archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter statistikk og analyser - Statistikk og analyser - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal 2015 På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking gjennomført spørjeundersøkinga Ung i Møre og Romsdal blant elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket Endret 11 05 2015 Les meir Er vi klare for mangfaldet i Møre og Romsdal På ti år er talet på innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i Møre og Romsdal meir enn tredobla Korleis skal vi integrere dei på ein god måte Endret 27 01 2015 Les meir God jul med kommunestatistikk For fjerde året på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeida ei eiga statistikkpakke særleg retta mot kommunane i fylket Endret 05 01 2015 Les meir Gode jobbar og eit utviklande fagmiljø Det er dette frå og tilflyttarar med høg utdanning først og fremst er opptekne av og som byane våre må kunne tilby for å ta motorrolla i den regionale utviklinga Det kjem fram i ein rapport som Møreforsking har utarbeidd for fylkeskommunen Endret 14 11 2014 Les meir Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner Ei av Møre og Romsdal sine største utfordringar er ein ubalanse i talet på kvinner og menn I aldersgruppa 20 39 år er det berre 90 kvinner pr 100 menn Endret 14 11 2014 Les meir Fylkesstatistikken 2014 er klar Mindre fråfall i vidaregåande utdanning svakare vekst i folketalet og mindre bruk av alkohol og tobakk hos ungdom er nokre av funna i den nye fylkesstatistikken Endret 14 10 2014 Les meir Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal I tilknyting til arbeidet med ny senterstrukturplan har Asplan Viak utarbeidd ein handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal fylke Endret 28 08 2014 Les meir Lågt trykk på likestilling Kvart år kjem Statistisk sentralbyrå SSB med ein oppdatert utgåve av Likestillingsindeksen Dette er dessverre ikkje eit barometer der Møre og Romsdal stikk av med bestemannsprisen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Nyheiter-statistikk-og-analyser (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Mange resultat av fylkesplanen i 2014 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Mange resultat av fylkesplanen i 2014 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Rapportering Fylkesplanen 2014 PDF dokument 512 32 kB Mange resultat av fylkesplanen i 2014 Fylkesplan 2013 2016 er fylkeskommunen sin overordna regionale plan og har fire satsingsområde kultur kompetanse verdiskapning og samferdsel og seks gjennomgående perspektiv barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og klima internasjonalisering miljø og klima Som del av oppfølginga av planen blir det kvart år rapportert kva tiltak som er gjennomført året før Eksempel frå rapporten er Delt ut startstipend til kreative talent Auke i nye lærekontraktar frå 1158 til 1247 Petroleumsingeniørstudium vedtatt oppstarta hausten 2015 Nye hoppid no kontor starta opp i Ulstein Hareid og Herøy Den nye merkevaren for kollektivtransport FRAM har fått nye elektroniske billetteringsløysingar Laga Beltehelt kampanje om bruk av setebelte i buss for 1 og 4 trinnet Rauma vidaregåande

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Mange-resultat-av-fylkesplanen-i-2014 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Måleindikatorar for Fylkesplan 2013-2016 - statusrapport - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Måleindikatorar for Fylkesplan 2013 2016 statusrapport Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Dokument Måleindikator rapport 2012 tal PDF dokument 351 45 kB Måleindikatorar for Fylkesplan 2013 2016 statusrapport I Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 2016 er det gjort greie for korleis planen skal gjennomførast Ein av føresetnadane for dette er utvikling av eit måleindikatorverktøy som konkretiserer resultatmåla i planen Det er no utarbeidd ein rapport som viser status ved planperiode start Måleindikatorverktøyet skal brukast til å vurdere i kva grad måla i Fylkesplan 2013 2016 blir nådd For kvar indikator er det sett opp ein verdi som seier kva utvikling som er lite tilfredsstillande nøytralt og tilfredsstillande For å vite om vi har fått ei utvikling i ønska retning må vi vite korleis status var då vi starta Det er difor utarbeidd ein rapport som viser status per 31 12 2012 På nokre indikatorar har vi ikkje tal for 2012

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Maaleindikatorar-for-Fylkesplan-2013-2016-statusrapport (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesplan 2013-2016, årsrapport 2013 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Fylkesplan 2013 2016 årsrapport 2013 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Fylkesplan-2013-2016-aarsrapport-2013 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Måleindikatorar Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 1 34 MB Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Møreforsking Volda har på oppdrag av og i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidd eit indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Dokumentet har fått namnet Måleindikatorar Fylkesplan 2013 2016 I Fylkesplan 2013 2016 er det ei rekke ulike typar resultatmål og ein har derfor funne det føremålstenleg å skilje mellom to typar indikatormål i verktøyet innsatsmål og mål for tilstandsutvikling Dei fleste resultatmåla i fylkesplanen kan koplast direkte eller indirekte til tiltak i regi av fylkeskommunen eller fylkeskommunen sine samarbeidspartar Desse er innsatsmål Mål for tilstandsutviklinga i fylket meir generelt er i hovudsak

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Indikatorverktoey-for-vurdering-av-maaloppnaaing-av-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Handbok – til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013-2016 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Handbok til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Mari Anne Bjørkmann Rådgivar 71 25 82 85 Mob 934 58 863 Send e post Dokument Handbok gjennomgåande perspektiv FP 2013 2016 okt 2014 PDF dokument 4 93 MB Handbok til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013 2016 Som ein del av arbeidet med å gjennomføre Fylkesplan 2013 2016 er det utarbeidd ei handbok for arbeidet med dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen Handboka er meint å vere eit hjelpemiddel for leiarar og sakshandsamarar i fylkeskommunen I tillegg skal ho medverke til auka synleggjering og bevisstgjering kring dei gjennomgåande perspektiva Fylkesplan 2013 2016 har seks gjennomgåande perspektiv Desse er barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og inkludering internasjonalisering og miljø og klima Til kvart av desse perspektiva er det i handboka angitt resultatmål sjekkpunkt til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Handbok-til-hjelp-for-gjennomfoering-av-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesplan 2013-2016 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 2 88 MB Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11 desember 2012 T 74 12 Fylkesplan 2013 2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal Dei regionale delplanane skal vere forankra i fylkesplanen Fylkesplan 2013 2016 har 4 satsingsområde og 6 gjennomgåande perspektiv Satsingsområda er kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel Til kvart av satsingsområda er det utarbeidd hovudmål og resultatmål Kvart satsingsområde har sitt handlingsprogram Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og arbeid på tvers av satsingsområda Perspektiva er barn og unge folkehelse universell utforming likestilling og inkludering internasjonalisering og miljø og klima Til kvart av perspektiva er det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Fylkesplan-2013-20162 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Framlegg til Fylkesplan 2013-2016 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesplan 2013 2016 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Dokument Saksframlegg FP 2013 2016 PDF dokument 83 66 kB vedlegg 1 Samandrag av høyringsinnspel FP innspel til endringar og vurderingar PDF dokument 405 09 kB Vedlegg 2 Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 5 68 MB Hoyringsinnspel Fylkesplan 2013 2016 samla PDF dokument 12 93 MB Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 er ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal Det er eit ønskje at planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter næringsliv institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Planen inneheld fire satsingsområde Desse er kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel For kvart av satsingsområda er det formulert eit hovudmål og 5 9 resultatmål Planen skal følgjast opp gjennom fire handlingsprogram eit for kvart av satsingsområda Planen har dessutan seks gjennomgåande perspektiv Desse

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Framlegg-til-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive