archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • – Dine meiningar viktige for utviklinga av fylket - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  som bur i fylket om å sette seg inn i og engasjere seg i den nye planen som er på offentleg høyring ut oktober Assisterande fylkesplansjef Heidi Iren Wedlog Olsen oppmodar alle som bur i fylket om å sette seg inn i engasjere seg i og gjerne gje innspel til Fylkesplan 2013 2016 som er på offentleg høyring ut oktober Fylkesplan 2013 2016 er meint å vere ein overordna og heilskapleg plan for Møre og Romsdal Vi ønskjer at planen skal tene som arena for dialog og samhandling kring regional utvikling understrekar Wedlog Olsen som peikar på at planen skal gi både fylke kommunar næringsliv og organisasjonar eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Skal motivere Difor har det også vore viktig å forankre planen godt og sørgje for at alle partar blir høyrt Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å vere ein tydeleg regional medspelar og Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein retningsgivande plan Skal planen motivere til felles arbeid er det viktig at den har legitimitet I utarbeidinga har vi difor lagt vekt på å sikre medverknad frå så mange partar som mogleg og at desse er frå heile fylket Det har vore viktig at lokale aktørar og myndigheiter ikkje føler at planen overstyrer det lokale demokratiet og vi opplever at det er brei semje kring prioriteringane i planen Når vi no legg planen ut til offentleg ettersyn vonar vi å få dette inntrykket stadfesta seier Wedlog Olsen Det er dessutan lagt til rette for elektronisk innsending av høyringssvar som vi oppfordrar alle høyringsinstansar om å bruke Fire satsingsområde Høyringsutkastet til Fylkesplan 2013 2016 inneheld fire satsingsområde Kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel For kvart av desse er det formulert mål ein skal arbeide for å realisere i komande 4 års periode Kvart satsingsområde skal følgjast opp med fire handlingsplanar som skal rullerast

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Dine-meiningar-viktige-for-utviklinga-av-fylket (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Fylkesplan 2013-2016, til høyring - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Høyringsdokument Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 1 11 MB Planomtale PDF dokument 209 52 kB Invtasjon til høyring frå fylkesordføraren PDF dokument 78 35 kB Fylkesplan 2013 2016 til høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 27 08 12 sak U 123712 med heimel i plan og bygningslova å leggje framlegg til Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal til høyring Høyringsfristen er 26 oktober 2012 Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter næringsliv institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag samt vere grunnlag for god samhandling og samvirke mellom desse Den regionale planen består av eit plandokument der det blir sett mål for den regionale utviklinga Plandokumentet vil bli følgt opp av årlege handlingsplanar Sentralt i planen er omgrepa gjennomgåande perspektiv og satsingsområde Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda Dei seks gjennomgåande perspektiva er barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og inkludering internasjonalisering og miljø og klima Planen har fire satsingsområde Desse er kultur

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fylkesplan-2013-2016-til-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Planprogram Fylkesplan 2013 - 2016 - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Planprogram Fylkesplan 2013 2016 E PDF dokument 738 73 kB Saksframlegg med høyringsinnspel PDF dokument 61 35 kB Vedtak i fylkesutvalet 25062012 PDF dokument 200 36 kB Framdriftsplan for arbeidet med Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 206 12 kB Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 244 19 kB Planprogram Fylkesplan 2013 2016 Fylkesutvalet vedtok i møte 25 juni 2012 sak U 106 12 planprogramet for Fylkesplan 2013 2016 Planprogrammet har vore ute til høyring i perioden 27 februar til 3 mai 2012 Planprogrammet skisserer opplegg for innhald i komande plan organisering av planarbeidet korleis medverknad i planarbeidet skal sikrast samt framdrift Planprogrammet fastset at fylkesplanen skal ha fire satsingsområde kultur utdanning verdiskaping og samferdsel og seks gjennomgåande perspektiv folkehelse universell utforming likestilling miljø og klima barn og unge og internasjonalisering For kvart av satsingsområda skal det utarbeidast eigne handlingsprogram som skal rullerast årleg Dei gjennomgåande perspektiva er meint å medverke til heilskapleg samfunnsplanlegging Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal og skal sluttgodkjennast av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Planprogram-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval Onsdag 16 februar vart det arrangert fellesmøte for folkehelseutvalet likestillingutvalet rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet der temaet for dagen var universell utforming Alle avdelingane i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde innlegg om utfordringar og prioriteringar for universell utforming innan deira ansvarsområde Assisterande fylkesrådmann Willy Loftheim opna dagen og prosjektleiar for pilotfylke Mari Anne Bjørkmann presenterte kort om prosjektet og utviklinga I tillegg hadde vi besøk av Linda Nilsen Ask rådgivar og prosjektleiar for universell utforming i regionalutviklingsavdelinga i Rogaland fylkeskommune orienterte om deira arbeid som pilotfylke og fylkesdelplan for universell utforming Det var ein fin og lærerik dag for oss alle Program og innlegg frå dagen Det var lagt opp til 15 min innlegg frå kvar avdeling og 15 min til dialog i etterkant Spørsmåla som avdelinga har fått var 1 Kva er dei viktigaste utfordringane for universell utforming innan ditt fagområde 2 Kva synes du skal prioriterast for å betre situasjonen for universell utforming for ditt fagområde Forelesar Opning Innledning Willy Loftheim Pilotfylke for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Fellesmoete-for-fylkekommunale-raad-og-utval (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny portal for kartdata - geoNorge versjon 3 er lansert - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Ny portal for kartdata geoNorge versjon 3 er lansert Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Ny portal for kartdata geoNorge versjon 3 er lansert geoNorge er ein nasjonal nettstad for kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon i Noreg Søk etter få informasjon om og tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon Portalen geoNorge er ein del av Norge digitalt eit samarbeid mellom offentlege verksemder med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annan stadfesta geografisk informasjon eller som er brukarar av slik informasjon Den gamle nettstaden til geoNorge kan ein få tilgang til her http gammel geonorge no Portal Nettstaden til den gamle portalen vil være tilgjengeleg i ein kort tidsperiode Portalen gir ein oversikt over vektor og rasterdata frå Noreg digitalt samt alle WMS og WFS tenester Portalen er basert på søketenester og til dømes for data frå NGU søker ein etter NGU i søkefeltet og får lista opp alle data Dersom ein ønske å laste ned

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Ny-portal-for-kartdata-geoNorge-versjon-3-er-lansert (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Rekord år for eksportbedriftene - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  år for eksportbedriftene Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Sigrunn Myklebust Rådgivar 71 25 82 81 Mob 950 65 644 Send e post Dokument Eksport 2010 r PDF dokument 105 42 kB Eksport 2010 r DOC dokument 181 00 kB Rekord år for eksportbedriftene Eksportbedriftene i Møre og Romsdal auka inntektene med 6 6 milliardar kroner i 2010 24 prosent samanlikna med året før Med dette kom verdien på eksporten frå Møre og Romsdal opp i 33 5 milliardar kroner og ny rekord Eksporten frå fastlands Noreg enda på 333 7 milliardar kroner i 2010 Dette er ein auke på 28 7 milliardar kroner 9 4 Verdien av tradisjonelle varer eksportert frå Vestlandet 4 fylker i 2010 var på om lag 127 milliardar kroner som er 38 prosent av den totale eksportverdien frå Noreg Møre og Romsdal var det tredje største eksportfylke av tradisjonelle varer til ein verdi av 33 5 milliardar kroner og som utgjer 10 prosent av den nasjonale eksporten etter fylka Hordaland 14 prosent og Rogaland 10 3 prosent Oslo Akershus står for berre 6 prosent av eksporten I alt 16 fylker hadde ein auke i eksporten i 2010 Møre og Romsdal på eksporttoppen i oktober og november På grunn av auka eksport av aluminium fisk og kjemiske varer held Møre og Romsdal plassen som viktigaste eksportfylke to månader på rad i 2010 I tillegg sette eksportbedriftene i fylket ny rekord for ein enkelt månad med 3 7 milliardar kroner i eksportinntekter Aluminium Eksporten av bearbeidde varer industriproduserte varer i Møre og Romsdal utgjer om lag 49 prosent av all eksport frå fylket i 2010 til ein verdi av 16 5 milliardar kroner her utgjer aluminiumseksporten størstedelen Størst på fiskeeksport I 2010 vart det eksportert norsk sjømat

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Rekord-aar-for-eksportbedriftene (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum Tysdag 30 november inviterte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde Det var stor interesse for konferansen med vel 110 deltakarar Konferansen vart opna med velvalte ord frå fylkesplansjefen i fylkeskommunen for vidare å bli følgt opp av prosjektleiaren for pilotfylkeprosjektet ho fortalte litt om prosjektet sin bakgrunn og om egne mål og satsingsområde Vidare var dagen full med faglege og gode innlegg frå Grøn Strek Statens kartverk Rogaland kollektivtrafikk Kolumbus og Grimstadhøgda 4 H Det var ein fin og fyldig dag Takk til alle som har medverka Program og innlegg frå konferansen finn du under Program Pilotfylke Møre og Romsdal Mari Ann Bjørkmann Prosjektleiar for pilotfylkeprosjektet Møre og Romsdal fylkeskommune Utforming

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Stor-interesse-for-konferansen-universell-utforming-i-sentrum (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Konjunkturbarometeret “TEMP” - framleis høgt aktivitetsnivå - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Konjunkturbarometeret TEMP framleis høgt aktivitetsnivå Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Konjunkturbarometeret TEMP framleis høgt aktivitetsnivå Trass dystre spådomar om industridød og regionale kriser dei siste tiåra syner årets konjunkturbarometer TEMP at vi framleis har høgt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal Det årlige barometeret tar føre seg trendar innan sentrale næringar og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Under Mørekonferansen denne veka vart konjunkturbarometeret presentert og sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre presenterte ein fersk analyse som syner moderat vekst med eit høgt aktivitetsnivå dei to neste åra Det vil bli store forskjellar mellom sektorar der utsiktene for industrien er relativt svak mens aktivitetsnivået i privat tenesteyting og spesielt innan offentlig sektor vil auke Analysen syner er at den største risikofaktoren for industrien er utviklinga i internasjonal økonomi Professor Arild Hervik ved Høyskolen i Molde konkluderer i sin artikkel med at vi så langt vel to år etter finanskrisa inntraff ikkje har registrert industridød

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Konjunkturbarometeret-TEMP-framleis-hoegt-aktivitetsnivaa (2015-08-15)
  Open archived version from archive