archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde I siste halvdel av oktober vart det arrangert tre møte om sikring av friluftslivområde i Kristiansund Molde og Ålesund Frå kommunane møtte planleggarar folkehelsekoordinatorar fagleiarar mfl og det var også deltaking frå lokalt foreiningsliv Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til møta i samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Friluftsrådet for Ålesund og omland og FNF Møre og Romsdal Formålet med møta var å gjere statlege og fylkeskommunale tilskotsordningar for sikring og forvalting av friluftslivområde betre kjent for kommunar og organisasjonar eit arbeid som er aktualisert ved at Friluftslivets år 2015 står for døra I tillegg til fylkeskommunen si orientering om friluftslivsarbeid og sikring av friluftslivområde fortalde friluftsråda og FNF Møre og Romsdal om sitt arbeid og sine synspunkt på korleis ein bør gå fram for å sikre fleire område for allmenta Vi fekk også høyre svært nyttige innlegg om moglegheiter og utfordringar i det kommunale arbeidet med friluftslivområde gjennom bidrag frå Kristiansund Vestnes og Ålesund Alle presentasjonar frå konferansen finn du under og vi håpar kommunane no førebur seg på ein ny søknadsrunde om sikring og tilrettelegging av friluftslivområde Det vil komme ei eiga sak om dette når nytt rundskriv om tilskotsordningane ligg føre Kvifor ta vare på friluftslivsareala v Petter Jenset Møre og Romsdal fylkeskommune Sikring av friluftslivsområde frå plan til utbetaling v Anders Røynstrand Møre og Romsdal fylkeskommune Sikring av friluftslivsområde Friluftsrådet si rolle v Geir Haugli Friluftsrådet for Ålesund og omland Friluftslivsorganisasjonane si rolle i sikringssaker v Ingbjørn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Presentasjonar-fraa-moeterunde-om-sikring-av-friluftslivomraade (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Utsett høyringsfrist til 1. februar 2015 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Utsett høyringsfrist til 1 februar 2015 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Utsett høyringsfrist til 1 februar 2015 Fylkesutvalet har i møte 17 11 2014 sak U 128 14 vedteke å forlenge høyringsfristen for Regional delplan for attraktive byar og tettstader til 1 februar 2015 Bakgrunnen er at kommunane på Sunnmøre har starta ein prosess for å samordne sine uttalar til planen For å kunne gjennomføre ein grundig prosess med god lokal forankring og påfølgjande kommunale vedtak har kommunane bede om utsett høyringsfrist Etter fylkesutvalet sitt vedtak har alle høyringspartar frist til 1 februar 2015 med å kome med sine uttalar Uttalar som allereie har kome inn vil følgje den vidare prosessen slik dei ligg føre men partar som ønskjer å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Utsett-hoeyringsfrist-til-1.-februar-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Gode jobbar og eit utviklande fagmiljø - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for den regionale utviklinga i fylket og kva som skal til for at Ålesund Molde og Kristiansund kan bli sterkare motorar i den regionale utviklinga Møreforsking skulle også peike på nokre innsatsområde der fylkeskommunen kan bidra til å gjere byregionane meir attraktive I kraft av sin storleik og urbanitet skulle vi vente at byane skåra betre enn andre kommunar på ei rekkje variablar som t d tilflytting innvandring kjønnsbalanse og kompetansenivå Rapporten viser at bykommunane i seg sjølve ikkje skåra spesielt høgt på desse variablane Men når ein trekker inn omlandskommunane blir dei urbane kvalitetane meir synlege Volda og Ulstein og til dels Ørsta går også igjen blant kommunar som gjer det bra på attraktivitet og kunnskapsintensitet noko som tydar på at det urbane i seg sjølv ikkje er så viktig som tilgang på kompetansekrevjande arbeid Dette er heilt i tråd med fleire nordiske studiar som viser at det viktigaste flyttemotivet for høgt utdanna er jobb Kva meiner så folk om dei tre byane sin attraktivitet Møreforsking spurte utflyttarar frå dei tre byane og tilflyttar til Ålesund Molde og Kristiansund frå inn og utland Informantane Møreforsking brukte meiner i grove trekk at dei tre byane i fylket er litt for snevre det skjer for lite og fleire er usikre på om det finst jobb til dei Samtidig vart positive sider som vakker natur friluftsmoglegheiter billige bustader enkelt kvardagsliv m m nemnt Fleire nemner ein fare for å stagnere i eit lite fagmiljø og at kunnskapskulturen er for snever Det viktigaste innsatsområdet i følgje Møreforsking bør vere å styrke kunnskapsmiljøa og dermed bidra til å skape ein meir attraktiv arbeidsmarknad Informantane som Møreforsking nytta meinte vidare at byane bør dyrke småbyfordelane framfor å prøve å konkurrere med storbyane om urbanitet Dei ønska mellom anna fleire studentar i sentrum fleire utanbys studentar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Gode-jobbar-og-eit-utviklande-fagmiljoe (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner? - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  gjere fylket attraktivt for kvinner Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar PDF dokument 1 16 MB Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner Ei av Møre og Romsdal sine største utfordringar er ein ubalanse i talet på kvinner og menn I aldersgruppa 20 39 år er det berre 90 kvinner pr 100 menn Rapport nr 52 Møreforsking Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar På denne bakgrunnen bestilte fylkestinget ei analyse av kva som er årsaken til at kvinner flyttar frå fylket og kva som kan gjerast for å få fleire kvinner mellom 20 39 år til å busette seg her Møreforsking som fekk oppdraget startar med å presisere at den skeive kjønnsbalansen i fylket i større grad skuldast ubalanse i tilflytting enn ubalanse i utflytting I rapporten har Møreforsking gått gjennom tidlegare forsking om kjønn flytting og regional utvikling To aspekt står sentralt i forskinga at perspektivet ein har på forholdet mellom kjønna har reelle konsekvensar for samfunnsutviklinga og ei åtvaring mot å fokusere på kvinner som verkemiddel for å auke folketalet Ein bør heller spørje seg kvifor kvinner skal flytte til Møre og Romsdal eller snarare til ein spesifikk kommune Møreforsking har valt ut tre kommunar i fylket og undersøkt korleis kjønn er adressert i rekrutteringsstrategiane deira Dei tre kommunane er Ålesund Sykkylven og Halsa og dei er valde fordi dei har veldig forskjellig utgangspunkt for å rekruttere kvinner og også ulike strategiar for korleis dei handterer spørsmålet om kjønn i utviklingsstrategiane sine Til tross for at dei tre kommunane fortel om ulike tiltak så er det likevel noko likskap i korleis dei arbeider Alle har idear om å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Korleis-gjere-fylket-attraktivt-for-kvinner (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Presentasjonar frå Plankonferansen 2014 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Dokument Handbok gjennomgåande perspektiv FP 2013 2016 okt 2014 PDF dokument 4 93 MB Presentasjonar frå Plankonferansen 2014 Plankonferanse 2014 felles konferanse om planlegging bumiljø og folkehelse Presentasjonane frå dei faglege innlegga for dagane 4 6 november finn du her Plankonferanse dag 1 Åpning av konferansen v Bjørn Casper Horgen Kommunal og moderniseringsdepartementet Oppvekst og bomiljø v Birgitte Bundesen Svarre Gehl Architects Senterstrukturplan v Max Ingar Mørk Møre og Romsdal fylkeskommune Bypakker bompengeåk trafikkmaskiner eller byutvikling v Gry Halvorsen Møre og Romsdal fylkeskommune Trafikksikkerheit og sektoransvaret v Jan Kristian Janson Statens vegvesen Trafikksikkerhet for alle v Erik Hartmann Trygg Trafikk Sykkelplanlegging knytt til trafikk og bukvalitetar v Trond Berget Syklistenes Landsforening Planlegging for sykkel i Sunndal kommune v Gunnar Olav Furu Sunndal kommune Plankonferanse dag 2 Tettstadprogrammet v Ingerd Husøy Høknes Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunedelplan Ørsta sentrum v Gunnar Wangen Ørsta kommune Sentrumsutvikling i Sykkylven v Njell Inge Hoftun Sykkylven kommune Erfaringer med leikeplassnorm i Ålesund v Anette Solbakk og Lars Roger Lundanes Ålesund kommune Barnetråkk i ny versjon enklere brukersnitt for store og små v Ingvil Aarholt Hegna Norsk design og arkitektursenter Boligstrategiske tiltak i distriktet v Trude Risnes Distriktssenteret Utvikling av bomiljø i spredtbygde strøk versus by v Georg Michaelis Ungdomspanelet Barnekonvensjonen og kommuneplanen i Mandal kommune v Guro Wendelbo Mandal kommune Støy i reguleringsplanlegginga v Sigurd Solberg Sweco Norge AS Innhenting av statistikk i eit tverrfagleg perspektiv For folkehelsekoordinatorane v Møre og Romsdal fylkeskommune Dialogmøte for barnerepresentantane Workshop i samfunns og kommuneplanlegging i et helseperspektiv dag 3 Velkommen til workshop v John

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Presentasjonar-fraa-Plankonferansen-2014 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Måleindikatorar for Fylkesplan 2013-2016 - statusrapport - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Måleindikatorar for Fylkesplan 2013 2016 statusrapport Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Måleindikator rapport 2012 tal PDF dokument 351 45 kB Måleindikatorar for Fylkesplan 2013 2016 statusrapport I Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 2016 er det gjort greie for korleis planen skal gjennomførast Ein av føresetnadane for dette er utvikling av eit måleindikatorverktøy som konkretiserer resultatmåla i planen Det er no utarbeidd ein rapport som viser status ved planperiode start Måleindikatorverktøyet skal brukast til å vurdere i kva grad måla i Fylkesplan 2013 2016 blir nådd For kvar indikator er det sett opp ein verdi som seier kva utvikling som er lite tilfredsstillande nøytralt og tilfredsstillande For å vite om vi har fått ei utvikling i ønska retning må vi vite korleis status var då vi starta Det er difor utarbeidd ein rapport som viser status per 31 12 2012 På nokre indikatorar har vi ikkje tal for 2012 Dette gjeld i hovudsak indikatorar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Maaleindikatorar-for-Fylkesplan-2013-2016-statusrapport (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesstatistikken 2014 er klar - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Fylkesstatistikken 2014 er klar Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Fylkesstatistikken 2014 er klar Mindre fråfall i vidaregåande utdanning svakare vekst i folketalet og mindre bruk av alkohol og tobakk hos ungdom er nokre av funna i den nye fylkesstatistikken Fylkesplansjef Ole Helge Haugen la fram funn frå Fylkesstatistikken 2014 for fylkestinget i dag Fylkesstatistikk 2014 vart presentert i dag 14 oktober av fylkesplansjef Ole Helge Haugen i samband med fylkestingssamlinga i Geiranger Statistikkheftet på 80 sider innheld eit breitt utval av informasjon om utviklinga i Møre og Romsdal Nokre hovudfunn er at fødselstalet held fram med å synke at talet på innvandrarar no har passert 10 prosent av dei som bur i fylket og at fleire bur åleine spesielt i byane Fylkesstatistikken er meint som eit kunnskapsgrunnlag for samfunnsaktørane som nok i år er meir aktuell enn nokon gong med tanke på at det er fleire

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkesstatistikken-2014-er-klar (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kartlegge tilgjengelegheita i sine bysentrum Molde Ålesund og Kristiansund er pilotkommunar i prosjektet Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Satsinga er eit av tiltaka i regjeringa sin handlingsplan for universell utforming og auka tilgjengelegheit 2009 2013 Pilotkommunane vart ein del av prosjektet i 2011 Endret 11 07 2012 Les meir Fylkesplanseminar 2012 I forbindelse med rullering av fylkesplanen arrangerte Møre og Romsdal fylkeskommune eit fylkesplanseminar på Hotell Alexandra i Molde 18 juni 2012 Endret 23 06 2012 Les meir Regional vekstkraft tema for RISS 2012 Regional vekstkraft er tema for magasinet RISS som årleg set søkjelyset på samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal I årets utgåve finn du artiklar om sterke byar og bymiljø til og fråflytting innvandrarar som ressurs i arbeidslivet nye bu og arbeidsmarknadsregionar samt eit blikk på Møre og Romsdal utanfrå Endret 12 06 2012 Les meir Nasjonal konferanse Universell utforming og sjøtransport Tema for årets Deltakonferanse er universell utforming innan den maritime sektoren Endret 24 08 2012 Les meir Konferanse Kan vi ha universell utforming heile året I forbindelse med regjeringa sin handlingsplan for universell utforming og auka tilgjengelegheit er det etablert både ressurskommunar og pilotfylker i forhold til arbeidet med universell utforming Ressurskommunane og pilotfylka skal være forbilde bidragsytarar og kunnskapsformidlarar lokalt regionalt og nasjonalt Endret 24 10 2012 Les meir Regional planstrategi 2012 2016 Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i sak T 7 12 Regional planstrategi 2012 2016 Endret 10 01 2014 Les meir Plan og planlegging kurs for folkevalde Plan og analyseavdelinga har dei siste veka gjennomført opplæring av folkevalde i kommunane Fokuset har vore retta mot Plan og planlegging Tilbodet er gitt til alle kommunane i fylket Endret 20 04 2012 Les meir Anbefaler nye friluftsområde for statleg sikring 12 friluftsområde i Møre og Romsdal er med på ei liste over

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/70 (2015-08-15)
  Open archived version from archive