archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fylkesutvalet har godkjent planprogrammet for Regional delplan tannhelse - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilsette har blitt informert og fått høve til å gje innspel I høyringsperioden er det elles registrert følgjande innspel til planprogrammet Rådet for likestilling for funksjonshemma har gjennom vedtak i sak FF 2 12 bedt om at rådet blir involvert i planprosessen på eit tidleg tidspunkt Rådet poengterer at universell utforming er særleg viktig i den vidare prosessen då tannhelsetenesta skal vere tilgjengeleg for alle innbyggjarane i fylket Kommentar Universell utforming er eit av dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen Gjennom diskriminerings og tilgjengelighetsloven er fylkeskommunen pålagt å ha universell utforming og fysisk tilrettelegging av sine tenester for å møte likestillingskravet for personar med nedsett funksjonsevne Fylkestannlegen er opptatt av at dei offentlege tannklinikkane skal ha ein standard som ivaretar lovkrava og fylkesplanens mål om universell utforming Innspelet frå rådet for likestilling for funksjonshemma vil bli følgd opp i den vidare planprosessen og fylkestannlegen foreslår at dette kjem til uttrykk gjennom eit nytt punkt i del 4 i planprogrammet kunnskaps og utgreiingsbehov Ein privatpraktiserande tannlege tilbyr i brev til fylkestannlegen dat 20 2 12 fylkeskommunen å ta over klinikken Kommentar Innspelet blir tatt til orientering Fylkeskommunen har i dag ikkje offentleg tannklinikk i denne kommunen Med dagens ressursrammer er det uaktuelt å etablere fleire offentlege tannklinikkar i fylket Strukturelle organisatoriske og økonomiske utfordringar i tannhelsetenesta vil bli belyst i den kommande planprosessen Arbeidstakarorganisasjonen Parat som organiserer eit fleirtal av tannhelsesekretærane etterlyser i eit innspel 2 3 2012 større fokus på arbeidet med å rekruttere tannhelsesekretærar Kommentar Fylkestannlegen er opptatt av rekrutteringssituasjonen for alle fagprofesjonar i tannhelsetenesta Ordlyden i pkt 2 3 i planprogrammet knytt til bemanningssituasjonen blir justert slik at ingen profesjonar blir utegløymd Ørskog kommune har ikkje merknader til planprosessen men poengterer i sitt innspel dat 10 3 2012 den offentlege tannhelsetenesta sitt bidrag i oppfølginga av St meld 35 Tilgjengelighet kompetanse og sosial utjevning Kommunen er også opptatt av tannhelsetenesta si rolle som regional utviklingsaktør i samarbeidet om førebyggande helsearbeid og som del av helsetenestetilbodet i alle delar av fylket og dei tannhelseutfordringane som følgjer av eldrebølgja Kommunen framhever i sitt innspel distriktstannklinikken i Ørskog som eit positivt stabilt og velfungerande tilbod som leverer gode tannhelsetenester til innbyggarane i regionen Kommentar Kommunen sitt innspel bringer ikkje inn nye moment i planarbeidet men viser til sentrale utfordringsområde som allereie er omtalt i planprogrammet i pkt 3 1 Betre tannhelse men sosial ulikheit og pkt 3 2 Regional utviklingsaktør på folkehelseområdet Sande kommune har behandla planprogrammet i formannskapet 13 3 2012 og gitt følgjande fråsegn Sande formannskap føreset at Sande kommune som vertskap for distriktstannklinikken vert involvert på eit tidleg tidspunkt i prosessen at prosessen har stort fokus på tiltak for å oppretthalde og styrke tannhelsa med gode og lett tilgjengelege tenester for alle innbyggarane i fylket Kommentar Innspelet blir tatt til orientering Det går fram av planprogrammet at strukturelle organisatoriske og økonomiske utfordringar i den offentlege tannhelsetenesta vil bli belyst i den kommande planprosessen Alle kommunar og regionråda vil bli involvert i planprosessen Likestillingsutvalet har i møte 13 3 2012

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Fylkesutvalet-har-godkjent-planprogrammet-for-Regional-delplan-tannhelse (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional og næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U 14 12 lagt planprogrammet for Regional delplan tannhelse ut til høyring og offentleg ettersyn Planprogrammet har høyringsfrist 12 mars Regional delplan tannhelse skal gjere greie for sentrale utviklingstrekk utfordringar og strategiske vegval for den offentlege tannhelsetenesta i fylket Planarbeidet startar i januar 2012 og delplanen skal godkjennast av fylkestinget i juni 2013 Les meir her http mrfylke no Intranett Tenesteomraade Tannhelse Regional delplan tannhelse Skrive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Planprogrammet-for-Regional-delplan-tannhelse-sendt-paa-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Svært godt arbeidsmiljø i MRFK - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  med undersøkelsen har vært å få oversikt over tilfredsheten til medarbeidere i ulike ledergrupper og avdelinger Ved å få denne oversikten kan man bedre forstå de faktorene i arbeidet som bidrar til best mulig trivsel helse og yteevne samt bidra til å utvikle en kultur preget av åpenhet trygghet tillit og ansvarlighet Ikke minst bidrar undersøkelsen til å få kunnskap om forhold ved arbeidsmiljøet som kan gi grunnlag for å iverksette forbedrings og bevaringstiltak Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen ble avsluttet tirsdag 27 sept Det ble her sendt ut 2327 spørreskjema med en svarprosent på 79 Dette er en svarprosent som gir legitimitet til undersøkelsen samlet for Møre og Romsdal fylkeskommune samt også til alle driftsenhetene i fylkeskommunen Hovedfunn fra undersøkelsen viser med høy gyldighet at medarbeidertilfredsheten i Møre og Romsdal fylkeskommune er veldig god I summen av opplevde stimuli og belastninger gir de ansatte uttrykk for at de trives på jobb i fylkeskommunen viser høy arbeidsglede det er få tegn på negativt stress og utmattelse samt at Møre og Romsdal vurderes positivt som organisasjon De sterke resultatene viser at Møre og Romsdal fylkeskommune har arbeidsoppgaver som oppleves som stimulerende uavhengig av sektor noe som regel betyr mye for jobbtilfredsheten Det er høy grad av rolleklarhet ved at medarbeiderne vet hva som forventes av dem det sosiale samspillet mellom medarbeidere oppleves som godt samt at ledere vurderes meget positivt Det vil si at de fleste ledere støtter sine medarbeidere involverer dem og behandler medarbeiderne på en rettferdig måte Det er ikke registret så mange tydelige utfordringer med unntak av mobbing Gjennom undersøkelsen er det registrert tilfeller av både observert og egenopplevd mobbing noe som står i kontrast til andre normale eller gode resultater på relasjoner i organisasjonen Andre resultater viser at læringskrav oppleves noe høyere først og fremst for utdanningssektoren og sentraladministrasjonen medarbeiderne opplever

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Svaert-godt-arbeidsmiljoe-i-MRFK (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tannhelse Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta Rekrutteringssituasjonen er betre enn på lang tid Så langt i år er det tilsett 15 tannlegar 3 tannpleiarar og 4 tannhelsesekretærar Vi må mange år tilbake i tid for å finne så god tannlegedekning i den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal Eit målretta arbeid for å rekruttere og behalde godt kvalifisert personell er ein føresetnad for å kunne gje befolkninga i heile fylket eit kvalitativt godt tannhelsetilbod Fleire av dei nye medarbeidarane var samla til introduksjonsdag for nytilsette i Molde 13 september Introduksjonsdagen er ein del av satsinga i arbeidsgivarpolitikken med mål å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen visjonane og verdigrunnlaget til fylkeskommunen Les meir om introduksjonsdagen her Nye medarbeidarar samla til introdag Bakerst f v Alf Idar Tverli Svanhild Brevik Ingvild Lein Svenja Heuser Maria Håskjold Silje Heggedal fylkestannlege Anthony Valen distriktsklinikkleiar Elisabeth Nordahl Foran f v Sabina Juskenaite Mari Muldbakken Kjersti Carlsen Randi Værø Helene Seljehaug Inger Bolsønes Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta i 2011 Namn Distriktstannklinikk Stilling Tilsett frå Tom Finken DTK Ørskog Tannlege Januar Lars Fredrik Sandbakk DTK Sykkylven Tannlege Mars Aline Brecht DTK Ørskog Tannlege April Alf Idar Tverli St Carolus Tannlege vikar Mai Mazi Zoraghchi DTK Åndalsnes Tannlege Mai Svenja Maria Heuser DTK Sykkylven Tannlege Juni Maria Håskjold DTK Ørsta Tannlege Juli Silje Eirin Vartdal Heggedal DTK Volda Tannlege vikar Juli Sabina Juskenaite DTK Fosnavåg Tannlege August Ingvild Årøen Lein DTK Ålesund Bjørgvin Tannlege August Anita Engeset DTK Ulsteinvik Tannlege August Silvia Turica DTK Hareid Tannlege September Dan Grigorescu DTK Hareid Tannlege

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Nye-medarbeidarar-i-tannhelsetenesta (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Distriktsmøte Søre Sunnmøre - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Distriktsmøte Søre Sunnmøre Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Distriktsmøte Søre Sunnmøre Overtannlege Gunnar Eikrem kunne by på interessante tema under distriktsmøtet i Volda 16 september Distriktsmøtet for Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt samlar tannhelsepersonell frå dei offentlege klinikkane i Volda Ørsta Fiskå Larsnes Fosnavåg Ulsteinvik og Hareid Møtet på Volda sjukehus den 16 september starta med eit engasjerande foredrag av tannpleiar og folkehelsekontakt Gunn Randi Solstad Ho kunne fortelje om organiseringa av folkehelsearbeidet og den viktige førebyggande tannhelseinnsatsen Her er det mykje spennande på gang Fylkestannlege Anthony Valen og kontorsjef Morten Larsen trakk opp dei store linjene med planarbeidet rundt strategiske vegval for tannhelsetenesta Ein distriktsrepresentant for Hjelp 24 orienterte om korleis bedriftshelsetenesta kan bli ein viktig medspelar i HMS arbeidet lokalt Samlinga vart avslutta med ei innføring frå ambulansetenesta i hjarte og lungeredning Innimellom slaga vart det tid

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Distriktsmoete-Soere-Sunnmoere (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Dokument Fylkesutvalssak 124 2011 PDF dokument 215 26 kB Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar Fylkesutvalet har i møte 26 september sak U 124 11 samrøystes slutta seg til fylkesrådmannen sine forslag til tiltak for stimulering til spesialistutdanning og spesialistrekruttering i den offentlege tannhelsetenesta Tannhelselova pålegg fylkeskommunen eit ansvar for å sørgje for at tannhelsetenester herunder spesialisttenester i rimeleg grad er tilgjengelege for alle som oppheld seg i fylket I fylkesutvalssaka er det vist til samarbeidet med Nord Trøndelag og Sør Trøndelag fylkeskommunar om opprettinga av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge IKS godkjent av fylkestinget i sak T 91 09 jf fylkesutvalssak 150 09 A og sak U 70 09 Oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra er ei sentral føring i St meld 35 2006 2007 Fylkestinga i dei tre fylkeskommunane har bestemt at det regionale kompetansesenteret skal byggast opp desentralisert etter ein nettverksmodell m a slik at spesialistane ikkje skal sentraliserast men vere plasserte i dei tre fylka ved dei offentlege

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Stimulering-til-spesialistutdanning-og-rekruttering-av-spesialistar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nye sjukefråværsreglar frå 1. juli 2011 - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  viktigaste endringane er Oppfølgingsplan skal vere klar seinast innan fire veker Dialogmøte skal vere gjennomført innan sju veker Sanksjonar for manglande oppfølging For leiarar er det viktig å merke seg at krava om tidligare og tettare oppfølging er skjerpa Arbeidsgivar har hovudansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sjukmeldte på arbeidsplassen Arbeidstakar plikter å samarbeide om å finne løysingar som hindrar langvarig sjukefråvær Også sjukmeldar og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet Les meir her NAVs nye temaside om oppfølging av sjukmeldte Brosjyre om dei nye sjukefråværsreglane Arbeidsgivers sjekkliste for dialogmøtet Arbeidsgivar skal Tilrettelegge arbeidssituasjonen i dialog med arbeidstakar ved sjukdom Utarbeide ein oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakar så tidleg som mogleg og seinast innan fire veker etter at arbeidstakar blir sjukmeldt Oppfølgingsplanen skal sendast lege sjukmeldar Avholde eit dialogmøte med arbeidstakar så tidlig som mogleg og seinast innen sju veker etter at arbeidstakar blir sjukmeldt Rapportere til NAV om at plan er utarbeidd og møte halde seinast innan ni veker etter at arbeidstakar blir sjukmeldt Dersom dette ikkje blir gjort kan NAV sende varsel om sanksjonar Dersom arbeidsgivar trass varsel om sanksjonar ikkje innan tre veker etterlever pliktene kan det ileggast eit gebyr på ca 5000 kroner for kvar overtreding Delta i dialogmøte i regi av NAV etter innkalling innan 26 veker etter arbeidstakar blir sjukmeldt eller tidligere dersom NAV arbeidsgivar sjukmeldar eller arbeidstakar sjølv ber om det Sende inn oppfølgingsplanen til NAV seinast ei veke før dialogmøte i regi av arbeidsgivar Arbeidstakar skal Samarbeide med arbeidsgivar om å finne løysingar som hindrar unødig langvarig sjukefravær Manglende medvirknad frå arbeidstakar vil kunne medføre at sjukepengane blir stansa Medverke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplan så tidleg som mogleg og seinast innan fire veker etter at arbeidstakar blir sjukmeldt Delta på dialogmøte i regi av arbeidsgivar etter innkalling så tidleg som mogleg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Nye-sjukefraavaersreglar-fraa-1.-juli-2011 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • IA-samarbeidsavtale for tannhelsetenesta - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse IA samarbeidsavtale for tannhelsetenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Dokument IA samarbeidsavtale PDF dokument 691 21 kB IA samarbeidsavtale for tannhelsetenesta Tannhelsesektoren har no fått eigen samarbeidsavtale med NAV om eit meir inkluderande arbeidsliv 30 juni underteikna fylkestannlegen v kontorsjef Morten Larsen tillitsvald og sektorverneombod Laila Aas Dyrøy og NAV Arbeidslivssenter v Frode Børstad IA avtalen som stadfestar at tannhelsesektoren er ansvarleg for å følgje opp måla i intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen legg klare plikter på arbeidsgivar og på arbeidstakar Samstundes får IA verksemder særlege rettar og tett oppfølging av Arbeidslivssenteret som er knytt til NAV på fylkesnivå Den nye IA avtalen har som overordna mål å førebygge og redusere sjukefråvær styrke jobbnærværet betre arbeidsmiljøet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet IA avtalen har tre delmål på nasjonalt nivå Reduksjon i sjukefråværet på 20 prosent samanlikna med nivået i andre kvartal 2001 Det inneber at sjukefråveret på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5 6 Auka sysselsetting av personar med redusert funksjonsevne Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlengast

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/IA-samarbeidsavtale-for-tannhelsetenesta (2015-08-15)
  Open archived version from archive