archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Dokument Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader PDF dokument 934 10 kB Samandrag av høyringsinnspel PDF dokument 394 76 kB Innkomne høyringsuttalar Planprogram for ny senterstrukturplan PDF dokument 16 95 MB Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader Fylkesutvalet har i møte 30 september 2013 sak U 111 13 vedteke planprogram for Regional delplan for attraktive byar og tettstader senterstrukturplan Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal avløyse Senterstrukturplan for Møre og Romsdal som vart vedteken i 2002 Planen skal avklare den overordna senterstrukturen i fylket og gi retningsliner for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjonar Føremålet med planen er å legge til rette for sterkare regional samordning av politikken for etablering og utviding av større kjøpesenter og lokalisering av offentlege og private servicetenester På den måten vil ein styrke eksisterande by og tettstadsenter og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlege transportval Det langsiktige målet er å oppnå ei meir berekraftig og robust tettstadsutvikling og å avgrense klimagassutsleppa Innhaldet i planprogrammet Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet planprosessen med fristar og deltakarar opplegg for medverknad i planprosessen alternativ som vil bli vurderte og behovet for utgreiingar Ein ønskjer å skape brei forankring av planarbeidet gjennom involvering av fylkeskommunen sin eigen organisasjon eksterne samarbeidspartar og opne høyringar Planprogrammet gjer greie for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringar og for generelle trendar i samfunnsutviklinga Eit hovudtema i planarbeidet blir å analysere region og senterstrukturen i fylket og dynamikken mellom sentera innan regionane og regionane imellom Her vil ein også sjå på potensialet for regionforstørring som følgje av ferjefri E39 og andre nye samferdselsprosjekt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Planprogram-Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • 3 000 fleire sysselsette i Møre og Romsdal dei siste fem åra - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post 3 000 fleire sysselsette i Møre og Romsdal dei siste fem åra Sysselsettinga i Møre og Romsdal har auka med over 3 000 personar frå 2008 til 2012 viser tal frå SSB Auken er størst innan helse og sosialtenester og det er i den kommunale sektoren det veks raskast Både i industrisektoren og innan jordbruk og fiske registrer vi ein klar nedgang i talet på sysselsette Statistikk bransjevis utvikling 2008 2012 I 2008 var det om lag 24 600 tilsette innan helse og sosialtenester i fylket I 2012 hadde dette talet auka til 26 500 ein auke på om lag 1 900 personar Det aller meste av denne auken har kome i kommunane der halvparten igjen er innan pleie og omsorg i institusjon I privat sektor er det ein auke på om lag 1 000 sysselsette i den same perioden men med store variasjonar om ein ser på dei ulike næringane Innan jordbruk skogbruk og fiske er talet på sysselsett redusert med nesten 900 i perioden I industrien viser statistikken ein nedgang på over 1 500 men dette må korrigerast noko grunna

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/3-000-fleire-sysselsette-i-Moere-og-Romsdal-dei-siste-fem-aara (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nye millionar til sikring av friluftslivområde - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Nye millionar til sikring av friluftslivområde Miljødirektoratet har for 2013 gitt tilsegn på over 3 6 millionar kroner til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal Foto Flofjellet i Sunnylven Stranda kommune Turveg m parkering Ni område har fått midlar til sikring av areal for friluftsliv med turstiar og anna tilrettelegging samt sikring av parkeringsareal i viktige utfartsområde Direktoratet for naturforvaltning Miljødirektoratet frå 01 07 2013 har i alt gitt tilsegn på over 3 6 mill kr Største enkeltbeløp 1 1 mill kr er tildelt Vestnes kommune for sikring av areal for og tilrettelegging av turveg i Kråkvika Kråkneset Det er også gitt lovnad om betydelege beløp for sikring av og to store skogområde på Frei i Kristiansund samt til sikring og opparbeiding av turvegar og parkeringsareal i Tresfjord i Vestnes og på Flofjellet i Stranda I Kristiansund er eit større friområde på Skorpa sikra gjennom ein utbyggingsavtale med ein privat utbyggar Tilsegna på kr 10 000 skal dekkje utgifter til informasjonstavle For friluftsområdet Draget er det gitt tilsegn om midlar til sikring men kostnadene ved innløysing er ikkje avklart enno Tildelte beløp for 2013 går fram av tabellen under Kommune Område Tilsegn Vestnes Kråkvika Kråkneset turveg 1 100 000 Vestnes Tresfjord parkeringsplassar og turvegar 769 063 Kristiansund Or eigedommen Frei skogsområde 760 000 Stranda Flofjellet Sunnylven turveg m parkering 420 548 Kristiansund Rensvik skogsområde 360 000 Vestnes Kjersemfjellet parkeringsplass 140 000 Molde Lubbenes innløysing av naustrett 50 000 Kristiansund Skorpa sjønært friområde 10 000 Kristiansund Draget sjønært friområde Inntil 50 av sikringskostnader etter nærare avklaring Totalbeløpet av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Nye-millionar-til-sikring-av-friluftslivomraade (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Heile Vestlandet taper utan fergefri E39 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  frå fylkesplansjef Ole Helge Haugen Heile Vestlandet taper utan fergefri E39 Professor Jørgen Amdam er i dag ute i NRK med åtvaringa Indre strok på Vestlandet vil bli taparane med eit ferjefritt E39 Det som manglar i Amdam si analyse er kva som skjer dersom vi ikkje gjer E39 fergefritt Dei som studerer planlegging ved Høgskulen i Volda lærer at det såkalla nullalternativet alltid skal være med når vi ser på konsekvensane av eit tiltak Dette har tydeligvis professoren gløymt når han spår om konsekvensane av eit fergefritt E39 Kva skjer om vi held fram som i dag med ferjer som deler opp Vestlandet i små bu og arbeidsmarknadsregionar Blir indre strok vinnarane i eit slikt scenario Neppe ein kan med like stor sikkerheit seie at utan fergefri E39 vil heile Vestlandet bli taparane Det er nemleg ikkje kampen mellom indre og ytre på Vestlandet som er den viktige kampen for regionen vår men kampen mot storbyregionane Indre strok på Vestlandet vil ikkje ha noko å tene på at vi ikkje bygger fergefri E39 Amdam har heilt rett i at vekstkrafta på ytre blir sterkare med fergefri E39 Dette er ikkje ein trussel mot indre men ei moglegheit for desse

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Heile-Vestlandet-taper-utan-fergefri-E39 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sjøareala i Romsdalsfjorden Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Dokument Planprogram Romsdalsfjorden PDF dokument 959 99 kB Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden For første gong blir det utarbeidd ein interkommunal arealplan for sjøområde i Møre og Romsdal Det er kommunane kring Romsdalsfjorden som har teke initiativ til planarbeidet og som no har hatt planprogram på høyring Fylkeskommunen har gitt innspel til planprogrammet Det var Vestnes Rauma og Midsund kommunar som først vedtok å søke fylkeskommunen om tilskot frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond for å utarbeide felles plankart med føresegner knytt til arealbruken i kystsona i kommunane Seinare har Molde og Nesset kommunar slutta seg til planarbeidet slik at dette no famnar om eit heilskapleg område som dekkjer store deler av fjordsystema i Romsdal Planarbeidet vert leia av ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av kommunane Fylkesplansjef Ole Helge Haugen er observatør i styringsgruppa for Møre og Romsdal fylkeskommune Ei arbeidsgruppe med fagpersonar frå kommunane står for det operative arbeidet med planen her bidreg også fylkeskommunen med ein planfagleg rådgivar Prosjektleiar er Arne Håkon Sandnes med kontorstad i Molde kommune I planprogrammet kan vi lese at formålet med planarbeidet er at Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøområdene i kommunene for perioden 2015 2022 Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser samt planbeskrivelse knyttet til arealbruken i sjøområdene Det skal vurderes spesielt å sikre havbruksnæringa bærekraftige areal god sameksistens mellom havbruk fiskeri og villfisk samt god sameksistens med miljø friluftsinteresser og turisme Planarbeidet i Romsdalsfjorden viser no veg for andre interkommunale planar for sjøareal i fylket Av desse er det eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Interkommunalt-nybrottsarbeid-for-sjoeareala-i-Romsdalsfjorden (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • RISS 2013 – Eit delt Møre og Romsdal? - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter RISS 2013 Eit delt Møre og Romsdal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Trygve Grydeland Rådgivar 71 25 82 83 Mob 986 11 002 Send e post Dokument RISS 2013 enkeltsidig PDF dokument 5 91 MB RISS 2013 Eit delt Møre og Romsdal I RISS ønskjer vi gjennom fagartiklar å belyse tema med betyding for samfunnsutviklinga i fylket og den enkelte kommune I år følgjer vi opp TEMP 2012 der tema var ei todeling i økonomien I årets utgåve av RISS ser vi nærare på to delinga på andre område som t d kjønn geografi tettstader og grisgrendte strok Vi deler gjerne fylket inn i fogderi når vi skal sjå på samfunnsutviklinga og spå om framtida Dette er ei inndeling som ikkje lenger er relevant men som faktisk kan dekke over viktige utviklingstrekk Dei viktigaste skilja i fylket går ikkje mellom fogderia men heller mellom kyst og innland mellom dei petroleumsrelatert næringane og resten av næringslivet mellom menn og kvinner og mellom sentrale og mindre sentrale strok Vi har i dag ein svært sterk vekstakse langs kysten med den maritime klynga på Sunnmøre med tyngdepunkt i Ulstein Ålesund via gass og engineeringmiljøet rundt Molde og den baseretta verksemda i Kristiansund Averøy Dette er i stor grad petroleumsbaserte næringar med svært gode utsikter dei næraste åra I årets utgåve av RISS belyser vi nokre av desse utviklingstrekka og utfordringane men gir ikkje svaret på korleis vi som samfunn skal møte dei Er det noko vi kan gjere eller må vi berre tilpasse oss utviklinga Korleis skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/RISS-2013-Eit-delt-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Kommuneplan samfunnsdel for Molde 2013-2022 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Kommuneplan samfunnsdel for Molde 2013 2022 Molde kommune har utarbeidd forslag til revidert samfunnsdel av kommuneplanen Det nye plandokumentet inneheld hovedmål og strategiar for samfunnsutviklinga fram mot 2022 og er på høyring til måndag 13 mai Gjeldande samfunnsdel for Molde vart vedteken i 2002 og skulle gjelde for perioden 2002 2010 Arealdelen av kommuneplanen blei revidert i 2009 og det må seiast å vere på høg tid at også samfunnsdelen vert fornya Kommuneplanen er verktøyet for kommunen si heilskaplege planlegging og skal gi retning for Molde kommune som samfunn og som organisasjon Kommunen har valt å vidareføre visjonen Molde stikker seg ut som blei vedteken i 2002 Vidare har planen hovudmål og strategiar for fire målområde Molde kommune som samfunnsutvikler Molde kommune som tjenesteleverandør Molde kommune som arbeidsgiver og Molde kommunes økonomi og administrasjon Måla og strategiane skal følgast opp i 4 årige handlingsprogram med prioritering av tiltak Lenke til høyringsdokumenta på kommunen sine nettsider Det har stor betydning også utover kommunegrensene når ein av dei største byane i fylket legg planar for framtidig samfunnsutvikling og Molde har også

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Kommuneplan-samfunnsdel-for-Molde-2013-2022 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Liten nedgang i fødselstala siste år - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontaktpersonar Anne Merete Halpern Rådgivar 71 25 82 82 Mob 959 09 802 Send e post Dokument Fødselstall 2000 2012 PDF dokument 823 84 kB Fødselstall 2000 2012 XLSX dokument 34 05 kB Liten nedgang i fødselstala siste år Tal fødde i Møre og Romsdal gjekk ned siste året frå 2883 fødde i 2011 til 2833 i 2012 Samstundes gjekk talet på døde opp slik at fødselsoverskotet i 2012 vart redusert til 562 mot 653 i 2011 Figur Samla fertilitetstal Det er naturleg at fødselstala varierer noko frå år til år og det er derfor nyttig å sjå utviklinga over fleire år Tal frå dei siste fem år 2008 2012 viser at gjennomsnittet for Møre og Romsdal har auka med 1 7 prosent samanlikna med den føregåande femårsperioden Dette er ein svakare auke enn for landet elles kor snittet auka med 5 9 prosent Av fylka var det Oslo som hadde den største auken i fødselstala i denne femårsperioden samanlikna men den førre Her auka gjennomsnittet med 13 5 prosent Dei tre nordligaste fylka samt Sogn og Fjordane og Oppland hadde ein nedgang i snittet Av kommunane i Møre og Romsdal er det Skodje som har hatt den største auken i gjennomsnittet for dei siste fem år samanlikna med den føregåande femårsperioden Dei tre bykommunane Ålesund Molde og Kristiansund har alle hatt ein auke i snittet for siste femårsperiode og av desse har Kristiansund auka mest Fertilitetstala for Møre og Romsdal viser også ein liten nedgang frå 2011 til 2012 I 2011 var fertilitetstalet for fylket på 1 99 men dette gjekk ned til 1 93 i 2012 Dette er framleis høgare enn landet elles som også viste ein nedgang siste år I 2012 var fertilitetstalet for landet 1 85 mot 1 88 året før Rogaland er det fylket i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Liten-nedgang-i-foedselstala-siste-aar (2015-08-15)
  Open archived version from archive