archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regional plan for Dovrefjellområdet - forslag om ny høyring - Regional plan for Dovrefjellområdet - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional plan for Dovrefjellområdet Regional plan for Dovrefjellområdet forslag om ny høyring Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Regional plan for Dovrefjellområdet forslag om ny høyring

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet-forslag-om-ny-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Regional plan for Dovrefjellområdet - høyring og offentleg ettersyn - Regional plan for Dovrefjellområdet - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional planlegging Regionale delplanar Regional plan for Dovrefjellområdet Regional plan for Dovrefjellområdet høyring og offentleg ettersyn Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Regional plan for Dovrefjellområdet høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet har i sak U 110 14 vedteke å legge ut forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet til høyring og offentleg ettersyn i tråd med plan og bygningslova 5 2 og 8 3 Høyringsfristen er sett til 1 mars 2015 Foto Olav Strand Den regionale planen for Dovrefjellområdet rører ved fire fylkeskommunar Møre og Romsdal Sør Trøndelag Hedmark og Oppland Dei fire fylkeskommunene har derfor i fellesskap utarbeidd Regional plan for Dovrefjellområdet Dette har også skjedd i tett samarbeid og dialog med kommunane i området Lesja Dovre Folldal Alvdal Tynset Rennebu Oppdal Sunndal Nesset Rauma samt ei rekkje andre partar Bakgrunn I april 2007 mottok Møre og Romsdal fylkeskommune saman med fleire andre fylkeskommunar eit brev frå Miljøverndepartementet med oppmoding om å utarbeide regionale planar for dei fjellområda som er særskilt viktige for villreinen si framtid i Norge Dovrefjell er eit slikt fjellområde Fylkesdelplanen regional plan skal fastlegge en langsiktig og helhetlig strategi for arealforvaltningen i planområdet Planen skal forene målene om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder Omgrepet nasjonale villreinområde er nytta i denne samanhengen Dovrefjellområdet har også tidlegare vore underlagt regional planlegging seinast plan godkjent av Miljøverndepartementet i brev 05 03 09 Den planen som no vert lagt fram er derfor å sjå som ei revidering der føremålet først og fremst har vore å kartfeste det nasjonale villreinområdet Slik vart det også sett fram som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn - Regional delplan for villrein Ottadalen - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  delplanar Regional delplan for villrein Ottadalen Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Ottadalsområdet blir nå lagt ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Høyringsfrist er sett til 15 oktober 2015 I tråd med plan og bygningslovens 5 2 og 8 3 vert forslag til Regional plan for Ottadalsområdet lagt ut på 3 gongs offentleg ettersyn og høyring Planforslaget er utarbeidd i fellesskap av fylkeskommunane etter bestilling frå Miljøverndepartementet i april 2007 om å utarbeide regionale planar for utvalte nasjonale villreinområder i Noreg Følgjande kommunar har areal innanfor planområdet Rauma Norddal Stranda Stryn Luster Skjåk Lom Vågå Dovre og Lesja Planprogrammet vart vedtatt i dei tre fylkestinga i april 2011 Intensjonane med planen er å foreine mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilheitleg forvaltning av fjellområda og sikring av villreinen sine leveområder Vi ber om merknader knytta til endringane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen/Regional-plan-for-Ottadalsomraadet-tredje-gongs-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for Ottadalsområde framlegg for fylkesutvalet om 3. gongs høyring - Regional delplan for villrein Ottadalen - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for villrein Ottadalen Regional plan for Ottadalsområde framlegg for fylkesutvalet om 3 gongs høyring Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Regional plan for Ottadalsområde framlegg for fylkesutvalet om 3 gongs høyring Saksdokument vedlegg til sak U 93 15 Plandokument for 3 gongs høyring Plankart med endringar juli 2014 Den regionale planen for Ottadalsområdet er utarbeidd av Oppland Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommunar på oppdrag frå Miljøverndepartementet gjennom eit bestillingsbrev dagsett 12 4 2007 Dette brevet gjev dei overordna føringane for planarbeidet og desse føringane vart konkretisert gjennom planprogrammet som vart vedteke av dei tre fylkestinga i april 2011 Den regionale planen er ikkje juridisk bindande men har følgjande verknad Regional plan skal leggast til grunn for den kommunale planlegginga for dei regionale organa si verksemd og den statlege planlegginga og verksemda i regionen Berørte myndigheiter kan fremje motsegn til kommunale planar som ikkje

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen/Regional-plan-for-Ottadalsomraade-framlegg-for-fylkesutvalet-om-3.-gongs-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for villrein Ottadalen sak U-47/14 - Regional delplan for villrein Ottadalen - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for villrein Ottadalen Regional delplan for villrein Ottadalen sak U 47 14 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Regional delplan for villrein Ottadalen sak U 47 14 Behandling av Regional delplan for villrein Ottadalen etter andre gongs offentlege ettersyn og høyring i fylkesutvalet mai 2014 For Regional delplan for villrein Ottadalen gjorde fylkesutvalget slik tilråding i møte 27 mai 2014 U 47 14 1 Fylkesutvalet sluttar seg førebels til framlagt utkast til Regional plan for Ottadalsområdet med plankart og rapport datert 27 mars 2014 jf prenta vedlegg 2 Fylkesutvalet ber om at styringsgruppa vert kalla saman for å prøve å kome fram til eit samlande framlegg på bakgrunn av det vedtak som nyleg er gjort i Oppland fylkesting 3 Fylkesutvalet ber om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen-sak-U-47-14 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for villrein – Ottadalen (2. gongs ettersyn) - Regional delplan for villrein Ottadalen - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Dokument Ottadalen høyringsbrev PDF dokument 340 00 kB Ottadalen planhefte PDF dokument 1 26 MB Ottadalen plankart PDF dokument 8 71 MB Ottadalen temakart Infrastruktur PDF dokument 5 60 MB Ottadalen høyringssvar med vurderingar PDF dokument 186 03 kB Regional delplan for villrein Ottadalen 2 gongs ettersyn I medhald av plan og bygningslova 8 3 vert forslag til Regional delplan for villrein Ottadalen lagt ut til andre gongs offentlege ettersyn og høyring Vedtak om offentleg ettersyn er gjort av fylkesutvalet i Møre og Romsdal den 26 november 2013 i sak U 150 13 Fylkesutvalet i Oppland og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har gjort tilsvarande vedtak Legg merke til at den felles nemninga for planen mellom fylka er Regional plan for Ottadalsområdet Det er denne tittelen som er nytta i plandokumenta Planområdet femner om ti kommunar i dei tre fylka og inkluderer areal i Rauma Norddal og Stranda kommunar Planforslaget er utarbeidd av kommunane og dei tre fylkeskommunane i fellesskap Planen set grenser for det nasjonale villreinområdet i Ottadalsområdet og sameinar mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilskapleg forvalting av fjellområda med sikring av leveområde for villreinen Etter første offentlege ettersyn er det gjort ein del endringar i plankartet med soneinndeling alle desse gjeld område i Oppland eller Sogn og Fjordane Det er også gjort nokre endringar i retningslinjene til planen mellom anna er dei gjort noko meir fleksible med omsyn til utbygging eller tekniske inngrep Det er også utarbeidd eit handlingsprogram for oppfølging av den regionale planen etter at Miljøverndepartementet har slått fast at dette skal følgje det offentlege ettersynet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen/Regional-delplan-for-villrein-Ottadalen-2.-gongs-ettersyn (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Presse Kalender Personvernerklæring Intranett Nettstadskart Møre og Romsdal fylkeskommune Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke no Opningstid Mån fre 08 00 15

  Original URL path: http://mrfylke.no/mr_form/saveformdata (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • FylkesROS Møre og Romsdal - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi FylkesROS Møre og Romsdal Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post FylkesROS Møre og Romsdal Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap er ein av planane vedtatt i Regional planstrategi 2012 2016 Den 15 juni gjorde fylkestinget vedtak om endring av status for FylkesROS Møre og Romsdal T sak 31 15 Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap blir gjort om til ei fagmelding med tittel FylkesROS Møre og Romsdal ROS analysen skal følgjast opp i sektorane sine handlingsprogram I fylkesrådmannen sitt saksframlegg blir det vist til at fylkeskommunen si store breidde i ansvarsområde gjer det meir naturleg og meir rasjonelt at oppfølging av samfunnstryggleik og beredskap skjer sektorvis og ikkje gjennom ein felles plan Fylkes ROS Møre og Romsdal vil uansett status i vårt plansystem vere eit viktig kunnskapsgrunnlag for å sette samfunnstryggleik og beredskap på den politiske dagsordenen Den vil gi oversyn over viktige risikoforhold i fylket og skildre sårbarheit ved ulike

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/FylkesROS-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive