archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Betre tannlegedekning - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Betre tannlegedekning Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Dokument Sunnmørsposten 16 8 2011 PDF dokument 856 20 kB Betre tannlegedekning Vi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Betre-tannlegedekning (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Vegval for tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - regional delplan - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  mest mogleg likeverdige tannhelsetenester i fylket med omsyn til tilgjenge og kvalitet Planen må identifisere strukturar og organisering som best kan sikre tannhelsetenesta eit kunnskaps og kompetanseløft til beste for innbyggarane Arbeidet med eit innleiande planprogram vil ligge føre i januar 2012 og skal gjere greie for innhald deltaking og prosess Den regional delplanen skal leggast fram for politisk vedtak våren 2013 Statlege føringar Stortingsmelding nr 35 2006 2007 Tilgjengelighet kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester vart behandla i Stortinget i 2008 Stortingsmeldinga varslar reformer knytt til fire område geografisk utjamning sosial utjamning eit kunnskaps og kompetanseløft og eit løft i folkehelsearbeidet Stortingsmeldinga legg opp til ytterlegare satsing på betre tannhelse gjennom folkehelsearbeidet forsking og fagutvikling når det gjeld kunnskap om ulikskapar i tannhelse årsakssamanhengar og metodar og tiltak som har effekt i folkehelsearbeidet Arbeidet med regional delplan tannhelse må spegle desse politiske føringane Sentrale utfordringar Den største utfordringa er å rekruttere og halde på tannhelsepersonell særleg tannlegar I Møre og Romsdal er det ein eller fleire tannklinikkar i kvar kommune Dette kan vere rett sett frå eit brukarperspektiv men er ei stor utfordring i høve rekruttering av nytt tannhelsepersonell Moderne odontologi har bevega seg frå å vere eit handtverksfag til eit biologisk basert medisinsk fagfelt tilsvarande andre medisinske kliniske spesialitetar Utviklinga har medført ein aukande grad av spesialisering og fragmentering av fagområde innanfor eit fagfelt som er i rivande utvikling både teknologisk og biologisk Den allvitande distriktstannlegen som kunne handtere det meste er på vei ut Fragmentering av fagområde krev ein ny måte å organisere og å tenke tannhelsetenesta på Tannlegeutdanninga i dag legg opp til at allmenntannlegen skal kunne støtte seg fagleg til spesialistar som har ein meir inngåande kunnskap på sitt felt Dei siste tiåra kan ein dokumentere ei betydeleg betring i folks tannhelse Primærgruppa barn og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Vegval-for-tannhelsetenesta-i-Moere-og-Romsdal-regional-delplan (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Leiarsamling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestannlege Anthony Valen vektla den viktige rolla mellomleiaren har i profesjonsbaserte organisasjonar Leiarskap er emosjonelt arbeid og leiing må handle om å forsterke det positive med løysingsfokuserte tilbakemeldingar som verkar framtids og læringsorienterte Ein kultur som er kjenneteikna av dialog og gode tilbakemeldingar gjer det også lettare å ta opp vanskelege tema Som leiarar må vi vere medvitne dei basale behova menneske har for å bli sett og verdsett Vi må gjere kvarandre gode og lære av kvarandre Det skapar teamfølelse motivasjon og lyst til å gjere det enda betre Morten og Anthony Anthony gikk gjennom prinsippa for linjeleiing og korleis beslutningsstrukturen skal fungere i tannhelsetenesta i forhold til plan og styring spesielt med tanke på LEON prinsippet i dagleg oppfølging av medarbeidarane Medarbeidar og utviklingssamtalen er eit viktig leiarverktøy og overtannlegane og klinikkleiarane vart utfordra på korleis dette konkret skal gjennomførast i det enkelte distriktet Linjeorganisasjonen i tannhelsetenesta Møtedeltakarane fekk høve til å reflektere i grupper rundt spørsmålet Kva betyr det for deg å vere leiar Gruppearbeid med Laila Claudius Grete og Tore Personalsjef Dag Lervik tok deltakarane med inn i fylkeskommunens Arbeidsgivarpolitikk for framtida og vektla leiar medarbeidarrelasjonen som føresetnad for å utvikle kulturar for læring Relasjonsleiing og kompetanse står sentralt i arbeidsgivarpolitikken og leiarane blir utfordra på både å inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar og gje dei autonomi og fleksibilitet Dag Lervik Målet er ein organisasjon der kompetanse og utviklingstiltak er ein del av kjerneverksemda Vi skal stimulere og legge til rette for læring refleksjon over eigen praksis og vere oss bevisst verdien av kunnskapsdeling Fylkeskommunen skal framstå med vilje til utvikling for å skape best mogleg kvalitet på tenestene Tiltak som allereie er etablert i kjølvatnet av ny arbeidsgivarpolitisk plattform inkluderar introduksjonsprogram for nytilsette ein arena for internopplæring Fylkesakademiet årleg arbeidsgivarpolitikkonferanse og eit rullerande leiarutviklingsprogram med oppstart hausten 2011 Dag Lervik om kultur for læring Bjørn Nerland I økonomitimen sette budsjettsjef Bjørn Nerland søkelyset på prinsipp for rammebudsjettering og konsulent Liv Reidun Mjelve følgde opp med fakturabehandling budsjettrapportar og månadsrekneskapen Liv Reidun Det nye intranettet og informasjonsverktøya vart gjennomgått av informasjonsrådgivar Svein Magne Harnes Samhandling mellom tannhelsetenesta og infoseksjonen og gode råd når lokalavisa ringjer var sentrale tema I denne sekvensen vart det også sett søkelys på utfordringar omkring etikk og lojalitet i forhold kva ein som tilsett kan uttale seg om til media kritikk av beslutninger etc Infoseksjonen fekk med seg ønske om eit betre utval av gode multimediapresentasjonar og brosjyremateriell om både fylket og organisasjonen Vi må også bli flinkare til å få fram dei gode sakene frå tannhelsesektoren i media og på eigen nettside og i SPOR Svein Magne Harnes Siste økt dag 1 vart via spørsmål rundt klinisk praksis og faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling og rutinar rundt journalføring Fylkestannlegen og distriktsklinikkleiar Elisabeth Nordal stod for innleiinga til desse kjerneområda innan tannhelseverksemda som vart avrunda med eit gruppearbeid Elisabeth og Anthony Dag 2 av leiarsamlinga 29 april vart i hovudsak via HMS arbeidet og arbeidsmiljøutfordringar Kontorsjef administrativ nestleiar Morten Larsen knytte

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Leiarsamling (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Topp moderne klinikk på Smøla - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Topp moderne klinikk på Smøla Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Topp moderne klinikk på Smøla Smøla har fått ein ny topp moderne tannklinikk Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og fylkestannlege Anthony Normann Valen var til stades då klinikken vart opna torsdag 7 januar 2010 Dette er veldig gledeleg Vi har fått ein topp moderne klinikk på Smøla no og det betyr at vi kan gje eit endå betre tilbod til brukarane her Dette betyr også veldig mye for dei som jobbar her som no får ein veldig bra arbeidsplass seier Valen Klinikken på Smøla erstattar den gamle klinikken frå 1978 Distriktstannlege Bjørn Eggen er svært glad for at klinikken på Smøla er på plass i nye lokalar Tilbakemeldingane f rå pasientane er alt veldig bra Personalet her på klinikken er kjend for å vere veldig hyggelege og dyktige no blir det enda

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Topp-moderne-klinikk-paa-Smoela (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til å fungere på desktop pc kan brukarar opne ein versjon av GisLink på nettbrett og smarttelefon Endret 13 08 2015 Les meir Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Ottadalsområdet blir nå lagt ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Høyringsfrist er sett til 15 oktober 2015 Endret 07 07 2015 Les meir Regional plan for Dovrefjellområdet andre gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Dovrefjellsområdet blir nå lagt ut til 2 gongs høyring og offentleg ettersyn Høringsfrist er sett til 15 september 2015 Endret 07 07 2015 Les meir Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å fremme berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad areal og transportplanlegging i og mellom kommunane Endret 30 06 2015 Les meir Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Endret 25 06 2015 Les meir Ung undersøkinga Møre og Romsdal 2015 På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking gjennomført spørjeundersøkinga Ung i Møre og Romsdal blant elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket Endret 11 05 2015 Les meir Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal Endret 10 04 2015 Les meir Mange resultat av fylkesplanen i 2014 Fylkesplan 2013 2016 er fylkeskommunen sin overordna regionale plan og har fire satsingsområde

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • God jul med kommunestatistikk - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  80 Mob 996 28 055 Send e post Trygve Grydeland Rådgivar 71 25 82 83 Mob 986 11 002 Send e post God jul med kommunestatistikk For fjerde året på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeida ei eiga statistikkpakke særleg retta mot kommunane i fylket Kommunestatistikken skal gi kvar enkelt kommune eit godt innblikk i korleis utviklinga er i eigen kommune innan sentrale samfunnsområder som til dømes folketalsutvikling næringsliv og sysselsetting I årets utgåve har vi i enda større grad enn tidligare forsøkt å setje kommunane inn i eit regionalt perspektiv Ein del statistikk er relativt sjølvforklarande medan andre må sjåast i samanheng med utviklinga i nabokommunane eller i eit regionalt perspektiv Dette er særleg innan befolkningsutvikling og sysselsetting Formålet med kommunestatistikken er å ha oppdatert og tilrettelagt informasjon om utvalte utviklingstrekk i dei enkelte kommunane i Møre og Romsdal seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Han fortel at statistikkpakken er spesielt utvikla med tanke på kommunane sitt planarbeid men at det og vil vere eit godt verkty for både media politikarar studentar og andre som ønskjer statistikkar og oppdatert informasjon om dei ulike kommunane i fylket I statistikkpakka finn du mellomanna kart over befolkningsutvikling i fylket folketalsutvikling i kommunen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/God-jul-med-kommunestatistikk (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for Dovrefjellområdet - høyring og offentleg ettersyn - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Regional plan for Dovrefjellområdet høyring og offentleg ettersyn Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Regional plan for Dovrefjellområdet høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet har i sak U 110 14 vedteke å legge ut forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet til høyring og offentleg ettersyn i tråd med plan og bygningslova 5 2 og 8 3 Høyringsfristen er sett til 1 mars 2015 Foto Olav Strand Den regionale planen for Dovrefjellområdet rører ved fire fylkeskommunar Møre og Romsdal Sør Trøndelag Hedmark og Oppland Dei fire fylkeskommunene har derfor i fellesskap utarbeidd Regional plan for Dovrefjellområdet Dette har også skjedd i tett samarbeid og dialog med kommunane i området Lesja Dovre Folldal Alvdal Tynset Rennebu Oppdal Sunndal Nesset Rauma samt ei rekkje andre partar Bakgrunn I april 2007 mottok Møre og Romsdal fylkeskommune saman med fleire andre fylkeskommunar eit brev frå Miljøverndepartementet med oppmoding om å utarbeide regionale planar for dei fjellområda som er særskilt viktige for villreinen si framtid i Norge Dovrefjell er eit slikt fjellområde Fylkesdelplanen regional plan skal fastlegge en langsiktig og helhetlig strategi for arealforvaltningen i planområdet Planen skal forene målene om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder Omgrepet nasjonale villreinområde er nytta i denne samanhengen Dovrefjellområdet har også tidlegare vore underlagt regional planlegging seinast plan godkjent av Miljøverndepartementet i brev 05 03 09 Den planen som no vert lagt fram er derfor å sjå som ei revidering der føremålet først og fremst har vore å kartfeste det nasjonale villreinområdet Slik vart det også sett fram som vilkår i Departementet si godkjenning i 2009

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Dokument Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal PDF dokument 592 43 kB Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil samarbeide om arbeidet for barn og unge i fylket Foto ScanStock Avtalen omfatter samarbeid på følgjande område Medverknad frå barn og unge Regional og kommunal planlegging Folkehelse Gjennomføringsgrad i videregående opplæring Betre oppvekst Det vil mellom anne bli etablert eit tverrfagleg forum med representantar frå begge organisasjonane der ein skal utveksle informasjon koordinere aktiviteten ut mot kommunane og planlegge mogelege fellesoppgåver Dette blir ein

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Samarbeidsavtale-om-barn-og-unge-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive