archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regional delplan for villrein Ottadalen - høyringskonferanse 8. januar - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Regional delplan for villrein Ottadalen høyringskonferanse 8 januar Regional delplan for villrein Ottadalen er lagt ut på offentleg ettersyn og høyring Tysdag 8 januar blir det arrangert ein open høyringskonferanse om planen i Lom Vedtak om offentleg ettersyn blei gjort av fylkesutvalet i Møre og Romsdal den 01 10 12 fylkesutvalet i Oppland den 09 10 12 og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane den 07 11 12 Høyringsfristen er sett til 01 02 2013 Planforslaget er utarbeidd i fellesskap av fylkeskommunane etter bestilling frå Miljøverndepartementet i april 2007 om å utarbeide regionale planar for utvalgte nasjonale villreinområder i Norge Intensjonen med planen er å foreine mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilskapleg forvalting av fjellområda og sikring av villreinens leveområde Offentleg ettersyn er tidlegare kunngjort på våre nettssider Plandokument og informasjon finst også på denne nettstaden Som eit tilbod til dei kommunane som blir berørt av planen blir det arrangert ein høyringskonferanse Målgruppe for konferansen er politikarar og sakshandsamarar i dei 10 kommunane som ligg innafor planområdet men konferansen er også open for organisasjonar og andre interesserte

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen-hoeyringskonferanse-8.-januar (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Søknader om sikring for 2013 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Søknader om sikring for 2013 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Søknader om sikring for 2013 Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde kan sendast fylkeskommunen fram til 20 februar 2013 Søknader skal sendast via Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter Fylkeskommunen har nyleg utlyst midlar til miljø og friluftsliv over fleire tilskotspostar Den formelle søknadsfristen er 15 januar 2013 Når det gjeld statleg sikring av friluftsområde Kap 1427 post 30 gir vi her som i år høve til å sende søknader etter den formelle fristen Siste frist for å sende slik søknad vil vere 20 februar 2013 Søknader skal sendast via Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter som vil vere ope for innsending også fram til denne fristen I 2012 ga DN tilsegn på nær 2 mill kroner i sikringsmidlar fordelt på seks friluftsområde Ytterlegare fem område fekk positiv innstilling Berre éin

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Soeknader-om-sikring-for-2013 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Presentasjonar frå klimaplankonferansen - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Presentasjonar frå klimaplankonferansen Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Presentasjonar frå klimaplankonferansen Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal regional konferanse om klima og energiplanlegging i Molde 14 15 november Det er no lagt ut presentasjonar frå konferansen Foto ScanStock I løpet av 2012 har dei siste kommunane i Møre og Romsdal fått på plass kommunale klima og energiplanar med vedtekne mål for energisparing og reduksjon i klimagassutslepp Om lag 100 konferansedeltakarar fekk den 14 15 november høyre om erfaringar frå arbeidet så langt og mogelegheiter for det vidare arbeidet Gjennom parallelle sesjonar for bygg anlegg og areal transport blei det presentert gode eksempel på tiltak og støtteordningar som kan nyttast i arbeidet Andre dag av konferansen hadde fokus på klimatilpassing og planlegging for eit klima i endring Konferansen vart arrangert i samarbeid med KS og Miljøverndepartementet og dei fleste presentasjonane frå konferansen er no lagt ut på fylkesmannen si nettside Samstundes med konferansen lanserte Miljøverndepartmentet eksempelsamling frå programmet Framtidens byer med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Presentasjonar-fraa-klimaplankonferansen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Offentleg ettersyn av Regional delplan for villrein – Ottadalen - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ettersyn av Regional delplan for villrein Ottadalen Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Dokument RDP villrein Ottadalen høyringsbrev PDF dokument 339 31 kB RDP villrein Ottadalen planhefte PDF dokument 701 59 kB RDP villrein Ottadalen plankart PDF dokument 8 67 MB RDP villrein Ottadalen temakart infrastruktur PDF dokument 5 57 MB Offentleg ettersyn av Regional delplan for villrein Ottadalen I medhald av plan og bygningslova 8 3 vert forslag til Regional delplan for villrein Ottadalen lagt ut til offentleg ettersyn og høyring Vedtak om offentleg ettersyn er gjort av fylkesutvalet i Møre og Romsdal den 1 oktober 2012 sak U 137 12 samt fylkesutvalet i Oppland den 9 oktober 2012 og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane den 7 november 2012 Frist for å komme med innspel er sett til 1 februar 2013 Planområdet femner om ti kommunar i Møre og Romsdal Oppland og Sogn og Fjordane og planforslaget er utarbeidd av kommunane og dei tre fylkeskommunane i fellesskap Planarbeidet er svar på ei bestilling frå Miljøverndepartementet om å utarbeide regionale planar for utvalde nasjonale villreinområde i Noreg Planen skal leggast til grunn for den lokale kommuneplanlegginga og det er kommunane som vedtek rettsleg bindande arealbruk innafor planområdet Hovudformålet med planen er å avgrense det nasjonale villreinområdet i Ottadalsområdet og sameine mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilskapleg forvalting av fjellområda og sikring av leveområde for villreinen I Møre og Romsdal vil planen få status som regional delplan jf Regional planstrategi for 2012 2016 Legg merke til at den felles nemninga for planen mellom fylka erRegional plan for Ottadalsområdet Det er denne tittelen som er nytta i plandokumenta Plandokumenta består

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Offentleg-ettersyn-av-Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Framlegg til Fylkesplan 2013-2016 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Nyheiter Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Saksframlegg FP 2013 2016 PDF dokument 83 66 kB vedlegg 1 Samandrag av høyringsinnspel FP innspel til endringar og vurderingar PDF dokument 405 09 kB Vedlegg 2 Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 5 68 MB Hoyringsinnspel Fylkesplan 2013 2016 samla PDF dokument 12 93 MB Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 er ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal Det er eit ønskje at planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter næringsliv institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Planen inneheld fire satsingsområde Desse er kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel For kvart av satsingsområda er det formulert eit hovudmål og 5 9 resultatmål Planen skal følgjast opp gjennom fire handlingsprogram eit for kvart av satsingsområda Planen har dessutan seks gjennomgåande perspektiv Desse er barn og unge universell

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Framlegg-til-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Lanserer fylkesstatistikk på verdas statistikkdag - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  rekka seier fylkesplanssjef Ole Helge Haugen Frå venstre Fylkesplansjef Ole Helge Haugen saman med rådgivarane Anne Merete Halpern Sigrunn Myklebust Trygve Grydeland ved plan og analyseavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sentrale tema i årets utgåve er demografi særleg folketal og folketalsutvikling I tillegg set ein søkjelys på pendling kommunal økonomi og tenesteproduksjon areal og miljø og folkehelse Interessante funn frå årets utgåve er mellom anna Rekord høg folketalsvekst Fødselstala held fram med å gå ned Stadig nye rekordar i bustadmarknaden Kvar fjerde arbeidstakar pendlar til arbeidet her i fylket Sterk auke i detaljhandelen Stadig fleire bur åleine Plan og analyseavdelinga i Fylkeskommunen er fylkets leiande miljø innan samfunnsstatistikk og analyse og leverer statistikk til m a media kommunar næringsforeiningar regionråd og til fylkespolitikarane gjennom heile året Haugen fortel vidare at samarbeidet med andre regionale aktørar er avgjerande for å få fram ei heilskapleg analyse av samfunnsutviklinga Fylkesmannen har vore ein god samarbeidspartner på ei rekke sentrale tema i fleire år til dømes kommunal økonomi landbruk og helse og sosial Statistisk Sentralbyrå SSB er den viktigaste kjelda for å hente inn data men det finst både andre eksterne kjelder og interne datasett som vert nytta for å supplere og gå djupare på enkelte område Vi skal bidra med fakta og talgrunnlag ikkje berre tørre tal men og analyser av kva talgrunnlaget viser og indikerer for framtidig utvikling seier Haugen Han meiner at dette ikkje alltid er like synleg og det er derfor viktig for samfunnsdebatten at vi har publikasjonar som samlar data og analyser for vårt fylke Interessa for samfunnsstatistikk er aukande ikkje berre i kommunane men i breiare lag i samfunnet Vi ser at det vi produserer både FYLKESSTATISTIKK TEMP og RISS vert referert til i mange utviklings og planprosessar i fylket men vi arbeider heile tida for å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Lanserer-fylkesstatistikk-paa-verdas-statistikkdag (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny kartportal - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Ny kartportal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Ny kartportal Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer ny kartportal GisLink med raskare kart og fleire funksjonar Er du glad i å gå turar i naturen Treng du informasjon om eigedomen din og områda rundt Har du tenkt å lage ein reguleringsplan eller skal du kontrollere ein reguleringsplan Eller vil du kanskje finne avstanden på joggeturen du hadde i går Då er vår nye kartportal noko for deg Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør Trøndelag og Sør Trøndelag fylkeskommune kan stolt presentere ein ny kartportal med raskare kart og fleire funksjonar Den gamle kartportalen vil bli lagt ned i løpet av 2013 og den nye portalen vil bli lagt på same URL adresse under same namn GisLink Lenke til kartportalen finn du her

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Ny-kartportal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • 2 millionar til sikring av område for friluftsliv - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post 2 millionar til sikring av område for friluftsliv Direktoratet for naturforvaltning DN har for 2012 gitt tilsegn på nær 2 millionar kroner til statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde i Møre og Romsdal Kart Sildevågsnes eit av områda som har fått midlar til sikring av areal til friluftsliv Seks område har fått midlar til sikring av areal for friluftsliv med turstiar og anna tilrettelegging samt sikring av parkeringsareal for viktige utfartsområde I tillegg har Stranda kommune har fått midlar til juridisk bistand for sikring av eit område i Geiranger Største enkeltbeløp er tildelt Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Kristiansund kommune for sikring og tilrettelegging av det over 600 daa store friluftsområdet på Sildevågsnes på Frei I alt 12 sikringssøknader vart sendt DN frå Møre og Romsdal i 2012 Berre éin søknad har fått avslag fordi området ikkje blir prioritert av DN i år Resterande søknader har fått positiv innstilling men det er ikkje gitt tilsegn på grunn av manglar ved søknaden eller behov for avklaringar med grunneigar Tildelte beløp for 2012 går fram av tabellen under Søkjar Kommune Område Tilsegn Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Kristiansund Sildevågsnes Frei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/2-millionar-til-sikring-av-omraade-for-friluftsliv (2015-08-15)
  Open archived version from archive