archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • – Dine meiningar viktige for utviklinga av fylket - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Wedlog Olsen Ho oppmodar alle som bur i fylket om å sette seg inn i og engasjere seg i den nye planen som er på offentleg høyring ut oktober Assisterande fylkesplansjef Heidi Iren Wedlog Olsen oppmodar alle som bur i fylket om å sette seg inn i engasjere seg i og gjerne gje innspel til Fylkesplan 2013 2016 som er på offentleg høyring ut oktober Fylkesplan 2013 2016 er meint å vere ein overordna og heilskapleg plan for Møre og Romsdal Vi ønskjer at planen skal tene som arena for dialog og samhandling kring regional utvikling understrekar Wedlog Olsen som peikar på at planen skal gi både fylke kommunar næringsliv og organisasjonar eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag Skal motivere Difor har det også vore viktig å forankre planen godt og sørgje for at alle partar blir høyrt Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å vere ein tydeleg regional medspelar og Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein retningsgivande plan Skal planen motivere til felles arbeid er det viktig at den har legitimitet I utarbeidinga har vi difor lagt vekt på å sikre medverknad frå så mange partar som mogleg og at desse er frå heile fylket Det har vore viktig at lokale aktørar og myndigheiter ikkje føler at planen overstyrer det lokale demokratiet og vi opplever at det er brei semje kring prioriteringane i planen Når vi no legg planen ut til offentleg ettersyn vonar vi å få dette inntrykket stadfesta seier Wedlog Olsen Det er dessutan lagt til rette for elektronisk innsending av høyringssvar som vi oppfordrar alle høyringsinstansar om å bruke Fire satsingsområde Høyringsutkastet til Fylkesplan 2013 2016 inneheld fire satsingsområde Kultur kompetanse verdiskaping og samferdsel For kvart av desse er det formulert mål ein skal arbeide for å realisere i komande 4 års periode Kvart satsingsområde skal følgjast opp med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Dine-meiningar-viktige-for-utviklinga-av-fylket (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesplan 2013-2016, til høyring - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Høyringsdokument Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 1 11 MB Planomtale PDF dokument 209 52 kB Invtasjon til høyring frå fylkesordføraren PDF dokument 78 35 kB Fylkesplan 2013 2016 til høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 27 08 12 sak U 123712 med heimel i plan og bygningslova å leggje framlegg til Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal til høyring Høyringsfristen er 26 oktober 2012 Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal Planen skal gi fylkeskommunen kommunale og regionale styresmakter næringsliv institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings og avgjerdsgrunnlag samt vere grunnlag for god samhandling og samvirke mellom desse Den regionale planen består av eit plandokument der det blir sett mål for den regionale utviklinga Plandokumentet vil bli følgt opp av årlege handlingsplanar Sentralt i planen er omgrepa gjennomgåande perspektiv og satsingsområde Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda Dei seks gjennomgåande perspektiva er barn og unge universell utforming folkehelse likestilling og inkludering internasjonalisering og miljø og klima Planen har

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Fylkesplan-2013-2016-til-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Planprogram Fylkesplan 2013 - 2016 - Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Planprogram Fylkesplan 2013 2016 E PDF dokument 738 73 kB Saksframlegg med høyringsinnspel PDF dokument 61 35 kB Vedtak i fylkesutvalet 25062012 PDF dokument 200 36 kB Framdriftsplan for arbeidet med Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 206 12 kB Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013 2016 PDF dokument 244 19 kB Planprogram Fylkesplan 2013 2016 Fylkesutvalet vedtok i møte 25 juni 2012 sak U 106 12 planprogramet for Fylkesplan 2013 2016 Planprogrammet har vore ute til høyring i perioden 27 februar til 3 mai 2012 Planprogrammet skisserer opplegg for innhald i komande plan organisering av planarbeidet korleis medverknad i planarbeidet skal sikrast samt framdrift Planprogrammet fastset at fylkesplanen skal ha fire satsingsområde kultur utdanning verdiskaping og samferdsel og seks gjennomgåande perspektiv folkehelse universell utforming likestilling miljø og klima barn og unge og internasjonalisering For kvart av satsingsområda skal det utarbeidast eigne handlingsprogram som skal rullerast årleg Dei gjennomgåande perspektiva er meint å medverke til heilskapleg samfunnsplanlegging Fylkesplan 2013 2016 skal vere ein overordna målorientert heilskapleg og langsiktig plan for Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/Planprogram-Fylkesplan-2013-2016 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesplan - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Fylkesplan Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Handlingsprogram Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Fylkesplan Fylkeskommunen har eit overordna ansvar for regionalt samarbeid regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommunar og andre offentlege frivillige og private aktørar Fylkesplanen er arena for samarbeid om langsiktig og strategisk planlegging i regionen Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal vart vedtatt fylkestinget 11 desember 2012 T 74 12 Fylkesplan 2013 2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal Fylkesplanseminar 2012 I forbindelse med rullering av fylkesplanen arrangerte Møre og Romsdal fylkeskommune eit fylkesplanseminar på Hotell Alexandra i Molde 18 juni 2012 Endret 23 06 2012 Les meir Forrige 1 2 Kontaktpersonar Ingunn Bekken Sjåholm Ass fylkesplansjef 71 25 82 86 Mob 907 46 923 Send e post Faktaark Gjennomføring av fylkesplan 2013 2016 Dokument Fylkesplan 2013 2016 Planprogram Handbok Gjennomgåande perspektiva i FP 2013 2016 okt 2014 Måleindikatorar FP 2013 2016 Rapportering

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Fylkesplan/%28offset%29/10 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for attraktive byar og tettstader – vedtak endeleg plan - Regional delplan for attraktive byar og tettstader - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Dokument Regional delplan for attraktive byar og tettstader PDF dokument 5 03 MB Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å fremme berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad areal og transportplanlegging i og mellom kommunane Fylkestinget vedtok Regional delplan for attraktive byar og tettstader 15 juni 2015 sak T 32 15 Planen skal legge til rette for utvikling av ein robust senterstruktur uavhengig av framtidig kommunestruktur Gjennom å gi retningslinjer for lokalisering av handel og tenester i Møre og Romsdal skal planen bidra til å styrke eksisterande by og tettstadsenter fremme effektiv arealbruk og legge til rette for miljø og helsefremmande transportval Byane si utvikling er ein nøkkelfaktor for den samla regionale utviklinga i fylket Fylkeskommunen vil legge til rette for at Ålesund Molde og Kristiansund kan utviklast som regionale motorar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader-vedtak-endeleg-plan (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Utsett høyringsfrist til 1. februar 2015 - Regional delplan for attraktive byar og tettstader - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for attraktive byar og tettstader Utsett høyringsfrist til 1 februar 2015 Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Utsett høyringsfrist til 1 februar 2015 Fylkesutvalet har i møte 17 11 2014 sak U 128 14 vedteke å forlenge høyringsfristen for Regional delplan for attraktive byar og tettstader til 1 februar 2015 Bakgrunnen er at kommunane på Sunnmøre har starta ein prosess for å samordne sine uttalar til planen For å kunne gjennomføre ein grundig prosess med god lokal forankring og påfølgjande kommunale vedtak har kommunane bede om utsett høyringsfrist Etter fylkesutvalet sitt vedtak har alle høyringspartar frist til 1 februar 2015 med å kome med sine uttalar Uttalar som allereie har kome inn vil følgje den vidare prosessen slik

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader/Utsett-hoeyringsfrist-til-1.-februar-2015 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal - Regional delplan for attraktive byar og tettstader - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan for attraktive byar og tettstader Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Dokument Handelsanalyse MR fylke rapp 19082014 PDF dokument 5 80 MB Ny handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal I tilknyting til arbeidet med ny senterstrukturplan har Asplan Viak utarbeidd ein handelsanalyse for detaljvarehandelen i Møre og Romsdal fylke Analysen viser omsetninga av ulike varegrupper samt handelsutvikling og handelsdekning på kommunenivå Vidare er det gjort analysar av forholdet mellom handelen i sentrum av dei tre største byane i høve til handelssentera utanfor bysentera Det er også gjort berekningar av behovet for nye handelsareal i kommunane fram mot år 2030 og kva nye store samferdselstiltak kan bety for handelsmønsteret Den største omsetninga skjer i byane Omsetninga i Ålesund Molde og Kristiansund utgjer over halvparten av omsetninga i fylket medan folkemengda berre utgjer 37 prosent av folketalet i fylket Desse kommunane har alle ein dekningsgrad på langt over 100 prosent for alle varegrupper I tillegg har Ulstein ein svært høg dekningsgrad Med unnatak for daglegvarer er det generelt lave dekningsgrader for kommunane rundt byane I perioden 2004 2012 er det registrert ein nedgang i marknadsdelen for sentrum i både Ålesund Molde og Kristiansund i høve til handelsområda utanfor bysentera dvs Moa Lingedalen Moldegård og Løkkemyra Nedgangen er spesielt stor for utvalsvarer som er typiske sentrums og kjøpesentervarer klede sko m v Det er også vist at daglegvarer utgjer ein relativt liten del av sentrumshandelen med ein marknadsdel på 16 prosent i Molde sentrum 14 prosent i Ålesund sentrum

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader/Ny-handelsanalyse-for-detaljvarehandelen-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for attraktive byar og tettstader på høyring - Regional delplan for attraktive byar og tettstader - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Max Ingar Mørk Fylkesplanleggar 71 25 82 93 Mob 951 85 921 Send e post Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Dokument Høyringsdokument Regional delplan for attraktive byar og tettstader PDF dokument 5 24 MB Planomtale og konsekvensutgreiing PDF dokument 420 46 kB Høyringsbrev senterstrukturplan 090714 PDF dokument 85 63 kB Regional delplan for attraktive byar og tettstader på høyring Fylkesutvalet har i sak U 69 14 vedteke å legge ut forslag til Regional delplan for attraktive byar og tettstader til høyring og offentleg ettersyn jf plan og bygningslova 8 3 Planen skal avløyse gjeldande senterstrukturplan frå 2004 og er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 2016 Høyringsfristen er forlenga til 1 desember 2014 Føremålet med planen er å avklare den overordna senterstrukturen i fylket og gi retningsliner for lokalisering av handel og tenester Planen skal legge til rette for utvikling av funksjonelle arbeids bu og serviceregionar fremme ei meir berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader-paa-hoeyring (2015-08-15)
  Open archived version from archive