archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 660

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Politikk Nyheiter Krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda Kontaktpersonar Jon Aasen Fylkesordførar 71 25 87 01 Mob 900 80 387 Send e post Ingrid Opedal Folkevalgt Send e post Iver Gunnar Nordseth V leiar av Ftu 91 81 14 41 Send e post Krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda Fylkestinget vedtok i dag ein interpellasjon med krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda Forslaget var fremma av Ingrid Opdal SV fremma på vegner av seg sjølv og Iver Nordseth V Vedtak Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide for at det vert sett høge miljøkrav til skip som ferdast langs kysten og i fjordane våre og for at staten bidreg til utvikling av teknologi som reduserer utsleppa I samband med ny ferjestandard som er under utarbeiding ber Fylkestinget om at krav om 0 utslepp lågutslepp i framtidige ferjeanbod vert prioritert Det er vidare viktig at Møre og Romsdal kan framstå som eit føregangsfylke med omsyn til universell utforming Trappeheis er ikkje i samsvar med regelverket for universell utforming og Møre og Romsdal fylkeskommune bør difor påverke slik at ein ny nasjonal ferjestandard vil setje krav til m a nyare ferjemateriell Skrive av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Krav-om-nullutsleppsfarty-og-universell-utforming-i-ferjeanboda (2015-08-15)
  Open archived version from archive


 • Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal – behov for ny linje mellom Sogndal og Ørskog - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal behov for ny linje mellom Sogndal og Ørskog Fylkestinget vedtok i dag ein uttale med forventning om at regjeringa snarast tek grep med å ferdigstille kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal Bakgrunnen for uttalen er at Møre og Romsdal og Midt Noreg har underskot på kraft og det har i fleire år vore fokus på den vanskelege kraftsituasjonen Slik fylkestinget ser det har Statnett gjennomført fleire tiltak for å betre forsyninga og ny 420 kV leidning Ørskog Sogndal er heilt nødvendig å få på plass så snart som råd Forbindelsen vil i tillegg til å sikre nødvendig kraftforsyning til kraftintensiv industri også betre forsyningssikkerheten for Sunnmøre og nordlege delar av Sogn og Fjordane Linja vil og vere viktig infrastruktur for utbygging av vind og vasskraft på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane Uttale Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at regjeringa snarast tar grep slik at arbeidet med å ferdigstille heile 420 kV linja mellom Ørskog og Sogndal kjem i gang Dette er eit heilt nødvendig tiltak for å sikre nødvendig straumforsyning til regionen Eit av Europas største industriprosjekter er under gjennomføring på Nyhamna Kraftbehovet på Nyhamna er stort og kraftlinja mellom Sogndal og Ørskog må på plass slik at anlegget

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Kraftforsyningssituasjonen-i-Moere-og-Romsdal-behov-for-ny-linje-mellom-Sogndal-og-OErskog (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Fylkesting 8.-10. desember i Molde - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  13 00 med utdeling av miljøprisen og fylkeskulturprisen sjå eiga sak Etter prisutdelinga vert det gruppemøte i dei ulike partia Ein startar behandling av tingsaker kl 16 00 Fullstendig program for fylkestingsamlinga finn de her https mrfylke no Kalender Kalender politiske moeter 2014 Fylkestinget i desember Saker til behandling vedtaka vert lagt ut fortløpande T 61 14 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 4 2014 Kommuneretta utviklingsarbeid Tilrådinga samrøystes vedteke T 62 14 Styrking av kontrollutvalets formelle status Det vart votert punktvis Pkt 1 vart samrøystes vedteke Pkt 2 fall mot 11 stemmer Forslag til nytt pkt 2 frå Frank Sve vart vedteke Pkt 3 var samrøystes vedteke T 63 14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 3 2014 Innkjøpsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune oppfølging Tilrådinga samrøystes vedteke T 64 14 Endring av budsjettet for 2014 Tilrådinga samrøystes vedteke T 65 14 Byen som regional motor økonomiplan 2015 16 Tilrådinga vedteke T 66 14 Ålesundsstrukturen storhall i Spjelkavika Tilrådinga samrøystes vedteke T 67 14 NMK2 leigeavtale for lokaler til maritim utdanning i Ålesund Tilrådinga samrøystes vedteke T 68 14 K104 Romsdal vgs Forprosjekt Tilrådinga samrøystes vedteke T 69 14 Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen Tilrådinga vart vedteke T 70 14 Kompetanseklinikk Ålesund byggeprogram og lokalisering Tilrådinga samrøystes vedteke T 71 14 Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn Tilrådinga samrøystes vedteke T 72 14 Tilleggskjøp i sambandet Hareid Sulesund Tilrådinga samrøystes vedteke T 73 14 Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Tilrådinga vedteke med endringar tillegg T 74 14 Utviding av GassROR med kommunane Nesset Rauma og Vestnes Tilrådinga samrøystes vedteke T 75 14 Norsk Tindesenter Eiendom AS garanti for låneopptak Tilrådinga samrøystes vedteke T 76 14 Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Tilrådinga samrøystes vedteke T 77 14 Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesting-8.-10.-desember-i-Molde2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møre og Romsdal som eigen region - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  det Møre og Romsdal som eigen region Fylkestinget avviser for vårt område ein landsdelsregion til erstatning for dagens fylkeskommune Fylkestinget i Møre og Romsdal meiner at Møre og Romsdal er sterkt nok stort nok og nært nok til å vere eigen region også i framtida Dette grunngjer fylkestinget med følgjande 1 Møre og Romsdal utgjer ein naturleg region utifrå geografi topografi næringsstruktur utdanningsstruktur samferdsel og regional identitet Ei kjensle av felles identitet ligg bak den breie semja i fylket vårt om at Møre og Romsdal bør vere eigen region 2 Møre og Romsdal har med sine 262 000 innbyggjarar eit stort nok befolkningsgrunnlag til å vere ein effektiv og fagleg sterk tenesteprodusent på regionalt nivå Samstundes har fylke ein storleik som gjer at administrasjonen har oversikt over og tilpassar tilbodet etter lokale behov Større regionar gir lengre og mindre effektive styringslinjer med mindre folkestyre Nærleiksprinsippet at avgjerder skal bli teke på lågast moglege forvaltningsnivå blir betre teke i vare innanfor dagens fylkesgrense enn i ein ny landsdelsregion 4 For innbyggjarar kommunar næringsliv og organisasjonar i Møre og Romsdal blir høvet til deltaking og påverking dårlegare i ein landsdelsregion Dette gjeld ikkje berre for det representative demokratiet men og for deltaking i samfunnslivet generelt Frivillige organisasjonar og organisasjonane i arbeidslivet er i stor grad organisert fylkesvis Større regionar gir dårligare vilkår for deltaking i eit utvida regionalt demokrati 5 Det vil bli vanskelegare å drive partnarskapsarbeid og rådgiving til kommunane i ein landsdelsregion Dette krev at reisetida ikkje blir for lang og at lokalkunnskapen er tilstades Det skal vere kort veg mellom ei identifisert utfordring eller mulegheit og handling 6 Møre og Romsdal er landets tredje største eksportfylke I fylket finnast ein sterk industri med leiande næringsklynger Desse har eit internasjonalt fokus og Trondheim eller Bergen blir oppfatta å vere ein

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moere-og-Romsdal-som-eigen-region (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Miljøprosjekt og rusførebygging - orienteringar under Fylkestinget - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune skal saman med åtte europeiske partnarar gjennomføre eit større EU prosjekt for gjennomføring av klimaplaner Bioenergianlegg og hurtigladarstasjonar Bugge fortalde om BEAST som er eit prosjekt som skal fremje samhandling mellom ulike aktørar Møre og Romsdal fylkeskommune har tre mål som vi skal gjennomføre i løpet av prosjektperioden Det første målet er SAVE gjennomføring av Miljøfyrtårnsertifisering av alle fylkeskommunale einingar Det andre målet er ALTENER Her skal ein arbeide fram minst tre småskala bioenergianlegg biogass flisfyring i fylket i løpet av to år Det tredje målet er STEER Når prosjektperioden er slutt skal ci ha undersøkt moglegheitene for elektriske bussar og båtar og heile fylket skal vere tilgjengeleg for elbilistar Trygt oppvekstmiljø er viktig for førebygging av rus Den andre orienteringa var resultat frå undersøkinga Ungdata Ungdata er ei kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen for elevar på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring Resultata vart lagt fram av seksjonsleiar Rita Valkvæ frå Kompetansesenter Rus Midt Norge Undersøkinga byggjer på ungdommane si oppfatning av eigen oppvekst Det at unge har eit trygt forhold til vaksne mobbing og eit godt lokalsamfunn er viktige faktorar når det gjeld førebygging av psykiske plager Delen av ungdommar som har depressive symptom er større

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Miljoeprosjekt-og-rusfoerebygging-orienteringar-under-Fylkestinget (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Ønskjer midtdelar på E39/E136 i Brusdalen - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  eller gammal og ønskjer at det vert arbeida for å få opp ein midtdelar langs E39 E136 i Brusdalen Foto Statens vegvesen Bakgrunnen for saka er at det i Møre og Romsdal i dag berre er ei kort strekning mellom Moa og Ålesund E136 som har midtdelar med rekkverk Midtdelar er brukt som eit uttrykk for eit rekkverk eller anna fysisk hindring som skiljer køyreretningane frå kvarandre Samferdselsutvalet har bedt om administrasjonen skal jobbe for å på sikt få sett opp midtdelar langs E39 E136 i Brusdalen på innfartsvegen til Ålesund Dette er ein europaveg som Statens vegvesen har mynde over Fylkespolitikarane si rolle er å jobbe inn mot Statens vegvesen Vegdirektoratet i forbindelse med rullering av Nasjonal Transportplan og dagens vedtak er å sjå som eit tidleg innspelsdokument om eit særleg viktig forhold Fylkestinget gjorde følgjande vedtak Fylkestinget ber Statens vegvesen om at ein i NTP prosessen tek inn over seg at det skal vere like trygt å ferdast langs vegen anten vegen er ny eller gammal Dei same forholda bør utløyse krav om midtdelar i begge høva Fylkestinget ber om at Statens vegvesen ser heilskapleg på alle høgt trafikkerte vegar i fylket ved neste rullering av NTP og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/OEnskjer-midtdelar-paa-E39-E136-i-Brusdalen (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  IKS ferjesituasjonen i Møre og Romsdal og innspel til riksvegbudsjettet 2015 er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 13 06 2014 Les meir Fylkesting 16 18 juni i Geiranger Økonomirapportering pr 1 tertial 2014 strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2015 2018 plan for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014 2018 og Investeringsprogram 2015 2023 er mellom sakene fylkestinget skal behandle Publ 13 06 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet 5 juni Arbeidet med å skaffe fleire læreplassar etablering av mobilt vitensenter i Møre og Romsdal og elevmedverknad i tillsettingssaker er mellom sakene som utvalet skal behandle Publ 03 06 2014 Les meir Møte i samferdselsutvalet 4 juni Mindre trafikktryggingstiltak investeringar 2014 ferjesituasjonen i Møre og Romsdal og innspel til riksvegbudsjettet 2015 og overtaking av Tussentunnelen er nokre av sakene som samferdselsutvalet skal behandle Endret 02 06 2014 Les meir Regional og næringsutvalsmøte på Giske 3 juni Tysdag 3 juni reiser regional og næringsutvalet til Giske kommune for politisk møte Tildeling av LUK midlar Lokal samfunnsutvikling i kommunane for 2014 er blant sakene utvalet skal behandle Publ 02 06 2014 Les meir Møte i Fylkesutvalet 26 og 27 mai Program for fylkestinget i Geiranger 16 18 juni 2014 plan for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014 2018 funksjonsinndeling av fylkesvegane i Møre og Romsdal og Investeringsprogram 2015 2023 er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle gjennom dei to møtedagane Endret 23 05 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet 8 mai Ålesundstrukturen lokalisering av idrettsfag plan for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2014 2018 og alternativt opplæringstilbod i Møre og Romsdal er mellom sakene som utvalet skal behandle Publ 06 05 2014 Les meir Møte i samferdselsutvalet 7 mai Drosje pasienttransport søknad frå Geiranger Turbuss AS ruteløyve for å drive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/110 (2015-08-15)
  Open archived version from archive

 • Møte i fylkesutvalet 09. desember - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møte i fylkesutvalet 09 desember Det er sett opp eit ekstra møte i fylkesutvalet i samband med at utvalet ikkje vart ferdig med å handsame alle sakene i møte 08 desember Mellom sakene til behandling er også forslag til felles uttale vedr nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal Saker til behandling U 140 14 Bioforsk Økologisk bør få sentral posisjon i nytt institutt for landsbruksforsking Tilrådinga samrøystes vedteke U141

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-fylkesutvalet-09.-desember2 (2015-08-15)
  Open archived version from archive