutvikle tannhelsetenesta til ein solid og kvalitetsorientert tenesteprodusent Etter fylkesutvalsbehandlinga blir planen lagt til høyring og offentleg ettersyn fram til 13 august Høyringsutkastet til Regional delplan tannhelse blir tilgjengeleg 29 mai Regional delplan tannhelse gjer greie for sentrale utviklingstrekk utfordringar og strategiske vegval for Den offentlege tannhelsetenesta i fylket Fylkeskommunen sitt samfunnsoppdrag på tannhelsefeltet er å organisere førebyggande tiltak og gi eit regelmessig og oppsøkande tilbod om tannhelsetenester til prioriterte grupper i befolkninga Årleg gir vi mellom 70 000 og 80 000 personar i fylket tannbehandling Forventningar og krav blir stilte til dei tenestene vi som offentleg tannhelseteneste skal tilby brukarane våre Vi ønskjer å vere best på alle område innanfor vårt fagfelt både når det gjeld førebygging og behandling Som leverandør av ei offentleg tjeneste må vi nytte ressursane på ein god og effektiv måte og vere vaken for endringar og utviklingstrekk som gir nye premissar for det beste og tryggaste tannhelsetilbodet Det har det siste tiåret vore ei rivande utvikling på det tannmedisinske fagfeltet og vesentleg endra rammeføresetnader for å rekruttere og halde på tannhelsepersonell Sjølv om tannhelsa blant folk har vorte god ser vi eit dramatisk skifte i behandlingsbehovet Høg endringstakt gir nye premissar og utfordrar oss på å tenke nye tankar om organisering Medverknad Fylkestannlegen har vektlagt god

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Regional-delplan-tannhelse-i-fylkesutvalet-27.-mai (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kosthald, tannhelse og fysisk aktivitet - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Kosthald tannhelse og fysisk aktivitet Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Inger Holmeset Rådgiver 71 18 41 80 Mob 922 94 900 Send e post Dokument Brosjyren Kosthold tannhelse fysisk aktivitet PDF dokument 5 62 MB Kosthald tannhelse og fysisk aktivitet Sunne kosthaldsvanar fysisk aktivitet og god tannhygiene i tidlege barneår er ikkje berre naudsynt for å ha overskot til lek og læring men er vel så viktig for å førebygge helseproblem seinare i livet Brosjyren Kosthald tannhelse fysisk aktivitet gir tips om helsefremmande aktivitetar næringsinntak og vegar til god tannhelse Innhald i ei sunn matpakke råd om feiring av bursdagar i barnehagen tips for å unngå syreskader på tennene og fysiske aktivitetar i ein travel kvardag er blant dei tema som blir belyste på ein lettfatteleg og informativ måte Målgruppa er primært føresette til barn i barnehagealder og barnehagepersonell Brosjyren er eit resultat av eit fruktbart samarbeid mellom tannpleiar Randi Værø i den offentlege tannhelsetenesta og tidlegare helsesøster Grace

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Kosthald-tannhelse-og-fysisk-aktivitet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kompetansesatsing i tannhelsetenesta - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Kompetansesatsing i tannhelsetenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Kompetansesatsing i tannhelsetenesta Ny kompetanseplan for tannhelsetenesta lanserast i desse dagar og kompetansebudsjettet for dei neste åra er styrka Vi gir eit tenestetilbod som krev høg og spesialisert kompetanse Gjennom den nye kompetanseplanen set vi fokus på kompetansestyring intern kunnskapsoverføring og samhandling betre systematikk og evaluering av kompetansetiltak seier fylkestannlege Anthony N Valen Han trur planen blir eit viktig strategisk verktøy for å utvikle riktig kompetanse i tråd med endra behov og auka krav til kvalitet på tenestene Les meir om Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta strategi mål og rammer 2013 2014 i fylkestannlegens rundskriv 16 2012 https mrfylke no Intranett Tenesteomraade Tannhelse Rundskriv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Kompetansesatsing-i-tannhelsetenesta (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Heim igjen som tannlege - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  januar 2015 Heim igjen som tannlege Katrine Finholt i Eide er kjerringa mot straumen som fersk utdanna tannlege frå Universitetet i Bergen vender ho no heim att til Eide og tek til som tannlege ved distriktstannklinikken i kommunen Katrine Finholt flyttar heim til Eide for å praktisere som tannlege foto Svein Magne Harnes Som ung høgt utdanna kvinne gjer Katrine Finholt det motsette av det mange av hennar medsøstre gjer ho går rett imot flyttestraumen til sentrale strok og tek til som tannlege på heimstaden Eide Etter fem års tannlege studiar i Bergen fekk ho sjansen til å bli klinikkleiar ved tannklinikken på Eide og den sjansen ville ho ikkje la gå frå seg Ho flytta tilbake til heimplassen No ser ho fram til spennande arbeidsoppgåver og faglege utfordringar ved den nyopna moderne tannhelseklinikken i Eide sentrum Spennande Eg hadde ikkje direkte planer om å flytte tilbake då eg dro heimafrå men dei siste par åra har eg tenkt at eg ville heim Det har vore lærerikt å bu ulike stader før eg etablerte meg No blir det veldig spennande i klinikken her og eg gler meg til å ta fatt på oppgåva Sidan eg ikkje har noka erfaring som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Heim-igjen-som-tannlege (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • - Tennene tilbake i kroppen - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tennene tilbake i kroppen Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Tennene tilbake i kroppen Helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ønskjer sterkare satsing på førebyggande tannhelsearbeid I opningstalen på Den norske tannlegeforenings landsmøte 13 oktober poengterte

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tennene-tilbake-i-kroppen (2015-08-15)
  Open archived version from archive