archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regional delplan for villrein – Ottadalen (2. gongs ettersyn) - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Dokument Ottadalen høyringsbrev PDF dokument 340 00 kB Ottadalen planhefte PDF dokument 1 26 MB Ottadalen plankart PDF dokument 8 71 MB Ottadalen temakart Infrastruktur PDF dokument 5 60 MB Ottadalen høyringssvar med vurderingar PDF dokument 186 03 kB Regional delplan for villrein Ottadalen 2 gongs ettersyn I medhald av plan og bygningslova 8 3 vert forslag til Regional delplan for villrein Ottadalen lagt ut til andre gongs offentlege ettersyn og høyring Vedtak om offentleg ettersyn er gjort av fylkesutvalet i Møre og Romsdal den 26 november 2013 i sak U 150 13 Fylkesutvalet i Oppland og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har gjort tilsvarande vedtak Legg merke til at den felles nemninga for planen mellom fylka er Regional plan for Ottadalsområdet Det er denne tittelen som er nytta i plandokumenta Planområdet femner om ti kommunar i dei tre fylka og inkluderer areal i Rauma Norddal og Stranda kommunar Planforslaget er utarbeidd av kommunane og dei tre fylkeskommunane i fellesskap Planen set grenser for det nasjonale villreinområdet i Ottadalsområdet og sameinar mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilskapleg forvalting av fjellområda med sikring av leveområde for villreinen Etter første offentlege ettersyn er det gjort ein del endringar i plankartet med soneinndeling alle desse gjeld område i Oppland eller Sogn og Fjordane Det er også gjort nokre endringar i retningslinjene til planen mellom anna er dei gjort noko meir fleksible med omsyn til utbygging eller tekniske inngrep Det er også utarbeidd eit handlingsprogram for oppfølging av den regionale planen etter at Miljøverndepartementet har slått fast at dette skal følgje det offentlege ettersynet Handlingsprogrammet er lag inn som eit eige kapittel

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen-2.-gongs-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Fylkestatistikken 2013 lagt fram - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Trygve Grydeland Rådgivar 71 25 82 83 Mob 986 11 002 Send e post Sigrunn Myklebust Rådgivar 71 25 82 81 Mob 950 65 644 Send e post Fylkestatistikken 2013 lagt fram Mannsoverskotet aukar men skilnaden i levealder mellom kvinner og menn blir mindre Det er to av funna i Fylkesstatistikk 2013 som i dag vart presentert av Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesplansjef Ole Helge Haugen er klar med Fylksstatistikk for 2013 Foto Per Vidar K Kjølmoen Møre og Romsdal fylkeskommune Statistikken tek for seg fleire område som er sentrale for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Nytt i år er eit sterkare søkjelys på utvalde grupper av busette i fylket born unge innvandrare regionar mellom anna introduserar vi omgrepet kvardagsregionen og lavinntekt Framleis vekst Tal i statistikken syner at 27 av kommunane i fylket hadde vekst i folketalet i 2012 Mannsoverskotet aukar og stadig fleire av oss bur i tettstader Samstundes er sysselsettinga god sjølv om veksten avtek noko frå tildlegare år Det er også noko færre fattige i Møre og Romsdal enn i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkestatistikken-2013-lagt-fram (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Måleindikatorar Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 1 34 MB Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Møreforsking Volda har på oppdrag av og i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidd eit indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Dokumentet har fått namnet Måleindikatorar Fylkesplan 2013 2016 I Fylkesplan 2013 2016 er det ei rekke ulike typar resultatmål og ein har derfor funne det føremålstenleg å skilje mellom to typar indikatormål i verktøyet innsatsmål og mål for tilstandsutvikling Dei fleste resultatmåla i fylkesplanen kan koplast direkte eller indirekte til tiltak i regi av fylkeskommunen eller fylkeskommunen sine samarbeidspartar Desse er innsatsmål Mål for tilstandsutviklinga i fylket meir generelt er i hovudsak basert på eksterne statistiske kjelder

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Indikatorverktoey-for-vurdering-av-maaloppnaaing-av-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Handbok – til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013-2016 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Handbok til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Dokument Handbok gjennomgåande perspektiv FP 2013 2016 okt 2014 PDF dokument 4 93 MB Handbok til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013 2016 Som ein del av arbeidet med å gjennomføre Fylkesplan 2013 2016 er det utarbeidd ei handbok for arbeidet med dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen Handboka er meint å vere eit hjelpemiddel for leiarar og sakshandsamarar i fylkeskommunen I tillegg skal ho medverke til auka synleggjering og bevisstgjering kring dei gjennomgåande perspektiva Fylkesplan 2013 2016 har seks gjennomgåande perspektiv Desse er barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og inkludering internasjonalisering og miljø og klima Til kvart av desse perspektiva er det i handboka angitt resultatmål sjekkpunkt til vurdering aktuelle lover og forskrifter

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Handbok-til-hjelp-for-gjennomfoering-av-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regionale høyringsmøte for ny senterstrukturplan - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Regionale høyringsmøte for ny senterstrukturplan Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Regionale høyringsmøte for ny senterstrukturplan Fylkesutvalet har vedteke det endelege planprogrammet for ny senterstrukturplan Planen skal avklare den overordna senterstrukturen i fylket og gi retningsliner for lokalisering av større kjøpesenter annan varehandel og servicefunksjonar i byar og tettstader I samband med det vidare planarbeidet vil fylkeskommunen og regionråda gjennomføre tre regionale høyringsmøte der representantar for kommunar næringsliv og andre interessepartar vert invitert til informasjon og drøfting av sentrale spørsmål i planen Ulike innleiarar vil presentere prosjekt med spesiell relevans for arbeidet Det vert også arbeidsverkstad med høve til innspel frå deltakarane Møta blir haldne etter følgjande plan For Romsdalsregionen Onsdag 23 oktober kl 14 00 på Molde Rådhus For Sunnmørsregionen Onsdag 30

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regionale-hoeyringsmoete-for-ny-senterstrukturplan (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til høyringsmøte Regional planstrategi 2012 2016 Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til høyringsmøte på Regional planstrategi 2012 2016 Det er lagt opp til to møteplassar Kristiansund 18 oktober og Ålesund 28 oktober med møtestart kl 12 00 Endret 21 09 2011 Les meir Konkurranse om beste universelt utforma byrom i 2011 For å sette fokus på og inspirere til framtidas gode løysingar ber pilotfylkeprosjektet for unviersell utforming i Møre og Romsdal inn til endå ein konkurranse i år Denne gongen for å kåre det best universelt utforma byrommet som er etablert i fylket Endret 16 09 2011 Les meir Konferanse Universell utforming langs land og vatn Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønskjer velkomen til dagskonferanse om universell utforming 30 november i Ålesund På årets konferanse ønskjer vi å belyse korleis universell utforming kan knytast til friluftsliv folkehelse og byrom Endret 08 11 2011 Les meir Nytt tilbod på www mrfylke no Statistikkpakkar om kommunane på nett Plan og analyseavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd ei ny teneste på internett ei statistikkpakke for kvar kommune i fylket Her finn ein samla nøkkel informasjon og statistikkar på til dømes folketalsutvikling sysselsetting og næringsutvikling Endret 07 09 2011 Les meir Regional planstrategi lagt ut til høyring Fylkesutvalet vedtok 27 06 11 sak 100 11 med heimel i plan og bygningslova sin 7 2 å legge framlegg til Regional planstrategi 2012 2016 ut til høyring Høyringsfristen er satt til 15 desember 2011 Endret 12 03 2012 Les meir Lange linjer i RISS RISS 2011 Samfunnstrekk i Møre og Romsdal vert publisert i dag Magasinet er utarbeida av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Møreforsking AS Magasinet er meint til å vere eit bidrag til å sette dagsorden i samfunnsdebatten seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Endret 23

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/90 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesstatistikken rett rundt hjørnet - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Fylkesstatistikken rett rundt hjørnet Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Fylkesstatistikken rett rundt hjørnet Fylkesplansjef Ole Helge Haugen serverte smakebitar frå Fylkesstatistikk 2013 for fylkestinget i dag Årets utgåve vil snart gå i trykken og det spesielle med årets statistikk er at den går litt djupare i analysane enn tidlegare seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Fylkesplanssjef Ole Helge Haugen presenterte smakebitar frå Fylkesstatistikk 2013 på fylkestinget i Geiranger Vi har i år eit større fokus på regionar og regioninndelingar Kva er den naturlege regioninndelinga i fylket vårt Vi har vi også sett litt meir på born og unge fortel Haugen vidare Av funn i årets statistikk dreg han fram at befolkningsveksten held fram Folketalsveksten i fylket er positiv men han syner og til at det innanlandske flyttetapet framleis er tilstade og at innvandring er det som forklarer veksten

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkesstatistikken-rett-rundt-hjoernet (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional planstrategi 2012-2016 er godkjent - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional planstrategi 2012 2016 er godkjent Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Godkjenning av RPS PDF dokument 972 95 kB U sak 110 13 PDF dokument 87 37 kB RPS godkjent av MD brev frå fylkesordføraren PDF dokument 611 17 kB Regional planstrategi 2012 2016 er godkjent Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13 august 2013 Departementet sluttar seg til vurderingane og planprioriteringane i Regional planstrategi 2012 2016 men har nokre merknader knytt til tema der fylkeskommunen har vurdert at det ikkje er hensiktsmessig å ikkje utarbeide særskilte regionale planar Dette gjeld tema vindkraftverk små vasskraftverk samordna areal og transportplanlegging og kjøpesenter Fylkesutvalet har i sak U 110 13 handsama desse merknadane Fylkesutvalet held fast ved vurderingane om at det ikkje skal utarbeidast eigne regionale planar for vindkraftverk og små vasskraftverk Samtidig ser fylkesutvalet det som tenleg at det blir utarbeidd retningslinjer rutinar som seier noko om korleis fylkeskommunen skal handtere saker knytt til vindkraftverk og små vasskraftverk inkludert bio Når det gjeld merknadene om samordna areal og transport vil vi ivareta departementet sine forventingar ved å auke fokuset på samordna areal og transportplanlegging i revideringa av senterstrukturplanen U 111 13 og arbeidet med bypakkane for Ålesund Molde og Kristiansund Departementet støttar fylkeskommunen si satsinga på ABS regionar regionsentra og attraktive regionar i den regionale delplanen for senterstruktur men føreset at planen opprettheld fokuset på etablering av kjøpesenter og at dette blir sett i samanheng med eit samordna areal og transportmønster Departementet peiker på tre område som planen bør fokusere på Region og senterstrukturen i fylket retningslinjer for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-planstrategi-2012-2016-er-godkjent (2015-08-15)
  Open archived version from archive