archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utviklingstrekk i Møre og Romsdal - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Anne Merete Halpern Rådgivar 71 25 82 82 Mob 959 09 802 Send e post Dokument Utviklingstrekk i Møre og Romsdal 2015 PDF dokument 4 86 MB Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategiar både i Møre og Romsdal fylkeskommune og for kommunane i fylket I planstrategien skal fylkeskommunen og kommunane drøfte strategiske vegval knytte til samfunnsutviklinga Slike vegval kan ein ikkje gjere utan å ha ei felles oppfatning av utviklingstrekk utfordringar og utviklingsmoglegheiter på viktige samfunnsområde Ambisjonen er at Utviklingstrekk i Møre og Romsdal kan tene som faktagrunnlag for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Utviklingstrekk-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Statusrapport Regional planstrategi 2014 - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Statusrapport Regional planstrategi 2014 Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Rapportering RPS 2014 PDF dokument 186 02 kB Statusrapport Regional planstrategi 2014 I sak U 4 15 vart fylkesutvalet orientert om status for Regional planstrategi Regional planstrategi 2012 2016 RPS prioriterer viktige område for regional planlegging og samhandling i perioden 2012 2016 Den overordna målsettinga i RPS er å styrke fylket sin attraktivitet og medverke til vekst og utvikling livskvalitet og folkehelse Gjennom vedtak av RPS har fylkestinget prioritert utarbeiding av 13 regionale planar i perioden 2012 2016 T 7 12 Av desse er 12 enten nye planar eller revideringar av ulike

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Statusrapport-Regional-planstrategi-2014 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013 - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Regional planstrategi 2012 2016 status 2013 Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Sak U 2 14 PDF dokument 115 17 kB Regional planstrategi 2012 2016 status 2013 I sak U 2 14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket Gjennom vedtaket av Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 har fylkestinget prioritert utarbeiding av 13 regionale planar i perioden 2012 2016 Av desse er ein plan vedtatt av fylkestinget i 2012 to er vedtatt i 2013 og det er venta vedtak i ytterligare fire i 2014 I tillegg til dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Regional-planstrategi-2012-2016-status-2013 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional planstrategi 2012-2016 er godkjent - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  godkjent Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Godkjenning av RPS PDF dokument 972 95 kB U sak 110 13 PDF dokument 87 37 kB RPS godkjent av MD brev frå fylkesordføraren PDF dokument 611 17 kB Regional planstrategi 2012 2016 er godkjent Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13 august 2013 Departementet sluttar seg til vurderingane og planprioriteringane i Regional planstrategi 2012 2016 men har nokre merknader knytt til tema der fylkeskommunen har vurdert at det ikkje er hensiktsmessig å ikkje utarbeide særskilte regionale planar Dette gjeld tema vindkraftverk små vasskraftverk samordna areal og transportplanlegging og kjøpesenter Fylkesutvalet har i sak U 110 13 handsama desse merknadane Fylkesutvalet held fast ved vurderingane om at det ikkje skal utarbeidast eigne regionale planar for vindkraftverk og små vasskraftverk Samtidig ser fylkesutvalet det som tenleg at det blir utarbeidd retningslinjer rutinar som seier noko om korleis fylkeskommunen skal handtere saker knytt til vindkraftverk og små vasskraftverk inkludert bio Når det gjeld merknadene om samordna areal og transport vil vi ivareta departementet sine forventingar ved å auke fokuset på samordna areal og transportplanlegging i revideringa av senterstrukturplanen U 111 13 og arbeidet med bypakkane for Ålesund Molde og Kristiansund Departementet støttar fylkeskommunen si satsinga på ABS regionar regionsentra og attraktive regionar i den regionale delplanen for senterstruktur men føreset at planen opprettheld fokuset på etablering av kjøpesenter og at dette blir sett i samanheng med eit samordna areal og transportmønster Departementet peiker på tre område som planen bør fokusere på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Regional-planstrategi-2012-2016-er-godkjent (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional planstrategi 2012 - 2016 - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Regional planstrategi 2012 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Regional planstrategi 2012 2016 E PDF dokument 3 56 MB Saksframlegg tingsak T 07 12 PDF dokument 107 41 kB Protokoll Fylkestinget april 2012 PDF dokument 309 85 kB Regional planstrategi 2012 2016 Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i sak T 7 12 Regional planstrategi 2012 2016 Regional planstrategi 2012 2016 Møre og Romsdal er eit fylke med gode føresetnader for framtidig vekst og utvikling Planstrategien har søkjelys på attraktivitet og framtidig bu og blilyst Breidde og variasjon i arbeidsmarknaden offentlege tenester av høg kvalitet eit mangfaldig kultur og fritidstilbod gode handels og sørvistilbod og effektive kommunikasjonar er difor sentrale satsingsområde i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Regional-planstrategi-2012-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Høyringsmøter Regional planstrategi - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Høyringsmøter Regional planstrategi Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Høyringsmøter Regional planstrategi Det er halde to opne høyringsmøter vedkomande Regional planstrategi 2012 2016 Møta var lagt til Kristiansund 18 oktober og Ålesund 28 oktober Om lag 60 personar deltok Her vart høyringsframlegget til Regional planstrategi 2012 2016 presentert I tillegg presenterte representantar frå sektorane tannhelse kultur og næring utfordringar som grunnlag for utarbeidinga av regionale delplanar for tannhelse kulturminne og havbruk Regional planstrategi 613 00 kB Tannhelse 2 10 MB Havbruk utfordringar ved planlegging i sjø 1 25 MB Høyringsdokumentet Regional planstrategi 2012 2016 finn du her Regional planstrategi skal gjelde for perioden 2012 2016 og skal vedtakast av fylkestinget Før fylkestinget vedtek planstrategien skal kommunar regional stat

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Hoeyringsmoeter-Regional-planstrategi (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Invitasjon til høyringsmøte Regional planstrategi 2012-2016 - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Invitasjon til høyringsmøte Regional planstrategi 2012 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Invitasjon til høyringsmøte Regional planstrategi 2012 2016 Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til høyringsmøte på Regional planstrategi 2012 2016 Det er lagt opp til to møteplassar Kristiansund 18 oktober og Ålesund 28 oktober med møtestart kl 12 00 Program 1 Velkommen 2 Fylkeskommunen og regional planlegging Kvifor regional planlegging 3 Presentasjon av høyringsframlegget til regional planstrategi 4 Nærare om Regional delplan tannhelse Regional delplan kulturminner av regional og nasjonal verdi Regional delplan kystsona 5 Oppsummering vegen vidare Dialog og spørsmål undervegs Lett servering Påmelding til møtet i Kristiansund 18 oktober Rica Hotel Påmelding til møtet i Ålesund 28 oktober

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Invitasjon-til-hoeyringsmoete-Regional-planstrategi-2012-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional planstrategi lagt ut til høyring - Regional planstrategi - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Regional planlegging Regional planstrategi Regional planstrategi lagt ut til høyring Regional planlegging Regional planstrategi Møre og Romsdal mot 2020 Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Regionale utviklingstrekk 2012 PDF dokument 4 87 MB Regional planstrategi 2012 2016 PDF dokument 2 57 MB Høyringsbrev PDF dokument 601 32 kB Innkomne høyringssvar RPS 2012 2016 PDF dokument 8 01 MB Regional planstrategi lagt ut til høyring Fylkesutvalet vedtok 27 06 11 sak 100 11 med heimel i plan og bygningslova sin 7 2 å legge framlegg til Regional planstrategi 2012 2016 ut til høyring Høyringsfristen er satt til 15 desember 2011 Regional planstrategi 2012 2016 Høyringsdokument Regional planstrategi 2012 2016 peikar på at det vil vere viktig å styrkje fylket sin samla attraktivitet og medverke til vekst og utvikling livskvalitet og folkehelse Prioriterte område for vidare regional planlegging er Regional plan for Møre og Romsdal 2013 2016 med satsingsområda kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel Regional delplan for senterstruktur Regionale delplan for bibliotek Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap Regional delplan for folkehelse Regional delplan for tannhelse Regional delplan for kystsona Regionale delplanar for villrein Ottadalen og Dovrefjell Regional delplan Klima og energi Regional delplan Forvaltingsplan for vassregion Møre og Romsdal I tillegg tilrår fylkesutvalet ei vidareføring av Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Det vil i høyringsperioden blir arrangert to opne høyringsmøte etter følgjande plan Kristiansund 18 oktober kl 12 00 15 00 på Rica Hotel Kristiansund Storgata 41 Ålesund 28 oktober kl 12 00 15 00 på Rica Parken Hotel Storgata 16 Planstrategien og innhaldet i han vil dessutan vere tema i ei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi/Regional-planstrategi-lagt-ut-til-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive